Views
3 years ago

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GELEN ...

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GELEN ...

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GELEN

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GELEN ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAROKUR YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİÖğr. Gör. İbrahim KARAGÖZ* Öğr. Gör. İlker YILDIZ* Uzman Uğur ÖZERÇİN*(*) Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu MYO,Bilgisayar Programı,14100,BOLUkaragoz_i@ibu.edu.tr, yildiz_i2@ibu.edu.tr, ozercin_u@ibu.edu.trÖZETBu çalışmanın amacı, meslek yüksekokullarına sınavsız gelen öğrencilerin bilgisayar okuryazarlığı bilgilerini ölçmek, geleceğe yönelik beklentileri içerisinde bilgisayar teknolojisininyerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu MeslekYüksekokulu’na 2005 – 2006 öğretim yılında öğrenim gören birinci sınıflardan 180 öğrenciye bilgitesti, 2006 – 2007 öğretim yılında öğrenim gören ikinci sınıflardan 122 öğrenciye ise anket vebilgi testi uygulanmıştır. Araştırma bulguları, meslek yüksekokullarına sınavsız gelen öğrencilerinbilgisayar okur yazarlık bilgi düzeylerinin beklenenin altında olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bir yılsonra ise bilgi düzeylerinin anlamlı bir şekilde arttığı görülmüştür. Bunun sonucu olarak daöğrencilerin gelecek yaşamlarında bilgisayar teknolojilerine önem verdikleri ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler : Meslek Yüksekokulu, Sınavsız Geçiş, Eğitim sorunları, Bilgisayar OkurYazarlığıEXAMINING THE COMPUTER LITERACY OF STUDENTS WHO ATTENDEDWITHOUT EXAM TO VOCATIONAL SCHOOL FOR HIGHER EDUCATIONABSTRACTThe purpose of this study was to investigate the computer literacy and contemplation ofcomputer technology in the future life of students who attended without exam to VocationalSchool for higher education . For this purpose, in 2005- 2006 education term an knowledge testwas applied to 180 first class students and in 2006 – 2007 education term the knowledge test andquestionnaire was applied to122 second students at Abant İzzet Baysal University, Bolu Vocationalschool. According to the results, it was determined that computer literacy of students who attendedwithout exam was very low from prospective. It was also determined that, after one year later, thecomputer literacy level was significantly increased. With this result, it was determined that thestudents importance the computer tecnolgy for their future life.Key words: Higher Vocational School, Placement without student select exam, Educationproblems, Computer literacy

Meslek Eğitimi Macerası - JUMINA
ADAMAG - Subat 2006 - Adapazarı Meslek Yüksekokulu - Sakarya ...
Meslek Eğitimi Macerası - CGIL-Bildungswerk eV
Çalistay Bildiri Özetleri Kitapçigi - Meslek Yüksekokulu - Çankırı ...
2. Sayı - Yıldız Teknik Üniversitesi
Orhaneli Meslek Yüksekokulu
resimlerle kaynaşlı meslek yüksekokulu - kaynaşli myo
Bigisayar Kontrollu CNC Sistemi - Meslek Yüksekokulu
bolu meslek yüksekokulu öğrencisinin sosyo ekonomik perspektifi
tcfü. teknik bilimler meslek yüksekokulu bilgisayar ... - Portal
Öğr. Gör. Salim Kaynar - Meslek Yüksekokulu - Çankırı Karatekin ...
Yüksekokul Sekreterinin Görevleri - Meslek Yüksekokulu
Sarımsak Temizleme Makinesi - Meslek Yüksekokulu
sınav otomasyon programı - Meslek Yüksekokulu
Zeki Denetimli Lavabo Sistemi Tasarımı - Meslek Yüksekokulu
Akıllı Sera Projesi - Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genetiği ...
trakya üniversitesi uzunköprü meslek yüksekokulu yönetim ve ...
Uzman Emrah Şahin - Meslek Yüksekokulu
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Sınav Sonuçları
trakya üniversitesi uzunköprü meslek yüksekokulu yönetim ve ...
1 trakya üniversitesi uzunköprü meslek yüksekokulu büro hizmetleri ...
Niğde Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı - Niğde Sosyal Bilimler ...
sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu - Uludağ Üniversitesi
Arhavi Meslek Yüksekokulu Mezunları Diploması hazır olan öğrenci ...
sınav otomasyon programı - Meslek Yüksekokulu - Bilecik Üniversitesi