Views
3 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :ÖLÇMESÜRE/HAFTA1 HAFTAÜNÝTE 17ALAN BULMAKONULAR17.1.Alan bulmaKAZANIMLAR62. Standart alan ölçme birimleriningerekliliðini açýklar; 1cm2 lik ve 1m2 lik birimleri kullanarakölçmeler yapar.63. Belirlenen bir alaný cm2 ve m2birimleriyle tahmin eder vetahminini ölçme yaparak kontroleder.64. Dikdörtgensel ve kareselbölgelerin alanlarýnýsantimetrekare ve metrekareHAZIRLIKETKÝNLÝKLERFarklý boyuttaki birimkareler kullanýlarak belirlibir alan ölçtürülür. Ölçüm sonuçlarýnýnfarklýlýðýndan yola çýkýlarak standart birimlereihtiyaç olduðu fark ettirilir.Kitabýn yüzü, masanýn üst yüzü vb. alanlarýnölçümü cm2 ile; sýnýfýn tabanýnýn, yazýtahtasýnýn yüzeyinin vb. alanlarýnýn ölçüsü m2birimleriyle tahmin ettirilir ve tahminler ölçmeyaptýrýlarak kontrol ettirilir.DCUSTEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriA B T RABCD ve TRSU dikdörtgenlerinin alanlarýnýhesaplayýnýz.ÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Düzlemsel iki boyutlu þekiller.AÇIKLAMALARÝki boyutlu þekillerin alaný bulunur.Alan birimi ikinci kuvvet ( kare ) olur.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEKarton, kâðýt vb. yardýmýyla 1 cm2 ve 1m2 lik karesel bölge modelleri yaptýrýlýr.Belirlenen bir alan ölçtürülür.56

ÖÐRENME ALANI :ÖLÇMEKAZANIMLARETKÝNLÝKLERSÜRE/AY65. Paralelkenarsal bölgenin alanýnýbulur.66. Üçgensel bölgenin alanýný bulur.Karesel ve dikdörtgensel bölgelerdeki birkenarýn diðer kenara göre yükseklik olduðuvurgulanýr.NM1 HAFTAÜNÝTE 17A(KLMN) = 4 cm x 6 cm = 24 cm 2þeklinde yazýlacaðý vurgulanýr.4 cmALAN BULMAK6 cmLKONULARHAZIRLIKLAR17.2.Alan bulmaYukarýdaki üçgenleri isimlendirerek üçgenlerintaban uzunluðu ve bu tabanlara ait yükseklikleribelirleyiniz. Üçgenlerin alanlarýný hesaplayýnýz.TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Düzlemsel iki boyutlu þekiller.AÇIKLAMALARKüçük bölgelerin alanlarýnýn cm2, büyükbölgelerin alanlarýnýn m2, daha geniþalanlarýn da km2 ile ölçüldüðü belirtilir.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEBir kenarý 5 cm olan karenin alanýnýbulunuz.57

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı