Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

hir

hir edilemeyeneserlerdenoluþuyordu.Eserler,Türk ve ÝslamEserleriMüzesi, TopkapýSarayý Müzesi,Konya Müzesi, ÝstanbulTürbeler Müzesi Müdürlüðü Koleksiyonlarý,Süleymaniye Kütüphanesi ve Hýrka-i Þerif CamiiHizmet Vakfý’ndan özenle seçildi ve “gözlerdenuzak bekleyenler” þeklinde tanýmlandý.Yaklaþýk 130 mukaddesemanet ve gelenekselsanatlarda Hz. Peygamber’in izlerini taþýyan eser, serginin açýkkaldýðý günler boyunca Türkiye’nin ve dünyanýn pek çok yerindengelen ziyaretçilerin tanýmýyla adeta “güllerin peygamberinin miskokusunu taþýyordu…”Sergilenen eserler arasýnda; Hz. Muhammet’in;gömleði, nalýn-ý saadeti (bir çeþit sandalet), sakalýþerifleri gibi þahsi eþyalarý, en büyük emanetiolan Kur’an-ý Kerim’lerin 8.-19. yüzyýla ait en görkemliörnekleri, Hz. Muhammet’in hadislerinden veyaHz. Muhammet’le ilgili Kur’an ayetlerinden konusunualan ve Osmanlý sultanlarýnýn yazmýþ olduðu hat levhalarý,bugüne kadar sergilenmemiþ olan Hz. Muhammet’inhadislerinin Müslimi, Tahavi, Buhari ve Týrmizi’nin kalemealdýðý hadis þerhlerinin 14. -15. yüzyýla ait örnekleri, Delail’iHayratlar, Hz. Muhammet için yazýlmýþ Nat’lar, Miraciyeler vs.,Hz. Peygamber’in þeceresini, hayatýný ve miracý anlatan el yazmalarý,Zübdet ‘üt Tevarih gibi dünya ve peygamberlertarihini konu alan yazmaeserler, Kabe ve Medine minyatürleri,Kabe örtüleri, Kabe anahtarlarý,Kabe süpürgeleri, feraþet beratlarý,Ravza-i Mutahhara örtüleri,Medine topraðý, alemler, týlsýmlýgömlekler gibi müze koleksiyonlarýndanseçilen mukaddes emanetlerve eserler bulunuyordu.HANGÝ ESERLER NEREDEN GELDÝMekke topraðý: Türk ve Ýslam Eserleri Müzesi, Mahfazalar: Topkapý Müzesi,Resulullah’ýn Gömleði: Hýrka-i Þerif Camii Hizmet Vakfý, Sandal-ý Þerif: Hýrka-iÞerif Camii Hizmet Vakfý, Kabir süngeri: Hýrka-i Þerif Camii Vakfý, Kabir topraðý:Hýrka-i Þerif Camii Vakfý, Veysel Karani Hýrka parçasý: Hýrka-i Þerif Camii Vakfý,Medine Mührü: Türk ve Ýslam Eserleri MüzesiEserlerin geldiði diðer müzeler ise þöyle: Ýstanbul Türbeler Müzesi, KonyaMüzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Köprülü Kütüphanesi ve Topkapý MüzesiHýrkai Þerif Camii Hizmet Vakfý.63

Bir Anýt Çeþme;Tophane ÇeþmesiYazý :Ömer Faruk CAN Fotoðraflar: Mustafa YILMAZÝstanbul çeþmelerinin en yükseðidir, en büyüklerinden ve güzellerinden de biridirTophane çeþmesi… En son 2006 yýlýnda restore edilen bu çeþme, kitabesinden duvarsüslemelerine, kabartmalar ve oymalarla bezeli saçaklarýna kadar her ayrýntýsý ileeþsiz bir anýt gibi dikilir Tophane semtinde karþýmýza…64

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Eğitim - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
711 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
KONSER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
MART 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi