Views
3 years ago

Ä°lerleme Raporu'nda - International Gay and Lesbian Human Rights ...

Ä°lerleme Raporu'nda - International Gay and Lesbian Human Rights ...

kalacak; velayet

kalacak; velayet haklarının sınırlandırılacak; her türlü siyasi örgüt, sivil toplum örgütü, dernek ve vakıfınyöneticisivedenetçisiolmalarıengellenmişolacak.Mahkeme29Aralık2010’dagörülecek.Üçinsanhaklarısavunucusu,tutuklamasırasındapolistarafındanmaruzbırakıldıklarımuameleyleilgiliAnkaraCumhuriyetSavcısı’naresmişikâyettebulundular;ancakbubaşvuruileilgiliherhangibirgelişmesözkonusudeğildir.SayınKılıçkayaveSayınTunçPembeHayatLGBTTDayanışmaDerneği’ninkurucuüyeleri;SayınGüdümendePembeHayat’ınaktifüyesidir.Biz,tutuklamanınvedahasonrasındaiddianameninfarklımotivasyonlarınortakbirürünüolarakortayaçıktığınainanıyoruz:transfobi,seksişçisiolanveyaseksisçisiolarakalgılanankişilersözkonusuolduğundakanunlarıngözardıedilmesivetransinsanhaklarısavunucularınıaktivizmdenengellemeyeyönelikistek.SayınKılıçkayaveSayınTunç’unhedefalınıyorolmalarıbiziözellikleendişelendiriyor.Aşağıdadabelirtildiğigibi,bututuklamabiraydankısabirsüreiçinde,butranskadınlarınpolistarafındankeyfiolarakikincikeztekrarlanıyor.Kanıtlar,onlarıntransinsanhaklarıçalışmalarıdolayısıilehedefgösterilmişolabilecekleriniaklagetiriyor.Transinsanhaklarısavunucularının‐özelliklebukişilerin‐polistarafındanhedefgösterilmeleribirilkdeğil.17Mayıs2010’da,PembeHayat’tanSayınKılıçkayaveTunç’undaiçlerindebulunduğubeştransaktivist,AnkaraPolisitarafındanacımasızcasaldırıyauğramışveyasadışıalıkonulmuşlardı.GöreviYaptırmamakİçinDirenmesuçuileithamedilmişlerdi. ix 21Ekim’degörülenmahkeme,delilyetersizliğikararıileaktivistlereyöneliktümsuçlamalarıdüşürdü x .Duruşmasırasındahâkim,polisgörevlileritarafındanyapılaninsanhaklarısavunucularınakarşıkötümuameleyikınayarak,“bubeşkişiyekarşımüdahalebiçiminintamamenyanlış”olduğusöyledi.20 ayda, bilenen en az 9 trans insan cinayete kurban gitti xi . Dahası, polis düzenli olarak Türkiye'de transvatandaşlarakarşıtacizveşiddeteylemlerinihaklıçıkarmakiçinKabahatlerKanunu(5326sayılı)gibibirdiziyasauyguluyor xii .Bukadarşiddetinyaşandığıbirdurumda,Türkiye’dekiyetkililerintransvatandaşlarınıetkinbirbiçimdekorumasıvetransvatandaşlarayönelikpolisotoritesininsuiistimaliniönlemesihayatiönemtaşıyor.PolistarafındantransinsanhaklarısavunucularınakarşıyapılankötümuameleTürkiye'ninkendiyasalarınıihlalediyor.YasanınböyleayrımcıbiruygulamasıTürkAnayasası’nın10.(kanunönündebütünvatandaşlarınayrımyapmadan eşitliğini garantileyen madde), 20. (bireyin özel hayatını koruyan madde) ve 23. (hareketözgürlüğünügarantileyen)maddelerinitoptanihlalediyor.Türkiye'de trans bireylere karşı ayrımcı uygulamalar uluslararası insan hakları hukukuna da aykırı. AvrupaKonseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg, üye devletlerin trans bireylere, transfobik suçlar veolaylara karşı özel koruma hakkı tanıyacak nefret suçu yasalarını yürürlüğe koymaları gerektiği tavsiyesindebulunuyor xiii .2009İlerlemeRaporu’nda,AvrupaKomisyonuTürkiye'ninlezbiyen,gey,biseksüel,trans(LGBT)bireyler de dahil olmak üzere tüm azınlıklar için sağlıklı bir koruma sağlama konusundaki yükümlülüğüyineledi xiv . Avrupa Parlamentosu 10 Şubat 2010 tarihindeki genel kurul toplantısında bu yükümlülüğü tekrardoğruladı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne LGBT azınlığın korunmasının Avrupa Birliği'ne katılmak için,tartışmayaaçıkolmayanbirdurumolduğunuhatırlattı xv .Temmuz2010’dakiTürkiyehakkındakiensonsonuçkonuşmasında,BirleşmişMilletler’inKadınlaraKarşıAyrımcılığınÖnlenmesi(CEDAW)Komitesiaçıkça,"çeşitlidezavantajlıkadıngruplarınındurumu"üzerineendişelerinidilegetirirkentranskadınlarıdabunadahilettiveTürk hükümetinden nüfusun bu bölümüne giren vatandaşlara karşı "ayrımcılığı ortadan kaldırmak için etkiliInternational Gay and Lesbian Human Rights Commission80 Maiden Lane, Suite 1505, New York, NY 10038Phone: 212-268-8040 Fax: 212-430-6060 Email: iglhrc@iglhrc.orgwww.iglhrc.org

önlemleralmasını"istedi xvi . Mayıs2010’daTürkiye,BirleşmişMilletlerİnsanHaklarıKonseyi’nincinselyönelimvecinsiyetkimliğitemelindeayrımcılıkyapılmamasınısağlamakiçinverdiğitavsiyeyikabuletmiştir xvii .Taleplerimizşunlardır:1. SayınKılıçkaya,TunçveGüdümen’eyönelikbuolayıilgilendirentümsuçlamalarındüşürülmesi.2. 19 Haziran 2010’da olan olaylardan sorumlu polis memurlarının yasanın gösterdiği şekilde sorumlututulması.3. Trans bireylerin hukukun uygulanması bahanesiyle polis tarafından tabi tutulduğu ayrımcı muamelekonusundabağımsızbirsoruşturmaaçılması.4. KabahatlerKanunugibiayrımcıyasalarıntadilveyaiptaledilmesi.5. PolisVazifeveSelahiyetKanunuvepolisinyetkivegörevlerinibelirleyendiğeryasalarınpolisinsahipolduğu yetkiyi, trans aktivistleri taciz etmesini engelleyecek ve polisin yaptıklarından sorumlututulacağıbiçimdegeliştirilmesi.Türkhükümetitransbireylerinhaklarınıkorumakiçinnefretsuçlarınıyasaklayan, daha kapsamlı ayrımcılık karşıtı bir yasa gibi ek yasalar hazırlamalı ve bunları yürürlüğekoymalıveTürkiyeCumhuriyetiAnayasasıveCezaKanunu’ndabelirlideğişiklikleregitmeli.6. Transbireylereyönelikpoliskaynaklıkötümuamele,tacizveşiddetiönlemesiiçin,polisvediğerhukukiyaptırım birimlerinde çalışan memurlar için trans bireyleri de kapsayan, cinsel azınlıklara yönelikmuameleyiiçerenkapsamlıulusalbireğitiminsağlanması.Yukarıdakitavsiyelerinuygulanmasıvetransbireyleriayrımcılıkveşiddettenkorumakiçinalınacakdiğerönlemlerileilgili,hükümetilesüreklibirdiyalogiçinegirmekiçinfırsatverilirseçokseviniriz.Saygılarımızla,CaryAllanJohnsonYöneticiMüdür,InternationalGayandLesbianHumanRightsCommissionJustusEisfeldEş‐Başkan,GATE‐GlobalAdvocatesforTransEqualityKoenvanDijkYöneticiMüdür,COCNetherlandsCC:SayınMehmetYılmazKüçük,T.C.BaşbakanlıkİnsanHaklarıBaşkanlığıSayınZaferUskul,TBMMİnsanHaklarıİncelemeKomisyonuSayınEgemenBagis,ABileİlişkilerdenSorumluDevletBakanıSayınMarcPierini,AvrupaBirliğiTürkiyeDelegasyonuBaşkanıInternational Gay and Lesbian Human Rights Commission80 Maiden Lane, Suite 1505, New York, NY 10038Phone: 212-268-8040 Fax: 212-430-6060 Email: iglhrc@iglhrc.orgwww.iglhrc.org

Yaşamın sınırsız zengİnlİĞİ - International Biodiversity Day
tebligat hukuku çalışması - İstanbul Barosu
Türkiye tarafından Hazırlanan 2012 İlerleme Raporu - Avrupa Birliği ...
faaliyet raporu 2008 - Tav Yatırımcı İlişkileri
2009 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye İş Kurumu
kömür sektör raporu (linyit) 2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
2009 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ... - Yatırımcı İlişkileri
2009 Yılı Faaliyet Raporu - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Vestel Faaliyet Raporu 2010 - Vestel Yatırımcı İlişkileri
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2006 Raporunu İndirmek için ...
DSİ Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
DSİ Genel Müdürlüğü 2005 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
DSİ Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
DSİ Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
Vestel Faaliyet Raporu 2009 - Vestel Yatırımcı İlişkileri
Samsun İktisadi Rapor 2011 - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
kömür sektör raporu - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
2008 Yılı Faaliyet Raporu - Savunma Sanayii Müsteşarlığı
2012 YILI FAALİYET RAPORU - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İlaç Sektörü Soruşturması Ön Raporu Yönetici Özeti
2011 Yılı Faaliyet Raporu - İzmir Büyükşehir Belediyesi
2010 – 2011 Akademik Yılı Faaliyet Raporu - İstanbul Şehir ...
IC Rapor - Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006 - Yapı Kredi
Elektronik Haberleşme Avrupa Tek Pazarı 2009 İlerleme Raporu
2001 İlerleme Raporu - Avrupa Birliği Bakanlığı
“Kurtuluşumuz İçin Bize Bir Yasa Gerek” - Human Rights Watch
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2005 - Avrupa Birliği Bakanlığı
2007 Yılı İlerleme Raporu - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire ...