Views
3 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Kamu

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem PlanıKamu ç Kontrol Standartlarna Uyum Eylem Planna likin Bilgilerç Kontrol UnsurlarKamu iç kontrol standartlar, 5 unsuru içeren 18 standart ve 79 arttan olumaktadr.Unsurlara göre dalm ve öngörülen eylem saylar aadaki gibidir:Kontrol OrtamRisk DeerlendirmesiKontrol FaaliyetleriBilgi ve letiimzlemeStandart Kodu ve AdGenelartBelirlenenEylem1- Etik deerler ve dürüstlük 6 132- Misyon, organizasyon yaps ve 7 14görevler3- Personelin yeterlilii ve8 14performans4- Yetki devri 5 9TOPLAM 26 50Kontrol ortam, iç kontrolün dier unsurlarna temel tekil eden genel bir çerçeveolup kiisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik deerleri, iç kontrole yönelikdestekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yap, insan kaynaklar politikalar veuygulamalar ile yönetim felsefesi ve i yapma tarzna ilikin hususlar kapsar.Kontrol OrtamRisk DeerlendirmesiKontrol FaaliyetleriBilgi ve letiimzlemeStandart Kodu ve AdGenelartBelirlenenEylem5- Planlama ve programlama 6 96- Risklerin belirlenmesi ve3 7deerlendirilmesiTOPLAM 9 16Risk deerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçeklemesini engelleyecek risklerintanmlanmas, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.Kontrol OrtamRisk DeerlendirmesiKontrol FaaliyetleriBilgi ve letiimzlemeStandart Kodu ve AdGenelartBelirlenenEylem7- Kontrol stratejileri ve4 6yöntemleri8- Prosedürlerin belirlenmesi ve 3 3belgelendirilmesi9- Görevler ayrl 2 110- Hiyerarik kontroller 2 Mevcut11- Faaliyetlerin süreklilii 3 312- Bilgi sistemleri kontrolleri 3 3TOPLAM 17 16Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekletirilmesini salamak ve belirlenenriskleri yönetmek amacyla oluturulan politika ve prosedürlerdir.23

Maliye BakanlığıKontrol OrtamRisk DeerlendirmesiKontrol FaaliyetleriBilgi ve letiimzlemeStandart Kodu ve AdGenelartBelirlenenEylem13- Bilgi ve iletiim 7 614- Raporlama 4 215- Kayt ve dosyalama sistemi 6 Mevcut16- Hata, usulsüzlük ve3 1yolsuzluklarn bildirilmesiTOPLAM 20 9Bilgi ve iletiim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kii, personel ve yöneticiye belirli birformatta ve ilgililerin iç kontrol ve dier sorumluluklarn yerine getirmelerine imkan verecekbir zaman dilimi içinde iletilmesini salayacak bilgi, iletiim ve kayt sistemini kapsar.Kontrol OrtamRisk DeerlendirmesiKontrol FaaliyetleriBilgi ve letiimzlemeStandart Kodu ve AdGenelartBelirlenenEylem17- ç kontrolün5 7deerlendirilmesi18- ç denetim 2 4TOPLAM 7 11zleme, iç kontrol sisteminin kalitesini deerlendirmek üzere yürütülen tüm izlemefaaliyetlerini kapsar.24

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
Kamu İç Denetim Standartları
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...