Views
2 years ago

Dr. Nehir Varol, Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi - HAMER

Dr. Nehir Varol, Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi - HAMER

2İş Tecrübesi

2İş Tecrübesi :1997-2005 : Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, AraĢtırmaGörevlisi2004- 2006 : Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı, Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü, JeolojiMühendisi-çığ uzmanı2006- günümüze : Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı, Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü, AvrupaDoğal Afetler Eğitim Merkezi-AFEM ġube MüdürüVe Avrupa Konseyi EUR-OPA anlaĢması Daimi Delegesi2009 – günümüze : Eğitim Hizmetleri ve AR-GE Grup BaĢkanıBaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı – Planlama ve Zarar Azaltma DairesiBaĢkanlığı2009 yılında UN-Birleşmiş Milletler - Afet Eğiticileri Eğitmeni olarak seçilmiştir.Yayınlar :Ö.N. Varol, I.H. Demirel, R.B. Rickards and Y. Günay, 2006. Source rock characteristicsand biostratigraphy of the Lower Silurian (Telychian) organic-rich shales at Akyaka, centralTaurus region, Turkey, marine and petroleum geology, volume, 23, issue 9-10, 901-911 p.Varol, N and Ercanoglu, M., 2006, : Determination of coal rank by using fuzzy logicapproach: A case study from Central Anatolia, Turkey. Energy Sources,Vol:28, no:7, 643-656 pp.Sarac, C., Demirel, I.H., Sen, O., Varol, N., 2004, Geostatistical Simulation of the TotalOrganic Carbon Values: An Example From Petroleum Source Rocks on the Coastal Area ofWestern Taurus Region, Turkey, petroleum Science and Technology,Vol.22, issue 3&4.,367-379 p.Varol, N., Karayiğit, AĠ., Gayer, R., Yürür, T., 1999, Zeolit Ġçeren Koyunağılı LinyitininJeolojik Konumu, Kalitesi ve Rezervi, Mihalıççık-EskiĢehir, Türkiye, 52. Türkiye JeolojiKurultayı Bildiriler Kitabı, 10-12 Mayıs, Ankara, 199-206.YavaĢ, Ö.M., Varol, N., Arslan, G., “Çığın ABC’si”, (Baskıya hazırlanıyor).VAROL, Ö.N., 2005. Çığların sınıflandırılması. Sivil Savunma Dergisi. Sayı: 182. sayfa: 7-9.VAROL, Ö.N., 2006. Uzungöl’ün Çığ Riski Ve Bu Konuda Yapılan ÇalıĢmalarYAVAġ, Ö.M., VAROL, N.Ö., ve ARSLAN, G., 2005. The ABC of Avalanche Safety(Çığın ABC’si). (E.R. LaChappelle), The Mountaineers. 112 s.

3YAVAġ, Ö.M. ve VAROL, N.Ö., 2006. ġırnak-Hakkari Karayolu’ndaki Çığ Riski VeÖnlenme Yöntemleri, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı. 340.s.VAROL, N.Ö. ve YAVAġ, Ö.M., 2006. Türkiye’deki Çığ Olaylarının Değerlendirilmesi.59. Türkiye Jeoloji Kurultayı. 339.s.YAVAġ, Ö.M. ve VAROL, N.Ö., 2006. Gaz-Ex Sisteminin Palandöken-ErzurumBölgesinde Uygulanması. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı. 341.s.VAROL, N., 2007. Doğal ve Teknolojik Afetler Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi veAfem’in Rolü. TMMOB Afet Sempozyumu Kitabı 127-131 S.VAROL, N., 2008. Afetler Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi. “Türkiye’nin AfetYönetimi Onuncu Yuvarlak Masa Toplantısı”, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.VAROL, N., 2009. “Avrupa Birliği Ve Avrupa Konseyi Bünyesinde Afetler KonusundaYapılmıĢ Olan AnlaĢmalar ve ĠĢbirlikleri” Avrupa Birliği Temel Eğitim Bitirme Tezi-ATAUM. 69 syf.Bildiriler :Varol, N., Karayiğit, AĠ., Gayer, R., Yürür, T., 1999, Zeolit Ġçeren Koyunağılı LinyitininJeolojik Konumu, Kalitesi ve Rezervi, Mihalıççık-EskiĢehir, Türkiye, 52. Türkiye JeolojiKurultayı Bildiriler Kitabı, 10-12 Mayıs, Ankara, 199-206.Varol, N., Karayiğit, AĠ., Gayer, R., Finkelman, R.B., 2002, Coal Quality and Mineralogy,Elemental Composition and Modes of Occurrence of Some Elements in the Analcime-Bearing Seam, Koyunagili Field, Beypazari-Ankara, Turkey, 5th European Coal Conference,September 17-19 2002, Mons-Frameries, Programme and Abstracts, Belgium, p:146.VAROL, N., 2007. Doğal ve Teknolojik Afetler Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi veAfem’in Rolü. TMMOB Afet Sempozyumu Kitabı 127-131 S.VAROL, N., 2008. Afetler Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi. “Türkiye’nin AfetYönetimi Onuncu Yuvarlak Masa Toplantısı”, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.VAROL, N., 2008. Afet ve Cinsiyet Atölyesi- Afet Eğitimi ve Cinsiyet. KocaeliÜniversitesi.VAROL, N., 2009. Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğünde Yürütülmekte olan Zarar AzaltmaÇalıĢmaları. “Türkiye’nin Afet Yönetimi Onbirinci Yuvarlak Masa Toplantısı”, ODTÜKültür ve Kongre Merkezi.VAROL, N., 2009 Afet Eğitimi ve AFEM in rolü . Uluslar arası Deprem Sempozyumu, 17Ağustos, Kocaeli Üniversitesi.VAROL, N., 2010 Yeni Afet Yönetim Sistemi ve Afet Eğitimi“Türkiye’nin Afet YönetimiOnikinci Yuvarlak Masa Toplantısı”, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.

3-4-Doğal afetler İle Yaşamaya Alışmalıyız - Kerim AKSU
türk eğitim-sen 2. olağan merkez genel kurulu
Doğal Taş Sektörü
Hampetrol ve Doğal Gaz - TPAO
Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Üniversite ... - Türk Eğitim-Sen
engelli bireylere deprem eğitimi
DOĞAL MAHSUL İÇİN - Biolan
Meslek Eğitimi Macerası - JUMINA
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Özel, Özel Eğitim Kurumları Denetim Rehberi - Milli Eğitim Bakanlığı ...
milli eğitim bakanı ömer dinçer'i ziyaret ettik - Türk Eğitim-Sen
Kıymetli Eğitim Çalışanları - Türk Eğitim-Sen
Eğitim ve Gençlik 2 - Ulusal Ajans
Meslek Eğitimi Macerası - CGIL-Bildungswerk eV
BULTEN OCAK 2010.indd - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ...
Eğitim ve Gençlik 13 - Ulusal Ajans
Eğitim ve Gençlik 1 - Ulusal Ajans
Alt İşveren Hukuku Eğitimi
subat mizanpaj.indd - Türk Eğitim-Sen