Views
2 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

StandartKod

StandartKod NoKamu ç KontrolStandard ve Genel artMevcut DurumKurul Genelgeleri ve lkeKararlar,2005/28 Etik KomisyonuKurulmasna Dair BakanlkGenelgesi,MB Etik Komisyonu ileKararlar ve imzalanm etiksözlemeleri,"Etik Eiticilerin Eitimi"Bakanlmz personeli içinMAYEM'de yaplmaktadr.Atama ve Görevde yükselmeeitimi konular içerisindeEtik mevzuat bulunmaktadr.1- KONTROL ORTAMIEylemKod No1.3.3Öngörülen Eylemveya EylemlerEtik kurallarn yazlonaylanm kodlarhalinde belirlenmesive broür halindebasmnn yaplaraktüm personeleulatrlmasSorumluBirim veyaÇalmagrubuüyeleriPERGENMaliyeBakanlEtikKomisyonubirliiYaplacakBirimlgiliBirimlerÇkt/ SonuçTamamlanmaTarihiBroür Eylül 2010AçklamaKOS 1.4Faaliyetlerde dürüstlük,saydamlk ve hesapverebilirlik salanmaldr.5018 sayl Kanun,5176 sayl Kanun,4982 sayl Kanun,4734 sayl Kamu haleKanunu,4735 sayl Kamu haleSözlemeleri Kanunu,3071 sayl Dilekçe HakknnKullanlmasna Dair Kanun,Stratejik Plan, PerformansProgram, Birim ve dareFaaliyet Raporu, ç kontrolgüvence beyan,Mali Durum ve BeklentilerRaporu, Dernek ve VakflaraYaplan Yardmlar, YedekÖdenekten YaplanAktarmalar1.4.1Faaliyet raporlarnn,5018 sayl Kanununlafz ve ruhuna uygunbiçimde saydamlk vehesap verebilirliisalayacak ekildehazrlanmassalanmasSGBTümBirimlerMaliyeBakanlFaaliyetRaporlarHazrlamaKlavuzu/BroürüOcak 2011Bu art için mevcut durumdabelirtilen mevzuat ve düzenlemelerbulunmakla birlikte uygulamakonusunda makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.

StandartKod NoKamu ç KontrolStandard ve Genel artMevcut Durum1- KONTROL ORTAMIEylemKod NoÖngörülen Eylemveya EylemlerSorumluBirim veyaÇalmagrubuüyeleribirliiYaplacakBirimÇkt/ SonuçTamamlanmaTarihiAçklamaKOS 1.5darenin personeline vehizmet verilenlere adil veeit davranlmaldr.657 sayl Kanun (md.7,10),5018 sayl Kanun (md. 34),Maliye Bakanl PersoneliGörevde Yükselme,Unvan Deiiklii ve AtamaYönetmelii,Maliye Bakanl PersonelininYer Deitirme SuretiyleAtanmalarna ilikinYönetmelik,Kamu HizmetlerininSunumunda Uyulacak Usul veEsaslara likin Yönetmelik,Etik kurallara ilikindüzenlemeler,Kamu Konutlar Yönetmelii,Defterdar yardmclar, müdürve müdür yardmclarnasnavda baar srasna göreatama önceliinin verilmesi1.5.11.5.2Bakanln sosyalimkanlarndanpersonelinbilgilendirilmesiVatandaa dorudansunulan hizmetlerleilgili süre ve yöntemkonusunda standartlargelitirilmesiMLE, MD,PERGENlgili BirimlerSGBe-kitapçk Aralk 2010Kamu HizmetStandardFormuOcak 2010Bu art için mevcut durumdabelirtilen mevzuat ve düzenlemelerbulunmakla birlikte uygulamakonusunda makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.KOS 1.6darenin faaliyetlerineilikin tüm bilgi vebelgeler doru, tam vegüvenilir olmaldr.5018 sayl Kanun,ç Kontrol Güvence Beyan,dare Faaliyet Raporu,Performans Program,Resmi statistik Program,say2OOOi, e-Bütçe, SGB.net1.6.1Birimlerdeki ilemsüreçlerinde bilgi vebelgelerin doru, tamve güvenilir olmasnsalayacakkontrollerinbelirlenmesiTüm Birimler SGB lem Süreçleri Mays 2011Bu art için mevcut durumdabelirtilen mevzuat bulunmaklabirlikte uygulama konusundamakul güvence salanabilmesiamacyla eylem öngörülmütür.

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
Kamu İç Denetim Standartları
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...