Views
2 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :SAYILARSÜRE/HAFTA1 HAFTAÜNÝTE 7ORAN ORANTIKAZANIMLAR37. Tablo kullanarak oranproblemlerini çözer ve kurar.ETKÝNLÝKLERProblem: Ýki kiþilik bir limonata hazýrlamak için 4tane limon kullanýlmaktadýr. Buna göre 1, 2, 3, 4,5, ... kiþilik limonata hazýrlamak için kullanýlacaklimon sayýlarý tablo yardýmýyla buldurulur.Tabloda boþ býrakýlan yerler uygun sayýlarladoldurulur.KONULAR7.1. Oran orantýHAZIRLIKÖðretmen: Orantýya örnek taplolarhazýrlar.Öðrenci: Orantýya örnek taplolar hazýrlar.Kiþi sayýsý Limon sayýsý1 22 43 64 …… 1820 …TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Doðal sayýlar, dört iþlemAÇIKLAMALAROranlarda kullanýlan sayýlardan, önceoran tablosu oluþturulur.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMETabloda boþ býrakýlan yerleri uygunsayýlarla doldurunuz.Süt ( lt ) Hellim ( kg )8 124 ...... 632

ÖÐRENME ALANI :SAYILARKAZANIMLAR38. Kesir kýsmý en çok üç basamaklýolan ondalýk kesirlerin basamakadlarýný ve bu basamaklardakirakamlarýn basamak deðerlerinibelirtir.ETKÝNLÝKLERTablo yardýmýyla basamak adlarý ve basamakdeðerleri tanýtýlýr.325,173 ondalýk kesri için tablo yaptýrýlýr.SÜRE/AY2 HAFTAÜNÝTE 8ONDALIK KESÝRLERTam kýsmýKesir kýsmýHAZIRLIKLARÖðrenci: Basamak adlarý ve basamakdeðerlerini gösteren tablo hazýrlar.Yüzler b.Onlar b.Birler b.Onda birler b.Yüzde birler b.Binde birler b.KONULAR8.1.Ondalýk kesirler3 2 5 , 1 7 3300 20 5 0,1 0,07 0,003TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Doðal sayýlar, dört iþlem, kesirlerAÇIKLAMALARBasamaklardaki rakamlarýn basamakdeðerleri iþlem yaptýrýlmadan buldurulur.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME25.364 ondalýk kesirini çözümleyiniz.33

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen