Views
3 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

StandartKod NoS 17.4S

StandartKod NoS 17.4S 17.5Kamu ç KontrolStandard ve Genel artç kontrolündeerlendirilmesinde,yöneticilerin görüleri,kii ve/veya idarelerintalep ve ikâyetleri ile içve d denetim sonucundadüzenlenen raporlardikkate alnmaldr.ç kontrolündeerlendirilmesisonucunda alnmasgereken önlemlerbelirlenmeli ve bir eylemplan çerçevesindeuygulanmaldr.Mevcut DurumEylemKod No17.4.117.4.217.5.15- ZLEMEÖngörülen Eylemveya EylemlerBakanlmz MüstearBakanlnda merkezbirim amirlerininkatlmyla ylda en azbir kez olmak üzeredeerlendirmetoplantlaryaplmasnnsalanmasMaliye Bakanl yllkiç kontroldeerlendirmeraporunun içerik veformatnn belirlenmesiOrtaya çkaneksikliklerin vealnmas gerekenönlemlerin birimlereduyurulmasSorumluBirim veyaÇalmagrubuüyeleriSGBSGBSGBbirliiYaplacakBirimlgiliBirimlerTümBirimlerTümBirimlerÇkt/ SonuçMaliyeBakanl çKontrol zlemeveDeerlendirmeRehberiMaliyeBakanl çKontrol zlemeveDeerlendirmeRehberiTamamlanmaTarihiAralk 2012Aralk 2012Genelge Haziran 2013AçklamaBu art için makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.Bu art için makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.S18ç denetim: dareler fonksiyonel olarak bamsz bir iç denetim faaliyetini salamaldr.S 18.1ç denetim faaliyeti çDenetim KoordinasyonKurulu tarafndanbelirlenen standartlarauygun bir ekildeyürütülmelidir.Maliye Bakanl çDenetim Yönergesi,ç Denetim Plan veProgram18.1.1Bakanlmz yöneticive personeline yönelikolarak iç denetimintantmnn salanmasve iç denetimkonusundafarkndalnarttrlmas amacylabroür hazrlanmasç Denetçiler Broür Aralk 2010Bu art için makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.

StandartKod NoS 18.2Kamu ç KontrolStandard ve Genel artç denetim sonucundaidare tarafndan alnmasgerekli görülen önlemleriiçeren eylem planhazrlanmal, uygulanmalve izlenmelidir.Mevcut Durumç Denetçilerin ÇalmaUsul ve Esaslar HakkndaYönetmelik,Kamu ç Denetim RehberiEylemKod No18.2.118.2.218.2.35- ZLEMEÖngörülen Eylemveya Eylemlerç denetim raporlaruyarnca denetlenenbirimler tarafndanyaplacak ilemlerhakknda takip edilecekyöntem ve ileyiinaçklanmasç denetim raporlarnnizlenmesi amacylatakip yönteminingelitirilmesiDKK'nndüzenlemesine uygunolarak iç denetim kalitegüvence gelitirmeprogramnnoluturulmasSorumluBirim veyaÇalmagrubuüyeleribirliiYaplacakBirimÇkt/ SonuçTamamlanmaTarihiç Denetçiler Yönerge Aralk 2010ç Denetçiler Yönerge Aralk 2010ç DenetçilerKaliteGüvenceGelitirmeProgramAralk 2010AçklamaBu art için mevcut durumdabelirtilen mevzuat ve düzenlemebulunmakla birlikte uygulamakonusunda makul güvencesalanabilmesi amacyla eylemöngörülmütür.

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
Kamu İç Denetim Standartları
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...