Views
3 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

StandartKod NoRDS

StandartKod NoRDS 5.6Kamu ç KontrolStandard ve Genel artdarenin ve birimlerininhedefleri, spesifik,ölçülebilir, ulalabilir,ilgili ve süreli olmaldr.Mevcut DurumStratejik Plan,Performans Program2- RSK DEERLENDRMEEylemKod No5.6.1Öngörülen Eylemveya Eylemler5.2.1'de belirtilenPerformans Programnalikin Broür'dedarenin ve Birimlerinbelirlenen hedeflerininspesifik, ölçülebilir,ulalabilir, ilgili vesüreli olmashususlarna yerverilmesiSorumluBirim veyaÇalmagrubuüyeleribirliiYaplacakBirimÇkt/ SonuçTamamlanmaTarihiAçklamaBu art için mevcut durumdabelirtilen düzenlemeler bulunmaklabirlikte uygulama konusunda makulgüvence salanabilmesi amacylaeylem öngörülmütür.RDS6Risklerin belirlenmesi ve deerlendirilmesi: dareler, sistemli bir ekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçeklemesini engelleyebilecek iç ve d riskleri tanmlayarak deerlendirmelive alnacak önlemleri belirlemelidir.RDS 6.1dareler, her yl sistemlibir ekilde amaç vehedeflerine yönelikriskleri belirlemelidir.5018 sayl Kanun (md.63, 64 ),ç Kontrol ve Ön MaliKontrole likin Usul veEsaslar,Ön Mali Kontrollemleri Yönergesi,Kamu darelerinceHazrlanacak FaaliyetRaporlar HakkndaYönetmelik6.1.16.1.26.1.3Bakanlk yöneticilerineyönelik düzenli (heryl) bilgilendirmetoplantlardüzenlenmesiHizmet içi eitim vegörevde yükselmeprogramlarna riskyönetimi konusunundahil edilmesiBakanlmzn kariyermeslek mensuplarnneitim konularna riskyönetimi konusununeklenmesiSGBPERGENPERGENTümBirimlerlgiliBirimlerToplantÇars* Hizmet çiEitimGenelgesi* EitimProgramBakanlkMakamOnaylarOcak 2011Aralk 2010Aralk 20106.1.4 Risk Yönetimi Eitimi Tüm Birimler MAYEM Sertifika Mays 2011Bu art için mevcut durumdabelirtilen mevzuat ve düzenlemelerbulunmakla birlikte uygulamakonusunda makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
Kamu İç Denetim Standartları
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...