Views
3 years ago

Ä°lerleme Raporu'nda - International Gay and Lesbian Human Rights ...

Ä°lerleme Raporu'nda - International Gay and Lesbian Human Rights ...

kalacak; velayet

kalacak; velayet haklarının sınırlandırılacak; her türlü siyasi örgüt, sivil toplum örgütü, dernek ve vakıfınyöneticisivedenetçisiolmalarıengellenmişolacak.Mahkeme29Aralık2010’dagörülecek.Üçinsanhaklarısavunucusu,tutuklamasırasındapolistarafındanmaruzbırakıldıklarımuameleyleilgiliAnkaraCumhuriyetSavcısı’naresmişikâyettebulundular;ancakbubaşvuruileilgiliherhangibirgelişmesözkonusudeğildir.SayınKılıçkayaveSayınTunçPembeHayatLGBTTDayanışmaDerneği’ninkurucuüyeleri;SayınGüdümendePembeHayat’ınaktifüyesidir.Biz,tutuklamanınvedahasonrasındaiddianameninfarklımotivasyonlarınortakbirürünüolarakortayaçıktığınainanıyoruz:transfobi,seksişçisiolanveyaseksisçisiolarakalgılanankişilersözkonusuolduğundakanunlarıngözardıedilmesivetransinsanhaklarısavunucularınıaktivizmdenengellemeyeyönelikistek.SayınKılıçkayaveSayınTunç’unhedefalınıyorolmalarıbiziözellikleendişelendiriyor.Aşağıdadabelirtildiğigibi,bututuklamabiraydankısabirsüreiçinde,butranskadınlarınpolistarafındankeyfiolarakikincikeztekrarlanıyor.Kanıtlar,onlarıntransinsanhaklarıçalışmalarıdolayısıilehedefgösterilmişolabilecekleriniaklagetiriyor.Transinsanhaklarısavunucularının‐özelliklebukişilerin‐polistarafındanhedefgösterilmeleribirilkdeğil.17Mayıs2010’da,PembeHayat’tanSayınKılıçkayaveTunç’undaiçlerindebulunduğubeştransaktivist,AnkaraPolisitarafındanacımasızcasaldırıyauğramışveyasadışıalıkonulmuşlardı.GöreviYaptırmamakİçinDirenmesuçuileithamedilmişlerdi. ix 21Ekim’degörülenmahkeme,delilyetersizliğikararıileaktivistlereyöneliktümsuçlamalarıdüşürdü x .Duruşmasırasındahâkim,polisgörevlileritarafındanyapılaninsanhaklarısavunucularınakarşıkötümuameleyikınayarak,“bubeşkişiyekarşımüdahalebiçiminintamamenyanlış”olduğusöyledi.20 ayda, bilenen en az 9 trans insan cinayete kurban gitti xi . Dahası, polis düzenli olarak Türkiye'de transvatandaşlarakarşıtacizveşiddeteylemlerinihaklıçıkarmakiçinKabahatlerKanunu(5326sayılı)gibibirdiziyasauyguluyor xii .Bukadarşiddetinyaşandığıbirdurumda,Türkiye’dekiyetkililerintransvatandaşlarınıetkinbirbiçimdekorumasıvetransvatandaşlarayönelikpolisotoritesininsuiistimaliniönlemesihayatiönemtaşıyor.PolistarafındantransinsanhaklarısavunucularınakarşıyapılankötümuameleTürkiye'ninkendiyasalarınıihlalediyor.YasanınböyleayrımcıbiruygulamasıTürkAnayasası’nın10.(kanunönündebütünvatandaşlarınayrımyapmadan eşitliğini garantileyen madde), 20. (bireyin özel hayatını koruyan madde) ve 23. (hareketözgürlüğünügarantileyen)maddelerinitoptanihlalediyor.Türkiye'de trans bireylere karşı ayrımcı uygulamalar uluslararası insan hakları hukukuna da aykırı. AvrupaKonseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg, üye devletlerin trans bireylere, transfobik suçlar veolaylara karşı özel koruma hakkı tanıyacak nefret suçu yasalarını yürürlüğe koymaları gerektiği tavsiyesindebulunuyor xiii .2009İlerlemeRaporu’nda,AvrupaKomisyonuTürkiye'ninlezbiyen,gey,biseksüel,trans(LGBT)bireyler de dahil olmak üzere tüm azınlıklar için sağlıklı bir koruma sağlama konusundaki yükümlülüğüyineledi xiv . Avrupa Parlamentosu 10 Şubat 2010 tarihindeki genel kurul toplantısında bu yükümlülüğü tekrardoğruladı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne LGBT azınlığın korunmasının Avrupa Birliği'ne katılmak için,tartışmayaaçıkolmayanbirdurumolduğunuhatırlattı xv .Temmuz2010’dakiTürkiyehakkındakiensonsonuçkonuşmasında,BirleşmişMilletler’inKadınlaraKarşıAyrımcılığınÖnlenmesi(CEDAW)Komitesiaçıkça,"çeşitlidezavantajlıkadıngruplarınındurumu"üzerineendişelerinidilegetirirkentranskadınlarıdabunadahilettiveTürk hükümetinden nüfusun bu bölümüne giren vatandaşlara karşı "ayrımcılığı ortadan kaldırmak için etkiliInternational Gay and Lesbian Human Rights Commission80 Maiden Lane, Suite 1505, New York, NY 10038Phone: 212-268-8040 Fax: 212-430-6060 Email: iglhrc@iglhrc.orgwww.iglhrc.org

önlemleralmasını"istedi xvi . Mayıs2010’daTürkiye,BirleşmişMilletlerİnsanHaklarıKonseyi’nincinselyönelimvecinsiyetkimliğitemelindeayrımcılıkyapılmamasınısağlamakiçinverdiğitavsiyeyikabuletmiştir xvii .Taleplerimizşunlardır:1. SayınKılıçkaya,TunçveGüdümen’eyönelikbuolayıilgilendirentümsuçlamalarındüşürülmesi.2. 19 Haziran 2010’da olan olaylardan sorumlu polis memurlarının yasanın gösterdiği şekilde sorumlututulması.3. Trans bireylerin hukukun uygulanması bahanesiyle polis tarafından tabi tutulduğu ayrımcı muamelekonusundabağımsızbirsoruşturmaaçılması.4. KabahatlerKanunugibiayrımcıyasalarıntadilveyaiptaledilmesi.5. PolisVazifeveSelahiyetKanunuvepolisinyetkivegörevlerinibelirleyendiğeryasalarınpolisinsahipolduğu yetkiyi, trans aktivistleri taciz etmesini engelleyecek ve polisin yaptıklarından sorumlututulacağıbiçimdegeliştirilmesi.Türkhükümetitransbireylerinhaklarınıkorumakiçinnefretsuçlarınıyasaklayan, daha kapsamlı ayrımcılık karşıtı bir yasa gibi ek yasalar hazırlamalı ve bunları yürürlüğekoymalıveTürkiyeCumhuriyetiAnayasasıveCezaKanunu’ndabelirlideğişiklikleregitmeli.6. Transbireylereyönelikpoliskaynaklıkötümuamele,tacizveşiddetiönlemesiiçin,polisvediğerhukukiyaptırım birimlerinde çalışan memurlar için trans bireyleri de kapsayan, cinsel azınlıklara yönelikmuameleyiiçerenkapsamlıulusalbireğitiminsağlanması.Yukarıdakitavsiyelerinuygulanmasıvetransbireyleriayrımcılıkveşiddettenkorumakiçinalınacakdiğerönlemlerileilgili,hükümetilesüreklibirdiyalogiçinegirmekiçinfırsatverilirseçokseviniriz.Saygılarımızla,CaryAllanJohnsonYöneticiMüdür,InternationalGayandLesbianHumanRightsCommissionJustusEisfeldEş‐Başkan,GATE‐GlobalAdvocatesforTransEqualityKoenvanDijkYöneticiMüdür,COCNetherlandsCC:SayınMehmetYılmazKüçük,T.C.BaşbakanlıkİnsanHaklarıBaşkanlığıSayınZaferUskul,TBMMİnsanHaklarıİncelemeKomisyonuSayınEgemenBagis,ABileİlişkilerdenSorumluDevletBakanıSayınMarcPierini,AvrupaBirliğiTürkiyeDelegasyonuBaşkanıInternational Gay and Lesbian Human Rights Commission80 Maiden Lane, Suite 1505, New York, NY 10038Phone: 212-268-8040 Fax: 212-430-6060 Email: iglhrc@iglhrc.orgwww.iglhrc.org

Türkiye tarafından Hazırlanan 2012 İlerleme Raporu - Avrupa Birliği ...
Vestel Faaliyet Raporu 2009 - Vestel Yatırımcı İlişkileri
Samsun İktisadi Rapor 2011 - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
2008 Yılı Faaliyet Raporu - Savunma Sanayii Müsteşarlığı
2012 YILI FAALİYET RAPORU - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
kömür sektör raporu - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
IC Rapor - Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
İlaç Sektörü Soruşturması Ön Raporu Yönetici Özeti
2010 – 2011 Akademik Yılı Faaliyet Raporu - İstanbul Şehir ...
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006 - Yapı Kredi
2011 Yılı Faaliyet Raporu - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Elektronik Haberleşme Avrupa Tek Pazarı 2009 İlerleme Raporu
İlerleme Raporu 1999 - Avrupa Birliği Bakanlığı
“Kurtuluşumuz İçin Bize Bir Yasa Gerek” - Human Rights Watch
2001 İlerleme Raporu - Avrupa Birliği Bakanlığı
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2004 - Avrupa Birliği Bakanlığı
TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU - Avrupa Birliği Bakanlığı
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2005 - Avrupa Birliği Bakanlığı
2007 Yılı İlerleme Raporu - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire ...
RANTSEV v. CYPRUS AND RUSSIA Kararı İçin Tıklayınız...
Sayfa 223: Ä°nceleme Raporu: Danimarka - Polis Akademisi
GIULIANI AND GAGGIO v. ITALY Kararı İçin Tıklayınız...
ılo cenevre'den haberler - news from ılo geneva - International ...
Bilgi Paylaşımında Yeni Arayışlar: Flatclassrooms - International ...
İnsan Ticaretinin Ekonomik ve Hukuki Boyutları Economic and Legal ...
Geçmişle Gelecek Arasında İnsan Man Between Past and Future
2009 İnsan Hakları Raporu: Türkiye - A.B.D. Büyükelçiliği, Ankara
2006 Ä°lerleme Raporu