Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

leri, bohçalar… El

leri, bohçalar… El emeði göz nuru iðne oyalarý meþhurdur Mardin’in,becerikli kadýnlarýnýn maharetli ellerinden yansýyan…Merkezve Midyat ilçelerinde çok eski yýllardan beri devam eden birsanat dalý ise çanak ve çömlek yapýmý. Yörenin kýrmýzý topraðý,küp yapýmcýlýðýna uygun olduðu için bu sanat dalý geliþim göstermiþ.Testiler ayný zamanda evlerin kubbeli tavanlarýnda da kullanýlmýþ.Bir zamanlar nice kervanlarýn gelip geçtiði bu yollarda semerciliken gözde el sanatý iken bugünün þartlarý törpülemiþ onuda, can çekiþmekte adeta.Yurdumuzun en önemli telkari merkezidir Mardin’in Midyat ilçesi.Bilinen diðer adý “vav iþi” olan telkari yani gümüþ iþlemeciliði, literatürde“çift iþi” olarak da geçer. Motiflere, kullanýlan malzemeyegöre çeþitlenen bu isimler, özünde ayný zarif iþi anlatmanýn farklýyollarýdýr sadece… Midyat’taki küçücük atölyelerde, gümüþ tellerleicra edilen ve göz kamaþtýrýcý eserler ortaya konan bu sanat ilekemer, þekerlik, bardak altý, mücevher kutusu, fincan zarfý, silahkabzasý, sigara aðýzlýðý, tütün kutusu, tepsi, fotoðraf çerçevesi,anahtarlýk, künye, kaþýk, kibritlik, vazo, tespih, gondol, tepelik, yüzükve daha pek çok objenin yapýlabildiðine þahit olursunuz vehayranlýkla izlersiniz hepsini bir bir…Sözün özü; her noktasý tarihten bir yaprak sunan, sanatla sarmaþdolaþ olan, dostluk, kardeþlik ve barýþ konan Mardin’de ve ruh eþiMidyat’ta gezmek bir bambaþka duygudur… Her þey ölçülü bir biçimdebirbirine karýþýr; en baþta ise þaþkýnlýk, hayranlýk ve huzur…27

Hilmi AYDIN *Türkler, giydikleriçoraptankullandýklarý silahakadar herþeye birgüzellik anlayýþý ile yaklaþmýþlardýr.Bu nedenledir ki; tarihboyunca aslýnda bir savaþ aletiolan kýlýcýn Türk sanatýndaki yeri veönemi diðer sanat eserlerinden farklý olmamýþtýr.Kýlýca en fazla itibar edenler içindeOsmanlýlar ön plana çýkmaktadýr. Cengâverlikte,yani binicilikte maharet sahibi olan Osmanlý padiþahlarýustaca kýlýç kullanmalarýyla þöhret kazanmýþlardýr.28

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sempozyum giris.FH10 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Avcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
126 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
624 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi