Views
2 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :GEOMETRÝSÜRE/HAFTA1 HAFTAÜNÝTE 13GEOMETRÝKCÝSÝMLERKONULAR13.2.Üç boyutlu cisimlerKAZANIMLAR53. Geometrik cisimlerin isimlerinibelirterek özelliklerini açýklar.HAZIRLIKÖðretmen: Kareli veya noktalý kâðýtlarhazýrlar.Öðrenci: Kareli veya noktalý kâðýtlarhazýrlar.ETKÝNLÝKLERBirbirlerinden farklý iki prizma modeli öðrencigruplarýna daðýtýlarak bunlarýn benzer vefarklýlýklarý buldurulur. Üçgen prizma ve kareprizma modellerinin karþýlaþtýrýlmasýndaaþaðýdaki benzerlik ve farklýlýklar belirletilir.Benzerlikler: Ýkisinin de köþeleri var, yüzleri düzve ikiþer tabanlarý var vb.Farklýlýklar:1. Birinin tabanlarý üçgensel bölge, diðerinin isekaresel bölgedir.2. Birinde 6 köþe, diðerinde 8 köþe var.3. Birinde 5 yüz, diðerinde 6 yüz var.TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriGruplar, ellerinde bulunan prizma modellerinikullanarak cisimlerin yüzlerini kâðýt üzerine çizer.Çizilen her yüz, karýþmamasý için iþaretletilir.Küpdikdörtgenlerprizmasýkare prizmaÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Kesirler, doðal sayýlar, dört iþlemDD: Resim dersiüçgen prizmaAÇIKLAMALARYüz (yüzey), köþe, ayrýt kavramlarýhatýrlatýlýr.Geometrik cisimlerden küp; üçgen, kareve dikdörtgenler prizmasý modellerikullandýrýlýr.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEKüp ile dikdörtgen prizmanýn farký nedir?50

ÖÐRENME ALANI :SAYILARKAZANIMLAR54. Küp ve dikdörtgenler prizmasýnýnyüzey açýnýmlarýný yapar, çizer veyüzey açýnýmlarý verilen cisimlerioluþturur.ETKÝNLÝKLERPrizma modeli olan kutular kestirilerek açtýrýlýr.Daha sonra prizmanýn parçalara ayrýlmýþ yüzleriverilerek farklý açýnýmlarý olup olmadýðýbuldurulur.Kareli veya noktalý kâðýtlara, küpün açýnýmýtahmini olarak çizdirilir. Bunlarýn her biri, birbütün olarak kestirilip katlatýlarak küpü oluþturupoluþturmadýklarý kontrol ettirilir.SÜRE/AY1 HAFTAÜNÝTE 13GEOMETRÝKCÝSÝMLERKONULARHAZIRLIKLARküp küpün açýným örnekleriÖðretmen: Kareli veya noktalý kâðýtlarhazýrlar.Öðrenci: Kareli veya noktalý kâðýtlar hazýrlar.14.1.Üç boyutlu cisimlerTEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Kesirler, doðal sayýlar, dört iþlemDD: Resim dersiAÇIKLAMALARAlanýn 2 boyutlu, hacmin 3 boyutlunesneler için karakteristik bir özellikolduðu vurgulanýr.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEDikdörtgenler prizmasýnýn yüzeyaçýnýmlarýný çiziniz.51

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı