Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Eminönü yakasýndan

Eminönü yakasýndan Galata KöprüsüOsmanlý’da Fotoðraf ve FotoðrafçýlýkKartpostallarFotoðraf icat edildikten kýsa bir süre sonra Osmanlý Ýmparatorluðu’nagirerek Osmanlý kentlerini, gündelik hayat ve önemli olaylarýngörsel belgelerinin kayýt edilmesinde kullanýlmýþtýr. Ceride-iHavadis’in 17 Temmuz 1842 tarihi sayýsýnda Mösyö Dauger’in öðrencisiMösyö Kompa’nýn geldiði ve fotoðraflar çektiði açýklanmaktadýr.Fotoðraf tekniðindeki geliþmeler, iç mekanda fotoðraf çekmeyeizin verir hale gelince fotoðraf stüdyolarý açýlmýþtýr. Yine Ceride-iHavadis gazetesinden öðrendiðimize göre Carlo Naya 1845yýlýnda bir stüdyo açmýþtýr. Ünlü fotoðrafçý Viçen Abdullah Rebachstüdyosunda yetiþmiþtir. Saray fotoðrafçýlýðýna kadar yükselen Viçen,Hovsep ve Kevork kardeþler, Abdullah Fréres adý altýnda yenibir stüdyo açmýþtýr. Bunlara ek olarak Berggren, Kargopoulo, Andromenos,Seabah and Joaillier gibi pek çok sayýda stüdyoyu sayabiliriz.Fotoðrafçýlýk mesleðine azýnlýklar raðbet gösterirken Ýstanbul’unilk Türk fotoðraf stüdyosu Rezna Bahaeddin Bediz tarafýndan1910 yýlýnda kurulur. FotoðrafçýlýðýnAnadolu topraklarýnda yaygýnlaþmasýndafotoðrafýn gerçeði kayýt ve belgedeðerini gören II. Abdulhamit’in rolü büyüktür.Osmanlý topraklarýnda görevlendirdiðifotoðrafçýlar coðrafyayý, kentleri,insanlarý, hayvanlarý, bitkileri, gemileri,fabrikalarý vs. görsel kayýt altýna almýþlardýr.Cumhuriyet döneminde OthmarPferschy yeni cumhuriyeti tanýtýcý kitaplardakullanýlmak üzere fotoðraflar çekmiþtir.Bu dönem içinde Sebahattin Giz’ide anmak gerekir. Osmanlý ve genç cumhuriyetingörsel konstrüksiyonunu hafýzalarýmýzdayeniden kurmamýza büyükkatkýlarý olan bu sanatçýlar gerek fotoðraflarýgerek sonradan basýlan kartpostallardakullanýlan görselleri ile Atatürk KitaplýðýKoleksiyonu’nda yer almaktadýrlar.1891 yýlýnda iletiþim aracý olan kartpostalarýn ön yüzüne fotoðrafbasýlarak resimli kartpostallar “Cartes Postales Illustées” ortayaçýktý. Osmanlý Ýmparatorluðu’nda kartpostal yayýncýlýðýna 1890-1915 Grand Rue de Pera (Beyoðlu)’nda açtýðý dükkanýnda M. Fruchtermannöncülük etmiþtir. J. Ludwingsohn, Sarrafian Kardeþler,Römmler-Jonas, A. Zellich Fils, Au Bon Marché ve Papantoine Ýstanbul’dakidiðer kartpostal yayýncýlarýdýr. Konya’da karpostal yayýncýlýðýyapan Solakian Anadolu karpostal yayýncýlýðýnýn önemli temsilcisidir.Bu dönemde kent görünümleri, anýtlar, cami ve binalarýnfotoðraflarý, önemli þahýslarýn portreleri, önemli olaylarýn fotoðraflarý(Ýlk Meclis-i Mebusan’ýn açýlýþý, Kýlýç alayý, Cuma selamlýðý, Ýdamgörünümleri, Yeþilköy Ayastafanos anýtýnýn yýkýlmasý vs.), hatýrakartpostallarý (II. Meþrutiyet), sosyal hayata ait görünümler, meslekler,stüdyoda düzenlenen daha çok çeþitli ýrklara ait insan vegiysi fotoðraflarý belli baþlý konular olarak sayýlabilir. Osmanlý Ým-Othmar’ýn Süleymaniye tarafýndan çektiði Ýstanbul karesi.145

146E. F. Rochat’ýn Ayasofya Camii’nitasvir ettiði gravürü.

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Avcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
126 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sempozyum giris.FH10 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi