Views
2 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

StandartKod NoKOS

StandartKod NoKOS 3.8Kamu ç KontrolStandard ve Genel artPersonel istihdam, yerdeitirme, üst görevlereatanma, eitim,performansdeerlendirmesi, özlükhaklar gibi insankaynaklar yönetimineilikin önemli hususlaryazl olarak belirlenmiolmal ve personeleduyurulmaldr.Mevcut Durum657 sayl Kanun,178 sayl KHK,Devlet Memurlar SicilYönetmelii,Maliye Bakanl PersoneliGörevde Yükselme,Unvan Deiiklii ve AtamaYönetmelii,Maliye Bakanl PersonelininYer Deitirme SuretiyleAtanmalarna ilikinYönetmelik,Maliye Bakanl SicilAmirleri Yönetmelii,83\6854 sayl BakanlarKurulu kararyla kabul edilenDevlet Memurlar EitimiGenel Plan,Mesleki Eitim KursuYönergesi1- KONTROL ORTAMIEylemKod No3.8.1Öngörülen Eylemveya EylemlerPersonelinperformansnndeerlendirilmeyöntemine ilikinhususlarn yazlolarak belirlemesi vepersonele duyurulmasSorumluBirim veyaÇalmagrubuüyeleriPERGENbirliiYaplacakBirimTümBirimlerÇkt/ SonuçMaliyeBakanlPersonelPerformansÖlçme veDeerlendirmeYönergesiTamamlanmaTarihiHaziran 2012AçklamaBu art için mevcut durumdabelirtilen mevzuat ve düzenlemelerbulunmakla birlikte makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.KOS4Yetki Devri: darelerde yetkiler ve yetki devrinin snrlar açkça belirlenmeli ve yazl olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alnarak yetki devri yaplmaldr.KOS 4.1 ak süreçlerindekiimza ve onay mercileribelirlenmeli ve personeleduyurulmaldr.178 sayl KHK (md. 40 ),17/08/2009 ve 20/08/2009tarihli Bakanlk MakamYetki Devri Onaylar4.1.14.1.2Birimlerde ilemsüreçlerinin ve busüreçlerde imza veonay mercilerininbelirlenmesi ile ilemsüreç haritalarnnçkarlmaslem süreçlerinine-doküman olarakportalda yaynlanmaslgili Birimler SGB lem Süreçleri Mays 2011Tüm Birimler* PortalSayfas*e-dokümanMays 2011Bu art için mevcut durumdabelirtilen mevzuat ve düzenlemelerbulunmakla birlikte uygulamakonusunda makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.

StandartKod NoKOS 4.2Kamu ç KontrolStandard ve Genel artYetki devirleri, üstyönetici tarafndanbelirlenen esaslarçerçevesinde devredilenyetkinin snrlarngösterecek ekilde yazlolarak belirlenmeli veilgililere bildirilmelidir.Mevcut Durum1- KONTROL ORTAMIEylemKod No5018 sayl Kanun,3046 sayl Bakanlklarn 4.2.1Kurulu ve Görev EsaslarHakknda Kanun,4353 sayl Maliye VekaletiBa Hukuk Müavirliinin veMuhakemat UmumMüdürlüünün Vazifelerine,4.2.2Devlet Davalarnn TakibiUsullerine ve Merkez veVilayetler Kadrolarnda BazDeiiklikler YaplmasnaDair Kanun (md.27-31),178 sayl KHK (md. 9,40), 4.2.3Harcama Yetkilileri HakkndaTebli (1 ve 2 seri no'lu),Harcama Birimleri GörevDalm Onaylar,17/08/2009 ve 20/08/2009tarihli Bakanlk MakamYetki Devri Onaylar 4.2.4Öngörülen Eylemveya EylemlerMaliye Bakanl,Maliye Bakan veBakanln yönetimkademelerine verilmiolan yetkilerintaranarak yetkienvanterioluturulmasYetki ve imza devrineilikin ilke ve esaslarnbelirlenmesiYönetimkademelerinin yetkidevrine ilikin onay /iç genelgehazrlanmasYönetimkademelerinin imzadevrine ilikin onay /iç genelgehazrlanmasSorumluBirim veyaÇalmagrubuüyeleriBAHUMBAHUMTüm BirimlerTüm BirimlerbirliiYaplacakBirimTümBirimlerTümBirimlerÇkt/ SonuçYetkiEnvanteriTamamlanmaTarihiKasm 2010Genelge Ocak 2011Üst YöneticiOnayve/veyaç GenelgeÜst YöneticiOnayve/veyaç GenelgeNisan 2011Nisan 2011AçklamaBakanlk ve Müstearlkmakamnn yetki devirlerine ilikindüzenlemeler bulunmaktadr.Ancak makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
Kamu İç Denetim Standartları
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...