Views
3 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :ÖLÇMESÜRE/HAFTA1 HAFTAÜNÝTE 18ZAMANI ÖLÇMEKONULAR18.1.Zaman ölçmeKAZANIMLAR67. Zamaný ölçme birimleri ile ilgiliproblemleri çözer ve kurar.HAZIRLIKÖðretmen: Sýnýfa büyük duvar saatigetirir.ETKÝNLÝKLERBir gazetenin televizyon programlarýnýnbulunduðu sayfasý getirtilir. Bu sayfadakiçizelgede verilen bilgilere göre programlarýnbaþlama ve bitme süreleri ile ilgili problemlerkurdurulur.Akþam 10.30'da yatan bir öðrenci sabah 6.45'tekalkmýþtýr. Bu öðrenci ne kadar uyumuþtur?Ankara'dan Antalya'ya giden bir otobüs, 4 saat45 dakika gittikten sonra yarým saat mola verdi.Moladan sonra 3 saat 25 dakika daha yoladevam ederek Antalya'ya vardý. Yolculuk nekadar sürmüþtür ?TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Doðal sayýlar, daireAÇIKLAMALARÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEAkþam 10.30'da yatan bir öðrenci sabah7.10'da kalkmýþtýr. Bu öðrenci ne kadaruyumuþtur?58

ÖÐRENME ALANI :SAYILARKAZANIMLAR68. Litre ve mililitre birimlerinibirbirine dönüþtürür.69. Sývý ölçme birimlerinin kullanýldýðýproblemleri çözer ve kurarHAZIRLIKLARÖðretmen: Sýnýfa dereceli silindir getirir.Öðrenci: Sýnýfa 1 litrelik ambalaj getirir.ETKÝNLÝKLERLitre ve mililitrenin kullanýldýðýdönüþümler yaptýrýlýr.425425 mL =1000 L = 0,425 LBu sýnýf sýnýrlýlýklarý içerisinde sývý ölçmebirimlerinin kullanýldýðý iþlemleri gerektirenproblemler çözdürülür ve kurdurulur.Sývý ölçme birimlerinin tarihçesiyle ilgiliaraþtýrma yaptýrýlýr, sýnýfta araþtýrma sonuçlarýpaylaþýlýr.Aþaðýdaki sürahiye limonatanýn 1 5’i kadar sukatýldýðýnda sürahideki sývý miktarý ne olur ?SÜRE/AY2 HAFTAÜNÝTE 18DOÐAL SAYILARKONULAR18.2.Sývýlarý ölçmeTEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileri1000 mL800800600400200ÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Üç boyutlu cisimler, doðal sayýlar,kesirlerAÇIKLAMALARDönüþümlerde kullanýlan ondalýk kesirlerinkesir kýsmýnýn en çok üç basamaklýolmasýna dikkat edilir.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMESekiz saatte bir, bir ölçek (5mL) þurupiçmesi önerilen bir hasta 6 günlük tedavisüresince ne kadar þurup içer?59

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı