Views
3 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :SAYILARSÜRE/HAFTA4 HAFTAÜNÝTE 6KESÝRLERKAZANIMLAR26. Bir kesre denk olan kesirleroluþturur.ETKÝNLÝKLERDenk kesirler incelenirken alan modellerikullandýrýlabilir. Ýki denk kesir arasýndaki iliþkimodel kullandýrýlarak inceletilir. Bir kesrin pay vepaydasýný 2 ile çarpmanýn, model üzerinde herparçanýn tekrar 2 eþ parçaya ayrýlmasý olduðunadikkat çekilir.Yapýlanlar hem model üzerinde hem desembolik olarak açýklatýlýr.KONULARHAZIRLIK6.4. Denk kesirler232 2 2 4 3 2 3 6geniþletme4422 6623 sadeleþtirmeTEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileri232 3 2 6 3 3 3 9geniþletme6632 9933 sadeleþtirmeÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Doðal saylar, dört iþlemAÇIKLAMALARPayda eþitlemenin, kesirleri ayni kesrinbiçimi cinsinden ifade etmek veyakesirlerin eþit paydalý denklerini bulmakolduðu vurgulanýr.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEÖðrencilere verilen örneklere benzerkesirler kartonlardan hazýrlatýlýp sýnýftagrup çalýþmasý yaptýrýlýr.22

ÖÐRENME ALANI :SAYILARKAZANIMLAR27. Bir basit kesir kadarý verilençokluðun, tamamýný belirler.ETKÝNLÝKLER1’i 13 tane olan fýndýklarýn tamamý kaç tane fýndýktýr?3SÜRE/AY4 HAFTAÜNÝTE 6KESÝRLERKONULARHAZIRLIKLARÖðrenci: Sýnýf arkadaþlarýna sormak içinsoru hazýrlar.1313 13 1313136.5.Kesri bilinen çokluðuntamamýný bulma13 + 13 + 13 = 3913 3 = 39 tane fýndýktýr.TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Doðal saylar, dört iþlemAÇIKLAMALARÝki kesrin çarpýmýnýn, bir kesrin diðer birkesir kadarýný bulma olduðu vurgulanýr.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEKesirlerle ilgili öðrenci ailesi ile ilgili ortakproblem yazama çalýþmasý yaptýrýlýr.23

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı