Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

“Midyatlý ustalardan

“Midyatlý ustalardan öðrendiðimize göre yapýlarda kullanýlan taþ normal taþtan farklý özellikler arz ediyor. Kaltertaþý ya da katori olarak adlandýrýlan açýk renkli sarýmsý bu taþ, kolay kesilebilir olmasýndan dolayý rahat iþlenebilirbir yapý sunuyor...”25

þýlayamadýklarýný belirten atölye yetkilileri, bu sektörün geliþmesindenhayli memnun. Çünkü Midyat’a özgü bu eþsiz sanat, hemvarlýðýný korumaya devam ediyor hem de gittikçe daha çok insanbu sanattan evine ekmek götürüyor.Midyat’ta konuþtuðumuz bir taþ ustasý, taþ yapýlara artan ilgiyiþöyle özetliyor; “Bölge turizminin canlanmasý sanatlara olan ilgiyide artýrdý. Bu nedenle þu anda taþ iþçiliðine daha doðrusu taþ yapýlarabüyük önem veriliyor. Eskiden genellikle Süryanilerin yaptýðýbu sanat þimdi Müslümanlar tarafýndan da baþarýlý bir biçimdeicra ediliyor. Yapýmý normalden pahalýdýr ancak binlerce yýllýk taþyapýlarýn hala sapasaðlam ayakta olduklarýný görürsünüz çünkütaþ dirençlidir. Bu nedenle taþ yapýlar çok tercih ediliyor. Tadilatlarýnýyapýyoruz ya da sýfýrlarýný inþa ediyoruz. Bu canlýlýktan çokmemnunuz.”Gelelim Mardin ve Midyat’in diðer el sanatlarýna… Tahta Oymacýlýðý,Mardin’de taþ oymacýlýðý kadar ünlü bir sanat dalý. Kapýlar, kosollar,divanlar, gelin sandýklarý yapýlýr özene bezene… Mardin’inbir de Bakýrcýlar Çarþýsý vardýr. Bakýr ürünlere, eskisi kadar raðbetolmasa da yaþatýlmaya çalýþýlýr bu sanatta büyük bir inatla. Tencereler,ibrikler, leðenleri çanaklar, kaþýklar, kepçeler… Basmacýlýksanatýna da þahit olursunuz, kök boya ile elle yapýlmýþ tahta kalýplarkullanýlarak ortaya konur perdeleri nevresimler, masa örtü-Sanatýn Güzelliklerini Seyreylerken…26

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Eğitim - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
711 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi