Views
2 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Türkiye’nin En Ýyi

Türkiye’nin En Ýyi KütüphanesiAtatürk Kitaplýðý, bu yýl Hürriyet Gazetesi’nin “Türkiye’nin en iyi 10kütüphanesi” sýralamasýnda birinci sýrada yerini aldý. Jüri, Gazeteci-YazarDoðan Hýzlan, Yaþar Aksoy, Arkeolog Aksel Tibet, ÝstanbulÜniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Baþkaný Prof. Dr.Ayþe Üstün, Hacettepe Üniveritesi Bilgi ve Belge Bölüm BaþkanYardýmcýsý Prof. Dr. Bülent Yýlmaz, Araþtýrmacý-YazarGökhan Akçura, Sahaf Emin Nedret Ýþli, Araþtýrmacý SamiÖnal, Araþtýrmacý-Yazar M. Sabri Koz ve Sanat TarihçiProf. Dr. Nurhan Atasoy gibi sahalarýnda saygýn isimlerdenoluþuyordu.Bu seçim neticesi kütüphaneciler arasýnda çoktartýþýldý. Atatürk Kitaplýðý’nýn birinci olmasýnýdoðru bulanlar olduðu gibi eleþtirenler de oldu.Biz de Kütüphaneler ve Müzeler MüdürüRamazan MÝNDER’e seçimi ve sonuçlarýnyankýlarýný sorduk. Minder konu hakkýndakigörüþlerini þöyle özetliyor; “Þu bir gerçek ki butarz seçimler kütüphaneler ve kütüphaneciler arasýndailk kez tatlý bir rekabetin yaþanmasýna sebep oldu. Kanýmcabu tarz çalýþmalarý her yýl Kütüphaneler Haftasý’ndayenileyip yýlýn en iyi kütüphanesi ve en iyi kütüphanecisini seçereködüllendirmek, böylece hizmet yarýþýnda kütüphanelerin dekatýlmasýný saðlamak faydalý olacaktýr. Jürinin Atatürk Kitaplýðý’nýneden birinci sýraya çýkardýðýný açýkçasý bilemiyorum. Fakat diðerkütüphanelerle kýyaslama yaptýðýmda; okuyucunun istediði yayýnaen hýzlý þekilde ulaþmasý, ulaþtýðý yayýndan CD kopya alabilmesi,güler yüzlü hizmet, Dijital Kütüphane hizmetimiz, yeni yayýnlarýtakip etmemiz, yeni kitaplar yayýnlamamýz gibi bazý belirginfarklýlýklarýmýzýn bizi öne çýkardýðýný düþünüyorum. Bu baþarý bizlerigeleceðe dönük projelerimizde cesaretlendirmekte ve takipettiðimiz yolun doðruluðu konusunda haklý çýkarmaktadýr.”Minder,2010yýlýna kadargerçekleþtirmeyihedefledikleri projeleri ise þuþekilde sýralýyor; Kütüphane koleksiyonlarýndabulunan tüm kitap ve kitap dýþý materyalinkatalog ve tasnif iþlerini bitirerek künyelerini bilgisayara iþlemek,dijital ortama aktarýlan tüm belgeleri internet üzerinden satýþasunmak, koleksiyonlarda bulunan kartpostal, fotoðraf ve diðerimajlardan yararlanarak Ýstanbul Ýmaj Bankasý oluþturmak vebunu web üzerinden pazarlamak, Atatürk Kitaplýðý’ný çocuk vehalk bölümlerinden ayrýþtýrarak bir araþtýrma ve özelde Ýstanbulkonulu bir kütüphaneye dönüþtürmek, Ýstanbul’la ilgili tüm dillerdeyayýnlanmýþ kitap ve makale gibi yazýlý belgelerin katalog bilgilerindenoluþan bir Ýstanbul Belgeliði Veritabaný oluþturmak, Harita,kartpostal, yazma, Osmanlýca matbu kitap, önemli kiþi evraký,salname vb. nadir eserleri toplamaya devam etmek, satýn alýnantüm kýymetli materyalden yararlanarak yeni ve sahasýnda ilkyayýnlarý yapmak…1973 yýlýndaki ilk yapýmýndan itibaren küçük bakým ve onarým iþleriharicinde genel bir bakýmdan geçmemesi sebebiyle pek çokolumsuz koþulla mücadele etmekte olan Atatürk Kitaplýðý, gerçekleþtirilecekolan büyük tadilat nedeniyle 4 Haziran - 1 Ekim 2007tarihleri arasýnda okuyucusuna hizmet veremeyecek. Ancak iyihaber, tadilat sonunda açýk raflarýn yeniden yapýlmasý ve atýl duranbazý bölümlerin okuyucu salonuna ilave edilmesi dolayýsýylasalondaki kitap sayýsý artýrýlacak, her okuyucu masasýna bilgisayarkonularak intranetten dijital arþive eriþim saðlanacak, okuyucuaradýðý yayýný bilgisayardaki katalog tarama programýndan rahatlýklabulabilecek…Týpký basýmý yapýlmasý düþünülen, Ermeni ressam Tatikyan’a ait PadiþahAlbümü.Atatürk Kitaplýðý, içindeki deðerli materyallerin varlýðýný bilenler vebundan istifade etmek isteyenler için gerçekten büyük bir hazineniteliði taþýyor. Bu büyük hazinin en güzel biçimde gelecek kuþaklaraaktarýlmasý dileklerimizle…119

Türk ve Ýslam SanatlarýnýnNadide ÖrnekleriHüseyin TÜRKMEN *Geleneksel Türk ve Ýslam sanatlarý arasýnda kitap sanatlarý büyük pay sahibidir.Bunlarýn baþýnda da cilt, hat, tezhib ve minyatür sanatlarý gelir. ÝBB AtatürkKitaplýðý'nda bu sanatlara iliþkin pek çok eser bulunuyor. Bu yazýda Geleneksel Türkve Ýslam Eserleri üzerine araþtýrma ve uygulama çalýþmalarý yapanlar için ÝBB AtatürkKitaplýðý'ndaki eserlerin önemi konusunda fikir verecek örneklere yer veriliyor.Bir kütüphaneyi dünyadaki ve bir ülkedeki diðer kütüphaneler arasýndaöne çýkaran özelliklerden birisi koleksiyonunun güncelliði diðeriise tarihselliðidir. Kütüphane koleksiyonunun güncelliði, araþtýrmacýlarýnaraþtýrma konularýndaki yenilik ve geliþmeleri takip edebilmeleriiçin çok büyük önem taþýmaktadýr. Araþtýrmacýlarýn, araþtýrmakonularýyla ilgili geliþme ve dönüþümü takip edebilmeleri ise,konunun tarihi kökenleri hakkýnda bilgiler veren tarihsel kaynaklarýnincelenmesi ile mümkündür. Ýþte Atatürk Kitaplýðý koleksiyonubu iki özelliði bir arada yürüten ender kütüphanelerimizin baþýndagelmektedir.Atatürk Kitaplýðý’nda gayet zengin bir yazma ve basma kitap, dergi,gazete, salname (yýllýk), takvim, harita, atlas, albüm, kartpostal,arþiv belgeleri ve özel bir müzik notasý koleksiyonu vardýr. AtatürkKitaplýðý’nýn bu kýymetli dermesi edebiyat, tarih ve þehir tarihi üzerinearaþtýrma yapanlar tarafýndan sýkça kullanýlmaktadýr. AncakTürk ve Ýslam Sanatlarý araþtýrmacýlarý ve uygulayýcýlarý tarafýndanpek fazla kullanýlmamaktadýr. Öyle ki son 10 yýlda Türk ve ÝslamSanatlarý konularýnda yapýlan araþtýrmada bulunan araþtýrmacýve sanatkâr sayýsý yýlda iki-üç kiþiyi geçmemiþtir. Ýþte bu yüzdenyazýmýzda, Atatürk Kitaplýðý’nýn sadece edebiyat ve tarih araþtýrmacýlarýiçin deðil ayný zamanda Geleneksel Türk-Ýslam Sanat tarihçilerive uygulayýcýlarý için de büyük önem taþýdýðý örnekler ileortaya konulmaya çalýþýlacaktýr.Geleneksel Türk ve Ýslam sanatlarý arasýnda kitap sanatlarý büyükpay sahibidir. Kitap sanatlarý baþýnda ise Cilt, Hat, Tezhib ve Minyatürsanatý gelmektedir. Atatürk Kitaplýðý’ndaki söz konusu busanatlara iliþkin pek çok eser bulunmaktadýr. Bu eserlerin tanýtýlmasýnayönelik birçok sergi düzenlenmiþtir. Bu sergiler arasýndaAtatürk Kitaplýðý Türkçe Yazma Divanlar Sergisi (19 Eylül-29 Eylül1988), Atatürk Kitaplýðý Türkçe Yazma Mesneviler Sergisi (7 Mayýs-18Mayýs 1990), Hüsn-i Hat I (20 Mayýs-6 Haziran 1997), HüsniHat II (18 Mayýs-3 Haziran 1998), Vakýfnameler Sergisi (1-12Aralýk 1997), Yazma Kur’an-ý Kerimler Sergisi (12-23 Ocak1998) öne çýkmaktadýr. Ancak söz konusu bu sergiler çok darbir çevre tarafýndan izlenmiþtir.Bu yazýda Atatürk Kitaplýðý’nýn Geleneksel Türk ve Ýslam Eserleriüzerine araþtýrma ve uygulama çalýþmalarý yapanlar içinönem ve deðeri konusunda fikir verecek örneklere yer verilecektir.120Ýbrahim Enverî'nin 1205 H./1790 M. tarihli murakkaasý

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
KONSER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
MART 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bakırköy - İstanbul Büyükşehir Belediyesi