Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

durmamasýna raðmen

durmamasýna raðmen yüksek bir medeniyetin izlerini taþýyan HahHarabeler-i bulunuyor. Bir dip not daha belirtelim; Midyat’ta MeryemAna Kilisesi, Deyr-ül Umur Manastýrý, Gelüþke Haný ve kentmüzesi en fazla gezilen mekanlar arasýnda yer alýyor.Midyat’ta Taþ Ýþçiliði’nin Büyülü ÝzleriMardin ve Midyat’ý gezerken evlerin içinin, dýþýnýn, kapýlarýnýn,pencerelerinin, sütunlarýnýn, kemerlerinin, taþýn sýrrýna ermiþ ustalartarafýndan oya gibi iþlenmiþ olduðunu görürsünüz. Taþçý geleneðesýký sýkýya sarýlan Midyatlý ustalardan öðrendiðimize göre evlerinyapýmýnda kullanýlan bu taþ normal taþtan farklý özellikler arzediyormuþ. Kalter taþý ya da katori olarak adlandýrýlan açýk renklisarýmsý bu taþ, kolay kesilebilir olmasýndan dolayý rahat iþlenebilirbir yapý sunuyormuþ. Evlere sýva malzemesi kullanýlmamasýdikkat çekici bir özellik. Belli zamanlarda taþlarý temizlemek içintaþ kýrýntýlarý kum haline getirilerek duvarlar ovuluyormuþ.Hiçbir evin gölgesinin diðer evin üzerine düþmediði Midyat’takidaracýk sokaklar, öyle bir intizam üzerine kurulmuþ ki, evler güneþýþýnlarýnýn aksi yönde durduklarýndan dolayý yazýn kavurucusýcaðýnda gölgelikler oluþturuyor. Ayrýca ilginçtir ki sýcak ve soðuktasertleþen taþlar, yazýn serin kýþýn ise sýcak olmasýna sebep oluyormuþ.Süslemelere göz attýðýnýzda ise en çok iþlenen motiflerin baþýndakaranfiller, burmalar, üzüm salkýmlarý, laleler ve beyaz güvercinlergöze çarpýyor. Midyat evlerinin dýþarýya açýlan þahin bakýþlý gözleripencereler, iklim þartlarýndan dolayý küçük tutulsa da göz alýcýbir görünüm sergiliyor.Midyat’ta son önemlerde taþ iþlemeciliði turistlerin yoðun ilgisiüzerine yeniden canlanmýþ, tarihi evler restore edilmeye baþlanmýþ.Sevginin, hoþgörünün ve kardeþlik duygularýnýn taþlara iþlendiðiözgün bir mimariye sahip olan Midyat’ta önce kaymakamlýðýnöncülüðünde bir taþ atölyesi kurulmuþ ardýndan da kurslar açýlmayabaþlanmýþ, þu anda Midyat’ta 8 adet taþ iþleme atölyesi faaliyetlerinisürdürüyor. Yaz aylarýnda gelen yoðun sipariþleri kar-24

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sempozyum giris.FH10 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Avcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
126 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi