Views
3 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Kamu

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem PlanıPerformans ProgramStratejik planlar idarenin stratejik amaç ve hedeflerine ulaabilmelerine imkânsalayacak stratejik kararlarn alnmas ve stratejilerin belirlenmesi konusunda idareyeyardmc bir araçtr. Stratejileri faaliyete dönütüren kararlarn alnmasnda ise performansprogramlar kullanlmaktadr. Performans programnda belirlenen performans hedefleriidarenin stratejik hedeflerine ulamak için gerçekletirmeleri gerekli olan hedeflerdir. Buhedefler stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin yllk krnmlarn oluturur. Stratejikplanlar uzun vadeli hedefleri (5 yllk) gösterirken, performans programlar orta vadelihedefleri (1 yllk) ortaya koymaktadr.Maliye Bakanl 2008-2012 Stratejik Plannn yaymlanmasn müteakiben 2007 yliçerisinde Bakanlkta yer alan birimler baznda oluturulan çalma gruplar ile MaliyeBakanl Performans Esasl Bütçe çalmalar balamtr.Stratejik planda yer alan stratejik hedef-birim matrisi temel alnarak stratejikhedeflerden sorumlu olan her birim için birim performans programlar taslak halindehazrlanmtr.Daha sonra Strateji Gelitirme Bakanl birim performans programlar ile analitikbütçe ilikisini kurarak konsolide ettii 2008 yl Maliye Bakanl Performans EsaslBütçesini tamamlam ve hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de TBMM GenelKurulunda Maliye Bakanl Bütçesi ile beraber kamuoyuna duyurulmutur.2008 yl içerisinde ise Maliye Bakanl Stratejik Plan revize çalmalarnntamamlanmasnn ardndan performans esasl bütçe hazrlklar balamtr. Performans esaslbütçe çalmalar stratejik plan revizesi sonras ortaya çkan gelimeler hakknda birimlertarafndan belirlenen çalma gruplarnn bilgilendirilmesi ve karlkl bilgi paylam iledevam etmitir. Daha sonra taslak birim performans program tek bir birim için hazrlanmardndan dier harcama birimleriyle ortak çalmalar neticesinde 2009 yl birim performansprogramlar tamamlanmtr. Bir önceki yldan çkarlan dersler nda analitik bütçe ileperformans program entegrasyonu salanm ve Bakanlkta yer alan birimler bütçetekliflerini performans esasna göre yapmlardr. Böylece 2009 yl Performans EsaslBütçesi hazrlanmtr ve kamuoyuna duyurulmutur.2010 yl Performans Program ise, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüütarafndan 2009 ylnda yenilenen Performans Program Hazrlama Rehberi ve Kamudarelerince Hazrlanacak Performans Programlar Hakknda Yönetmelik’e göre ile farkl biryöntem kullanarak hazrlanmtr. Birim performans programlar kaldrlm; bunun yerinetümdengelim yaklam ile idare baznda performans hedefleri, performans göstergeleri vefaaliyetler belirlenmitir.ç kontrolün uygulanabilmesi açsndanidarenin uzun, orta ve ksa vadeli hedeflerinibelirlemesi önem kazanmaktadr. Stratejikkararlarn uygun bir biçimde alnmasn salayanstratejik hedefler, stratejilerin uygulamayageçirilmesini salayan performans hedefleri vefaaliyetlerin ksa vadeli geliiminin takipedilmesine imkân tanyan operasyonel hedeflerbelirlendiinde, idare mali reformu çok dahagüçlü temeller üzerinde hayata geçirebilecektir.19

Maliye BakanlığıMaliye Bakanl ç Kontrol Eylem PlanEylem Plan Hazrlama SüreciKamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi yayımlandıİzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Eylem Planı Hazırlama Grupları oluşturulduEylem planının hazırlanmasına yönelik genel kapsamlı bilgilendirme toplantısı yapıldıBirimlerdeki Eylem Planı Hazırlama Grupları birer taslak eylem planı hazırladıHazırlanan taslaklar konsolide edilerek Eylem Planı Taslağının ilk hali oluşturulduTaslak, İzleme ve Yönlendirme Kurulunda görüşüldüGenel toplantı düzenlenerek sorular cevaplandırıldıTüm birimlerle belirli bir takvim dahilinde müstakil görüşmeler yapıldıGörüşmeler sonucunda Eylem Planı Taslağı revize edildiRevize edilen Taslak, İzleme ve Yönlendirme Kurulunda görüşüldü6 Birimden oluşan dar kapsamlı bir çalışma grubu oluşturulduÇalışma grubu tarafından Eylem Planı Taslağı gözden geçirilerek yeniden düzenlendiTaslak, yeni haliyle İzleme ve Yönlendirme Kurulunda görüşüldüYenilenen Taslak, görüş alınmak üzere birimlere gönderildi20

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
Kamu İç Denetim Standartları
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...