Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Bilinen en eski Mevlana

Bilinen en eski Mevlana minyatürü / ÝBB Atatürk Kitaplýðý arþiviKapak DosyasýÝBB Atatürk KitaplýðýErhan ÞENOL, Hüseyin TÜRKMEN, Ýrfan DAÐDELEN, Nergis ULU, Fadime GELEÞ, Deniz ÇALIÞIR, Yasemin Masaracý

ÝBB Atatürk Kitaplýðý’nýnGizli HazineleriErhan ÞENOLCumhuriyet döneminde kurulan ilk belediye kütüphanesi olan ÝBB AtatürkKitaplýðý'nýn depolarý, gün ýþýðýna çýkmamýþ binlerce eserlerden oluþan dev bir kültürhazinesine ev sahipliði yapýyor. Türkiye'nin en iyi kütüphanesi olarak gösterilen ÝBBAtatürk Kitaplýðý, yazma eserlerden el çizimi haritalara, albümlerden kartpostallarauzanan zengin koleksiyonlarý ile ülkemizin en önemli kütüphanelerinden biri…ÝBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüðü, kütüphaneler ve müzelerolmak üzere iki ayrý bölümden oluþuyor. Kütüphane veMüzeler Müdürlüðü’nün yönetim merkezi olarak kullanýlanAtatürk Kitaplýðý binasý, Sedat Hakký Eldem’in mimari projesiüzerine Koç Vakfý tarafýndan Cumhuriyetin 50. yýlý hatýrasý olarak1973 yýlýnda yapýlmýþ, 1981 yýlýndan beri de kütüphaneolarak kullanýlýyor. 1995 yýlýna kadar Kütüphane ve MüzelerMüdürlüðü, kütüphane olarak sadece Atatürk Kitaplýðý, müzeolarak ise Þehir, Aþiyan, Tanzimat, Karikatür ve Mizah ile AtatürkMüzesi’nden oluþmaktaymýþ. 1995 yýlýnda Ý.E.T.T’den 5adet otobüs alarak gezici (mobil) kütüphaneler oluþturulmuþ,1997 yýlýnda ise halen kullanýlmakta olan midibüsler satýn alýnarakkütüphane olarak iç mekan düzenlemeleri yapýlmýþ. Hermobil kütüphanede 3 bin civarýnda kitap bulunuyor ve þehrinvaroþlarý dediðimiz civar semtler baþta olmak üzere her otobüs20 ayrý yerde hizmet veriyor. Toplamýnda bu hizmet 100ayrý yere ulaþýyor. Bu gezici kütüphaneler öðleden önce vesonra ayrý olmak üzere her gün iki ayrý yerde duruyor, üyelerineödünç kitap saðlýyor, ayrýca yararlanmak isteyen herkesede kapýlarý açýk…1997 yýlýndan itibaren ilçelerde Halk ve Çocuk Kütüphaneleriaçma çalýþmalarýna devam eden müdürlük, bugün itibariyleGüngören, Esenler, Eyüp, Ümraniye (2), Kartal (2) ve Tuzla’datoplam 8 adet þube kütüphaneyi Ýstanbullularýn hizmetinesunmuþ durumda...Kütüphaneler ve Müzeler Müdür Vekili Ramazan Minder, “Açtýðýmýzher kütüphaneye her biri kültürümüzün önemli þahsiyetlerindenolan Muallim Cevdet, A. Süheyl Ünver, Osman Ergin,Halil Ýnalcýk, Barýþ Manço gibi isimleri vererek gençlerimizebu isimleri de tanýtma imkaný sunarken ayný zamanda toplumolarak çok þey borçlu olduðumuz bu insanlara azda olsa birvefa borcu ödeyerek isimlerinin sonsuza kadar yaþatýlmasýndaüzerimize düþen görevi yapmaya çalýþýyoruz.” diyor ve ekliyor;“Müdürlüðümüz sadece yeni kütüphaneler açmakla kalmamýþbaþta Atatürk Kitaplýðý olmak üzere tüm kütüphanelerimizindermesini zenginleþtirmek için her ay yeni çýkan kitaplarý satýnalmakta, ayrýca dergi ve gazetelerden de bir kýsmýný satýnalarak kütüphaneleri kullanan okuyucularýmýzýn hizmetinesunmaktadýr.”112

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Avcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
126 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sempozyum giris.FH10 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi