Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

Alınan aerob kültürde

Alınan aerob kültürde 35˚C 24 saat inkübasyonsonucunda kanlı ve Mac Conkey agarda üremesaptanıyor.Gram boyamada gram negatif basil görülüyor.

Đzole edilen bakterinin katalaz ve oksidaz testlerininpozitif olduğu belirleniyor.SORU 1Bu durumda tanı için hangi testleri yaparsınız?A) Hareket testiB) Nitrat redüksiyon testiC) Üre hidroliziD) Eskülin hidroliziE) Hepsi

Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI - Klimik
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2007
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Antikor Tarama ve Tanımlamada Karşılaşılan Sorunlar
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2008
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2007
Clostridium Difficile, Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısında
HBV + HCV Ko-enfeksiyonu olgu sunumu - Klimik