Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ýstanbul - Feuille No J

Ýstanbul - Feuille No J 8 1913 - 1914, Alman Mavisi Harita No, 2662güzel bir hatla yazýlmýþ ve harita üzerindeki iþaretler el yapýmý haritalarýnen güzel örneklerini bize sunmaktadýr.Ýstanbul imarý için yapýlan kimi planlarda koleksiyonumuzun deðeriniortaya koyma bakýmýndan önemlidir. Bunlardan bir iki örnekverecek olursak bu konuyu daha iyi aydýnlatmýþ oluruz.Bunlardan birincisi G.D’Ostoya’nýn haritasýdýr. Bu harita Büyük Beyoðluyangýnýndan [5 Haziran 1870] önce hazýrlanmasý önemini birkat daha artýrmaktadýr. 1858-1860 yýllarý arasýnda hazýrlanmýþ olanbu harita “lan Général de Galata, Péra, Pancalti” adý ile anýlmaktadýr.Galata’dan Taksim’e Azapkapý’dan Dolmabahçe’ye kadar uzanangeniþ bir yelpazede tam bir Beyoðlu haritasý görünümü vermektedir.Haritanýn 1/2.000’lik büyük ölçekli bir harita olmasý ayrýntýlarýen iyi þekliyle ortaya koymaktadýr. Haritada bölgenin mimariözelliklerini tespit etmek mümkün olmaktadýr. Kâgir ve ahþapyapýlaþmanýn yoðun olduðu bölgeler gösterilmekte ve bu yapýlanmahangi yelpazede daðýlým göstermekte olduðunu tespit etmekmümkündür.Günümüzde varlýðýný koruyan ve ayný zamanda yok olan birçokyapýnýn yeri yapý adlarýyla harita üzerinde yer almaktadýr. GalataKulesi, Yeni Camii, Bedesten, Zincirli Han, Kurþunlu Han, HavyarHan, Halil Paþa Haný, Arap Cami, Yeraltý Camii, St. Pierre Kilisesi, St.Benoit, Ermeni Kilisesi [Surp Grigor Lusavoriç Kilisesi], Ýngiliz konsoloslukbürosu, Fransýz telgrafhanesi, kýyýdaki gümrük binalarý,çoðunlukla saray adýyla bütünleþtirilen elçilik binalarý; Mevlevihane’denTaksim’e doðru sýrasýyla Ýsveç Sarayý, Rus Sarayý, AvusturyaSarayý, Fransýz Sarayý, Hollanda Sarayý’dýr.Yeþil alanlar ve mezarlýklar ayrýntýlarýyla gösterilmiþtir. Bu babdaGalata Mevlevihane’si geniþ bir külliye içersinde yeþillikler ve ahþapyapýlarýyla haritada yerini almýþtýr.Bölgenin bundan sonra daha detaylý planlarý yapýlmýþ ve sigortaharitalarý da dediðimiz ve Joseph Pervititch’in çizmiþ olduðu haritalarýnyanýnda Beyoðlu ciheti haritalarý ve Suat Nirven’in çizmiþolduðu planlar ile istikamet, ifraz, istimlak haritalarýyla da Beyoðlusokak sokak çizilmiþtir.Ýkinci olarak kesin tarihi ve kimin zamanýnda yapýldýðý bilinmemeklebirlikte Sultan Abdülmecit veyahut II. Abdülhamit dönemindeyapýlmýþ olabileceði kaynaklarda gösterilen bu proje, mühendisS. Préault tarafýndan “Avant - Projet D’un Pont-Tunne Ýmmerge,brevete par le Gouvernement Ýmperial Ottoman: Traversantle Bosphore entre Constantinople et Scutari pour le roccordementdes voier ferres d’Europe a celles D’Asie” adýyla anýlan veAvrupa ile Asya demiryollarýný birbirine baðlayacak bir projedir.Koleksiyonumuzda yer alan diðer bir harita gurubu Erkan-ý Harbiye-iUmumiye’nin çizmiþ olduðu haritalardýr. Bu haritalarda belirlenenbölgeler pafta pafta yer almakta vilayet, kaza, bucak veköyler gösterilmektedir. Bunun yanýnda dereler, yaylalar gibi doðalalanlarýn yanýnda mandýra ve çiftlik gibi önemli sayýlabilecekyerler gösterilmektedir ki bunlarda yerel tarih çalýþmalarýnda veyer tespitlerinde sýkça kullanýlmaktadýr.Arþivimizin bu derece zengin olmasýnýn üzerimize yüklediði misyonve sorumluluk gereði koleksiyonumuzun eksikliklerini gidermekve Ýstanbul üzerine yapýlmýþ haritalarý toplamak amacýyla2005 yýlýndan itibaren nadir harita alýmlarýyla birlikte arþivimizTürkiye’nin en geniþ tarihî harita arþivi olma özelliðini de kazanmýþtýr.Tasnif çalýþmalarý tam anlamýyla bittiðinde Ýstanbul’un tarihseltopografyasýnýn nasýl deðiþtiðini görmek tam manasýylamümkün olacaktýr.* Atatürk Kitaplýðý Nadir Eserler Kütüphanecisi137

Fadime GELEÞ *Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüðü’nün koleksiyonlarýnda bulunan hazineleriçerisinde kent kültürüne ait geleneksel “Eyüp Oyuncaklarý”, tarihin aðzý var dili yok tanýklarý olan kuklalarkültürel araþtýrmalara kaynak oluþturan nadir örnekler içermesi açýsýndan büyük önem taþýyor.138

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Eğitim - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
711 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi