Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

65 yaşında erkek hasta

65 yaşında erkek hasta elli günden beri devam eden solkol üst tarafında önce kızarıklık, daha sonra lezyonunbüyümesi ve yaranın açılması nedeniyle hastaneyebaşvuruyor.Fizik muayene: Ateş:38.5ºC. Sol ön kolda 6-8cm çapındaFizik muayene: Ateş:38.5ºC. Sol ön kolda 6-8cm çapındaülsere lezyon. Diğer sistem bulguları normal.

Lab: BK:9000/mm 3%60 nötrofilGlukoz: 70mg/dl kreatinin: 0.8 mg/dLAC grafisi normal, hepatit markır (-), Anti HIV (-)Hastanın lezyon bölgesinden örnek alarak aerob, anaerobve mantar kültürü yapılıyor.Tedavi: Hastaya ampirik olarak sulbactam-ampicilinbaşlanıyor.Hastanın alınan örneğinde yapılan Gram boyamada ortaderece lökosit, gram negatif kok-kokobasil ve mayahücreleri görülüyor.

LİPİDLER