Views
3 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :SAYILARSÜRE/HAFTA3 HAFTAÜNÝTE 1DOÐAL SAYILARKONULAR1.3. Sayý dizileriKAZANIMLAR2. Kuralýnda bir iþlem bulunan örüntüoluþturur, bir örüntüde verilmeyensayý veya sayýlarý belirler.HAZIRLIKÖðretmen: Yüzlük tablo hazýrlanýr.Öðrenci: Yüzlük tablo hazýrlanýr.TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriETKÝNLÝKLERVerilen bir örüntünün kuralý buldurularaköðrencilerin benzer örüntüler oluþturmalarýsaðlanýr.2, 4, 8, 16, ___, ___, ___, 2563, 6, 12, ___,48, ___, 192 örüntüsündeki kuralýbelirleyip verilmeyen sayýlarý yazýnýz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 4041 42 43 44 45 46 47 48 49 5051 52 53 54 55 56 57 58 59 6061 62 63 64 65 66 67 68 69 7071 72 73 74 75 76 77 78 79 8081 82 83 84 85 86 87 88 89 9091 92 93 94 95 96 97 98 99 100ÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Doðal sayýlar, ritmik saymaAÇIKLAMALARÝç içe sayý dizileri verilmez.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME10, 20, 40, ___,160, ___, 640örüntüsündeki kuralý belirleyip verilmeyensayýlarý yazýnýz.Yüzlük tabloda boyanan renkler sözlütartýþýlýr.8

ÖÐRENME ALANI :SAYILARKAZANIMLAR3. En çok beþ basamaklý doðalsayýlarla toplama iþlemi yapar.ETKÝNLÝKLERBasamak tablosunda toplama iþlemi yaptýrýlýr.SÜRE/AY1 HAFTAHAZIRLIKLARÖðretmen: Ýþlem kartlarý hazýrlar.Öðrenci: Ýþlem kartlarý hazýrlar.On binler b.Binler b.Yüzler b.Onlar b.Birler b.3 7 4 1 5+ 2 0 6 33 9 4 7 8Toplama iþleminde, basamaklarda verilmeyenrakamlarý veya verilmeyen toplananý belirlemeetkinlikleri yapýlýr. Verilmeyen rakamlar veyatoplanan bulurken öðrencilerin, deðiþik stratejilergeliþtirmeleri saðlanýr.ÜNÝTE 2DOÐAL SAYILARLATOPLAMA ÝÞLEMÝKONULAR2.1. Topama ÝþlemiTEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileri4 6 5 a 83 b 6 4 26 0 0 5 c+ 3 1 1 91 4 0 3 6 1ÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Doðal sayýlarAÇIKLAMALARVerilmeyen farklý rakamlar yerine farklýþekiller veya harfler kullanýlýr.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME9

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı