Views
3 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

StandartKod

StandartKod NoKamu ç KontrolStandard ve Genel artMevcut Durum3- KONTROL FAALYETLEREylemKod NoÖngörülen Eylemveya EylemlerSorumluBirim veyaÇalmagrubuüyeleribirliiYaplacakBirimÇkt/ SonuçTamamlanmaTarihiAçklamaKFS 7.3Kontrol faaliyetleri,varlklarn dönemselkontrolünü vegüvenliinin salanmasnkapsamaldr.5018 sayl Kanun,2489 sayl Kefalet Kanunu(8. md.),3091 sayl Tanmaz MalZilyetliine YaplanTecavüzlerin ÖnlenmesiHakkndaki Kanun,178 sayl Kanun HükmündeKararname, Tanr MalYönetmelii (32.md.),Merkezi Yönetim MuhasebeYönetmelii (518. md.),Kamu darelerine AitTanmazlarn Kaydna likinYönetmelik,Kamu darelerine AitTanmazlarn Tahsis veDevri Hakknda Yönetmelik7.3.17.3.27.1.1'de öngörülen riskkontrol tablolarndakontrollerin varlklarndönemsel kontrolünüve güvenliininsalanmasna yönelikdüzenlemelere de yerverilmesiMevcut mevzuatntaranarak kontrolfaaliyetlerininetkinliini salayacaköneriler gelitirilerekdüzenleme yaplmasMLEMUHlgiliBirimlerMevzuattakiDeiiklikTaslaklarAralk 2010Bu art için mevcut durumdabelirtilen mevzuat ve düzenlemelerbulunmakla birlikte uygulamakonusunda makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.KFS 7.4Belirlenen kontrolyönteminin maliyetibeklenen faydayamamaldr.7.4.17.1.1'de öngörüleneylemle belirlenenkontrol yöntemininfayda maliyetanalizinin de yaplmasBu art için makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.

StandartKod NoKamu ç KontrolStandard ve Genel artMevcut Durum3- KONTROL FAALYETLEREylemKod NoÖngörülen Eylemveya EylemlerSorumluBirim veyaÇalmagrubuüyeleribirliiYaplacakBirimÇkt/ SonuçTamamlanmaTarihiAçklamaKFS8Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: dareler, faaliyetleri ile mali karar ve ilemleri için gerekli yazl prosedürleri ve bu alanlara ilikin düzenlemeleri hazrlamal, güncellemeli veilgili personelin eriimine sunmaldr.KFS 8.1KFS 8.2KFS 8.3dareler, faaliyetleri ilemali karar ve ilemlerihakknda yazlprosedürler belirlemelidir.Prosedürler ve ilgilidokümanlar, faaliyet veyamali karar ve ileminbalamas, uygulanmasve sonuçlandrlmasaamalarn kapsamaldr.Prosedürler ve ilgilidokümanlar, güncel,kapsaml, mevzuatauygun ve ilgili personeltarafndan anlalabilir veulalabilir olmaldr.5018 sayl Kanun,657 sayl Kanun,178 sayl Kanun HükmündeKararname, Birim ve dareFaaliyet Raporlar,Performans Program,Personel Genel Müdürlüülem YönergesiMaliye SGB.net,say2000i5018 sayl Kanun,hale Mevzuat,178 sayl KHK,Muhasebe Yönetmelikleri,Merkezi Yönetim HarcamaBelgeleri Yönetmelii,Tanr Mal Yönetmelii,Maliye SGB.net harcamamodülü,say2000i5018 sayl Kanun,hale Mevzuat,178 sayl KHK,Muhasebe Yönetmelikleri,Merkezi Yönetim HarcamaBelgeleri Yönetmelii,Tanr Mal Yönetmelii,Maliye SGB.net harcamamodülü, say2000i8.1.18.2.18.3.1Birimlerin önemlifaaliyetleri ile malikarar ve ilemlerinikapsayan yazlprosedürlerbelirlenmesi8.1.1'de öngörülenlem Yönergesinde buhususlara da yerverilmesi8.1.1'de öngörülenlem Yönergesinde buhususlara da yerverilmesiTüm BirimlerSGBlemYönergeleriHaziran 2011Bu art için mevcut durumdabelirtilen mevzuat ve düzenlemelerbulunmakla birlikte uygulamakonusunda makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.Bu art için mevcut durumdabelirtilen mevzuat ve düzenlemelerbulunmakla birlikte uygulamakonusunda makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.Bu art için mevcut durumdabelirtilen mevzuat ve düzenlemelerbulunmakla birlikte uygulamakonusunda makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
Kamu İç Denetim Standartları
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...