Views
3 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :SAYILARSÜRE/HAFTA4 HAFTAKAZANIMLAR35. Bir çokluðun belirtilen bir basitkesir kadarýný belirler.ETKÝNLÝKLERBir sýnýftaki 40 öðrencinin 3 ’ünün kaç öðrenci4olduðunu bulmak için aþaðýdaki model kullandýrýlabilir:ÜNÝTE 6KESÝRLERÇARPMAÝÞLEMÝ0142410 10 10 1010 20 30 403444KONULAR6.13. Çarpma iþlemiHAZIRLIKÖðretmen: Soru kartlarý hazýrlar.Öðrenci: Soru kartlarý hazýrlar.40 4 = 10 10 3 = 30 öðrencidir.II. YOL40 X34 = 30TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Doðal sayýlar, dört iþlemAÇIKLAMALARBir çokluðun belirtilen bir basit kesirkadarýný bulma etkinliklerine model ilebaþlanýr, daha sonra iþlem yaptýrýlýr.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEBir sýnýftaki 24 öðrencinin 3 ’ü kýz ise bu sýnýfta4kaç kýz öðrenci vardýr?30

ÖÐRENME ALANI :SAYILARKAZANIMLAR36. Ýki nicelik arasýndaki iliþkiyi oranolarak ifade eder.ETKÝNLÝKLERBir öðrencinin 8 tane kýrmýzý, 12 tane mavi bilyesivardýr. Kýrmýzý bilyelerinin sayýsýnýn, mavi bilyelerininsayýsýna oranýnýn “8:12” veya “ 8 ” biçiminde yazýldýðý12ve “sekizin on ikiye oraný” diye okunduðu belirtilir.8:12 veya 812sekizin on ikiye oranýSÜRE/AY1 HAFTAÜNÝTE 7ORAN ORANTIHAZIRLIKLARÖðretmen: Soru kartlarý hazýrlar.Öðrenci: Soru kartlarý hazýrlar.Limonata hazýrlamak için 4 bardak suya 1 bardak limonsuyu katýlmaktadýr. Limon suyu miktarýnýn, su miktarýnaoranýnýn “bire dört” olduðu buldurulur.Bu oran “1:4” veya “ 1 ” biçiminde yazdýrýlarak4“1’in 4’e oraný” diye okutulur.KONULAR7.1.Oran orantý1 bardak limon suyu 4 bardak suTEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriLimon suyu miktarýnýn, hazýrlanan limonata miktarýnaoranýnýn “bire beþ” olduðu ve bu oranýn “1:5” veya “ 1 5 ”biçiminde gösterildiði buldurulur.ÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Doðal sayýlar, dört iþlemAÇIKLAMALAROran, bir bütünle parçalarýnýnkarþýlaþtýrýlmasý veya parçayla bütününkarþýlaþtýrýlmasý olabilir.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEBir öðrencinin 5 tane kýrmýzý, 3 tane mavibilyesi vardýr. Kýrmýzý bilyelerininsayýsýnýn, bilyelerin sayýsýna oranýnýbulunuz.31

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı