Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

1976’da Güzel

1976’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümüadý altýnda yeniden açýlan bölümde, Yýldýz Porselen Fabrikasý’ndaki müdürlüðününsonlarýna doðru geçirdiði bir kalp ameliyatý ve kalbine pil takýlmasýsebebiyle bozulan sýhhatinin müsaadesi nisbetinde tezhip derslerivermeye devam etti.Birbirinden güzel yüzlerce eser veren büyük tezhip ustasý “ÜsküdarlýMuhsin”, 27 Haziran 1983’de Kadýköy’deki evinde vefat etti ve pek çoksanatkârýn bir arada bulunduðu Karacaahmet’e defnedildi.Muhsin Demironat devrin hat ustalarýnca yazýlan güzel yazýlarýn birçoðunutezhiplemiþ, klasik üsluptan yola çýkarak tezhip sanatýnda birçok stilidenemiþ üretken bir sanatkârdýr.Rikkat Kunt, Muhsin Bey, eþi Nezihe Haným ve Çiçek DermanMuhsin Bey’in kendi çizimiyle tezhip sanatýnda kullandýðý bazý motifler10

 • Page 3 and 4: BUSAYIDA6Büyük TezhipSanatkarýMu
 • Page 5: Sanat, insanoðlunun doðadan etkil
 • Page 15 and 16: Mýsýr Kralý Fuad için Kamil Akd
 • Page 18 and 19: Yazý: Dilek CAN Fotoðraflar: Must
 • Page 20 and 21: filmlerde yansýtýlan þaþalý ya
 • Page 22 and 23: Þehre Ýmzasýný Atan MekanlarMar
 • Page 25 and 26: durmamasýna raðmen yüksek bir me
 • Page 27 and 28: þýlayamadýklarýný belirten at
 • Page 29 and 30: Hilmi AYDIN *Türkler, giydikleriç
 • Page 31 and 32: en münkeþif (keþfedilmiþ, ortay
 • Page 34 and 35: Osmanlýlarda padiþahýn tahta ç
 • Page 36 and 37: üyük bir iþyeri idi. Sonra Sulta
 • Page 38 and 39: 1 2453Resim 1: Abdülaziz’in yata
 • Page 44 and 45: aþladým. Sonunda iþime hayran ol
 • Page 46 and 47: Türk geleneklerini güçlendirdi.
 • Page 48 and 49: de düþündürücüdür (Hep gül
 • Page 51 and 52: Türkiyemizde her yöremiz, adýný
 • Page 54: kent müze izlenimini býraktý. Be
 • Page 58 and 59:

  1849 yýlýnda Ýskilip'i ziyaret e

 • Page 60 and 61:

  Bütün sanatlar, doðadaki güzell

 • Page 63 and 64:

  Gönül Dostu FakirleriAþk’a Get

 • Page 65 and 66:

  Bir Anýt Çeþme;Tophane Çeþmesi

 • Page 67:

  Tophane Çeþmesi Taþtan..."Tophan

 • Page 71:

  Çiniyi Yaþam Biçimine Dönüþt

 • Page 74 and 75:

  yýl da Osmanlý çiniciliðinde ku

 • Page 76 and 77:

  Eski Mýsýr’da hristiyan olan Ko

 • Page 78 and 79:

  Osman Þevki tarafýndan 1268 H. ta

 • Page 80 and 81:

  ve çaðýmýzdan uzak, eskimiþ bi

 • Page 83 and 84:

  El'den Yansýyan TarihYýllar boyu

 • Page 85 and 86:

  Türk Minyatür Sanatý’ndaGarip

 • Page 87:

  Kubâgu Adasý’ndaki su canavarý

 • Page 90:

  “ÝSMEK Bakýrköy cam atöþyesi

 • Page 93 and 94:

  Medeniyetlerin Derinlerdeki Ýzleri

 • Page 95 and 96:

  yýþla günümüzde de toplum ve t

 • Page 97 and 98:

  “Akademi’de okuduðum ilk yýll

 • Page 99 and 100:

  Yaz Müzayedesi’ndekiNadide Eserl

 • Page 101 and 102:

  BEYKOZ ÇÝFT LALEDANDairesel ayak

 • Page 103 and 104:

  ÝSMEK Türk Kitap SanatlarýSempoz

 • Page 105 and 106:

  Osmanlý’dan GünümüzeTemizlik

 • Page 107 and 108:

  maketleri alýp evine götürmek is

 • Page 109 and 110:

  du, en güzel, en doðru üretilmi

 • Page 112 and 113:

  Bilinen en eski Mevlana minyatürü

 • Page 114 and 115:

  “Adeta bir kültür hazinesi olan

 • Page 116 and 117:

  Atatürk Kitaplýðý Depo malzemel

 • Page 118 and 119:

  Zemin Kat: Bu katýn altýndaki kat

 • Page 120 and 121:

  Türkiye’nin En Ýyi Kütüphanes

 • Page 122 and 123:

  Osman Þevki tarafýndan 1268 H. ta

 • Page 124 and 125:

  Hat sanatýnýn klasik eserlerinden

 • Page 126 and 127:

  Ýlerleyen zamanlarda Valide Sultan

 • Page 128 and 129:

  Yabancý Dil Nadir KitaplarAtatürk

 • Page 130 and 131:

  karþýsýnda bulunan Yemekhane Bö

 • Page 132 and 133:

  131

 • Page 134 and 135:

  Atatürk Kitaplýðý’nda bulunan

 • Page 136 and 137:

  Bu yayýnlarýmýz XXII. Uluslarara

 • Page 138 and 139:

  Ýstanbul - Feuille No J 8 1913 - 1

 • Page 140 and 141:

  139

 • Page 142 and 143:

  KatipRum DoktorÞeytanDünyanýn he

 • Page 144 and 145:

  Yine bu þenliklerle ilgili bilgile

 • Page 146 and 147:

  Eminönü yakasýndan Galata Köpr

 • Page 148 and 149:

  Üsküdar semt pazarýparatorluðu

 • Page 150 and 151:

  149

 • Page 152 and 153:

  lar, Malta ve Ýtalya betimlemeleri

 • Page 154 and 155:

  ne üzerinde ise kýrýlma, parçal

 • Page 156 and 157:

  Týlsýmlý MühürlerÝslamiyetin

 • Page 158 and 159:

  Osmanlý Çini Sanatý ÞaheseriEdi

 • Page 160 and 161:

  key yarým daire profilli iki silme

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bakırköy - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
297 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bahçelievler'de - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Gaziosmanpaşa Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi