Views
3 years ago

Görev Analizi Sonucu Bir Savaş Uçağının Motor ... - Hava Harp Okulu

Görev Analizi Sonucu Bir Savaş Uçağının Motor ... - Hava Harp Okulu

Görev

Görev Analizi Sonucu Bir Savaş Uçağının Motor İtki Gereksiniminin Belirlenmesi4.1.2 Kalkış İvmelenmesiKalkışın ikinci aşaması uçağın pist üzerinde kalkışsüratine erişinceye dek ivmelenmesidir. Buivmelenme takriben 10 saniye kadar sürer. Busüredeki ağırlık değişimi ise aşağıdaki denklemdenkolayca hesaplanabilir (Eş. 43).П √ (39) 1Yukarıdaki denklemdeki u değişkeni Eş. 40'dekideğerler yerine konulmak suretiyle hesaplanır. μ (40)4.1.3 Kalkış RotasyonuKalkışın son aşaması rotasyon ve tekerin yerdenkesilmesidir. Bu aşama yaklaşık üç saniye sürer.Kalkış rotasyonu boyunca oluşan ağırlık değişimiEş.41 yardımıyla hesaplanır.П 1 √ ∆ (41)Her üç alt aşama için de ağırlık oranı hesabıtamamlanmış olduğundan, kalkış boyunca uçağıntoplam ağırlık değişimini hesaplamak artıkmümkündür. Bu oran üç alt aşamadaki ağırlık oranlarıçarpılarak (Eş. 42) bulunur.П П П П (42)4.2 Tırmanış Ve İvmelenmeTırmanış ve ivmelenme aşamasındaki ağırlık değişimihesabını da ikiye bölmek gereklidir. Bunlardan ilkiyatay ivmelenmedir. Yatay ivmelenme sırasındakiağırlık değişimi anlık yakıt sarfiyatı denklemi hızından hızına kadar entegre edilerek bulunabilir.İvmelenme birinci tipteki bir görev aşamasıolduğundan Eş. 35 ile Eş. 30 birleştirilerek, daha sonraise sol taraftaki kesirde pay ve payda Mach sayısınabölünerek aşağıdaki ifade (Eş. 43) elde edilir.П / ∆ /2 (43)1 (44)Yukarıdaki denklemde (Eş. 43) geçen u ise bir sonrakidenklem olan Eş. 44 yardımı ile hesaplanır.İvmelenme için hesaplama ivmelenmenin başındansonuna değin tek bir büyük aralık kullanılarakhesaplanmıştır. Bu durumda irtifa, Mach sayısı,aerodinamik katsayılar ve atmosfer özellikleri için ortanoktadaki değerler alınarak hesap yapılabilir.İterasyondan kaçınmak için ise β ağırlık oranı içinivmelenmenin başındaki değer alınıp hesap yapılabilir.Bu durumda ivmelenme için ağırlık oranı П =0.9937olarak hesaplanmaktadır. İvmelenme sırasında geçensüre ∆ =13.3 s, ile ivmelenme sırasında katedilenmesafe ∆ 4.78 olarak bulunmaktadır.Tablo 2. Tırmanma Çizelgesi.Tırmanışİntegrasyon AralığıÇizelgesiİrtifa, Macha b cm Sayısı0 0.7 Başlangıç3000 0.78 Orta5000 0.85 Son Başlangıç7000 0.88 Orta10000 0.90 Son Başlangıç12000 0.90 Orta13000 0.90 SonTırmanış ise irtifaya en kısa sürede tırmanma yoluylagerçekleştirileceğinden, tırmanışın her adımı içinEş.43 kullanılarak ağırlık hesabı yapmak gereklidir.İrtifaya en kısa sürede tırmanma yolunu bulmak içinhız irtifa (V-h) düzleminde eş artık güç her biri içinmaksimum eş enerji yüksekliği noktası tespit edilir vedaha sonra bu noktalar birleştirilir. Bu yöntem Şekil8'de grafiksel olarak gösterilmiştir. Artık güç Eş.10'da belirtildiği üzere enerji yüksekliğinin zamanabağlı değişim hızıdır. Bu denklem hesap kolaylığısağlamak maksadıyla, bir takım aerodinamikkatsayılar ve motor parametreleri cinsinden de ifadeedilebilir (Eş. 46) [5]. Yakıt sarfiyatı hesabındakullanılan tırmanma yolu Tablo 2'de gösterilmiştir. Buyol üç aralığa (a,b,c) şeklinde bölünmüş ve her birininbaşlangıç, orta ve son noktaları belirtilmiştir. Bubilgiler ışığında tırmanış için ağırlık hesabı yapılabilir.Tırmanışın a,b ve c aşamalarından elde edilensonuçlar birleştirilerek (Eş. 45) tırmanış sırasındakaybedilen ağırlık hesaplanır.П П П П (45) (46) / / Bunlarla beraber tırmanış esnasında ∆ = 112s saniyekadar süre geçtiği ve ∆ = 29.6 km kadar yolkatedildiği hesaplanmıştır. Tırmanış esnasında toplamgeçen süre ve katedilen mesafe ise elde edilen verilerbirleştirilerek hasaplanır (Eş. 48).∆ ∆ ∆ (47)∆ ∆ ∆ (48)Tırmanış ve ivmelenme sırasında kaybedilen ağırlıkoranları birleştirilerek ikinci ve üçüncü aşamalararasındaki ağırlık oranı hesaplanabilir (Eş. 49).П П П (49)DUMAN, TUNÇER35

Tarihçe - Hava Harp Okulu
casa cn 235 uçağının dış aerodinamik yüklerinin ... - Hava Harp Okulu
askı ve ileri uçuştaki bir helikopter gövdesinin ... - Hava Harp Okulu
operatif hava harekatının planlamasında görsel ... - Hava Harp Okulu
Savaş Uçaklarının Bakım Faaliyetlerinde Hata ... - Hava Harp Okulu
hızlı evrimsel eniyileme için yapay sinir ağı ... - Hava Harp Okulu
insansız kara araçları ve muharebe gereksinimleri - Hava Harp Okulu
insansız hava araçlarının genetik algoritma ... - Hava Harp Okulu
Bir Uçağın İrtifa Kontrolünde Klasik ve Bulanık ... - Hava Harp Okulu
TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMLERİNDE ... - Hava Harp Okulu
İYON (PLAZMA) NİTRÜRLEMENİN SERT ... - Hava Harp Okulu
radyo frekansı ile tanımlama sistemi seçiminde ... - Hava Harp Okulu
dalgacık tabanlı görüntü sıkıştırma tekniği - Hava Harp Okulu
av-bombardıman uçaklarının bazı tasarım ... - Hava Harp Okulu
Gemi Sistemleri İçin Entegre Bakım Yönetimi ... - Hava Harp Okulu
dört rotorlu hava aracı için gerçek zamanda ... - Hava Harp Okulu
Yüzey Kaplaması ve Destek Katman İlavesinin ... - Hava Harp Okulu
Veri İletim Yöntemleri ve Optik Veri İletiminin - Hava Harp Okulu
Anlık Basınç Yükü Etkisi Altındaki Konsol Bir ... - Hava Harp Okulu
kara, deniz, hava harp okulu'na girmek isteyen kız ve erkek ... - Ösym
sıvı kristalin ısı transferi uygulamalarında ... - Hava Harp Okulu
havacılıkta kullanılan petek yapılar - Hava Harp Okulu
araç yorulma analizi sonucuna göre hasar ... - Hexagon Studio
Konutlarda İç Hava Kalitesi İle İlgili Ölçüm Sonuçlarının Analizi
istanbul anadolu yakası 2b alanlarının uydu görüntüleri ile analizi