Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

de düþündürücüdür

de düþündürücüdür (Hep gül 1990: 58). 8. yy.’da Çin’de Liu Sha Shien,7. yy.’dan itibaren de Japonya’da benzer tekniklerde yapýlanbazý çalýþmalarýn bulunmasý, (Türkiye Diyanet Vakfý Ýslam Ansiklopedisi10.c 1994: 80) sonraki yüzyýllarda Çaðatay Türklerinde “ebre”ismiyle Türkistan’da ortaya çýkan ebru sanatýnýn, tarihsel geliþimsüreci içerisinde bize bazý önemli fikirler sunmaktadýr. Bu bilgilerýþýðýnda ebrunun Doðuda þekillenmiþ bir sanat dalý olduðusöylenebilir.Bu sanat Anadolu’ya, Türklerin eski vatanýndan Ýpek Yolu ile gelmiþ,Türkistan’da Buhara’da yola çýkmýþ, Ýran üzerinden adýný daberaber alarak Anadolu’ya yerleþmiþtir. (Yazan 1986: 41)Ýlk kez 16. yy.da þekillenmeye, belli formlarý aramaya baþlanmýþtýr.Ebruda malzeme nedense hep kâðýt olarak kullanýlmýþ son yýllarakadar bu böyle devam etmiþ, yüzyýlýmýza kadar diðer kitapsanatlarý, ciltçilik, tezhip, minyatür, hat sanatýnýn bir yardýmcýsýolarak görünüþe ulaþan bunlardan herhangi biri olmazsa olmazolan bu sanat kendi kimliðine 20. yy.’ýn büyük sanatçýsý MustafaDüzgünman’la eriþmiþ, duvarlara sanat eseri olarak asýlan bir tablohalini almýþtýr. Türk ebrusunda çiçekli ebrular M. Düzgünman’dansonra þekillenmiþ; tezhipte, çinide kullanýlan tüm çiçeklerTürk ebrusunda kullanýlmýþtýr.Kâðýdýn dýþýnda cam, fayans, kumaþ, aðaç ve diðer malzemelerüzerinde denenen ebru birkaç ustanýn dýþýnda çini bisküvi üzerindepek denenmemiþ ya da üzerinde durulmayarak geçiþtirilmiþtir.Geleneksel tavýr içinde ortaya çýkan tüm diðer sanat þubelerindeolduðu gibi ebru ve bisküvinin, hammaddenin birlikteliði ve çiniylebütünleþmesi; sanatta yeni anlayýþlara giden ve geliþmenin paralelindeolan Türk sanatý ve sanatçýsýnýn hedefi neden olmasýn.arihsel süreç içerisinde bizden öncekilerin býraktýklarý mirasý geliþtirereksonraki nesile neden farklý sunumlarla kültürel bir senteziçinde aktarmayalým…Sanat olarak bir hat eseri ebrusuz ve tezhipsiz bir yalýnlýk ifadeedebiliyor, çiniye ait bir motifi yine bir cilt olarak görebiliyoruz. Birtezhibi bir çini üzerinde görebiliyorsak bir ebruyu bir çinide nedengörmeyelim.Ateþte açan çiçekler; çinide boyalar fýrýnda piþerek nasýl doðal görünümleridýþýnda bir görünüme bürünüyorsa ayný olay ebrulu çinilerdede gerçekleþmektedir. Farklýlýk tekniklerdedir. Çini bezemelerfýrça ve tahrir, ebru ise bir süs sanatýdýr. Yöntem ne olursaolsun ikisine de hüviyetini veren ateþ ve fýrýndýr. Çinide kullanýlantüm renkler ve boyalar ebrulu çinilerde de kullanýlmaktadýr. AynýSeramiðe uygulanmýþ ebru örnekleri. (Nasreddin Hoca, kedi ve güvercin)süsleme, karþýmýza farklý karakterlerde, bazen lekeci (taþist) biranlayýþla, bazen salýmsý karmaþýk, bazen transparan, bazen de figüratifbitkisel bir bezeme olarak çýkabiliyor.Klasik Türk çinisinin dýþýnda yine bir Türk sanatý olan ebruyu farklýyöntemlerle tanýtarak bu sanatýmýzýn karakteristik yapýsýný, çinikarolar, bisküviye nakþederek, çininin kullaným alanlarýyla baðdaþtýrmak.Ebrulu çiniler diðer sanat þubelerimiz gibi Türk zevkininbir örneði olarak deðiþik malzeme ve biçimlerde somutlaþtýraraközgün yerini almalýdýr.Daha düne kadar bir yan sanat kolu olarak karþýmýza çýkan Türkebrusu, Türk çinisine hayat veren malzemelerle bambaþka birformda ve nitelikte bir sanat deðeri olarak kültür ve sanat ürünlerimizarasýnda saygýn yerini alacaktýr.Çaðdaþ bir yorumlama ile bazen bir masa üzerinde, bazen duvarlarýmýzaastýðýmýz bir tabak formunda, bazen vazolarýmýzda bir defalýkbir prosesle gerçekleþtirilen ve bazen yeni bir sanat eseri olmaniteliðiyle motif ve renk kompozisyonu müthiþ bir çizgi zenginliðiebrulu çiniler…Dileðimiz geleneksel formda soyut çizgilerle görünüþe ulaþan ebruluçinilerin sanat tarihimizde yerini alarak batý plastik sanatlariçerisinde yeni bir yorumlama olarak özgünlüðünü bulmasý, týpkýbattal ve taraklý ebruda olduðu gibi soyut lirizmle çaðdaþ batý sanatlarýnaöncülük teþkil etmesidir.KAYNAKÇAARSEVEN Celal Esat, Türk Sanatý, Cem Yayýnevi, Ýstanbul, 1973ASLANAPA Oktay, Türk Sanatý, Remzi Kitabevi, Ýstanbul, 1989BAKIR Sitare Turan , Ýznik Çinileri ve Gülbekyan Koleksiyonu, T.C. Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý1999BOY Safiye, Geleneksel çini sanatý verilerinin günümüz sanatýnýn deðiþen koþullariçinde deðerlendirilmesi, “ Türkiye’de El Sanatlarý Geleneði ve Çaðdaþ Sanatlar ÝçindekiYeri” Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, Ankara, 1997DEMÝRÝZ Yýldýz, “Anadolu Türk Sanatýnda Süsleme ve Küçük Sanatlar, (Çini ve seramikmaddesi )”, Görsel Anadolu Uygarlýklarý Ansiklopedisi, Ýstanbul 1982HEPGÜL Nusret, “Boya ile Kaðýdýn Sudaki Aþký”, Vip Mecmuasý, Sayý:13 Temmuz 1990.KOÇER Mehmet, Türk Çini Sanatýnýn Dünü Bugünü Yarýný, El Sanatlarý Dergisi Sayý 1,Türk El Sanatlarýnýn Dünü Bugünü Yarýný Sempozyumu Tebliðleri, ( 4 Nisan 1994) Konya1997ÖNEY Gönül, Ýslam Mimarisinde Çini, Ada Yayýnlarý, Ýzmir 1987ÖNEY Gönül, “Çini ve Seramik Maddesi” Geleneksel Türk Sanatlarý, Haz. Mehmet Özel,Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, Ýstanbul 1995ÖNEY Gönül , Geleneksel Türk Sanatlarý (Hazýrlayan: Mehmet ÖZEL), Kültür BakanlýðýYayýnlarý, Ýstanbul, 1995ÖNDER Mehmet , Selçuklu Devri Kubatabat Sarayý Çini Süslemeleri, Kültür ve Sanat,Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, Sayý 5, Ýstanbul, Ocak 1977SÜMER Güner , Kütahya Çinisi ve Günümüzdeki Durumu, “ Türkiye’de El Sanatlarý Geleneðive Çaðdaþ Sanatlar Ýçindeki Yeri” Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, Ankara, 1997YAZAR Iþýk, “Ebru Sanatý”, Antika Sayý: 14 Mayýs 1986.YETKÝN Suat Kemal, Ýslam Ülkelerinde Sanat, Cem Yayýnlarý, Ýstanbul 198447

Yazý: Rana KAYACIK Fotoðraflar: Mustafa YILMAZAnadolu kültür mozaiðinin içerisinde eþsiz bir konuma sahip olan Çorum ilinin, el sanatlarý ile nam salmýþinci gerdanlýðýdýr Ýskilip… Ýlçede halen sepetçilik, semercilik, aðaç oymacýlýðý, ayakkabýcýlýk, bakýrcýlýk gibigeçmiþin aynalarý, özverili bir avuç insan tarafýndan sabýrla günümüze yansýtýlmaya çalýþýlýyor. AyrýcaÇorum'da kargý bezi dokumacýlýðý da teknolojiye karþý büyük bir mücadele veriyor.48

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sempozyum giris.FH10 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Avcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
126 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
624 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi