Views
2 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :SAYILARSÜRE/HAFTA1 HAFTAÜNÝTE 4DOÐAL SAYILARLAÇARPMA ÝÞLEMÝKONULAR4.2.Zihinden çarpmaKAZANIMLAR13. Çarpýmlarý en çok dört basamaklýolan bir çarpma iþlemindeverilmeyen çarpaný belirler.14. En çok dört basamaklý doðalsayýlarla 10'un, 100'ün ve 1000'inen çok dokuz katý olan doðalsayýlarý kýsa yoldan çarpar.15. En çok dört basamaklý doðalsayýlarý 10, 100 ve 1000 ilezihinden çarpar.HAZIRLIKÖðrenci: Arkadaþlarýna sormak üzereörnek soru hazýrlar.ETKÝNLÝKLERBasamaklarda verilmeyen rakamlarý bulmayayönelik iþlemler yaptýrýlabilir.On binler b.Binler b.Yüzler b.Onlar b.Birler b.3 0 8 6 ®2 1 5 6+ 1 8 4 82 0 6 3 6TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Dört iþlemAÇIKLAMALARÝþlemlerin sonuçlarý bu sýnýfýn sayýsýnýrlýlýklarýnda olmalýdýr.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMESözlü çalýþma yapýlýr.Grup çalýþmasýnda verilen örneklerkartonlara çizdirilir.14

ÖÐRENME ALANI :SAYILARKAZANIMLAR14. Doðal sayýlarla çarpma iþleminigerektiren problemleri çözer vekurar.ETKÝNLÝKLEREn az biri çarpma olmak üzere toplama veçýkarma iþlemlerini gerektiren problemlerçözdürülür ve kurdurulur.Günlük hayatla baðlantýlý olarak seçilenproblemler çözdürülür ve kurdurulur.SÜRE/AY1 HAFTAÜNÝTE 4DOÐAL SAYILARLAÇARPMA ÝÞLEMÝHAZIRLIKLARÖðrenci: Arkadaþlarýna sormak üzere örneksoru hazýrlar.KONULAR4.3. Çarpma problemleriTEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Dört iþlem, doðal saylarAÇIKLAMALAREn az biri çarpma olmak üzere toplama veçýkarma iþlemlerini gerektiren problemlerçözdürülür ve kurdurulurÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEEtkinliklere benzer sorular ev ödevi olarakverilebilir.15

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı