Views
3 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Kamu

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem PlanıBirimlerin görüşleri dikkate alınarak SGB tarafından taslağa nihai hali verildiEylem Planı Raporu hazırlandıEylem Planı Raporu ve Eylem Planı Taslağı üst yöneticiye sunulduÜst yöneticinin değerlendirmesi neticesinde Taslak görüş alınmak üzere tekrar Birimlere gönderildiBirimlerin görüşleri İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nda değerlendirilerek taslağa son hali verildiEylem Planı Raporu ve Eylem Planı Taslağı üst yöneticinin onayına sunuldu ve yürürlüğe alındılk olarak, 28/05/2009 tarihinde ç Kontrol zleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamuç Kontrol Standartlarna Uyum Eylem Plan Hazrlama Gruplarndan oluan katlmclara,yaplacak çalmalara k tutmak amacyla Bakanlmz Konferans Salonunda “MaliyeBakanl Kamu ç Kontrol Standartlarna Uyum Eylem Plan Hazrlk Çalmalar” konulubir bilgilendirme toplants yaplmtr.Bu toplantnn ardndan ç Kontrol zleme ve Yönlendirme Kurulu yapm olduu ilktoplantda, eylem plannn hazrlanmasna ilikin izlenecek yöntem üzerinde durmu veHazrlama Gruplarnn eylem plan üzerinde çalmalarna ve bu çalmalarn konsolideedilerek Bakanlk Eylem Plan Taslann hazrlanmasna karar verilmitir.Alnan karar dorultusunda Eylem Plannn hazrlanmas çalmalar aada belirtilenaamalarda gelimitir:1- Strateji Gelitirme Bakanlnca Kamu ç Kontrol Standartlarna Uyum EylemPlan Hazrlama Gruplarna yönelik olarak, zleme ve Yönlendirme Kurulunca alnankararlarn iletildii bir bilgilendirme toplants gerçekletirilmitir.2- Çalma gruplaryla yaplan bilgilendirme toplants sonucunda birimler eylem plantaslaklarn oluturmaya balamlardr.3- Hazrlanan birim eylem plan taslaklar, Strateji Gelitirme Bakanlnca konsolideedilerek oluturulan Eylem Plan Taslann ilk hali zleme ve Yönlendirme Kurulundagörüülmütür.21

Maliye Bakanlığı4- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüü ve Strateji Gelitirme Bakanltarafndan birimler ile genel bir toplant düzenlenmi ve bu toplantda sorularcevaplandrlmtr.5- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüü ve Strateji Gelitirme BakanlUzmanlar, belirlenen bir takvimde birim temsilcileriyle ayr ayr görümeler yapmlardr.6- Eylem Plan Tasla, Birimlerce hazrlanan taslaklar çerçevesinde, StratejiGelitirme Bakanlnca konsolide edilerek revize edilmitir.7- Revize edilen Eylem Plan Tasla, zleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmutur.Kurulda, Eylem Plannn, iç kontrol standartlarnn Bakanlmzda sürekli ve etkin bir ekildeilemesini salayacak mekanizmalar da içerecek ekilde gelitirilmesi amacyla bu taslaküzerinde daha dar kapsaml bir grubun müterek çalmasna karar verilmitir.8- Bu kapsamda, Bahukuk Müavirlii ve Muhakemat Genel Müdürlüü, Bütçe veMali Kontrol Genel Müdürlüü, Muhasebat Genel Müdürlüü, Milli Emlak Genel Müdürlüüve Personel Genel Müdürlüünün Daire Bakan düzeyinde temsilcilerinden daha darkapsaml bir çalma grubu oluturulmutur. Bu grup tarafndan, Bütçe ve Mali Kontrol GenelMüdürlüü ve Strateji Gelitirme Bakanl koordinasyonunda üç haftalk bir çalmagerçekletirilmitir.9- Bu çalma sonucunda gözden geçirilerek yenilenen Eylem Plan Tasla, zleme veYönlendirme Kurulunda görüülmütür.10- Kurulda alnan karar dorultusunda; yenilenen Eylem Plan Tasla, görü alnmaküzere tekrar birimlere gönderilmitir.11- Birimlerin görüleri dikkate alnarak Strateji Gelitirme Bakanlnca, Taslaanihai hali verilmitir.12- Strateji Gelitirme Bakanl tarafndan Maliye Bakanl ç Kontrol Eylem PlanRaporu hazrlanm ve taslakla birlikte üst yöneticiye sunulmutur.13- Üst yöneticinin deerlendirmesi sonrasnda taslak görüleri alnmak üzerebirimlere tekrar gönderilmitir.14- Birimlerden gelen görüler zleme ve Yönlendirme Kurulu’nca deerlendirilmive taslaa son hali verilmitir.Yukarda belirtilen süreç sonucunda hazrlanan Maliye Bakanl Kamu ç KontrolStandartlarna Uyum Eylem Plan ve Raporu üst yöneticinin onayna sunulmu ve 29/04/2010tarihinde üst yönetici tarafndan onaylanarak 03/05/2010 tarihinde yürürlüe alnmtr.22

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
Kamu İç Denetim Standartları
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...