Views
3 years ago

İs tan bul ye ni e ği tim yı lı na ha zır - Yeni Asya

İs tan bul ye ni e ği tim yı lı na ha zır - Yeni Asya

1016 EYLÜL 2012

1016 EYLÜL 2012 PAZARSPORYMeireles Kadýköy'debugün sahne alýyorSüper Lig'de ilk 3 haftayý 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5puanla geçen F.Bahçe'nin, bugün Mersin Ýdmanyurdu ileyapacaðý mücadelede tek hedefi 3 puan kazanmak.Þükrü Saracoðlu Stadý'nda kadýn ve çocuklarýn izleyebileceðimaçta yeni transfer Raul Meireles de forma giyecek.Fenerbahçe'nin yeni transferi Portekizli orta saha oyuncusu Raul Meireles, Perþembe akþamý Ýstanbul’a geldikten sonraayaðýnýn tozuyla antrenmana çýktý. Bir süre düz koþu yapan Meireles, daha sonra takýmla birlikte çalýþmaya katýldý.Taraftardan Orduspor'a1,2 milyon TL destekORDUSPOR Kulüp Baþkaný Nedim Türkmen tarafýndanoluþturulan 50 milyon Türk Lirasý deðerindeki takýma,Ordu þehrinden 18 firma, 1 milyon 200 bin lira destekoldu. Orduspor Kulüp Baþkaný Doç.Dr.NedimTürkmen, 2012-2013 sezonunda Orduspor'a reklam vedestek veren firmalarý açýklayarak, yardýmlarýndan dolayýteþekkür etti. Orduspor Kulüp Baþkaný Doç. Dr. NedimTürkmen, "Orduspor'a yeni sezonda destek verenlereteþekkür ediyorum. Daha önce destek verenleri yayýnlayacaðýmýzýsöylemiþtik. Bugün itibari ile reklam veripkombine desteði veren firmalarýmýzý liste halinde sunuyoruz.Orduspor hedefi Avrupa olan bir kulüptür. Buhedefi baþarmak için çok iyi bir ekip kurduk. Bunungerçekleþmesi için çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz." dedi.Beþiktaþ'ýn basketboldabaþkan adayý Ali DoðanBEÞÝKTAÞ, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 18Eylül 2012 tarihinde yapýlacak Genel Kurulu’ndadestekleyeceði adayý resmi olarak duyurdu. Siyah-beyazlýkulüpten yapýlan açýklamada, ayný zamanda Beþiktaþgenel kurulu üyesi olan Ali Doðan'ýn destekleneceðibelirtildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapýlanaçýklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 18Eylül 2012 tarihli Genel Kurulu’nda yapýlacak baþkanlýkseçiminde, tüm delegelerimiz ve mensuplarýmýzla birlikte,Genel Kurul üyemiz Sayýn Ali Doðan’ýn baþkanlýðýndaoluþacak listeyi desteklediðimizi bildirir, tümadaylara baþarýlar dilerken seçimlerin Türk basketbolunahayýrlý olmasýný temenni ederiz" denildi.TV'DE BUGÜN15:30 Kayseri Erciyesspor - 1461 Trabzon TRT 118:00 Reading - Tottenham Lig TV 318:00 Eskiþehirspor - Gençlerbirliði Lig TV 218:00 Trabzonspor - Sivasspor Lig TV20:00 Denizlispor - Adana Demirspor TRT 320:30 Fenerbahçe - Mersin Ýdman Yurdu Lig TV20:30 Akhisar Bld.Spor - Ýstanbul BÞB Lig TV 2SÜPER LÝG'DE BUGÜN18.00 Es ki þe hirs por-Genç ler bir li ði (Es ki þe hir A ta türk)18.00 Trab zons por-Si vass por (Hüseyin Av ni A ker)20.30 Fe ner bah çe-Mer sin Ýd. ( Þük rü Sa ra coð lu )20.30 Ak hi sar Be le di yes por-Ýs tan bul B ÞB (Ma ni sa)17 Ey lül Pa zar te si:20.00 Or dus por-Kay se ris por (Or du 19 Ey lül)20.00 Be þik taþ-Sa ni ca Bo ru E la zýðs por (BJK Ý nö nü)PTT 1. LÝG'DE BUGÜN15.30 Kayseri Erciyesspor-1461 Trabzon (Kadir Has)16.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)20.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Atatürk)20.00 Torku Konyaspor-Gaziantep BÞB (Atatürk)17 Eylül Pazartesi:20.00 Adanaspor-Bucaspor (5 Ocak - Seyircisiz)BU yýl al týn cý kez dü zen le nenTFF-Ül ker Fut bol Köy le ri Pro je -si Er zu rum, Is par ta, Nev þe hir,Sa kar ya, Si nop, Gü müþ ha ne veKo ca e li'nin ar dýn dan 11-16 Ey lül2012 ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan -bul'da dü zen le ni yor. Ri va Mil liTa kým lar Kamp ve E ði tim Te sis -le ri'nde kam pa gi ren 11-12 yaþ a -ra lý ðýn da ki 41 ye te nek li mi nikspor cu, U-15 Mil li Ta kým an tre -nör le ri nin ön der li ðin de e ði tim a -lý yor. Pro je ye des tek ver mek a -ma cýy la Pa zar la ma dan So rum luTFF Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ser -hat Soy sal, Mil li Ta kým lar Tek -nik So rum lu su Ab dul lah Av cý,TFF Fut bol Ge li þim Di rek tö rüTo lu nay Kaf kas, Yýl dýz Hol dingKu rum sal Ý le ti þim Ge nel Mü dü -rü Zu hal Þe ker i le genç yýl dýz larRe cep Ni yaz, Sa lih U çan (Fe ner -bah çe), Mer tan Ca ner Öz türk,Berk Yýl dýz (Ga la ta sa ray) ve Mu -ham med De mir ci (Be þik taþ) yýl -dýz a day la rýy la bir a ra ya gel di.SÜPER Lig'de bu gün Ka dý köy'deMer sin Ýd man yur du'nu ko nuk e -de cek Fe ner bah çe'de tek he def 3pu an ka zan mak. Lig de ilk 3 haf -ta yý 1 ga li bi yet, 2 be ra ber lik le 5pu an la ge çen sa rý-la ci vert li e kip,Mer sin Ýd man yur du kar þý sý namut lak 3 pu an he de fiy le çý ka cak.Kar þý laþ ma yý, Fe ner bah çe'nin ce -za sý ne de niy le sa de ce ka dýn lar i le12 yaþ ve al tý ço cuk lar tri bün deniz le ye bi le cek. Li ge ve ri len a ra damil li maç lar da gö rev a lan ba zýfut bol cu la rýn sa kat lýk ve yor gun -lu ðu bu lu nur ken, tek nik di rek törAy kut Ko ca man dün ak þam ba -sý na ka pa lý ger çek leþ ti ri len an -tren ma nýn ar dýn dan kad ro su nuþe kil len dir di.re cek.Mer sin Ýd man yur du ma çý ön -ce si sa rý-la ci vert li e kip te Sow, Kra -sic, E ge men Kork maz ve Ser darKe si mal'ýn sa kat lý ðý bu lu nu yor.Gök han Gö nül, Meh met To palve Ha san A li Kal dý rým i le sað ar kaa da le sin de að rý la rý o lan Re cep Ni -yaz'a an tren man da ak tif din len -me prog ra mý uy gu lan mýþ tý. Om -zun da ki sa kat lý ðý ne de niy le lig veTFF-Ül ker Fut bol Köy le ri'ndee ði tim gö ren ço cuk lar a ra sýn danse çi len 41 yýl dýz a da yý i le bir a ra yage len Mil li Ta kým lar Tek nik So -rum lu su ve A Mil li Ta kým Tek nikDi rek tö rü Ab dul lah Av cý, "An tre -nör lük ka ri ye ri nin ö nem li bir kýs -mý ný alt ya pý lar da ge çi ren bir tek -nik di rek tör o la rak, be þin ci yý lý nýdol du ran bu pro je ye bü yük ö nemve ri yo rum. Bü yü me ça ðýn da ki ço -cuk la rýn fut bol bil gi le ri nin ya ný sý -ra sos yal ge li þim le ri ne de tar týþ ma -Av ru pa ku pa sý mü ca de le le ri ol -mak ü ze re son 5 res mi maç ta ta -kým dan ay rý ka lan ka le ci Vol kanDe mi rel'in, bu gün kü maç la bir lik -te ta ký ma dön me si bek le nir ken,Ko ca man'ýn, ye ni trans fer Por te -kiz li mil li fut bol cu Ra ul Me i re les'ei kin ci ya rý da da ol sa gö rev ve re bi -le ce ði öð re nil di. Fe ner bah çe Þük -rü Sa ra coð lu Sta dý'nda sa at20.30'da baþ la ya cak kar þý laþ ma yýha kem Hü se yin Gö çek yö ne te cek.MARSÝLYA MAÇI BÝLETLERÝU E FA Av ru pa Li gi'nde 20 Ey -lül Per þem be gü nü Fe ner bah çe i -le Fran sa'nýn Oly mpi qu e Mar sil -ya ta kým la rý a ra sýn da ya pý la cakma çýn bi let le ri nin ge nel sa tý þý sa -de ce in ter net ü ze rin den ger çek -leþ ti ri le cek.Fe ner bah çe Ku lü -bü'nden ya pý lan a çýk la ma da, ha -len kon gre ü ye le ri, Fe ner bah çePre mi um Kart, Fe ner bah çe Ta -raf tar Kart sa hip le ri ve fa tu ra lýFe ner cell kul la ný cý la rý i çin sa týþ tabu lu nan ma ça a it bi let le rin, ge nelsa tý þý nýn 18 Ey lül Sa lý gü nü Bi le -tix'in in ter net si te sin den sa tý þasu nu la ca ðý kay de dil di.A Milli Takým Teknik Direktörü Abdullah Avcý, Ülker'in Riva'da düzenlediði etkinlikte küçük sporcularla biraraya geldi.AVCI: ÝYÝ FUTBOLCUSABIRLI OLMALIDIR‘‘A Milli Takým TeknikDirektörü AbdullahAvcý, TFF-Ül ker Fut bolKöy le ri'nde e ði tim gö -ren ço cuk lar a ra sýn danse çi len 41 yýl dýz a da yýi le bir a ra ya ge ldi.sýz kat ký la rý bu lu nan bu pro je denye ti þen ço cuk la rý, ge le cek te A Mil -li Ta kým for ma sý i le iz le mek bü -yük ke yif ve re cek tir" de di. Yýl dýza day la rý nýn he ye ca ný nýn ken di le ri -nin de mo ti vas yo nu nu ar týr dý ðý nýkay de den Av cý, "Hem A Mil li Ta -kým hem de Ü mit Mil li Ta kýmtek nik di rek tör le ri nin bu ra ya ge lipsiz le ri iz le me si, si zin gi bi yo lun ba -þýn da ki ço cuk la rý mý za da eks trabir güç ve ri yor dur. Ço ðun lu ðu nuzku lüp le rin alt ya pý la rýn da oy nu yor.Za man za man çe þit li sý kýn tý lar ya -þa ya bi le cek si niz. Ta ký ma, kad ro yagi re me di ði niz dö nem ler o la cak týr.An cak sa býr la, þevk le ken di ni zi ge -liþ tir me ye, bu gü zel o yu nun pe þin -den git me ye de vam e din. Ý yi fut -bol cu ol ma nýn yo lu sab ret mek tenve çok ça lýþ mak tan ge çer. Ri va'yase çi le rek gel di niz. Þim di ki he de fi -niz, si zin yaþ gru bu na yö ne lik ö -nü müz de ki yýl ya pý la cak U14 Böl -ge Seç me le ri'ne ka týl mak ol ma lý"di ye ko nuþ tu.Süper Lig'de 4. haftada bugün Hüseyin Avni Aker Stadý'nda Siövasspor'u aðýrlayacak olanTrabzonspor'da bütün hazýrlýklar tamamlandý. FOTOÐRAF: A.AÞENOL GÜNEÞ CAMÝAYA SESLENDÝ:ÇekiþmelerdenUZAK DURUNSÜ PER Li gin 4. haf ta sýn da sa ha sýn dabu gün oy na ya ca ðý Si vass por ma çý -nýn ha zýr lýk la rý ný ta mam la yan Trab -zons por'da tek nik di rek tör Þe nolGü neþ kö tü gi di þi el bir li ðiy le a þa -cak la rý ný söy le di. Tec rü be li tek nik a -dam, ca mi a ya "Ge rek siz çe kiþ me ler -den u zak du run" çað rý sýn da bu lun -du. Li gin ilk 3 haf ta sýn da 5 pu an kay -be den ve U E FA Av ru pa Li gi'ne playofftu run da ve da e den Trab zons -por'da tek nik di rek tör Þe nol Gü nelö ze leþ ti ri yap tý. Þe nol Gü neþ, ku lüpder gi sin de ki ya zý sýn da se zon ba þý i ti -ba riy le bek le me dik le ri o lum suz luk -lar ya þa dýk la rý ný be lir te rek, "So nuç larel bet te ka mu o yun da bir u mut suz lukha va sý o luþ tur du. An cak bu nu en ký -sa za man da aþ mak zo run da yýz. Bek -len ti ye ce vap ve re me mek bir bas kýve gü ven siz lik or ta mý olsa da ma ze -ret ü ret me den en ký sa za man da to -TÜRK Bas ket bo lu nun ve Fe ner bah -çe Ül ker’in ö nem li i sim le rin denMir sad Türk can, 20 yýl lýk fa al bas -ket bol ya þan tý sý na bu ak þam Fe ner -bah çe Ül ker-CSKA Mos ko va a ra -sýn da oy na na cak jü bi le ma çý i lenok ta ko ya cak. A ta þe hir'de ki Ül kerSports A re na'da sa at 19.00'da baþ la -ya cak kar þý laþ ma da 15 bin ki þi lik sa -lo nun dol ma sý bek le ni yor. jü bi lema çý nýn ge li ri Sýr bis tan'da ki No viPa zar’da ya rým ka lan zi hin sel ve be -den sel en gel li ler has ta ne si ne ba ðýþ -la na cak.Bas ket bol se ver le ri jü bi lema çý na da vet e den Mir sad Türk -can, "1993 yý lýn da E fes Pil sen’debaþ la dý ðým ka ri ye ri me Fe ner bah çeÜl ker’de son ve ri yo rum. Ka ri ye ri mebir çok bas ket bol cu nun ya þa mak is -te ye ce ði þey le ri ya þa ya rak son ve ri -yor ol mak tan gu rur du yu yo rum.Fe ner bah çe Ül ker for ma sý i le ka ri -ye ri mi son lan dýr mak tan do la yý daay rý ca gu rur duy mak ta yým. 20 se nebi zi ta kip et ti niz. Ý yi ve kö tü gün le -rim ol du. Bas ket bol sa ha la rýn da bü -yük se vinç ler ve bü yük ü zün tü lerya þa dým. A ma ge ri ye dö nüp bak tý -ðým da ak lým da hep gü zel a ný lar ol -par lan ma lý yýz. E ðer sa ha so nuç la rýba ký mýn dan bir o lum suz luk söz ko -nu suy la her za man söy le di ðim gi bibu nun tek so rum lu su be nim" de di.O yun cu la rýn dan pro fes yo nel an la yý -þa sa hip çýk ma la rý ný is te yen Gü neþ,"So run la rý ka bul e de rek ya þa ya ma -yýz. Bi ze dü þen, çö zü mü ü re te cekmo del ler ge liþ tir mek ol ma lý" i fa de le -ri ni kul lan dý. A sýl he def le ri nin gü nüde ðil ge le ce ði kur tar mak ol du ðu nube lir ten tec rü be li ça lýþ tý rý cý, ca mi a yata ký ma sa hip çýk ma sý yö nün de çað rý -da bu lun du. Þe nol Gü neþ, "Yý kýpdök me den, tek rar on la rý ka za na cakbir or ta ma geç me li yiz. Bu ta kým sa -de ce i çin de o lan la rýn de ðil tümTrab zons por lu lar'ýn ta ký mý dýr. Geç -miþ te ve bu gün e mek ve ren le rinhep si de ðer li dir. O ne den le ge rek sizçe kiþ me ler le or tak de ðe ri mi zi ze de -le me ye lim" þek lin de gö rüþ be lirt ti.20 YILLIK BASKETBOL HAYATINA VEDA EDÝYORGüle güle MirsadÝSTANBUL, bu gün 3 ay rý bi sik let or ga -ni zas yo nu na ev sa hip li ði ya pa cak. Bi sik -let mar ka sý Sal ca no'nun or ga ni ze et ti ðive 2 Ký ta, 4 Ül ke de 13 ya rý þý kap sa yanSal ca no Mtb Cup se ri si nin son ya rý þý veBal kan Þam pi yo na sý ya pý la cak. Ar na -vut köy Dev let Has ta ne si ar ka sýn da bu -lu nan 4 ki lo met re lik par kur da ya pý la -cak ya rý þa çok sa yý da ül ke nin spor cu suMirsad Türkcan bugün nokta koyuyor.du ðu nu gö rü yo rum. Bas ket bo lu veFe ner bah çe’yi ne ka dar çok sev di ði -mi bi li yor su nuz. Ýn þal lah 16 Ey lül’dehep be ra ber o la ca ðýz. Fe ner bah çese yir ci si, bil di ði gi bi be ni u ður la ya -cak. Sa yýn Baþ kan A ziz Yýl dý rým’a,Se mih Öz soy’a, Ül ker A i le si ne te -þek kür e di yo rum. Ge li ri ni, Ye ni Pa -zar’da ya rým kal mýþ, has ta ve en gel liço cuk lar i çin ya pý lan has ta ne nin in -þa a týn da kul la na ca ðý mýz bu maç tades tek le ri ni zi bek le mek te yiz" de di.ÝSTANBUL'DA BÝSÝKLET GÜNÜda ka tý la cak.. Sal ca no MTB Cup GrandFi na li'ne her ka te go ri de spor cu nun ka -tý la bi le ce ði bil di ril di. Mil li ta kým a dý naya rý þa cak spor cu lar sa de ce Bal kanÞam pi yo na sý klas ma nýn da de ðer leh di -ri le cek. Bal kan Bi sik let Bir li ði Baþ ka nýE min Müf tü oð lu, bu ya rý þýn hem Tür -ki ye hem de Bal kan ül ke le ri a çý sýn danbü yük ö nem ta þý dý ðý ný söy le di.

Y16 EY LÜL 2012 PAZARA Ý LE SAÐ LIK 11Sað lýk ta kat ký pa yý ar ta cakSGK BAÞ KA NI FA TÝH A CAR, “BÝ RE YÝN KAT KI PA YI O ECD OR TA LA MA LA RI YÜZ DE3.2, TÜR KÝ YE’DE Ý SE 1.5. KAT KI PA YI NI BÝR MÝK TAR DA HA AR TTI RA CA ÐIZ” DE DÝ.SOS YAL Gü ven lik Ku ru mu (SGK)Baþ ka ný Fa tih A car, sað lýk ta bi re yinkat ký pa yý nýn bir mik tar da ha ar ttý ra -cak uy gu la ma la rýn dev re ye so ku la ca ðý -ný söy le di. A raþ týr ma cý Ý lâç Fir ma la rýDer ne ði (A ÝFD) ta ra fýn dan ha zýr la tý lan‘’Tür ki ye Ý lâç Sek tö rü Viz yon 2023 Ra -po ru’’ bir o tel de dü zen le nen top lan týy -la ta ný týl dý. SGK Baþ ka ný A car ‘’Sað lýk taDö nü þüm Prog ra mý’’na i liþ kin bil giver di ði ko nuþ ma sýn da, E ko no mik Ýþ -bir li ði ve Kal kýn ma Ör gü tü (O ECD)or ta la ma la rý na gö re, ki þi ba þý dok to ramü ra ca at sa yý sý nýn 6,5, Tür ki ye or ta la -ma sý nýn i se 8 ol du ðu nu kay det ti. Bu -nun tar tý þýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e denA car, ‘’Bu ka dar genç bir nü fu sa rað -men biz dok to ra ne den faz la gi di yo -ruz, bu nu da bir so ru i þa re ti o la rakde ðer len dir me nin fay da lý o la ca ðý na i -na ný yo rum’’ i fa de si ni kul lan dý. Ý ki haf -ta ön ce E ko no mik Ko or di nas yon Ku -ru lu’nda sað lýk ta son 10 yýl da ge li nennok ta ya i liþ kin bir ra por ha zýr la dýk la -rý ný di le ge ti ren A car, þöy le ko nuþ tu:‘’Bu ra da ö nem li ka rar lar a lýn dý. Sað lýkTe mi nat Pa ke ti’ni mut la ka göz denge çi re ce ðiz. Bu te mi nat pa ke ti ni, da hasür dü rü le bi lir ol ma sý ba ký mýn dan ö -nü müz de ki sü reç te de ðer len di re ce ðiz.Bi re yin kat ký pa yý O ECD or ta la ma la rýyüz de 3,2, Tür ki ye’de 1,5. Ya ni Tür ki -ye’de bi re yin kat ký pa yý ný bir mik tarda ha ar tý ra ca ðý mýz uy gu la ma la rý ö nü -müz de ki sü reç te dev re ye ko ya ca ðýz.’’Ý LÂÇ TA GLO BALBÜT ÇE SÝS TE MÝA car, sa de ce is kon to ar týþ la rý ya pa -rak i lâç ta glo bal büt çe sis te mi ni sür -dür me nin doð ru ol ma ya ca ðý ný be lir te -rek, ‘’Ýs kon to ar týþ la rý dý þýn da da ha sað -lam te mel le ri o lan uy gu la ma la rý ö nü -müz de ki sü reç te ha ya ta koy ma mýz ge -SGK Baþkaný Fatih Acer, O ECD or ta la ma la rý nagö re, ki þi ba þý dok to ra mü ra ca at sa yý sý nýn 6,5,Tür ki ye or ta la ma sý nýn i se 8 ol du ðu nu kay det ti.re ki yor’’ de di. Ý lâç sek tö rü nün Teþ vikPa ke ti’nde stra te jik sek tör ler a ra sýn dasa yýl dý ðý ný hatýrla tan A car, þun la rýkay det ti: ‘’Biz de ö nü müz de ki sü reç teTür ki yeye ya tý rým ya pa cak sa de ceyer li fir ma la rý mý zýn de ðil, ya ban cý fir -ma la rý mý zýn da ö nü nü a ça cak uy gu la -ma la ra des tek ve re ce ði mi zi net þe kil -de i fa de et mek is ti yo rum. Ar-Ge ya -pan fir ma la rý mý za des tek ve re ce ðiz.Yer li sa na yi yi teþ vik et me nin ya nýn dabu ra ya ya tý rý mý da teþ vik e de cek uy -gu la ma la rý dev re ye so ka ca ðýz. Bü yü -me den de ge rek li kat ký yý ve re ce ðiz.Ge ri ö de me po li ti ka la rýn da yi ne dü -þük fi yat lý eþ de ðer i lâç la rý teþ vik e de -ce ðiz.’’ Ted bir pa ket le riy le çö zü me gi -di le me ye ce ði ne i þa ret e den A car,Tür ki ye’de ki te mel so run lar dan bi ri -nin i laç ko nu sun da ya þa nan is raf ol -du ðu nu söy le di. A car, ‘’He sap la rý mýz -da is raf o la rak gör dü ðü müz ra kam 1mil yar TL ci va rýn da dýr. Bu nu ön le meko nu sun da be ra ber ça lýþ ma çok ö -nem li’’ i fa de si ni kul lan dý. An ka ra / a aPsi ko log Bü ke Yan gýn, okula ha zýr o luþ i le il gi li zor lu ðu ol du ðu dü þü nü len ço cuk la rýn, e ði tim ve öð -re tim ha ya tý na baþ la ma dan ön ce ka zan mýþ ol ma sý ge re ken çev re sel ve zi hin sel fak tör ler a çý sýn danpsi ko met rik in ce le me ler i le de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni söyledi. FO TOÐ RAF: A AO kul ba þa rý sýz lý ðý nýnse be bi ni an la yýn!PSÝ KO LOG BÜ KE YAN GIN, O KUL BA ÞA RI SIZ LI ÐI NINSE BEP LE RÝ NÝ AN LA MA YA ÇA LIÞ MA NIN,BA ÞA RI SIZ LI ÐIN Ö NÜ NE GE ÇE CE ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ.Yan lýþ i lâç kul la ný mý za rar ve ri yorSA KAR YA Ü NÝ VER SÝ TE SÝ E ÐÝ TÝM VE A RAÞ TIR MA HAS TA NE SÝ FAR MA KO LO JÝ A NA BÝ LÝM DA LI ÖÐ RE TÝM Ü YE SÝYRD. DOÇ. DR. PE LÝN TAN YE RÝ, Ý LÂÇ LA RIN YAN LIÞ KUL LA NI MI NIN OR GAN LA RA ZA RAR VER DÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ.SAKARYA Ü ni ver si te si E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne siFar ma ko lo ji A na bi lim Da lý Öð re tim ü ye si Yrd. Doç. Dr.Pe lin Tan ye ri, i lâç la rýn yan lýþ kul la ný mý nýnor gan la ra za rar ver di ði ni söy le di.Tan ye ri, sað lýk a çý sýn dan ö -nem li o lan i lâç la rýn bi linç -siz ve kon trol süz kul la -nýl dý ðý tak tir de cid dîprob lem le re yol a ça -bi le ce ði u ya rý sýn dabu lun du. Dok tor söy -le me dik çe i lâç la rýn ký -rý la rak i çil me me si ge rek -ti ði ni, kap sül for mun da o lani lâç la rýn a çýl ma dan i çil me si ge -rek ti ði ni kay de den Tan ye ri, ba zý i lâç la -rýn ký rý la rak i çil me si nin mi de ye za rar ve re bi le ce ði ni ya dai lâcýn et ki si nin çok a za la ca ðý ný i fa de et ti. Dok tor tav si ye sidý þýn da ký rý lýp ya da a çý la rak i çi len i lâç la rýn et ki si nin kay -bol du ðu nu an la tan Tan ye ri, “Her i lâ cýn çö zül me ye rifark lý dýr. Ba zý i lâç lar mi de de ba zý i lâçlar i se ba ðýr sak ta çö -zü lür. Ba ðýr sak ta çö zü le cek bir i lâ cý mi de -ye ve rir se niz mi de de do ku ha sa -rý na sebep o la bi lir. Bu daül se ri ge ti rir. Hap la rýnký rý la rak i çil me me sige re ki yor. Kap sülve film tab let þek -lin de o lan lar ge -nel de ba ðýr sak ta a -çý lýr. Ba zý i lâç lar mi -de a si din den et ki le -nir ler. Bun lar ö zel lik lekap sül ve film tab let þek lin deo lan lar dýr. Nor mal de ba ðýr sak ta a çý -lýr lar. Bun la rý ký ra rak ya da a ça rak iç mek et ki si nin ço -ðu nun kay bol ma sý na sebep o lur. O yüz den dok to run ö -ner di ði þe kil de i lâ cýn kul la nýl ma sý ge re ki yor” de di.A SÝT LÝ Ý ÇE CEK LE Ý LÂÇ A LIN MAZÝLÀÇLARIN dok to ra so rul ma dan mey ve su -yu ve ko lay la i çil me me si ge rek ti ði ni de be lir -ten Tan ye ri, hap la rýn bol suy la i çil me si ninfay da lý ol du ðu nu di le ge tir di. Tan ye ri, doð rui lâç kul la ný mýy la il gi li þun la rý i fa de et ti: “Ö zel -lik le süt i le i çil di ðin de i lâç la rýn et ki si çok a za -lýr. Ý lâç la rýn bol su i le i çil me si ge re ki yor.Hiçbir za man mey ve su yu ve ya ko lay la i lâç -la rý iç me mek ge re ki yor. Ý lâç la rýn a lým za -man la rý da çok ö nem li. Aç kar ný na te ri mi niye mek ten bir-i ki sa at ön ce o la rak ni te len di -ri yo ruz. Aç kar ný na de mek i lâ cý a lýp he menkah val tý ya o tur mak de mek de ðil, o za man i -lâ cý ye mek le be ra ber al mýþ o lu yor su nuz. Açkar ný na a lý na cak i lâç ye mek ten 1-2 sa at ön -ce a lýn ma lý, tok kar ný na i se ye mek ten 1 sa atson ra a lýn ma lý. Ye mek ten 2 sa at son ra da açkar ný na ka bul e di lir.” Sa kar ya / ci hanÝþ stre si, kalp kri ziris ki ni art tý rý yorÝNGÝLÝZ bi lim a dam la rý, iþstre si nin kalp kri zi ris ki niar ttýr dý ðý ný or ta ya çý kar dý.“Lan cet” der gi sin de a yým -la nan a raþ týr ma da, yak la þýk200 bin ki þi nin ka tý lý mýy ladi ðer Av ru pa ül ke le rin deya pý lan 13 ça lýþ ma yý a na lize den bi lim a dam la rý, a þý rýiþ yü kü ve za man ye ter siz -li ði nin sebep ol du ðu stre -sin kalp kri zi gi bi ko ro nerkalp has ta lý ðý ris ki ni yüz de23 o ra nýn da art týr dý ðý ný be -lir le di. Bi lim a dam la rý, iþyük le ri, i þi ye tiþ tir mek i çinye ter li za man la rý nýn o lupol ma dý ðý ve ka rar a lýr kenne ka dar zor lan dýk la rý i leil gi li so ru lar sor duk la rý ka -tý lým cý la rý da ha son ra ça lýþ -ma sü re le ri ne gö re grup la -ra a yýr dý. A raþ týr ma cý lar -dan Prof. Mi ka Ki vi ma ki, iþstre si i le ko ro ner kalp has -ta lýk la rý a ra sýn da tu tar lý biri liþ ki ol du ðu nu be lir le dik -le ri ni söy le di. Ýþ ris ki nin si -ga ra kul la ný mý, ha re ket siz -lik ve o be zi te gi bi fak tör ler -le bir a ra ya gel di ðin de buris kin çok da ha faz la ol du -ðu na dik ka ti çe ken Prof.Ki vi ma ki, iþ stre sin den þi -kâ yet çi ki þi le re ko ro nerkalp has ta lý ðý ris ki ni a zalt -mak i çin sað lýk lý bir hayattar zý be nim se me le ri ni ö -ner di. Prof. Ki vi ma ki, iþstre si ne rað men si ga ra yýbý ra ka rak, sað lýk lý bir bes -len me prog ra mý iz le ye rekve spor ya pa rak kalp kri ziris ki nin yüz de 36 o ra nýn daa zal tý la bi le ce ði ne i þa ret et ti.An ka ra / a aNAGEHAN BAYRAMÝS TAN BULBA KIR KÖY Prof. Dr. Maz har Os manRuh ve Si nir Has ta lýk la rý Has ta ne -si’nin (BRSHH) Uz man Psi ko log la rýn -da Bü ke Yan gýn, o kul ba þa rý sýz lý ðý nýnsebep le ri ya da o kul ba þa rý sýz lý ðý nýnne den ol du ðu du rum la rýn çe þit li psi -ko lo jik in ce le me ler ya pý la rak de ðer -len di ri le bi le ce ði ni söy le di. Bu de ðer -len dir me nin en ký sa sü re de so ru nunkay na ðý ný an la ma ya ve çö züm yol la rýge liþ tir me ye yar dým cý o la ca ðý ný be -lir ten Yan gýn, “A i le ler ölç me-de ðer -len dir me le rin, bu a lan da uz man ki þi -ler ta ra fýn dan ya pýl ma sý na ö zen gös -ter me li dir” de di. De ðer len dir me so -nuç la rý nýn tek ba þý na ye ter li ol ma dý -ðý ný ha týr la tan Yan gýn, ba þa rý sýz lý ðayol a çan et ken le rin an cak kli nik psi -ko log veya ço cuk psi ki yat ris ti ta ra -fýn dan ya pý la cak mu a ye ne so nu cun -da net le þe bi le ce ði ni, o kul ba þa rý sýz lý -ðý i le il gi li ya pý la cak test so nuç la rý nýnyol gös te ri ci ol du ðu nu an cak kli nikde ðer len dir me siz, tek ba þý na ye ter liol ma dý ðý ný söz le ri ne ek le di. Yan gýn,o kul ba þa rý sýz lý ðý nýn se bep le ri ni an -la ma nýn; ba þa rý sýz lý ðýn bir ka der o la -rak ya þan ma sý nýn ö nü ne geç mek,ço cu ðun, e be veyn le ri nin ve e ði tim ci -le rin ba þa rý sýz lýk kar þý sýn da ya þa dý ðýha yal ký rýk lý ðý ve ye ter siz lik duy gu la -rý ný ön le mek, ço cu ðu da ha i yi bir ge -le ce ðe ha zýr la mak ve top lum sal i ler -le me de de vam lý lýk sað la ma a çý sýn danö nem li ol du ðu nu vur gu la dý.ÇO CUK KA PA SÝ TE SÝ NE UY GUN E ÐÝ TÝM AL MA LIOKULA ha zýr o luþ i le il gi li zor lu ðu ol du ðu dü þü nü len ço cuk la rýn, e ði tim ve öð re tim ha -ya tý na baþ la ma dan ön ce ka zan mýþ ol ma sý ge re ken çev re sel ve zi hin sel fak tör ler a çý -sýn dan psi ko met rik in ce le me ler i le de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni söy le yen Yan gýn,“An cak bu de ðer len dir me ler ve ço cuk-a i le i le ya pý lan gö rüþ me ler de e di len bil gi lerdoð rul tu sun da, a i le le re ço cuk la rý nýn o ku la ha zýr o lu þu i le il gi li bil gi len dir me/yön len -dir me ya pý la bi lir” de di. O kul da ki ba þa rý sýn da ço cu ðun ki þi sel ö zel lik le ri nin de et ki sibu lun du ðu nu i fa de e den Yan gýn, þöy le de vam et ti: “Ze kâ ka pa si te si nin bek le ne ninbe lir gin de re ce de al týn da ol ma sý o kul ba þa rý sýz lý ðý nýn kay nak la rýn dan bi ri dir. Ya pý lanpsi ki yat rik ve psi ko met rik de ðer len dir me ler son ra sýn da zi hin sel ka pa si te nin bek le -ni le nin be lir gin de re ce de al týn da ol ma sý du ru mun da, ço cuk ka pa si te si i le u yum lu o -lan bir e ði tim a la bil me si i çin ge rek li bi rim le re yön len di ril me li dir.”

İran çözümün parçası olmalı İs ra il, Gaz ze'yi hâlâ vuruyor - Yeni Asya
K a r a y o l l a r ı ç e v r e y i s o r u m s u z c a y c z l a ş t ı r ı y o r ...
2023 hedefine ulaşmak için, ye ni bir a na ya sa - Yeni Asya
Sa hil de tsu na mi pa ni ği Şır nak da 5.5 ile sal lan dı - Yeni Asya
Ye ni a na ya sa i le AB'de yol a lı rız Darbe anayasası ... - Yeni Asya
Ye ni a na ya sa, dev le ti mil le tin em ri ne ver sin - Yeni Asya
YAŞ ze de e şi ne ba şör tü sü en ge li - Yeni Asya
Genç ler it ti had-ı İs lâmı ko nuş tu - Yeni Asya
Devletöfkelenemez, tedbir alır Herkes elini taşın altına ... - Yeni Asya
ALAN İLÇE KURUM D E R S N O R M K A D R O S U M E V C U T ...
sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın ...
İs tik lâl Mar şı 90 ya şın da Halkın yarısı geçinemiyor - Yeni Asya
İ nanç hür ri ye ti e şi tlik le sağ la nır - Yeni Asya
Nefroloji Dünyamızın İlk Yarı Yılına Bakış - Anadolu Böbrek Vakfı
düıyes ıs sevıye be sınavını alm elirleme sına mamış olan ö avına ...
Do ğu i le Ba tı yı Be di üz za man bu luş tur du - Yeni Asya
B i n a l a r d a D ı ş S ı v a T e k n i ğ i (*)
TÜRKİYE'DE İŞSİZLİĞE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ... - Türkiye İş Kurumu
“E-İKTİSAT” ÖĞRETİMİ: TÜRKİYE İÇİN BİR GFZT ÇÖZÜMLEMESİ