Views
2 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

StandartKod

StandartKod NoKamu ç KontrolStandard ve Genel artMevcut Durum1- KONTROL ORTAMIEylemKod NoÖngörülen Eylemveya EylemlerSorumluBirim veyaÇalmagrubuüyeleribirliiYaplacakBirimÇkt/ SonuçTamamlanmaTarihiAçklamaKOS 4.3Yetki devri, devredilenyetkinin önemi ile uyumluolmaldr.5018 sayl Kanun,3046 sayl Kanun,4353 saylKanun ( md. 27–31),178 sayl KHK (md. 40) ,Harcama Yetkilileri HakkndaTebli (1 ve 2 seri no'lu),17/08/2009 ve 20/08/2009tarihli Bakanlk MakamYetki Devri Onaylar,Harcama Birimleri GörevDalm Onaylar4.3.14.2.2 de öngörüleneylem ileoluturulacak genelgetaslanda bu hususunbelirlenmesiBu art için mevcut durumdabelirtilen mevzuat ve düzenlemelerbulunmakla birlikte uygulamakonusunda makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.KOS 4.4KOS 4.5Yetki devredilen personelgörevin gerektirdii bilgi,deneyim ve yeteneesahip olmaldr.Yetki devredilen personel,yetkinin kullanmnailikin olarak bellidönemlerde yetkidevredene bilgi vermeli,yetki devreden ise bubilgiyi aramaldr.5018 sayl Kanun,3046 sayl Kanun,4353 sayl Kanun(md. 27–31),178 sayl KHK (md. 40 ),Harcama Yetkilileri HakkndaTebli (1 ve 2 seri no'lu),17/08/2009 ve 20/08/2009tarihli Bakanlk MakamYetki Devri Onaylar,Harcama Birimleri GörevDalm Onaylar4.4.14.5.14.2.2 de öngörüleneylem ileoluturulacak genelgetaslanda yetkidevrinde bilgi,deneyim ve yeteneeilikin kriterlerin debelirlenmesi4.2.2 de öngörüleneylem ileoluturulacak genelgetaslanda bu artsalayacak raporformatlarnnöngörülmesiBu art için mevcut durumdabelirtilen mevzuat ve düzenlemelerbulunmakla birlikte uygulamakonusunda makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.Bu art için makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.

StandartKod NoKamu ç KontrolStandard ve Genel artMevcut Durum2- RSK DEERLENDRMEEylemKod NoÖngörülen Eylemveya EylemlerSorumluBirim veyaÇalmagrubuüyeleribirliiYaplacakBirimÇkt/ SonuçTamamlanmaTarihiAçklamaRDS5Planlama ve Programlama:dareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunlar gerçekletirmek için ihtiyaç duyduklar kaynaklar içeren plan ve programlarn oluturmal veduyurmal, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluunu salamaldr.RDS 5.1dareler, misyon vevizyonlarn oluturmak,stratejik amaçlar veölçülebilir hedeflersaptamak,performanslarn ölçmek,izlemek vedeerlendirmek amacylakatlmc yöntemlerlestratejik planhazrlamaldr.5018 sayl Kanun,Kamu darelerindeStratejik Planlamayalikin Usul ve EsaslarHakknda Yönetmelik,Kamu dareleri çinStratejik PlanlamaKlavuzu,Stratejik Plan5.1.15.1.2ç KontrolGenelgesinde StratejikPlanlamann öneminevurgu yaplmas ve ÜstYöneticininsahipliiningösterilmesiStratejik plannsahiplenilmesinisalamak üzere broürhazrlanmasSGBç KontrolGenelgesiMays 2010SGB Broür Haziran 2010Maliye Bakanl Stratejik Plan 2007Haziran aynda kamuoyunaduyurulmu, 2008 Temmuz ayndaise revize edilmitir. Stratejik plan2008 – 2012 döneminikapsamaktadr. Bununla birlikte buart için uygulama konusunda makulgüvence salanabilmesi amacylaeylem öngörülmütür.RDS 5.2dareler, yürütecekleriprogram, faaliyet veprojeleri ile bunlarnkaynak ihtiyacn,performans hedef vegöstergelerini içerenperformans programhazrlamaldr.Kamu darelerinceHazrlanacak PerformansProgramlar HakkndaYönetmelik,Performans ProgramHazrlama Rehberi,Bütçe ve PerformansProgram ile KesinHesap ve Raporlamalemleri Yönergesi,Performans Program5.2.15.2.2Performans Programnalikin BroürHazrlanmasHarcama yetkililerininüst yöneticiye hesapvermesini salayacakmekanizmannetkinletirilmesinisalamak üzere izlemeve deerlendirmesisteminingüçlendirilmesiSGBBUMKO Broür ubat 2011SGBBUMKOzleme veDeerlendirmeRaporuMart 2011Maliye Bakanl 2009 ylPerformans Esasl Bütçesi 2008Aralk aynda yaynlanmtr. darePerformans Programnda yer alanperformans hedeflerine ilikingerçekleen rakamlar, 3 er aylkdönemler itibariyle StratejiGelitirme Bakanlnaraporlanmaktadr. Bununla birlikte buart için uygulama konusunda makulgüvence salanabilmesi amacylaeylem öngörülmütür.

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
Kamu İç Denetim Standartları
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...