Views
3 years ago

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GELEN ...

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GELEN ...

NYüzdeÇok 26 21Orta 32

NYüzdeÇok 26 21Orta 32 26Az 56 46Hiç 8 7Tablo 8Branşınız dışında bilgisayar sektöründeçalışmak isteseniz, yeterli bilgi düzeyinesahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?NYüzdeEvet 78 64Hayır 44 36Tablo 9Bilgisayar bilginizi daha fazla geliştirmekistermisiniz?NYüzdeEvet 102 84Hayır 20 16Tablo 10Gelecekteki yaşamda bilgisayarların “günlükyaşamın vazgeçilmezi” olacağı fikrinekatılıyor musunuz?NYüzdeÇok 74 61Orta 41 34Az 4 3Hiç 3 2Tablo 11Araştırma ve ödevlerinizde bilgisayarkullanıyor musunuz?NYüzdeEvet 66 54Hayır 56 46Tablo 12Kendinize ait bir web sayfası hazırlamayıdüşünüyor musunuz?NYüzdeEvet 90 74Hayır 32 26d. YorumTablo 2’de görüldüğü üzere (df ) serbestlikdercesi 300 ‘ün % 5 anlam seviyesine göretablo değeri 1,96 dır. Hesaplanan t değeri19,401 tablo değeri 1,96 dan büyükolduğundan birinci sınıflar ile ikinci sınıflararasında başarı bakımından anlamlı bir farkvardır. Bunun nedenleri arasında,üniversiteye gelmeden önce ÖSS sınavınahazırlanma temposunda olduklarından bilgiteknoloji hakkında yeterli bilgiye sahipolamamaları, meslek yaşamlarında bilgisayarteknolojisinin kullanıldığını bilmemeleri gibifaktörler sayılabilir. Bir yıl gibi kısa bir süresonra öğrencilerin bilgisayar teknolojisineilgisi ve dolayısıyla bilgisi artmaktadır.Tablo 3 ile Tablo 12 arasında sadece ikincisınıflara uygulanan 10 soruluk beklenti anketisonuçları yüzde olarak verilmiştir. Busonuçlara göre, öğrencilerin çoğunluğu işyaşamında yükselmek için bilgisayarın etkisiolacağını düşünmektedir. Bilgisayarkullanımının işleri kolaylaştırdığına katılanlarorta seviyede çıkmıştır. Mesleki gelişmeaçısından bilgisayar bilgisinin daha fazlaolmasının yararlı olduğuna çoğunlukkatılmıştır. Teknik elemanların aynı zamandaiyi bir bilgisayar kullanıcı olması gerektiğinekatılanların düzeyi orta seviyededir.Bilgisayar alanındaki gelişmeleri az biröğrenci kitlesinin takip ettiği görülmüştür.Branşının dışında bilgisayar sektöründeçalışmak isteyenler ve bunun için yeterli bilgidüzeyine sahip olduğunu düşünenlerin çokolduğu görülmüştür. Bilgisayar bilgisini dahafazla geliştirmek isteyenlerin oranı ise yineyüksek çıkmıştır. Ankete katılan öğrencilerbüyük çoğunluğu gelecekte bilgisayarlarıngünlük yaşamın vazgeçilemezi olacağınainanmaktadır. Araştırmalarında bilgisayarkullananlar orta seviyede çıkmasına rağmenkendisine ait bir web sayfası hazırlamayıdüşünenler fazladır. Bu sonuçlara göremeslek yüksekokullarına sınavsız gelenöğrencilerin geleceğe yönelik beklentilerindebilgisayar teknolojisinin yeri ve önemi vardırdenilebilir.4

3. SONUÇMillî Eğitim şûralarında alınan kararlardoğrultusunda, öğrencilerin bilgisayarlarlatanışmalarını sağlayıp, günlük hayatta veöğrenme–öğretme sürecinde bilgisayarıkullanabilir hâle getirmek amacıylaolabildiğince eğitimin her kademesindebilgisayar okur yazarlığınınyaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bumaddeler arasında “bilgisayarı bir iletişimaracı olarak kullanabilmek” ve “bilgisayarıngünlük yaşamdaki önemini kavrayabilmek”yer almaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı'nın bumaddelere ilişkin belirlediği kazanılmasıgereken davranışlardan biri ise “ödevlerinibilgisayarda yapmanın sağladığı kolaylığıaçıklayarak söyleme/yazma’dır. TebliğlerDergisine göre bilgisayar ders müfredatı,“bilgisayar okur yazarı öğrencileryetiştirilmesi” olarak belirlenmiştir. Bunoktada bilgisayar ve internet okuryazarlığını belirleyecek kriterlerin nelerolması gerektiği, bunların öğrencilere hangidüzeyde ne nasıl kazandırılacağı, önemli birsorun oluşturmaktadır.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılanbunca çalışmaya rağmen bu çalışmasonucunda, meslek yüksekokullarına sınavsızgelen öğrencilerin bilgisayar okur yazarlıkbilgilerinin oldukça düşük olduğugörülmüştür. Sınavsız geçişe öğrenci verenorta öğretim kurumlarında görülen bilgisayarderslerinin laboratuar veya öğretmen eksiğinedeniyle boş geçmesi bilgisayar okuryazarlık seviyesinin düşük olmasının birincinedenidir.Ergenlik çağında olan orta öğretimöğrencilerinin mesleki gelecekleri konusundabilinçsiz oldukları da göz ardı edilmemelidir.Meslek yüksekokuluna geldiklerinde ergenlikçağını atlatmış olduklarından bu bilincindeğişerek ileriye dönük mesleki yaşamınıdüşünmeye başlaması bilişim sektörüneilgisini artırmaktadır.Üniversiteye gelinceye kadar bilgisayarıçoğunlukla bir oyun aracı olarak kullananöğrenci, meslek yüksekokullarında verilenproje ve ödevlerin yapılmasında bilgisayar veinternetin kullanılmasının şart olduğunugözlemlemekte ve doğal olarak ilgisini buyöne doğru değiştirmektedir.Ülkemizdeki OKS ve ÖSS gibi sınavmaratonundan kaynaklanan nedenlerle,öğrencilerin zamanlarının büyük bir kısmınıders çalışmaya ayırmaları gerekmektedir.Öğrenciler ders çalışmak ve test çözmek içinbilgisayar ortamında CD ve DVD’lerdenyararlansa da bu bilgisayar okur yazarlığınıartırmamaktadır. Sınav maratonu bilgisayaraayrılan zaman düşürmektedir.Üniversiteye gelen öğrenci sınavpsikolojisinden kurtulmuş bir şekildebilgisayarın diğer keşfedilmemiş alanlarınıkeşfedilmektedir.Bir yıl sonunda gerek üniversitede aldığıbilgisayar eğitimi gerek çevredenkaynaklanan etkenlerinden dolayı bilgisayarbilgilerinin arttığı görülmüştür. Artan bilgibirikimi sonucunda geleceğe yönelikplanlarında öğrenciler bilgisayarıvazgeçilmez bir etken olarak görmektedirler.Üniversite yıllarında, daha önce edinilenbilgisayar bilgi ve becerilerin, araştırmaya veproblem çözmeye yönelik olarakgeliştirilmesi gerekmektedir.Bilgisayar teknolojisindeki baş döndürenhızlı gelişim, bilgisayar okur-yazarlığının, birdöngü olduğunu ve bu döngünün sürekliolarak devam ettirilmesi gerektiğinigöstermektedir.KAYNAKÇA:http://www.yecis.com/e-dergi/makaleler.htmMEB 2492 sayılı Tebliğler Dergisinde(1998)www.ecdl.org.trhttp://turk.internet.com/)5

Çalistay Bildiri Özetleri Kitapçigi - Meslek Yüksekokulu - Çankırı ...
Meslek Eğitimi Macerası - JUMINA
ADAMAG - Subat 2006 - Adapazarı Meslek Yüksekokulu - Sakarya ...
Meslek Eğitimi Macerası - CGIL-Bildungswerk eV
2. Sayı - Yıldız Teknik Üniversitesi
Orhaneli Meslek Yüksekokulu
Bigisayar Kontrollu CNC Sistemi - Meslek Yüksekokulu
resimlerle kaynaşlı meslek yüksekokulu - kaynaşli myo
bolu meslek yüksekokulu öğrencisinin sosyo ekonomik perspektifi
Öğr. Gör. Salim Kaynar - Meslek Yüksekokulu - Çankırı Karatekin ...
tcfü. teknik bilimler meslek yüksekokulu bilgisayar ... - Portal
Yüksekokul Sekreterinin Görevleri - Meslek Yüksekokulu
Sarımsak Temizleme Makinesi - Meslek Yüksekokulu
sınav otomasyon programı - Meslek Yüksekokulu
Zeki Denetimli Lavabo Sistemi Tasarımı - Meslek Yüksekokulu
Akıllı Sera Projesi - Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genetiği ...
trakya üniversitesi uzunköprü meslek yüksekokulu yönetim ve ...
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Sınav Sonuçları
Uzman Emrah Şahin - Meslek Yüksekokulu
Niğde Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı - Niğde Sosyal Bilimler ...
sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu - Uludağ Üniversitesi
sınav otomasyon programı - Meslek Yüksekokulu - Bilecik Üniversitesi
Niğde Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı - Niğde Sosyal Bilimler ...
Arhavi Meslek Yüksekokulu Mezunları Diploması hazır olan öğrenci ...
trakya üniversitesi uzunköprü meslek yüksekokulu yönetim ve ...