Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

“Adeta bir kültür

“Adeta bir kültür hazinesi olanzengin deposu, cilt ve onarýmatölyesi, konferans ve sergisalonlarý gibi pek çok özelliðiile dikkat çeken ÝstanbulBüyükþehir Belediyesi AtatürkKitaplýðý’nda gayet zengin kitap,dergi, gazete, salname (yýllýk),takvim, harita, atlas, albüm vekartpostal koleksiyonlarýnýnyaný sýra yazma eserler, yazmaKur’anlar, arþiv belgeleri,fermanlar, haritalar ve özel bir müziknotasý da koleksiyonu bulunuyor.”113

Müdürlüðün elinde temaþa sanatlarý (kukla, hacivat-karagöz),oyuncaklar (eyüp oyuncaklarý), eski Ýstanbul’un gündelik yaþamýnadair esnaf malzemeleri (lülecilik, kahve kültürü, fes kalýplarý,yazmacýlýk vb.), hat örnekleri, tasavvuf kültürüne ait objeler,þifalý taslar ve mühürler olmak üzere 20 bin parçaya yakýn eserbulunuyor. Bu malzemelerin çok az bir kýsmý mevcut müzelerdesergilenirken kalan kýsým Atatürk Kitaplýðý depolarýnda muhafazaediliyor. Depo malzemelerinin her yýl düzenli sayýmlarý yapýlýyorve zaman zaman tematik sergilerle ziyaretçilere gösteriliyor.Atatürk Kitaplýðý’nýn fiziki mekânlarý çok yeterli deðil ancak kitaplýktatemel bakým ve koruma yöntemleri ihmal edilmiyor,depolarýn ýsý ve nem kontrolleri yapýlýyor ve eserlere herhangibir zararýn ulaþmamasýna azami özeni gösteriliyor. Müdürlüðünamacý; halk kültürünü yansýtan bu objelerden bir “Kent Müzesi”oluþturmak…Bu nadide eserlerin ne zaman ve nasýl gün ýþýðýna çýktýðýný merakediyoruz doðal olarak. Kültür Bakanlýðý ve özel müzelerin zamanzaman düzenledikleri sergiler için kitaplýktan eser talep ettikleriniöðreniyor, ayrýntýlarýný merak ediyoruz. Konu hakkýndabilgi veren Minder, “2005 yýlýnda Japonya’da düzenlenen EXPO2005 Dünya Fuarý için Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na içerisineyaprak üzerine hat yazýlý eserimizin de bulunduðu bir takýmeserler verdik. Yine bu yýl Kültür Bakanlýðý’nýn Mevlana Yýlý münasebetiyleAyasofya Müzesi’nde düzenleyeceði sergi için TasavvufKoleksiyonu’nda bulunan baþta, bilinen en eski Mevlanaminyatürü olmak üzere 24 parça eseri kendilerine sergi amaçlýteslim ediyoruz. Ayrýca bugüne kadar Yapý Kredi Bankasý’na HalifeAbdülmecid Efendi’nin Baðlarbaþý’da bulunan Köþkü’nün açýlýþýdolayýsýyla düzenlenen sergi için Halife Abdülmecid Efendi’ninyaptýðý SÝS tablosu ile diðer birçok eserini vermiþtik. Yine2006 yýlýnda Pera Müzesi’nde düzenlenen “Türk Resminde Kadýn”konulu sergi için 3 adet resim saðlamýþtýk. Görüldüðü gibikoleksiyonlarýmýz dönem dönem iþ ortaklýðý kapsamýnda diðerkurumlara verildiði gibi, kendimizin oluþturduðu birçok sergidede eserlerimizi sergilemekteyiz. Ayrýca isteyen araþtýrmacýlaramüracaatlarý halinde çalýþmalarýna kaynak teþkil etmek üzereeserler çýkarýlýp gösterilmekte ayrýca isteyenlere fotoðraf çekimizni verilmektedir.” diyor.Kitaplýðýn Ýlgi Çekici BölümleriAtatürk Kitaplýðý’nda modern bir kütüphanede bulunmasý gereklibütün birimlere yer verilmiþ. Bunlara kýsaca bir göz atmak gerekirse;Giriþ Kat ve Üst Okuma Salonu: Binanýn giriþ katýnda konferans,seminer, film gösterimi, söyleþi ve benzeri etkinliklerin yapýldýðý75 kiþilik “Konferans Salonu”nun yaný sýra, yerli-yabancý kültürelve sanatsal zenginliklerin sergilendiði 75 m2’lik “Sergi Salonu”bulunuyor. “Okuyucu Vestiyeri”, kütüphanede yeni satýn alýnanyayýnlarýn sergilendiði “Kitap Sergileme” ve Kütüphane Müdürlüðütarafýndan yayýnlanan kitaplarýn teþhir edildiði “Yayýn TeþhirStandlarý” ile “Halk Bölümü” de bu katta. Çoðunlukla yetiþkinlerve orta öðrenim öðrencileri tarafýndan kullanýlan Üst Okuma Salonu’nunön cephesi eþsiz Boðaziçi manzarasýna bakýyor. Bu bölümde;Danýþma Kaynaklarý, Atatürk Kitaplarý, Ödünç Verme,Halk Kitaplarý, Fotokopi ve Katalog Fiþleri birimleri var.Araþtýrma Salonu: Giriþ katýnýn altýndaki Araþtýrma Salonu’ndaise; Teknik Hizmetler, Süreli Yayýnlar, Ýstanbul Kitaplýðý ve Bilgi-Ýþlem Bölümleri bulunuyor. Bu salon daha ziyade yerli ve yabancýaraþtýrmacýlar tarafýndan kullanýlýyor.ÝBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüðü’nünelinde temaþa sanatlarý(kukla, hacivat-karagöz), oyuncaklar(eyüp oyuncaklarý), eski Ýstanbul’ungündelik yaþamýna dair esnaf malzemeleri(lülecilik, kahve kültürü, feskalýplarý, yazmacýlýk vb.), hat örnekleri,tasavvuf kültürüne ait objeler,þifalý taslar ve mühürler olmak üzere20 bin parçaya yakýn eser bulunuyor.Bu malzemelerin çok az bir kýsmýmevcut müzelerde sergilenirkenkalan kýsým Atatürk Kitaplýðý depolarýndamuhafaza ediliyor.114

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Avcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
126 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sempozyum giris.FH10 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi