Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

key yarým daire

key yarým daire profilli iki silmeyle süslenmiþtir.Pencereler camide iki katlý olarak, duvardan 5 santimçökertilmiþ bir yüzeye yerleþtirilmiþlerdir.Yüzeylerdebir iki sýra silme dýþýnda süsleme bulunmamaktadýr.Alt kat pencerelerinin kiriþ ve söveleri beyaz mermerdendir.Sivri kemerli pencerelerin alýnlýklarý dayalýn býrakýlmýþtýr. Pencerelerin kemerlerinden bazýlarýndakýrmýzý-beyaz renkli taþ kullanýlarak renkgeçiþleri elde edilmiþtir.Evliya Çelebi’ye dayanarak Mevleviler tarafýndankullanýldýðý belirtilen Tire Yeþil Ýmaretteolduðu gibi, Muradiye Camii'nde de içmekân, renkli duvar resimleriyle süslenerekâdeta bir cennet bahçesi imajý yaratýlmýþtýr.Sultan II. Murad rüyasýndaHz.Mevlana'yý görür ve Hz. Mevlana ondanbir Mevlevihane yaptýrmasýný ister.Ýþte Muradiye Cami böylelikle birMevlevihane olarak yapýlýr(1426). Ancak kýsa süre sonraMevlevi Derviþler arasýnda çýkan ve kanla sonuçlanankavgalar, Sultan II. Murat'ýn burasýný kapatarak Camiyedönüþtürmesine yol açacaktýr. Sultan II.Murat, MevlanaSülalesinden 5. kuþak Celalettin ile altýncýsý CemalettinÇelebi'leri Edirne'ye getirterek, Muradiye yanýnda ayrýcayaptýrdýðý Dergaha yerleþtirmiþtir. Geçmiþ yýllardaMuradiye Cami'ne Mevlevihane Camisi de denmiþtir.Muradiye Camii ile birlikte yaptýrýlan imaret kullanýlmayýncaharap hale dönmüþ ve Cumhuriyet'in ilkyýllarýnda Mevlevihane ile birlikte yýktýrýlmýþtýr.Muradiye Camisi'nin geniþ haziresinde EdirneÞairlerinden Enis Recep Dede, Þair Neþati, HacýEþref'in ve genellikle Mevlevi'lerin mezarlarý dabulunur. Ayrýca Ýngilizlerin Ýkinci Dünya Savaþýsonrasýnda Edirne'ye sürgün ettikleriÞeyhülislam ve Türk Bilginlerinden MusaKazým'ýn da mezarý buradadýr.159

160

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sempozyum giris.FH10 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
KONSER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
MART 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi