Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

149

Ýstanbul Panoramasý / Atatürk Kitaplýðý Belediye Yabancý Dil Koleksiyonu No: O. 3219taþýsa da; bazen ön yargýlý ya da eksik bilgilendirilmiþ sanatçýnýnzihnindeki zahirî görüntüyü bize sunmaktadýr.Nadir yazma eserlerde gravürün 15. yy’dan itibaren kullanýlmayabaþlandýðýný görüyoruz. Ýlk olarak ahþap baský gravürler, daha sonrabakýr üzerine kazýnarak yapýlmýþtýr. 19. yy’da çelik’in gravürdekullanýlmasý kazýma kalýplarýn baský sayýsýnýn artmasýna neden olmuþtur.Çünkü, kalýp ne kadar uzun sürede yýpranýrsa o kadar çokbaský yapýlabilmektedir. 19. yy’da Ýstanbul’u görüntüleyen Allom veBartlett’in gravürlerinin hala orjinallerinin bu kadar çok bulunmanedeni de çelik üzerine kazýma olmasýdýr. 18. sonunda keþfedilentaþ üzerine yapýlan kazýma tekniði litograf olarak adlandýrýlmaktadýr.Bu teknikte taþýn dokusu nedeni ile kaðýt üzerine yapýlan baskýdadaha serbest ve soft görünümler elde etmeniz mümkün olmaktadýr.Mezzotint tekniði ton ve yarým tonlarý daha kullanarakýþýk-gölge ve dokuyu daha baþarýlý ifade edebilmenize yardýmcý olmaktadýr.Teknik olarak zor olmamasýna raðmen iyi kalitede baskýalmak zordur. 1760’larda Fransa’da ilk olarak kullanýlan akuatintbaskýlarda daha net ve parlak bir etki elde edilebilmektedir.Jean-Baptiste van Mour, Cornelis de Bruyn, J.B. Hilaire, Antoine IgnaceMelling, Eugene Flandin, Thomas Allom, William Bartlett,Gaspare Fossati, Louis-François Cassas, Joseph Schranz, AmadeoPireziosi gibi sanatçýlarýn gravürleri, Atatürk Kitaplýðý koleksiyonundayer almaktadýr.“Albüm Koleksiyonu”na kaydý yapýlan en erken tarihli seyahatname;1650 tarihli “Histoire des Turcs” isimli 2 ciltlik kitaptýr. Bu kitaptaönlü Bizanslý tarihçisi Chalcondyle’in yazýlarý vardýr. Kitabýngörseller arasýnda Osman’dan baþlayarak I. Ýbrahim’e kadar olanOsmanlý sultanlarýnýn portreleri, yeniçeriler, derviþler ve Ýstanbul’unbir görünümü yer almaktadýr.Ýngiliz gezgin George Sandys’in “A relation of a Journey Begun An:Dom: 1610, Foure Bookes, Containing a Description of the TurkishEmpire, of Egypt, of the Holy Land, of the remote parts of Italy,and Islands adjoyning” isimli seyahatnamesi erken tarihli örneklerdenbiridir. Sandys 1610 yýlýnda Fransa, Ýtalya, Venedik, Ýstanbuloradan Mýsýr, Sina Daðý, Filistin, Kýbrýs, Sicilya, Napoli ve Roma’yayaptýðý seyahat sonucunda hazýrladýðý kitabýný ilk olarak 1621 yýlýndabastýrýr. Bu kitap 1621’deki ilk basýmýndan sonra 17. yy.’dapek çok kere yeniden basýlmýþtýr. Atatürk Kitaplýðý’ndaki nüshaPhilip Chetwin basýmevinin 1670 tarihli yeni basýmýdýr Seyahatnameniniçinde görseller Osmanlý imparatorluðu ve Ýtalya’yý gösterenharitalar ile baþlamakta Ýstanbul, Mýsýr, Filistin, kutsal toprak-Kanuni Sultan Süleyman / Atatürk Kitaplýðý Talat Bayrakçý Koleksiyonu No: 7150

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sempozyum giris.FH10 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Avcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
126 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
624 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi