Views
3 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :GEOMETRÝSÜRE/HAFTA1 HAFTAÜNÝTE 14GEOMETRÝK CÝSÝMLERKAZANIMLAR55. Ýzometrik kâðýttaki çizimleri eþküplerle oluþturur.56. Eþ küplerle oluþturulmuþ yapýlarýizometrik kâðýda çizer.ETKÝNLÝKLERGörünümleri verilen bir yapý modelinin kaç eþküpten oluþtuðu buldurulur ve eþ küplerle buyapýlarý oluþturmalarý saðlanýr.Örnek IÖrnek IIKONULAR14.2.Üç boyutlu cisimlerHAZIRLIKÖðretmen: Kareli veya noktalý kâðýtlarhazýrlar.Öðrenci: Kareli veya noktalý kâðýtlarhazýrlar.TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriVerilen çizimlerin eþ küplerle oluþturulabilentürden olmasýna dikkat edilir.ÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Kesirler, doðal sayýlar, dört iþlemDD: Resim dersiAÇIKLAMALARYapýnýn görünümü izometrik kaðýtta eþküplerin sadece uç sýnýrlarý belli olacakþekilde verilir.En fazla 20 eþ küple basit yapýlaroluþturulur.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEEþ küplerle oluþturulmuþ yapý, izometrikkâðýda çizdirilir.52

ÖÐRENME ALANI :GEOMETRÝKAZANIMLAR57. Boyutu açýklar ve nesneleriboyutuna göre sýnýflandýrýr.HAZIRLIKLARÖðretmen: Kareli veya noktalý kâðýtlarhazýrlar.Öðrenci: Kareli veya noktalý kâðýtlar hazýrlar.TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriETKÝNLÝKLERÖðrenciler, herhangi bir yönde ölçülebilenbüyüklüðün bir nesnenin boyutu olduðunu,uygun modelleri gözlemleyerek keþfeder.Bunun için;1. Doðrularýn, ýþýnlarýn, açýlarýn, doðruparçalarýnýn, çokgenlerin, kenarlarýn, ayrýtlarýn,çemberlerin “bir boyutlu” nesneler olduklarý ve“uzunluk”, “boy”, “en”, “yükseklik” , “derinlik”,“kalýnlýk”, “incelik”, ”çap”, “çevre”, “sýnýr” vb.büyüklüklerden sadece birine,2. Düzlem, düzlemsel bölge, yüzey, geometrikcisimlerin yüzleri, çokgensel bölgeler, daire,açýnýn içi vb. “iki boyutlu” nesneler olduklarý;böylesi büyüklüklerden “uzunluk ve en”, “boy veen”, “en ve derinlik” vb. yalnýz ikisine,3. Geometrik cisimlerin (prizma, silindir, koni,piramit ve küre) üç boyutlu nesneler olduklarý; bubüyüklüklerden “uzunluk, en, yükseklik”, “boy,en, derinlik,” “en, boy, kalýnlýk” vb. yalnýz üçünesahip olmalarý gerektiði, modelleri üzerindeincelenerek belirlenir.SÜRE/AY1 HAFTAÜNÝTE 14GEOMETRÝK CÝSÝMLERKONULAR14.3.Üç boyutlu cisimlerÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Kesirler, doðal sayýlar, dört iþlemDD: Resim dersiAÇIKLAMALARNesnelerin cinsi, yeri ve duruþlarýna görebazý hâllerde “uzunluk”, “en”, “yükseklik”yerine sýrasýyla “boy”, “çap”, derinlik” veya“kalýnlýk” kullanýlabildiði vurgulanýr. Bunungibi uygun modeller üzerinde “çevre” ve“sýnýr” ýn uzunluðu karþýladýðý belirtilir.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEPrizma, silindir, koni, piramit ve küreçiziniz.53

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen