Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Atatürk

Atatürk Kitaplýðý’nda bulunan harita koleksiyonu, kullaným yoðunluðuve büyüklüðü açýsýndan Türkiye’deki kütüphaneler arasýndaönemli bir yere sahiptir. Kitaplýðýn Harita Koleksiyonu’nda 10.000’eyakýn harita bulunmaktadýr. Bugüne kadar 4 cilt olarak yayýnlananHaritalar Kataloðu’nda 6812 harita tanýtýlmýþtýr.Haritalar açýsýndan zengin bir arþive sahip olan Atatürk Kitaplýðý’ndahazýrlanan kataloglar sayesinde araþtýrmacýlar, þehir planlamacýlarýve mimarlar yaptýklarý iþin mahiyetine göre koleksiyonumuzdanönemli ölçüde yararlanmaktadýrlar. Son yýllarda gerekBüyükþehir Belediye Baþkanlýðý, gerekse ilçe belediyeleri tarafýndanyapýlan imar planlarýnýn hazýrlanmasý, þehir planlarýnýn yapýlmasý,restorasyon faaliyetlerinin yürütülmesinde kütüphanemizharita koleksiyonunun da kaynak olarak ele alýnmakta olmasý, yayýmlanacakeserlerin önemini bir kat daha artýrmaktadýr.Bu iþin bilincinde olan müdürlüðümüz kataloglarýn yayýmlanmasýnýnyanýnda eski haritalarýn zarar görmemesi için digital ortamaaktarýlmasýna hýz vermiþ ve koleksiyonun üçte ikisi bilgisayar ortamýnaaktarýlmýþtýr.Araþtýrmacýlar ve konu uzmanlarýnýn yoðun istekleri doðrultusundabu haritalarýn týpkýbasýmý gündeme gelmiþ ve ilk olarak Beyoðlu’nunSultan Abdülaziz Dönemi ilk kadastral planlarý “Cadastre DeLa Ville De Constantinople - VI. Cercle Municipal” adýnda Türkçe -Fransýzca olarak yayýnlanmýþtýr.1839 yýlýnda Tanzimat Fermaný ile ilan edilen ve idari sistemde yenidüzenlemelerle baþladýðý kabul edilen XIX. yüzyýl modernleþmesürecinin önemli kurumlarýndan biri olan VI. Daire Belediyesi’nin, ilkolarak kurulduðu 1857 senesi ile belediyeler kanunun çýkýþý olan veCadastre de la Ville de Constantinople’ýn kapaðý ve iç sayfalarýndan biri.133

Beyoðlu’na ait genel planbu kurumun ayrýcalýklý statüsünün sonu olarak kabul edilen 1876yýlýna kadar geçen süreçte sürekli olarak üzerinde çalýþtýðý konulardanbiri bölgenin oldukça detaylý kadastral planýnýn hazýrlanmasýdýr.Bu kurum yirmi seneye yakýn bir süre içinde önce kendi bünyesindeoluþturduðu, daha sonra da merkezi bir kimlik kazanacakolan teknik bürosu ile Karaköy’den Taksim meydanýna kadar olanbölgenin ilk detaylý kadastral çalýþmasýný gerçekleþtirmiþtir.Sultan Abdülaziz döneminde VI. Daire Belediyesi’ndeki deðiþiklikleride içeren son aþamasýný 1876 yýlýna kadar sürdürmüþ olduðuanlaþýlan kadastral planlarýný izleyebildiðimiz ve “Cadastre de laVille de Constantinople - VI. Cercle Municipal” adlý atlasýn kütüphanemizdebulunan dört cildinin yanýnda koleksiyonumuzda olmayandiðer ciltlerinin yoðun çalýþmalarýmýza raðmen maalesefulaþamadýðýmýz bu çalýþma, Beyoðlu’nun günümüzde de kýsmenvarlýðýný sürdüren mimari ve kentsel dokusunu ve önceki durumunubizlere aktarýyor olmasýndan dolayý oldukça eski ve önemlibir kaynak olarak tanýmlanmaktadýr.Beyoðlu bölgesinin kentsel ve mimari dokusu konusundaki çalýþmalaraönemli bir kaynak oluþturan bu kadastral planlar, VI. DaireBelediyesi’nin sýnýrlarý içinde bulunan alaný belli bölgelere ayýrmaksuretiyle oluþturulan ciltlerde bulunmaktadýrlar. Bu ciltlerin ilksayfalarýnda kadastrosu yapýlan alanýn 1:2000 genel planý bulunmaktadýr.Bu plan üzerinde oluþturulan kadraj üzerinde enlem veboylamlar belirtilmiþtir, ayrýca binalar, yapý malzemelerine göre(kârgir, ahþap), bahçeler ve boþ alanlarda farklý renklerde olmaküzere boyalýdýr, sokak, cadde ve çýkmazlarýn da isimleri bu planlardabulunmaktadýr. Oldukça detaylý bu ilk genel plandan sonra,1:200 ölçekli paftalar gelmektedir. Bu planlarda ise her parseldebulunan binanýn yapý malzemesi, bahçesi veya boþ alanlar farklýrenklerde boyanarak belirlenmiþ ayrýca sokak-cadde-çýkmaz isimlerive bu yollar üzerindeki ölçüm röperleri gösterilmektedir.Bunlarla beraber, parsellerin kenar uzunluklarý, yapýlarýn plan düzlemindekiboyutlarý, parsellerin koordinatlarý, bina ve bahçelerinalan ölçümleri de bulunmaktadýr.Tüp geçit projesi, adý mail olarak gelecek tekrar134

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Eğitim - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
711 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Avcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
126 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi