Views
3 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :SAYILARSÜRE/HAFTA2 HAFTAÜNÝTE 5DOÐAL SAYILARLABÖLME ÝÞLEMÝKONULAR5.1.Bölme iþlemiKAZANIMLAR17. En çok dört basamaklý doðalsayýlarý, en çok üç basamaklýdoðal sayýlara böler.HAZIRLIKÖðrenci: Arkadaþlarýna sormak üzereörnek soru hazýrlar.ETKÝNLÝKLERAra basamaklarýnda sýfýr olan doðal sayýlarla dabölme iþlemleri yaptýrýlýr ve iþlem kontrol ettirilir.6018 26 6809 17 6018 60152 231 68 400 601 10081 0009 000878038 Ýþlem kontrolü Ýþlem kontrolü26 400 17= 6800 601 10 =601012 6800 + 9 =6809 6010 + 8 = 6018Ýþlem kontrolü231 26 = 60066006 + 12 = 6018TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriVerilmeyen bölen veya bölünen bulunurkençarpma veya bölme iþlemlerinden yararlanýlýr.ÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Dört iþlemAÇIKLAMALARBölme iþlemlerinin saðlamasýyaptýrýlmalýdýr.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEEtkinliklere benzer sorular ev ödevi olarakverilebilir.16

ÖÐRENME ALANI :SAYILARKAZANIMLAR18. Bir bölme iþleminin sonucunutahmin eder ve tahminini iþlemsonucuyla karþýlaþtýrýr.19. Son üç basamaðý sýfýr olan en çokyedi basamaklý doðal sayýlarý10'un, 100'ün ve 1000'in en çokdokuz katý olan doðal sayýlarakýsa yoldan böler.HAZIRLIKLARÖðrenci: Hesap makinesi getirir.ETKÝNLÝKLERBirler onlar ve yüzler basamaðý sýfýr olan en çokdokuz basamaklý doðal sayýlarý sýrasýyla 10, 100ve 1000 ile kýsa yoldan bölme iþlemi yaptýrýlýr.Kalanlý ve kalansýz bölme iþlemleri yaptýrýlýr.5505÷50 iþlemini yapýnýz. Ýþlemi kontrol ediniz.5500÷10 =5000÷100 =SÜRE/AY2 HAFTAÜNÝTE 5DOÐAL SAYILARLABÖLME ÝÞLEMÝKONULAR5.2.Zihinden bölmeTEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileri760000÷ 1000 =ÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Dört iþlemAÇIKLAMALARTahmin ile sonucun karþýlaþtýrýlmasýndahesap makinesi de kullanýlabilir.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEEtkinliklere benzer sorular ev ödevi olarakverilebilir.17

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı