Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yabancý Dil Nadir

Yabancý Dil Nadir KitaplarAtatürk Kitaplýðý sayýsý 27.000'leri bulan yabancý dil kitap koleksiyonuile Türkiye'nin en zengin kütüphanelerinden biridir. Son yýllardasatýn alýnan yabancý dil kitaplarda koleksiyonunu zenginleþtirmeyedevam etmektedir. Bunlar arasýnda çok nadir olan ve "DescrýptýonSuccýnte de la Collonne Hýstorýee de Constantýnople Dressee al'Honneur de l'Empereur Theodose le Juune-Claude Francoýs Menestrýer-GravürlerJerome Vallet" adýný taþýyan kitap 1702 Paris baskýsýdýr.34 sayfalýk kitapta þu anda olmayan ve bir rivayete göre Kýztaþý'ndabir rivayete göre Atpazarý'nda olan bir sütun üzerindekitasvirleri göstermektedir.Nadir diðer bir kitapta A. Thalasso'nun "Déri-Séadet ou Stamboul"adlý kitabýdýr. 18 ve 19. y.y. Ýstanbul sosyal yaþamýyla ilgili olan bueserde ünlü Saray ressamý Zonaro'nun çizmiþ olduðu eþsiz güzelliktekiresimler de yer almaktadýr.Ayrýca Ýstanbul araþtýrmalarýna kaynaklýk edecek yüzlerce eserikoleksiyonumuza katmýþ bulunmaktayýz.Bir rivayete göre Kýztaþý diðer bir rivayete göre Atpazarý'nda olan birsütun üzerindeki kabartmalarOsmanlýca KitaplarAtatürk Kitaplýðý koleksiyonlarýnda mevcut olan 22.000 adet Osmanlýcamatbu kitap bulunmaktadýr. Bu geniþlikteki bir koleksiyonunkütüphanemizde mevcut olmayan kitaplarýný tamamlamakve alanýnda belkide bir ilki gerçekleþtirmekidealiyle tamamlamayoluna gidilmiþtir.Bu gayretler neticesinde1000'e yakýn Osmanlýcamatbu kitapalýnmýþtýr. Bu proje tamamlandýðýndaTürkiye'deve dünyada Osmanlýcamatbu' kitaplarýtam bir koleksiyonunolmasýyla bir ilk olmaözelliðini de kazanmýþolacaktýr.Siyer-i Veysi adlý kitabýn cildiA. Thalasso'nun anlatýmý Saray Ressamý Zonaro'nun çizimiyle Dersaadetkitabýndan bazý sayfalar* Atatürk Kitaplýðý NadirEserler Kütüphanecisi127

Kitaplarýn ReviriRestorasyon AtölyesiNergis ULU *“Bu Kitap Adam Olur mu?”, “Bu Gazete Kurtulur mu?”, “Bu Fermaný OnarmakMümkün mü?”, “Bu Harita Düzelir mi?”, “Kaðýt Çok Yýpranmýþ Ama?” sorularýnýnmuhatabýdýr kaðýt restoratörleri… Atatürk Kitaplýðý restoratörleri de dünyanýn en zenginarþivi için bu sorularýn yanýtý oluyorlar ve bir doktor edasýyla hummalý bir çalýþmayürütüyorlar. Yüzyýllarý bize kazandýran ustalara “Ellerinize Saðlýk!” diyoruz…Dünya çapýnda çok zengin bir arþivi bünyesinden barýndýranAtatürk Kitaplýðý’nýn Restorasyon Atölyesi’nin kuruluþunu vefaaliyetlerini kaðýt restoratörü Nergis Ulu’dan anlatmasýný ricaettik. Ulu’nun cümleleriyle kitaplýðýn reviri atölye, doktorlarý vetedavi yöntemleri…“Kütüphane ve arþiv koleksiyonlarýn temel unsuru olan kaðýt;fiziksel, kimyasal, biyolojik etkenlerin dýþýnda hatalý kullaným,yanlýþ depolama, doðal afetler vs. sebeplerle birlikte zamanaþýmýna da uðrayarak tahribata uðramaktadýr.Ülkemizde Osmanlý’dan kalma zengin bir kaðýt arþivi olmasýnaraðmen; öncelikli olarak kitaplarýn dýþ görüntüsü daha mýönemliydi? Nedeni bilinmez ama fazla önem verilerek, kütüphaneve arþivlerin hemen hemen hepsinde bir cilt atölyesioluþturulmuþ, kaðýdýn saðlýðýný koruma bilinci zamanla oluþarakbu konuya yönelik çalýþmalara daha sonralarý baþlanmýþve günümüzde kaðýt restorasyonu ve konservasyonu atölyesiher arþiv ve kütüphane de neredeyse zorunlu hale gelmiþtir.Atatürk Kitaplýðý’nda da baþlangýçta bir birim olarak düþünülmeyenkaðýt restorasyonu çalýþmalarýna 1990 yýlýnda baþlanmýþtýr.Bu yýllarda kütüphanenin orta katýnda bulunan bir bölümde(bugün Teknik Hizmetler Bölümü) ve Cilt Atölyesi’ninbir bölümünde yapýlan çalýþmalar yeterli olmayan teknik donanýmve sýnýrlý malzemeyle üç personel tarafýndan yapýlmaktaydý.Geçen yýllarda Kaðýt Restorasyonu çalýþmalarýnýn yetersiz olduðudüþünülerek kütüphanenin alt katýnda Cilt Atölyesi’nin128

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
KONSER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
MART 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sempozyum giris.FH10 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi