Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

ÝSMEK Cam

ÝSMEK Cam Atölyesi’ndenGöz Kamaþtýran EserlerÝlbike SEZERBranþ alanlarýný geniþletme ve hizmet çeþitliði sunabilme konusunda yoðun çalýþmalaryürüten ÝSMEK, cam sektörüne canlýlýk getirmek gayesiyle Bakýrköy’de bir CamAtölyesi kurdu. Sektörde ilk adýmlarýný atan atölyede cam süslemeciliði konusundayoðun çalýþmalar yürütülüyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin protokolhediyelerinin de bu atölyede yetiþen ustalarca yapýlmasý hedefleniyor…10 yýldan bu yana Ýstanbullulara sanat ve meslek eðitimi konusundabüyük imkanlar saðlayan ÝSMEK, her geçen yýl hizmetlerineyenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor. Sadece2006-2007 eðitim döneminde 155 bin kursiyere ulaþan ÝS-MEK’te 97 sanat ve meslek branþýnda eðitimler veriliyor. Ýstanbul’un198 merkezine yayýlmýþ olan bu kurslarda bireylere,el sanatlarýndan meslek branþlarýna, müzik, dil vespor eðitimlerine kadar geniþ bir yelpazede seçim þansýsunuluyor. ÝSMEK’in cam eðitimleri ise Beykoz Merkez, BüyükçekmeceGüzelyurt (Haramidere), Büyükçekmece Yakuplu,Küçükçekmece Yeþilova, Sarýyer Ferahevler, ÜsküdarMerkez kurslarý ile Üsküdar Türk Ýslam Sanatlarý Merkezi’ndeveriliyor.Branþ çeþitliliðini artýrarak daha çok Ýstanbulluya ulaþmayýhedefleyen ÝSMEK, Bakýrköy’de 2006-2007 eðitim dönemindefaaliyete geçirdiði Cam Atölyesi ile cam sektöründeki açýða yamaolmaya çalýþýyor. Cam Atölyesi’nde eðitim veren ÝSMEK ustaöðreticisi Fahriye Özbey, atölyenin kurulmasýndaki amaçlarýþöyle özetliyor: “Baþlarken ilk düþüncemiz kursiyerlere öðretilenbilginin atýl olmamasýydý elbetteki. Bu bilgi ve becerininkiþiye maddi kazanç saðlayabileceði bir ortam oluþturmaktý.Belediyenin çeþitli kurum ve kuruluþlaraverilen hediyelikleri böyle bir atölyede üretilebilirve piyasaya yönelik imalat yapýlarakbu ürünlerin satýþý koordine edilereksatýþtan gelen gelir ile kursiyerlereiþçilik bedeli ödemekkaydýyla gelir saðlanabilirdi.Böylelikle ÝSMEK’in ‘sanat vemeslek eðitimi’ açýlýmýnýn‘meslek’ ayaðý saðlam bir temeleoturmuþ olurdu.”Usta öðretici, bu projeyestart verilirken Beykoz’dakiCam Ocaðý ile Kadýköy Belediyesi’ninAB desteðindeki KadýnKalkýnma Projesi’nin atölyeninkurulumu ve çalýþma esaslarý konusundayol gösterici olduðunu ifadeediyor. Atölyenin hazýrlýklarýnýn88

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Eğitim - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
711 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
439 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi