0803 N-sistem Kata.1 yeni tasar - Siemens

siemens.com.tr

0803 N-sistem Kata.1 yeni tasar - Siemens

N Sistem• N Sistem enstalasyon cihazlar›nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad›r.Bu serinin cihazlar› ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.• N Sistem’de standart genifllik (TE) 18 mm olup, tüm cihaz genifllikleri bu ölçünün katlar› fleklindedir.Bu sayede tasar›m kolayl›¤› sa¤lanm›flt›r.• N Sistem cihazlar› komple seri olarak raya montaja uygundur.• N Sistem cihazlar› kolay montajlar› ve küçültülmüfl boyutlar› ile hem zamandan hem de yerden tasarrufsa¤lar. Böylelikle pano boyutlar› küçülece¤inden maliyetler de düflecektir.• N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad›r.• N Sistem cihazlar› mekaniki ve elektriksel olarak uzun ömürlüdür.• N Sistem cihazlar› TSE, IEC, EN ve DIN normlar›na uygundur.• Firmam›z, TS-EN-ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi veTS-EN-ISO-14001 Çevre Yönetimi Sistem Belgesine sahiptir.‹Ç‹NDEK‹LER>N< OtomatlarHata Ak›m› Koruma Anahtarlar›(Kaçak Ak›m Koruma Röleleri)Di¤er N Sistem Cihazlar›Da¤›t›m Kutular›Teknik ÖlçülerSiparifl Numaralar› ‹ndeksi123456Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi.


N< OTOMATLARKullan›m Alanlar› 1/2Üstünlükleri 1/21>N< Otomatlar için Ak›m - Zaman Karakteristikleri 1/3Teknik Özellikler 1/4>N< Otomatlar›n DC Ba¤lant›s› 1/5Selektivite ve Back-Up Koruma 1/55SQ2, 5SX2, 5SX4, 5SX5 ve 1/6, 1/7, 1/85SP4 Serisi >N< Otomatlar5SX ve 5SP4 Serisi >N< Otomatlar için 1/9Yard›mc› Kontak Bloklar› ve Röleler>N< Otomat ve N Sistem Cihazlar›n›n 1/10Floresan ve Akkor Flamanl› LambalarlaYüklenebilirli¤i>N< Otomatlar için Yard›mc› Donan›mlar 1/101/1


N< OTOMATLARKullan›m Alanlar›N Sistem serisinin bafll›ca elemanlardan >N< Otomatlar, kablo ve iletkenleri afl›r› ak›m ve k›sa devreyekarfl› koruyan otomatik sigortalard›r. Bir ar›za halinden (afl›r› ak›m) tesis edilmifl iletken kesitlerinin afl›r››s›narak izolasyonlar› ve çevreleri için tehlike oluflturmamalar› (yang›n) için bunlar›n önüne otomatiksigortalar konulmal›d›r. TSE damgas›na sahip >N< Otomatlar, böylelikle evlerde ve endüstride elektrikdevrelerini korurlar. Anahtarlar› sayesinde ba¤l› bulunduklar› devrelerin kolayca aç›l›p kapanmas›n›sa¤larlar. Ancak ar›za durumunda anahtardan ba¤›ms›z açt›rma düzenleri, ar›za devam etti¤i müddetçedevreye sokulmalar›na engel olur.Küçük ölçüleri nedeniyle eriyen telli sigortalardan daha az yer kaplarlar. T›rnakalar› vas›tas›yla kolaycamontaj ray›na tak›l›rlar. Girifl ve ç›k›fl ba¤lant› klemenslerinin gerilim alt›ndaki yerlerine el temas›önlenmifltir (VDE 0106 Bölüm 100).Muhafazalar› için sac ve termoplastik malzemeden mamül özel s›va üstü kutular veya s›va alt› sac tablolarkullan›labilir. TSE 5018 ve EN 60 898 standard›na göre B ve C karakterinde olmak üzere iki tipleri mevcuttur.B tipi (eski L tipi), genellikle evlerde hat korumas›nda kullan›l›r (Ev ayd›nlatmas›, priz ve kumanda devreleri).C tipi (eski G tipi) ise genellikle tesislerde ve endüktif yüklerin korunmas›nda kullan›l›r (Çok say›da floresanlamba, civa buharl› ampuller, elektrik motorlar›, transformatörler vb). Bunlar›n d›fl›nda endüstiriye yöneliközel kullan›mlar için A ve D karakteristiklerinde >N< Otomatlar da bulunmaktad›r. (fiekil 1,2,3,4)Otomatik sigortalarda afl›r› ak›m için birbirinden ba¤›ms›z iki açt›r›c› mevcuttur. Afl›r› yük halinde bimetalak›m fliddetine ba¤l› olarak zaman gecikmeli bir açma yapar. K›sa devre halinde ise belli eflik de¤eriafl›ld›¤› takdirde, bir elektromanyetik açt›r›c› gecikmesiz olarak açma yapar. B ve C tipleri termik olarakayn› karakterde olmalar›na ra¤men, k›sa devre esnas›nda B tipleri nominal ak›m›n 3 ile 5 kat›nda,C tipleri ise 5 ile 10 kat›nda devreyi açarlar.Kullan›ld›klar› yerlere göre bir veya çok kutuplu imal edilirler. Çok kutuplu >N< Otomatlar›n bir faz›ndanbir ar›za meydana geldi¤inde, mekanizmalar› di¤er fazlar› da birden açt›rarak ba¤l› bulunan cihazlar›nistenmeyen gerilimler alt›nda kalmalar›n› önler.>N< Otomatlar, TS 4915’e uygun olarak termik ve manyetik açt›r›c›s›z imal edilerek >N< Anahtar olarakkullan›l›rlar.>N< Anahtarlar›n herhangi bir koruma özelli¤i olmay›p, sadece açma ve kapama görevini yerine getirirler.ÜstünlükleriTS 5018, VDE 0641, CEE 19, EN 60898, IEC 898 ve TS 4915’e uygunluk0.5 A’den 125 A’e kadar tam seriEN 60898’e göre 10kA’e kadar k›sa devre kesme kapasitesiA,B,C ve D tipi ak›m-zaman karakteristikleriTS 5018’e göre tutuflmaya dayan›kl› ‘Duroplast’ gövdeArk ve kaynamalara karfl› dayan›kl› kontaklarPaslanmaya karfl› korunmufl özel metal aksam>N< Otomat›n koruma özelli¤ini engellemeden her iki konumda da mühürlenebilen mandalMax. 100A’lik eriyen telli bir sigorta ile seri ba¤land›klar› takdirde 50 kA’e kadar ç›kan k›sa devrekesme kapasitesiMekanik ömür 20.000 açma kapamaH›zl› ve kolay montajTornavida k›lavuzlu, kolay kablo giriflli ve dokunmaya karfl› korumal› klemenslerZengin yard›mc› donan›m1/2


N< OTOMATLAR> N< Otomatlar ‹çin Ak›m-Zaman KarakteristikleriAk›m-ZamanKarakteristi¤iIEC 60 898/EN 60 898DIN VDE 0641 Teil 11KüçükDeneyAk›m›I 1(A)Termik Açt›r›c›BüyükDeneyAk›m›I 2(A)Açma Zaman›63 A ≤ I nt≤ 125 AtTutmaAk›m›I 4(A)Manyetik Açt›r›c›AçmaAk›m›I 5(A)AçmaZaman›tA 1.13 xI n> 1 h > 2 h 2 xI n≥ 0.1 s1.45 xI n< 1 h < 2 h 3xI n< 0.1 sB 1.13 xI n> 1 h > 2 h 3 xI n≥ 0.1 s1.45 xI n< 1 h < 2 h 5xI n< 0.1 sC 1.13 xI n> 1 h > 2 h 5 xI n≥ 0.1 s1.45 xI n< 1 h < 2 h 10xI n< 0.1 sD 1.13 xI n> 1 h > 2 h 10 xI n≥ 0.1 s1.45 xI n< 1 h < 2 h 20xI n< 0.1 sTablo 1Zaman tSaniyeDakikaA T‹pi1,3 1,4512060402010642140201064210,60,40,20,10,060,040,0212_06663b• >N< Otomatlar Ak›m-Zaman karakteristi¤i 30°C ortam s›cakl›¤›nda verilmifltir. 30°C’nin alt›nda ve üstündeher 10K’lik s›cakl›k de¤ifliminde l 1ve l 2test ak›mlar› da yaklafl›k %5 oran›nda , s›cakl›kla ters orant›l› olarakde¤iflime u¤rar. (Tablo. 1)• Bitiflik montajl› >N< Otomatlar›n say›s› artt›kça, ortam s›cakl›¤›n›n yükselmesi sonucu açma karakteristi¤ide¤iflir. Bu durumda >N< Otomatlar›n anma ak›m›, K Düzeltme Faktörü ile çarp›m› oran›nda azal›r.(Tablo. 2)Otomatik sigortalarda açma karakteristikleri (ak›m-zaman e¤rileri) kablolar›n yüklenebilme e¤rilerine göredüzenlenmifltir. DIN VDE 0100/ Bölüm 430’da tarifelendi¤i üzere kablolar›n afl›r› ak›mdan korunmalar› için otomatiksigortalar›n seçimine dair iki flart bulunmaktad›r.Buna göre :1) Anma ak›m› kural› l B≤ l n≤ l z2) Açma kural› l 2≤ l.45 x l nyerine getirilmelidir.Yeni B ve C karakteristikleri, yukar›daki diyagramdan da görülece¤i üzeri 2. flart› otomatikman sa¤lamaktad›r.(l 2≤ 1.45 x l n). Böylece otomatlar›n kablo kesitlerine göre seçimi basitçe l n≤ l zba¤lant›s› ile mümkündür. Yaniafla¤›daki tablodan görülece¤i gibi kablonun tafl›yabilece¤i ak›ma eflit veya küçük en yak›n anma ak›ml› otomat›nseçilmesi gerekmektedir. Böylelikle seçim basitleflmekte ve kablo kesitleri daha iyi de¤erlendirilmektedir.(Tablo. 3)>N< Otomat Adedi 1 2,3 4,5,6 ≥ 7K Düzeltme Faktörü 1,00 0,90 0,88 0,85Tablo 2Zaman tDakikaSaniyeD T‹pi1,3 1,4512012_06354c60402010642140201064210,60,40,20,10,060,040,020,011 1,5 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30Şekil. 4Ak›m AZaman tSaniyeDakikaZaman tDakikaSaniye0,011 1,5 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30Şekil. 1Ak›m AB T‹pi1,3 1,4512012_06352c60402010642140201064210,60,40,20,10,060,040,020,011 1,5 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30Ak›m AŞekil. 2C T‹pi1,3 1,4512012_06353c60402010642140201064210,60,40,20,10,060,040,020,011 1,5 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30Şekil. 3 Ak›m A1/3


N< OTOMATLARKablo Kesidimm 2>N< Otomat Anma Ak›m›I n (A)2 damarl›bak›r iletkenliB/C3 damarl›bak›r iletkenliB/CKablo Ak›m Tafl›ma Kapasitesi (Havada)I Z (A)2 damarl›bak›r iletkenliB/C3 damarl›bak›r iletkenliB/C1,5 16 16 19.5 17.52.5 25 20 26 244 32 32 35 326 40 40 46 4110 63 50 63 5716 80 63 85 7625 100 80 112 9635 125 100 138 119(Tablo. 3) ‹letken kesitlerine göre uygun >N< Otomat seçimi (DIN VDE 0641’e göre 30°C ortam s›cakl›¤›nda)Teknik Özellikler>N< OTOMAT tipi 5SQ2 5SX2 5SX4 5SX5 5SP4Açma Karakteristi¤i B,C A,B,C,D B,C B,C B,C,DKutup Say›s› 1 • • • • •2 • • • • •3 • • • •4 • •1+N • • •3+N • • •Anma Gerilimi AC 230/400 V • • • • •DC 220/440 V •‹flletme Gerilimi min. AC/DC V 24 24 24 24 24maks. DC V/kutup 60 60 60 220 60maks. AC V 440 440 440 440 440Kesme kapasitesiTS5018 ve EN AC kA 3 6 10 4.5 106098’e göre DC kA 10Kablo Kesitleri (maks)Tek ya da çok telli, :Üst Klemens mm 2 25* 16 16 16 50Alt Klemens mm 2 25* 25 25 25 50Yüksüklü, ince çok telli, :Üst Klemens mm 2 16 10 10 10 35Alt Klemens mm 2 16 16 16 16 35Ortam S›cakl›¤› °C ‹flletmede: -25 ...+45, anl›k maks. +55 (nem oran›: maks. %95)°C Depolamada: -40...+ 75ÖmürBeslenme YönüMontaj KonumuOrtalama 20.000 Açma- KapamaÜstten ve AlttanYatay veya DikeyKoruma S›n›f› IP 00 (DIN 40 050) Da¤›t›m Kutusuna montaj durumnda IP 40Montaj fiekliSars›nt›ya Dayan›kl›l›kRay montajl› (EN 50 022’e uygun 35 mm standart ray)(5SP4 tiplerinde ayn› zamanda vida ba¤lant›s›, 5SX5 tiplerindenhem ray, hem kablo ba¤lant›s› için Kombine Klemens)60 m/s 2 (10... 150 Hz’de IEC 60 086-2-6’ ya göre)1/4Tablo 4* 5ST2203 irtibat klemensi kullanarak, 35 mm 2 lik kablo da ba¤lanabilir.


N< OTOMATLAR5SQ2 Serisi >N< Otomatlar›n k›sa devre kesme kapasiteleri:(EN 60947-2 normuna göre endüstriye yönelik kullan›mlar için)I n(A) 0.5-2 3-4 6-8 10-25 32-70(kA) 6 5 4.5 5 4.5Tablo. 5>N< Otomatlar›n DC Ba¤lant›s›5SQ2, 5SX2, 5SX4 ve 5SP4 tipi >N< Otomatlar, bir kutuplu olarak maksimum DC 60 V, iki kutuplu olarakda maksimum DC 120 V’a kadar DC devrede yandaki flemaya göre ba¤lan›larak kulan›labilir.DC kullan›mda manyetik açma de¤erleri (l 4/l 5) 1.4 kat› artar. (fiekil. 5, 6)Not: DC otomat olarak imal edilmi olan 5SX5 tipi >N< Otomatlar›n kutup bafl›na maksimum DC gerilimi ise 220 V’tur.5SQ2 Tipi Otomatik Sigortalar›n Buflonlu Sigortalar ile Kullan›m Durumunda Selektivite veBack-Up Koruma De¤erleri (DIN VDE 0641 Bölüm 21’e uygun, 250 V AC cos ϕ= 0.8... 1)Ön Koruma Sigortas›>N< Otomatlar için Selektivite S›n›rlar› (A)DIAZED NH C6 C8 C10 C16...32 C40...70B6 B10..16 B20..2516 - 250 250 250 - -- 16 220 220 220 - -20 - 370 370 370 - -- 20 290 290 290 - -25 - 500 500 480 480 -- 25 400 400 400 390 -40 - 800 700 580 540 -- 40 700 640 620 600 -50 - 1450 1150 1100 950 920- 50 1300 1050 1000 900 87063 - 2500 1750 1600 1350 1250- 63 1800 1500 1400 1250 120080 - > Ik 2200 2000 1650 1500- 80 2700 2000 1900 1650 1500100 - > Ik 3000 2750 2250 2000-Tablo. 6100 > Ik > Ik 2900 2400 2150lk = 3000 A1 Kutuplufiekil. 52 Kutuplufiekil. 62 (-)1+ -++ -60 V 0 V2 (-) 4 (+)1 + 3 -+ -+ -120 V 0 VBack-Up Koruma yap›ld›¤›nda >N< Otamatlar›n K›sa Devre Dayan›mlar› 100 A Buflonlu Ön Sigorta ilemaks. 50 kA’e kadar, Ön Alçak Gerilim Kesici ile maks. 6kA’e kadar yükselir. (Tablo. 6)Back-Up Koruma cihaz›n›n (ör. >N< otomat) bulundu¤u hatta meydana gelen k›sa devre ak›m› de¤ericihaz›n kesme kapasitesini afl›yorsa, bu cihaz ön bir koruyucu cihaz ile korunmal›d›r. (Örne¤in: Buflonlusigorta veya kompakt flalter). Böylelikle otomatik sigortalar›n k›sa devre dayan›mlar› yukar›da verilende¤ere yükselmifl olur.Selektivite Hatta meydana gelen hata ak›m›n›n ar›za kaya¤›na en yak›n koruma cihaz› taraf›ndankesilmesi anlam›na gelir. Böylelikle paralel olarak beslenen hatlar enerjisiz kalmam›fl olur.1/5


N< OTOMATLARB Açma Karakteristi¤iDerinlik = 55 mm, 5SP4 için 70 mmAnma Genifllik >N< Otomat tipi ve k›sa devre kesme kapasitesi- Siparifl No.Ak›m› 5SQ2 5SX2 5SX4 5SX5 KutuA TE* 5SP4AC 3kA AC 6kA AC 10kA DC 10kA Adedi1 Kutup6 1 5SQ2 160-2YA06 5SX2 106-6 5SX4 106-6 5SX5 106-6 1210 5SQ2 160-2YA10 5SX2 110-6 5SX4 110-6 5SX5 110-613 5SQ2 160-2YA13 5SX2 113-6 5SX4 113-6 5SX5 113-616 5SQ2 160-2YA16 5SX2 116-6 5SX4 116-6 5SX5 116-620 5SQ2 160-2YA20 5SX2 120-6 5SX4 120-6 5SX5 120-625 5SQ2 160-2YA25 5SX2 125-6 5SX4 125-6 5SX5 125-632 5SQ2 160-2YA32 5SX2 132-6 5SX4 132-6 5SX5 132-640 5SQ2 160-2YA40 5SX2 140-6 5SX4 140-6 -50 - 55X2 150-6 5SX4 150-6 -80 1.5 - - 5SP4 180-6 - 6100 - - 5SP4 191-6 -125 - - 5SP4 192-6 -bir kutuplu venötr kesmeli6 2 5SQ2 560-2YA06 5SX2 506-6 5SX4 506-6 - 610 5SQ2 560-2YA10 5SX2 510-6 5SX4 510-6 -13 5SQ2 560-2YA13 5SX2 513-6 5SX4 513-6 -16 5SQ2 560-2YA16 5SX2 516-6 5SX4 516-6 -20 5SQ2 560-2YA20 5SX2 520-6 5SX4 520-6 -25 5SQ2 560-2YA25 5SX2 525-6 5SX4 525-6 -32 5SQ2 560-2YA32 5SX2 532-6 5SX4 532-6 -40 5SQ2 560-2YA40 5SX2 540-6 5SX4 540-6 -50 5SQ2 560-2YA50 5SX2 550-6 5SX4 550-6 -63 - - -2 Kutup6 2 5SQ2 260-2YA06 5SX2 206-6 5SX4 206-6 5SX5 206-6 610 5SQ2 260-2YA10 5SX2 210-6 5SX4 210-6 5SX5 210-613 5SQ2 260-2YA13 5SX2 213-6 5SX4 213-6 5SX5 213-616 5SQ2 260-2YA16 5SX2 216-6 5SX4 216-6 5SX5 216-620 5SQ2 260-2YA20 5SX2 220-6 5SX4 220-6 5SX5 220-625 5SQ2 260-2YA25 5SX2 225-6 5SX4 225-6 5SX5 225-632 5SQ2 260-2YA32 5SX2 232-6 5SX4 232-6 5SX5 232-640 5SQ2 260-2YA40 5SX2 240-6 5SX4 240-6 5SX5 240-650 - 5SX2 250-6 5SX4 250-6 -80 3 - - 5SP4 280-6 - 3100 - - 5SP4 291-6 -125 - - 5SP4 292-63 Kutup6 3 5SQ2 360-2YA06 5SX2 306-6 5SX4 306-6 - 410 5SQ2 360-2YA10 5SX2 310-6 5SX4 310-6 -13 5SQ2 360-2YA13 5SX2 313-6 5SX4 313-6 -16 5SQ2 360-2YA16 5SX2 316-6 5SX4 316-6 -20 5SQ2 360-2YA20 5SX2 320-6 5SX4 320-6 -25 5SQ2 360-2YA25 5SX2 325-6 5SX4 325-6 -32 5SQ2 360-2YA32 5SX2 332-6 5SX4 332-6 -40 5SQ2 360-2YA40 5SX2 340-6 5SX4 340-6 -50 5SQ2 360-2YA50 5SX2 350-6 5SX4 350-6 -80 4.5 - - 5SP4 380-6 - 2100 - - 5SP4 391-6 -125 - - 5SP4 392-6 -üç kutuplu venötr kesmelidört kutuplu10 4 - 5SX2 610-6 5SX4 610-6 - 313 - 5SX2 613-6 5SX4 613-6 -16 - 5SX2 616-6 5SX4 616-6 -20 - 5SX2 620-6 5SX4 620-6 -25 - 5SX2 625-6 5SX4 625-6 -32 - 5SX2 632-6 5SX4 632-6 -40 - 5SX2 640-6 5SX4 640-6 -50 - 5SX2 650-6 5SX4 650-6 -80 6 - - 5SP4 480-6 - 1100 - - 5SP4 491-6 -125 - - 5SP4 492-6 -1/6* TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/2


N< OTOMATLARC Açma Karakteristi¤iDerinlik = 55 mm, 5SP4 için 70 mm1 Kutupbir kutuplu venötr kesmeli2 KutupAnma Genifllik >N< Otomat tipi ve k›sa devre kesme kapasitesi- Siparifl NoAk›m› 5SQ2 5SX2 5SX4 5SX5 KutuA TE* 5SP4AC 3kA AC 6kA AC 10kA DC 10kA Adedi0.5 1 5SQ2 170-2YA05 5SX2 105-7 5SX4 105-7 5SX5 105-7 121 5SQ2 170-2YA01 5SX2 101-7 5SX4 101-7 5SX5 101-71.6 5SQ2 170-2YA15 5SX2 115-7 5SX4 115-7 5SX5 115-72 5SQ2 170-2YA02 5SX2 102-7 5SX4 102-7 5SX5 102-73 5SQ2 170-2YA03 5SX2 103-7 5SX4 103-7 5SX5 103-74 5SQ2 170-2YA04 5SX2 104-7 5SX4 104-7 5SX5 104-76 5SQ2 170-2YA06 5SX2 106-7 5SX4 106-7 5SX5 106-78 5SQ2 170-2YA08 5SX2 108-7 5SX4 108-7 5SX5 108-710 5SQ2 170-2YA10 5SX2 110-7 5SX4 110-7 5SX5 110-713 5SQ2 170-2YA13 5SX2 113 -7 5SX4 113-7 5SX5 113-716 5SQ2 170-2YA16 5SX2 116-7 5SX4 116-7 5SX5 116-720 5SQ2 170-2YA20 5SX2 120-7 5SX4 120-7 5SX5 120-725 5SQ2 170-2YA25 5SX2 125-7 5SX4 125-7 5SX5 125-732 5SQ2 170-2YA32 5SX2 132-7 5SX4 132-7 5SX5 132-740 5SQ2 170-2YA40 5SX2 140-7 5SX4 140-7 5SX5 140-750 5SQ2 170-2YA50 5SX2 150-7 5SX4 150-7 5SX5 150-763 5SQ2 170-2YA63 5SX2 163-7 5SX4 163-7 5SX5 163-770 5SQ2 170-2YA70 5SX2 170-7 5SX4 170-7 5SX5 170-780 - - 5SP4 180-7 - 6100 - - 5SP4 191-7 -125 - - 5SP4 192-7 -0.5 2 5SQ2 570-2YA05 - - - 61 5SQ2 570-2YA01 - - -1.6 5SQ2 570-2YA15 - - -2 5SQ2 570-2YA02 - - -3 5SQ2 570-2YA03 - - -4 5SQ2 570-2YA04 - - -6 5SQ2 570-2YA06 5SX2 506-7 5SX4 506-7 -8 5SQ2 570-2YA08 5SX2 508-7 5SX4 508-7 -10 5SQ2 570-2YA10 5SX2 510-7 5SX4 510-7 -13 5SQ2 570-2YA13 5SX2 513-7 5SX4 513-7 -16 5SQ2 570-2YA16 5SX2 516-7 5SX4 516-7 -20 5SQ2 570-2YA20 5SX2 520-7 5SX4 520-7 -25 5SQ2 570-2YA25 5SX2 525-7 5SX4 525-7 -32 5SQ2 570-2YA32 5SX2 532-7 5SX4 532-7 -40 5SQ2 570-2YA40 5SX2 540-7 5SX4 540-7 -50 5SQ2 570-2YA50 5SX2 550-7 5SX4 550-7 -63 5SQ2 570-2YA63 - - -0.5 2 5SQ2 270-2YA05 5SX2 205-7 5SX4 205-7 5SP4 205-7 61 5SQ2 270-2YA01 5SX2 201-7 5SX4 201-7 5SP4 201-71.6 5SQ2 270-2YA15 5SX2 215-7 5SX4 215-7 5SP4 215-72 5SQ2 270-2YA02 5SX2 202-7 5SX4 202-7 5SP4 202-73 5SQ2 270-2YA03 5SX2 203-7 5SX4 203-7 5SP4 203-74 5SQ2 270-2YA04 5SX2 204-7 5SX4 204-7 5SP4 204-76 5SQ2 270-2YA06 5SX2 206-7 5SX4 206-7 5SP4 206-710 5SQ2 270-2YA10 5SX2 210-7 5SX4 210-7 5SP4 210-713 5SQ2 270-2YA13 5SX2 213-7 5SX4 21 -7 5SP4 213-716 5SQ2 270-2YA16 5SX2 216-7 5SX4 216-7 5SP4 216-720 5SQ2 270-2YA20 5SX2 220-7 5SX4 220-7 5SP4 220-725 5SQ2 270-2YA25 5SX2 225-7 5SX4 225-7 5SP4 225-732 5SQ2 270-2YA32 5SX2 232-7 5SX4 232-7 5SP4 232-740 5SQ2 270-2YA40 5SX2 240-7 5SX4 240-7 -50 5SQ2 270-2YA50 5SX2 250-7 5SX4 250-7 -63 5SQ2 270-2YA63 5SX2 263-7 - -80 - - 5SP4 280-7 - 3100 - - 5SP4 291-7 -125 - - 5SP4 292-7 -* TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/21/7


N< OTOMATLARC Açma Karakteristi¤iDerinlik = 55 mm, 5SP4 için 70 mm3 Kutupüç kutuplu venötr kesmelidört kutupluAnma Genifllik >N< Otomat tipi ve k›sa devre kesme kapasitesi- Siparifl NoAk›m› 5SQ2 5SX2 5SX4 KutuA TE* 5SP4 AdediAC 3kA AC 6kA AC 10kA0.5 1 5SQ2 370-2YA05 5SX2 305-7 5SX4 305-7 41 5SQ2 370-2YA01 5SX2 301-7 5SX4 301-71.6 5SQ2 370-2YA15 5SX2 315-7 5SX4 315-72 5SQ2 370-2YA02 5SX2 302-7 5SX4 302-73 5SQ2 370-2YA03 5SX2 303-7 5SX4 303-74 5SQ2 370-2YA04 5SX2 304-7 5SX4 304-76 5SQ2 370-2YA06 5SX2 306-7 5SX4 306-78 5SQ2 370-2YA08 5SX2 308-7 5SX4 308-710 5SQ2 370-2YA10 5SX2 310-7 5SX4 310-713 5SQ2 370-2YA13 5SX2 313 -7 5SX4 313-716 5SQ2 370-2YA16 5SX2 316-7 5SX4 316-720 5SQ2 370-2YA20 5SX2 320-7 5SX4 320-725 5SQ2 370-2YA25 5SX2 325-7 5SX4 325-732 5SQ2 370-2YA32 5SX2 332-7 5SX4 332-740 5SQ2 370-2YA40 5SX2 340-7 5SX4 340-750 5SQ2 370-2YA50 5SX2 350-7 5SX4 350-763 5SQ2 370-2YA63 5SX2 363-7 5SX4 363-770 5SQ2 370-2YA70 5SX2 370-7 5SX4 370-780 - - 5SP4 380-7 2100 - - 5SP4 391-7125 - - 5SP4 392-70.5 1 5SQ2 670-2YA05 - - 31 5SQ2 670-2YA01 - -1.6 5SQ2 670-2YA15 - -2 5SQ2 670-2YA02 - -3 5SQ2 670-2YA03 - -4 5SQ2 670-2YA04 - -6 5SQ2 670-2YA06 5SX2 606-7 5SX4 606-78 5SQ2 670-2YA08 - -10 5SQ2 670-2YA10 5SX2 610-7 5SX4 610-713 5SQ2 670-2YA13 5SX2 613 -7 5SX4 613-716 5SQ2 670-2YA16 5SX2 616-7 5SX4 616-720 5SQ2 670-2YA20 5SX2 620-7 5SX4 620-725 5SQ2 670-2YA25 5SX2 625-7 5SX4 625-732 5SQ2 670-2YA32 5SX2 632-7 5SX4 632-740 5SQ2 670-2YA40 5SX2 640-7 5SX4 640-750 5SQ2 670-2YA50 5SX2 650-7 5SX4 650-763 5SQ2 670-2YA63 - -70 5SQ2 670-2YA70 - -80 - - 5SP4 480-7 1100 - - 5SP4 491-7125 - - 5SP4 492-71/8* TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/2


N< OTOMATLAR5SX ve 5SP Serisi >N< Otomatlar ‹çin Yard›mc› Kontak Bloklar› ve RölelerYKA‹Kya da ya da ya daA‹KYKYKA‹KYKA‹KYKA‹KA‹KYKya da ya da ya daAR 5SX YK A‹K YK YK YK A‹K F-Blok 5SP4ARYKA‹KA‹KYKDGRYKA‹KA‹KYKYard›mc› Kontaklar (YK)Kontak Adedi Genifllik Siparifl no. KutuTE*Adedi5SX2, 5SX4, 5SX5 için: 1NO + 1NC 0.5 5SX9 100 15SP4 için: 1NO + 1NC 5ST3 0105SX2,5SX4, 5SX5 için: 2NO 0.5 5SX9 1015SX2,5SX4, 5SX5 için: 2NC 0.5 5SX9 102Ar›za ‹hbar Kontaklar› (A‹K)Kontak Adedi Genifllik Siparifl no. KutuTE*Adedi5SX2,5SX4, 5SX5 için: 1NO + 1NC 0.5 5SX9 200 15SP4 için: 1NO + 1NC 5ST3 0205SX2,5SX4, 5SX5 için: 2NO 0.5 5SX9 2015SX2,5SX4, 5SX5 için: 2NC 0.5 5SX9 202Açt›rma Rölesi (AR)Çal›flma Gerilimi Genifllik Siparifl no. KutuTE*Adedi5SX2,5SX4, 5SX5 için: AC 110-415 V 1 5SX9 300 15SP4 için: AC 110-415 V 5ST3 0305SX2,5SX4, 5SP4 için: DC 24-48 V 5ST3 031Düflük Gerilim Rölesi (DGR)Çal›flma Gerilimi Genifllik Siparifl no. KutuTE*Adedi5SP4 için: AC 230 V 1 5ST3 040 15SP4 için: DC 110 V 5ST3 0415SP4 için: DC 24 V 5ST3 042* TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/21/9


N< OTOMATLARN Sistem Cihazlar›n›n Floresan ve Akkor Flemanl› Lambalarla Yüklenebilirli¤iFloresan Lamba Say›s› (kutup bafl›na)Elektronik BalastSIEMENSfialt Cihazlar› L 18 W L 36 W L 58 W L 36 W W/kutupKompanzasyonsuzParalelKompanzasyonluKompanzasyonsuz>N< Otomat10 A B Tipi 27 32 23 32 15 20 18 8 1750ParalelKompanzasyonluKompanzasyonsuzParalelKompanzasyonlu1 FloresanLambal›2 FloresanLambal› (2x)Akkor Flamanl›Lamba>N< Otomat16 A B Tipi 43 51 37 51 24 33 26 12 2800>N< Otomat20 A B Tipi 53 64 46 64 30 41 33 15 3500>N< Otomat25 A B Tipi 66 82 58 82 37 53 42 19 4400>N< Uzaktan Kumanda Darbe Ak›m fialteri16 A 5TT5531/5TT5536 35 50 35 50 25 35 45 22 24005TT5533 30 40 30 40 20 28 36 18 1200>N< Merdiven Otomat›10 A 5TT1310 22 38 22 36 14 17 26 12 2000>N< INSTA Tip Mini KontaktörAC-1 = 20A 5TT39.. 43 15 37 15 24 10 39 26 100040 A 5TT3 806 90 45 65 45 40 25 30 10 300063 A 5TT3 807 140 70 95 70 60 43 42 13 5000Tablo. 7>N< Otomatlar için Yard›mc› Donan›mlarCinsi ve Özellikleri Siparifl no. Kutu AdediMüflterek bara12 Adet bir kutuplu >N< Otomat için 210 mm 5ST2 205 14 adet 3 kutuplu >N< Otomat için 210 mm 5ST2 204‹rtibat klemensi35 mm 2 irtibat klemensi 5ST2 203Ray 2000mm uzunlu¤unda 35x27x7.3x1.0 mm 5ST1 141 20ölçülerinde çelik ray2000 mm uzunlu¤unda 35x27x7.3x1.0 mm 5ST1 145ölçülerinde çelik delikli ray1/10


HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI (Kaçak Ak›m Koruma Röleleri)Elektrik Kaçaklar›na Karfl› Korunmada Can 2/2ve Mal Güvenli¤inin Sa¤lanmas›2Çal›flma Prensibi ve Üstünlükleri 2/2Koruma Eflik De¤erleri 2/3Açma Süresi 2/3Hata Ak›m› Koruma Anahtar›n›n Montaj›nda 2/3Dikkat Edilecek NoktalarTeknik Özellikler 2/4K›sa Devreye Kar›fl› Koruma ve 2/4Kesme KapasitesiSelektivite 2/4Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar› - FI 2/5(Kaçak Ak›m Koruma Röleleri)Yard›mc› Kontaklar 2/5Hata Ak›m› Koruma Anahtarl› 2/5Teknik Manyetik KesicilerHata Ak›m› Koruma Anahtarl› N-Otomatlar FI/LS 2/6Hata Ak›m› Koruma Anahtarl› S›va Alt› Priz 2/62/1


HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARIElektrik Kaçaklar›na Karfl› Korunmada Can Ve Mal Güvenli¤inin Sa¤lanmas›Şekil 7: Hata Çeşitleri125 A’e kadar anma ak›mlar›nda üretilen Siemens Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar›, herhangi bir elektrikkaça¤›nda hayat›n›z› kurtar›r, yang›n tehlikesine karfl› evinizi ve tesislerinizi korur.‹ç Tesisat Yönetmenli¤ine, EN 61008 ve EN 61009 nolu Avrupa standartlar›na uyumlu Siemens Hata Ak›m›Koruma Anahtarlar›n›n ihtiyac›n›za göre tek veya üç fazl› tiplerinden birini kullanarak, yukar›da örneklerigörülen ve günlük hayat›n›zda her an karfl›laflabilece¤iniz elektrik kazalar›ndan kurtulabilirsiniz. (fiekil 7)0,5 A10 A10,5 AL1L2L3NPEÇal›flma Prensibi ve ÜstünlükleriTamamen elektromekanik* prensipte imal edilen Siemens Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar›, flebeke gerilimindenba¤›ms›z olarak çal›fl›rlar. Temel olarak, devredeki aktif iletkenlerin (nötr dahil) içinden geçirildi¤i ak›mtransformatörü ve açt›rma mekanizmalar›ndan oluflurlar.Çal›flma prensibi, 2 kutuplu (motofaze) cihazlarda, yüke do¤ru akan ak›m›n dönen ak›ma eflit, 4 kutuplu(trifaze) cihazlarda ise vektörel toplamlar›n›n 0 olmas› gerekti¤ini temel almaktad›r. (fiekil 8)Normal çal›flma flartlar›nda ak›m transformatörü dengededir. Ak›m transformatörünün yük taraf›nda birkaçak oldu¤u durumda, sekonder sarg›larda oluflan gerilim bu dengeyi bozar; e¤er sözkonusu ak›m, korunmaeflik de¤erine (I ∆) eflit veya fazla ise açt›rma mekanizmalar› maksimum 30 ms.de devreyi keser. (fiekil 9)0,5 A*_** Elektromekanik cihazlar›n üstünlükleri:0,5 AI NŞekil 8: Kaçak akım ve takip ettiği yola) Yard›mc› gerilime ihtiyaç yoktur.b) Elektronik yükselteç devresi kullan›lmad›¤›ndan, gerilimde¤iflimlerinden etkilenmez.c) Nötr hatt›n›n kesilmesi halinde dahi, besledikleri faz hatt›ndaoluflabilecek tehlikeli toprak kaçaklar›na karfl› tam olarak koruma sa¤larlar.d) ‹çlerinde elektronik komponent bulunmad›¤›ndan darbe gerilimlerine karfl› mukavimdirler.e) EN 61008 ve EN 61009 normlar› elektronik açt›rma üniteli cihazlar› yasaklamaktad›r.3L1 L2L3 N1) Ak›m transformatörü kaçak ak›m› tesbit eder.2) Ölçülen elektriksel de¤er, mekanik harekete dönüfltürülür.**3) Ana kontaklar anahtarlan›r.2Testbutonu1Şekil 9: 4 kutuplu hata akımı koruma anahtarı2/2


HATA AKIM KORUMA ANAHTARLARITeknik ÖzelliklerStandartlar EN 61 008, DIN VDE 0664, IEC 61 008, EN 61 543,EN 61 009, DIN VDE 0664 Teil 2, IEC 61 009Kutup Say›s›2 veya 4 kutupluAnma Gerilimi U nAC V 125 ila 230 50/60 Hz230 ila 400 50/60 Hz500 50/60 HzAnma Akm› l nA 16, 25, 40, 63, 80, 125Anma Eflik Ak›m› l ∆nmA 10,30,100,300,500Test Fonksiyonu için AC V 100 (16 A- 80 A FI için)min. ‹flletme Gerilimi0.8x min. anma gerilimi (125 A FI için)Ortam S›cakl›¤› °C -5...+ 45 (‹flletmede)-40...+60 (Depolamada)Klemensler veGirifl ve ç›k›flta kafes klemensleriKablo Kesitleri 2 TE genifllikteki cihaz için l n= 16 A, 25A, 40 A için 1,0 - 16 mm 22.5 TE genifllikteki cihaz için l n= 63 A, 80 A için 1,5 - 25 mm 24 TE genifllikteki cihaz için l n= 25 A, 40 A, 63 A için 1.5 - 25 mm 2l n= 125 A için max. 50 mm 2Yard›mc› Kontaklar için 0,75 - 2.5 mm 2Fl-Blok (Fl/LS Kombinasyonlar›) için l n= 63 A için max. 25 mm 2l n= 80/100 A için max. 35 mm 2Koruma S›nf› IP 20 Da¤›t›m Kutusunda IP 40ÖmürOrtalama 10.000 Açma - KapamaBesleme YönüAlttan veya üsttenMontaj fiekliYatay veya DikeyTutuflma Dayan›m›DIN VDE 0304’e göre S›n›f ll.b’ye uygunTablo. 9K›sa Devreye Karfl› Koruma ve Kesme KapasitesiDIN VDE 0100 K›s›m 410 gere¤i, N-Otomat içerenler (Fl/LS ve Fl- Blok + LS Kombinasyonlar›) d›fl›ndakidi¤er Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar›, k›sa devreye karfl› bir ön sigorta ile korunmal›d›r.SIEMENS Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar›, afla¤›daki tabloya göre, uygun bir ön sigorta ile kulland›klar›nda 10kA’likk›sa devre kesme kapasitesine ulafl›rlar. (Tablo 10)Hata Ak›m› Koruma Anahtar› maks. K›sa Devre Kesme maks. K›sa Devre Sigortas›Anma Ak›m› Kapasitesi (cos ϕ : 0,9-1)Tablo. 10Selektivite16-40 A 2 TE 1500 A 63 A63-80 A 2.5 TE 1500 A 100 A25-80 A 4TE 1500 A 100 A125 A 4TE 2000 A 125 AAyn› hat üzerindeki seri ba¤l› Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar› aras›nda selektivite yapabilmek içingecikmeli açan cihazlar›n, gecikmesiz açan cihazlara göre daha önde bulunmalar› gereklidir. Selektif (gecikmeliaçan) Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar›, seçim tablosunda S ile belirtilmifltir.2/4* TE 1 Otomat için genifllik birim olup, 18 mm’dir.


HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARIHata Ak›m› Koruma Anahtarlar› - FI (Kaçak Ak›m Koruma Röleleri)• U N = (1 P + N) için AC 125-230 V, 50-60 Hz(3 P + N) için AC 230-400 V, 50-60 Hz10000‹ki Kutuplu (1 P+N)Dört Kutuplu (3 P+N)monofazetrifazeEflik Anma Geniflilik Siparifl No KutuAk›m› Ak›m› Adedi(m A) (A) (TE)*30 25 2 5SM1 312-0 140 5SM1 314-063 2.5 5SM1 316-080 5SM1 317-0300 25 2 5SM1 612-040 5SM1 614-063 2.5 5SM1 616-080 5SM1 617-030 25 4 5SM1 342-040 5SM1 344-063 5SM1 346-080 5SM1 347-0125 5SM3 345-0300 25 4 5SM1 642-040 5SM1 644-063 5SM1 646-080 5SM1 647-0125 5SM3 645-0Dört Kutuplu / Selektif Tip S (3 P+N) (AC. ve pulzasyonlu DC kaçak ak›mlar için kullan›m imkan›)Yard›mc› Kontaklartrifaze300 63 4 5SM1 646-8 1Yard›mc› Kontak ‹flletme ‹flletme Geniflilik Siparifl No KutuAdeti Gerilimi (V) Ak›m› (A) (TE)* Adedi1NO +1NC 230 6 0,5 5SW3 000 12NC 5SW3 0012NO 5SW3 002Hata Ak›m› Koruma Anahtarl› Termik Manyetik Kesiciler 5SP4 + 5SM (FI /LS Kombinasyonu)• U N = (3 P+N) için ~ 230-240 V, 50-60 Hz• Otomatik sigorta ve Fl-Blok kombinasyonlar›• C otomatik sigorta karakteristi¤i• 100 A’e kadar• 10 kA kesme kapasitesi• Uzaktan açt›rma imkan›• Yard›mc› kontak takabilme imkan› (bkz.s.1/9)• DIN raya kolay montajEflik Anma GeniflilikKutuAk›m› Ak›m› Siparifl No Adedi(m A) (A) (TE)*trifazetrifaze30 80 6+5 5SP4 480-7 + 1100 5SP4 491-7 + 5SM2 347-0300 80 6+55SP4 480-7 +100 5SP4 491-7 + 5SM2 647-0* TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/22/5


HATA AKIM KORUMA ANAHTARLARIHata Ak›m› Koruma Anahtarl› N-Otomatlar FI / LS•U N = (1P+N) için AC 230 V, 50-60 Hz•U N = (3 P+N) için AC 230-400 V, 50-60 Hz• C otomatik sigorta karakteristi¤i• 40 A’e kadar• DIN raya kolay montaj• 5ST0 3.. serisi Otomat kutusu ilemühürlenebilme imkan›EflikAnma Geniflilik Siparifl No KutuAk›m› Ak›m› Adedi(m A) (A) (TE)*‹ki kutuplu (1 P+N)4.5 kA kesme kapasitesiKarakteristik CDört kutuplu (3 P+N)4.5 kA kesme kapasitesiKarakteristik Cmonofazetrifaze30 16 2 5SU3 747-OKW16 125 5SU3 747-OKW2532 5SU3 747-OKW3240 5SU3 747-OKW40300 16 2 5SU6 747-OKW1625 5SU6 747-OKW2532 5SU6 747-OKW3240 5SU6 747-OKW4030 32 6 5SU3 647-1BK32300 32 5SU6 647-1BK32Hata Ak›m› Koruma Anahtarl› S›va Alt› Priz• ‹flletme gerilimi AC 230 V, 50-60 Hz• SCHUKO- priz, entegre hata ak›m›koruma ve çocuk emniyeti tertibat›• Mevcut ensantalasyonlara veya ilavekoruma amac›yla çocuk odas›, banyo,garaj, çocuk yuvalar›, okullara montaj• VDE iflaretli, DIN VDE 0662’ye göre• fiebeke geriliminden ba¤›ms›z• Toprak iletkeni izleme, fakat anahtarlamama• Koruma s›n›f› : IP 20• 1,5 - 2,5 mm 2 Cu ve Al iletken ba¤lanabilir• ø 60 mm, her priz kutusuna s›¤ar• TN-S, TN-C ve TT sistemlere uygun• Çerçeve ile birlikteEflikAnma Geniflilik Siparifl No KutuAk›m› Ak›m› Adedi(m A) (A)LNPEPE N Lmonofaze10 16 Teknik Ölçüler 5SZ9 212 1bkz.s. 5/3T2/6* TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/3


D‹⁄ER N Sistem C‹HAZLARI>N< Anahtarlar 3/2>N< Butonlar 3/3>N< Sinyal Lambas› 3/3>N< Toprakl› Priz 3/3>N< Zil Trafosu 3/3>N< Uzaktan Kumanda Darbe Ak›m fialterleri 3/4>N< Zaman fialteri (Merdiven Otomat›) 3/5>N< Enerji Tasarruf Program fialteri 3/5>N< Ayd›nlatma Program fialteri 3/6>N< EVG - Zaman fialteri (Elektronik Balast için) 3/7>N< Insta Tip Mini Kontaktör 3/7>N< Digital fialt Saati 3/8>N< Mekanik fialt Saati 3/9>N< Loflluk fialteri 3/9>N< Düflük Gerilim Rölesi 3/10>N< Afl›r› Gerilim Rölesi 3/10>N< Düflük Afl›r› Gerilim Rölesi 3/10>N< Sigorta Denetleyicisi 3/11>N< Parafudrlar 3/11>N< Faz Varl›¤› / Gösterge Denetleme Röleleri 3/12>N< Faz Yönü / Gösterge Denetleme Röleleri 3/12>N< ‹flletme Saat Say›c›lar› 3/1233/1


D‹⁄ER N Sistem C‹HAZLARI>N< AnahtarlarKullan›m Alan›:Mekanik açma-kapama için• DIN VDE 0632 KISIM 101 ve DIN VDE 0660K›s›m 107’ye uygun• TS 4915’e uygun• Mandall›• MühürlenebilirAnma Anma Max KutuGerilimi Ak›m› Kesit Genifllik Siparifl No AdediAC V/50Hz (A) mm 2 TE*Bir kutuplu230 16 6 1 5TE7 111 1232 5TE7 21140 50 5TE7 41163 5TE7 51180 5TE7 611100 5TE7 711‹ki kutuplu400 16 6 2 5TE7 112 1232 5TE7 21240 50 5TE7 412 663 5TE7 51280 5TE7 612100 5TE7 712Üç kutuplu400 16 6 3 5TE7 113 625 5TE7 31332 5TE7 21340 50 5TE7 413 463 5TE7 51380 5TE7 613100 5TE7 713125 5TE7 813Üç kutuplu venötr kesmeli400 25 6 4 5TE7 314 632 5TE7 21440 50 5TE7 414 363 5TE7 51480 5TE7 614100 5TE7 714>N< Ifl›kl› Anahtar 230 16 6 1 5TE7 101 12>N< Enversör Anahtar 1 c/o 230 16 6 1 5TE7 161 122 c/o 400 16 6 2 5TE7 162 62NO+2NC 400 16 6 2 5TE7 165 6>N< Vaevien Anahtar 230 16 6 1 5TE7 141 120-Konumlu Grup fialteri1 enversör kontakl›3/2* TE, 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/3NO: Kapayan kontak (Normalde aç›k)NC: Açan kontak (Normalde kapal›)c/o: Enversör kontak


D‹⁄ER N Sistem C‹HAZLARI>N< ButonlarKullan›m Alan›: Kumanda devrelerinde• DIN VDE 0632’ye uygun• Raya monte edilebilirButonIfl›kl› ButonAnma Anma MaxGerilimi Ak›m› Kesit Genifllik Siparifl No KutuAC V 50/60Hz (A) mm 2 TE* Adedi1 NO + 1NC kontakl› gri 230 6 6 1 5TE4 700 12k›rm›z› 5TE4 704yeflil 5TE4 705sar› 5TE4 706mavi 5TE4 7071NO kontakl› 230 6 6 1 5TE4 7011NC kontakl› 230 6 6 1 5TE4 702>N< Sinyal Lambas›Kullan›m Alan›: Kumanda devrelerinde ar›za ihbar›ndaDIN VDE 0632’ye uygun0.6 W, 230 V, 50/60 Hz, E10Raya monte edilebilir230 6 1 5TE5 700 12Ampul kapa¤› renksiz 5TG8 036 101k›rm›z› 5TG8 034yeflil 5TG8 0352sar› 5TG8 041mavi 5TG8 042Yedek ampul 5TG8 004>N< Toprakl› PrizDIN VDE 0620’ye uygunRaya monte edilebilir230 16 6 2.5 5TE6 700 10>N< Zil Trafosu• DIN VDE 0551 K›s›m 1, EN 60 742, IEC 742,DIN 57 551/2.76’ya uygun• K›sa devre korumal› (PTC elman› sayesinde)• Raya veya s›va üstü montaja uygun• Primer gerilim : AC 230..240 V, 50-60 HzSekonder Sekonder Genifllik Siparifl No KutuGerilimi Ak›m› TE* AdediAC VA4/8/12 1/1/0.67 2 4AC21 06 1* TE, 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/3 - 5/4NO: Kapayan kontak (Normalde aç›k)NC: Açan kontak (Normalde kapal›)3/3


D‹⁄ER N Sistem C‹HAZLARI>N< Uzaktan Kumanda Darbe Ak›m fialteriKullan›m Alan›:Ayd›nlatma ve sanayi tesislerindeki kumandasistemlerinde• Raya monte edilebilir• Her çeflit ayd›nlatma panosuna uygun• Pozisyon göstergeli• Bobin devresi %100 enerji alt›ndakalabilir. maks. kesit: 4mm 2• Bütün akkor flamanl› ve floresan• Üzerinden elle kumanda edilebilirlambalarda kullan›l›r.Yüklenebilirlik: tek kutuplu çok kutupluAkkor flamanl› lamba 2400 W 1200 W/kutupHalojen lamba 1200 W 800 W/kutupFloresan lamba bkz. Sayfa 1/10Kumanda Anma AnmaGerilimi Ak›m› Ak›m› Genifllik Siparifl No KutuAC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz A TE* Adedi1NO 230 230 16 1 5TT5 531 121c/o 230 230 16 1 5TT5 5362NO 230 400 16 1 5TT5 5323NO 230 400 16 2 5TT5 533 6>N< Uzaktan Kumanda Darbe Ak›m fialteri (Merkezi ve Grup Kumandal›)Kullan›m Alan›: Uzaktan kumandaflalterlerinin merkezi bölgesel veyagrup kumandas›nda,• DIN VDE 0632’ye uygun• Pozisyon göstergeli• maks. kesit: 2,5 mm 2• Bobin gücü : 6.4 / 6.6 VA (24 / 230 V kumandagerilimi için)• Raya monte edilebilirYüklenebilirlik: Akkor flamanl› lamba 1500W/kutupFloresan lamba bkz. Sayfa 1/10Kumanda Anma AnmaGerilimi Ak›m› Ak›m› Genifllik Siparifl No KutuAC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz A TE* Adedi1 kutuplu230 AC 24 16 2 5TT5 150 1AC 230 5TT5 1512 kutuplu230 AC 24 16 2 5TT5 152AC 230 5TT5 153Ba¤lant› Örnekleri230V~ 3 x 230V~L1 L1 L2 L3NL1L2L3NMerkeziOn/offGrup 1On/offGrup 2On/offLN13 23LN13 23LN13 23A1 A2 1 3 5ZEZA GEGA 14 24ZEZA GEGA 14 24ZEZA GEGA 14 242 4 63/4Şekil. 12 Şekil. 13I6101a5TT5 533Uzaktan kumanda darbe ak›m flalteri~230 V kumanda gerilimi trifaze ayd›nlatmadevresi. Örne¤in: Büro ayd›nlatmalar› için* TE, 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/4NO: Kapayan kontak (Normalde aç›k)NC: Açan kontak (Normalde kapal›)c/o: Enversör kontakI16641b5TT5 153Uzaktan kumanda darbe ak›m flalteriMerkezi On/Off butonlar› ile bütün uzaktan kumanda flalterleri merkeziolarak aç›l›p kapat›labilir (Örne¤in: Günlük çal›flma saati bafllang›c› ve bitti¤inde)Grup On/Off butonlar› ile de gruplar halinde anahtarlama yap›labilir.Merkez/grup fonksiyonu seçimi için istenirse digital bir zaman saati kullanabilir.Merkezden anahtarlad›ktan sonra uzaktan kumanda flalteri lokal olaraküzerinden de aç›l›p kapat›labilir. ZA, ZE, GA, GE ve Luçlar›n›n faz ba¤lant›lar›birbirinden farkl› olabilir. Ancak flekildeki gibi 13/14 kontaklar› merkezi On/Offiçin ihbar konta¤› olarak kullan›l›rsa, tüm flalterlerin 13 nolu klemensleri ayn›faza ba¤lanmal›d›r.


D‹⁄ER N Sistem C‹HAZLARI>N< Zaman fialteri (Merdiven Otomat›)Kullan›m Alan›:Çok katl› binalarda merdivenayd›nlatmas›nda enerji tasarrufu sa¤lar.• Zaman ayar sahas›: 1- 10 dakika• Ayar hassasiyeti: +/- 30 snYüklenebilirlik:Akkor flamanl› lamba 2000WFloresan lamba bkz. Sayfa 1/10• Sürekli olarak flalteri• Maks. kesit: 4 mm 2• Kontak ak›m›: 10 A, cos ϕ= 1• Bobin devresi % 100 enerji alt›nda kalabilir.Kumanda Anma AnmaGerilimi Gerilimi Ak›m› Genifllik Siparifl No KutuAC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz A TE* AdediL-Butonlu, 3-telli ba¤lant›l› 230 230 10 1 5TT1 310 12 NtL>N< Ba¤lant› ÖrnekleriÜç Telli Ba¤lant›, L-Butonlu5TT1310Butonlar ve ayd›nlatma için ortak kabloba¤lant›s› kullan›lan devreler içindir.Zaman flalterine, ayarlanan süre dolmadanbas›lsa bile bu süre kadar ek bir ayd›nlatmasa¤lanmaz. fialter ancak ayarlanan süredolduktan sonra bas›ld›¤›nda yenidençal›flt›r›labilir.Zaman Ak›fl Diyagram›KumandaL 1-1KontakL-2Şekil. 15t et et e = Anahtarlama süresi>N< Enerji Tasarruf Program fialteri454_3v35Şekil. 14Kullan›m Alan›:Bahçe, garaj, depo, ambar vb. ayd›nlatmalar›n kontrollükullan›lmas›nda yararlan›l›r.Çal›flma prensibi: Uzaktan kumanda ak›m flalteri gibidevresindeki butona ilk bas›flta lambay› yakar,2. bas›flta ise kapar. fialtere 2. defa bas›lmaz iseayarlanan süreye göre maksimum 60 dakika sonralambalar› kapar.Yüklenebilirlik:Akkor flamanl› lamba 2000WFloresan lamba bkz. Sayfa 1/101 enversör kontak• Zaman ayar sahas›: 3-60 dakika• Kontak ak›m›: 10 A, 230 V/50-60 Hz• Sürekli ›fl›k flalteri• Konum göstergeli• Maks. kesit: 2x2.5 mm 2Kumanda Anma AnmaGerilimi Gerilimi Ak›m› Genifllik Siparifl No KutuAC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz A TE* Adedi230 230 10 1 5TT1 300 1* TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/43/5


D‹⁄ER N Sistem C‹HAZLARI>N< Ayd›nlatma Program fialteriKullan›m Alan›:K›sa süreli ancak de¤iflik kullan›m çeflitlerine uygunolarak garaj, depo vb. ayd›nlatmalardaÇal›flma prensibi: 1 saniyeden daha k›sa süreylebas›ld›¤›nda flalter ayarlanan süreye göre maks.5 dakika, 1 saniyeden daha uzun süreyle bas›ld›¤›ndaise maksimum 20 dakika kadar lambalar› yakar. Buradabelirleyici olan en son basma süresidir.Yüklenebilirlik:Akkor flamanl› lamba 2000WFloresan lamba bkz. Sayfa 1/10• Zaman ayar sahas›: Seçilebilir, 0.5-5veya 0-20 dakika• Kontak ak›m›: 10 A, 230 V/50-60 Hz• Sürekli ›fl›k flalteri• Konum göstergeli• Maks. kesit: 2x2.5 mm 2Kumanda Anma AnmaGerilimi Gerilimi Ak›m› Genifllik Siparifl No KutuAC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz A TE* Adedi1 kapar kontak 1(NO) 230 230 10 1 5TT1 301 1Ba¤lant› ÖrnekleriL1 230V~ NL1 AC 230 VNA2A1A2 A1 15T 18T 18Şekil. 165TT1 300Enerji tasarruf program flalteriDört telli Ba¤lant›, L-Buton devresiŞekil. 175TT1 300Enerji tasarruf program flalteriÜç telli Ba¤lant›, N-Buton devresiL1 230V~ NZaman Ak›fl Diyagram›5TT1 300A2A115-1815-165TT1 301tt12-6578T15Şekil. 185TT1 301Ayd›nlatma program flalteriDört telli Ba¤lant›, L-Buton devresi12-6642A1-15/18A1-15/18Şekil. 19t1 t1 t1tt 1< 1s: k›sa süreli ayd›nlatma (maks. 5 dakika)t 1> 1s: uzun süreli ayd›nlatma (maks. 20 dakika)ttAI2-65773/6* TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/4NO: Kapayan kontak (Normalde aç›k)


D‹⁄ER N Sistem C‹HAZLARI>N< EVG - Zaman fialteri (Elektronik balast için)Kullan›m Alan›:K›sa süreli ayd›nlatma gerektiren çok katl› binalarda,tuvalet vb. yerlerde enerji tasarrufunda.• Zaman ayar sahas›:1-10 dakika ayarlanabilir, 30 dakika sabit• Dim derecesi: % 10.... 100 aras›nda ayarlanabilirYüklenebilirlik:Floresan lamba ve Elektronik Balast: bkz. Sayfa 1/10• Kontak ak›m›: 10 A, 230 V, 50/60 Hz• Maks. kesit: 2x2.5 mm 2• Sürekli ›fl›k flalterli• Konum göstergeli• 20 adet elektronik balast› kumandaedebilecek kapasitede DC beslemeç›k›fll›Anma Beslenme Kumanda AnmaGerilimi Gerilimi Gerilimi Ak›m› Genifllik Siparifl No KutuAC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz ACV 50/60 Hz A TE* Adedi230 1...10 230 10 2 5TT1 303 1Ba¤lant› Örne¤i5TT1303 EVG zaman flalteriL-Buton devresiLL1 AC 230 V NBu zaman flalteri sadece 5LZ....4 SIEMENS EVGDynamic elektronik balast ile kullan›mauygundur. fialtere ilk bas›flta ayarlanan süreyegöre maks. 10 dakika kadar floresan lambaayd›nl›k yanar, bu sürenin sonunda ayarlanandim derecesine göre ayd›nlatma seviyesi k›s›l›r.Arada flaltere yeniden bas›l›r ise lamba tekrarayd›nl›k yanar. 30 dakika içinde hiç bas›lmazise lamba tamamen söner.N+LN+LN+Şekil. 2013 A2 A114 T + B1 B2B1 B2>N< Insta Tip Mini KontaktörKullan›m Alan›:Motor, kalorifer ve ayd›nlatma sistemlerininkumandas›nda• Raya monte edilebilir•2 TE geniflli¤indedir, yerden tasarrufsa¤lar• IEC 947 ve DIN VDE 0660’a uygun• Mühürlenebilir5TT39 5TT3 806 5TT3 807Maks. kesit mm 2 4 16 16Bobin gücü VA 3,5 5 5Kullanma s›n›f› AC1 A 20 40 63AC3 kW 4 11 15YüklenebilirlikAkkor flamanl› lamba W/kutup 1000 3000 5000Floresan lamba bkz. sayfa 1/10Kumanda Anma AnmaGerilimi Gerilimi Ak›m› Genifllik Siparifl No KutuAC V 50/60Hz V I e A TE* Adedi4 Kapar Kontakl›(4NO) 400 DC 24 20 2 5TT3 986 10AC 24 5TT3 985400 AC 110 20 2 5TT3 984AC 230 5TT3 9833 Kapar ve 1 Açar Kontakl›(3NO+1NC)400 DC 24 20 2 5TT3 991AC 24 5TT3 990400 AC 110 20 2 5TT3 988AC 230 5TT3 987* TE, 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/4 - 5/5NO: Kapayan kontak (Normalde aç›k)NC: Açan kontak (Normalde kapal›)3/7


D‹⁄ER N Sistem C‹HAZLARI>N< Digital fialt SaatiKullan›m Alan›:Sulama tesisleri ve seralarda, bahçe sulamas›nda, yüzmehavuzlar›nda, reklam panolar›nda ve vitrin ayd›nlatmas›nda,spor tesislerinde, sokak ayd›nlatmas›nda, büro, apartmangirifli ve merdiven ayd›nlatmas›nda, endüstriyel f›r›nlarda,saunalarda, klimalarda, fanlarda ve kalorifer sistemlerindetarih ve saate göre anahtarlamada kullan›l›r.Fonksiyonu: Haf›zas›na yüklenen flalt program›n› günlüksaat ile karfl›laflt›rarak anahtarlama yapar. Saat baz›ndagünlük, haftal›k veya y›ll›k flalt program› yap›labilir.• EN 60730, DIN VDE 0435 K›s›m 2021, IEC 255’e uygun• Raya monte edilebilir• EEPROM haf›za ile korunmufl flalt program›Yüklenebilirlik:• Akkor flamanl› lamba 400W• Elektrik kesilmelerinde günlük saatinkayd› rezerve süresi boyunca silinmez.• Otomatik yaz/k›fl saati programde¤iflikli¤i• Manuel/otomatik butonu• Haftal›k programda serbest günlük blokyapma imkan›• Opsiyonlar: Y›ll›k, haftal›k ve günlükprogram. Cycle, impuls ve randomprogramlama• Kontaklar: Enversör veya µ kontak(10 A, 16 A, 4 ve 2.5 cos ϕ = 0.6)• Maks. kesit: 4 mm 2• Çevre s›cakl›¤›: -10..+55˚C• Minimum flalt aral›¤›: 1 dakika• Zaman hassasiyet: +/- 2.5 veya 1.0 s/gün• Mühürlenebilir ön panelKumanda Anma AnmaGerilimi Gerilimi Ak›m› Genifllik Siparifl No KutuAC V 50/60Hz AC V 50/60 Hz A TE* AdediGünlük program• 1 Kanall›, 50 saat reserveli• Toplam 12 adet anahtarlama yap›labilir230 250 16 2 7LF4 110 1Haftal›k program• 1 Kanall›, 50 saat reserveli• Toplam 28 adet anahtarlama yap›labilir230 250 16 2 7LF4 111• Cycle ve impuls programl›230 250 16 2 7LF4 114Haftal›k program• 2 Kanall›, 50 saat reserveli• Toplam 42 adet anahtarlama yap›labilir• Cycle ve impuls programl›230 250 16 2 7LF4 121Y›ll›k / haftal›k program• 70 saat reserveli• Zaman hassasiyeti: 1.0 s/ gün• Cycle, impuls ve random programlamal› vebir defal›k tarih giriflli• 1 kanall›• Toplam 105 adet anahtarlama yap›labilir.230 250 10 3 7LF4 150• 2 Kanall›• Toplam 105 adet anahtarlama yap›labilir230 250 10 3 7LF4 151• 3 Kanall›• Toplam 105 adet anahtarlama yap›labilir230 250 10 3 7LF4 15224 7LF4 15312 7LF4 1543/8* TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/5


D‹⁄ER N Sistem C‹HAZLARI>N< Mekanik fialt SaatiKullan›m Alan›:Minimum 30 dakikal›k flalt aral›¤›n›n yeterli oldu¤u vehaftal›k programlama gerektirmeyen durumlarda digitalflalt saatinin kullan›ld›¤› her yerde kullan›labilir.• DIN VDE 0633 ’e uygun• Kontaklar: 16 A, 4A, cos ϕ = 0,6• Çevre s›cakl›¤›: -10.. +50°C• Zaman hassasiyeti: ± 1 s/günMinimum flalt aral›¤›:Gün diski 30 dakikaHafta diski 3.5 saatSaat diski 1.2 dakika• Manuel OFF/ Saat flalteri• Maksilum kesit: 4 mm 2• Mühürlenebilir ön panelYüklenebilirlik:• Akkor flamanl› lamba, 1600WKumanda Anma AnmaGerilimi Gerilimi Ak›m› Genifllik Siparifl No KutuAC V 50/60Hz AC V 50/60 Hz A TE* AdediQuartz flalt saati:Gün diskli, 1 kapar kontakl›• 50 saat reserveli 1 7LF 5141• 150 saat reserveli 230 250 16 2 7LQ 1005 1Hafta ve gün diskli, 2 enversör kontakl›• 150 saat reserveli 230 250 16 4 7 LQ1 008>N< Loflluk fialteriKullan›m Alan›:Ayd›nlatma tesisat›n›n otomatik anahtarlamas›nda,özellikle karanl›k veya gün ›fl›¤›n›n yeteri kadar ulaflmad›¤›yerlerde kullan›l›r. (Örne¤in yol ya da vitrinayd›nlatmas›nda)Fonksiyonu: Ifl›k sensörü ile ›fl›k miktar› ölçülür. Lofllukflalteri de istenen ayd›nl›k seviyesine göre anahtarlamayapar. fialt histerezisi ve zaman gecikmesi sayesinde,›fl›¤›n sürekli aç›l›p kapanmas› gibi istenmeyen durumlarönlenir.Yüklenebilirlik:• Akkor flamanl› lamba 2000W• Kontaklar: µ-kontak, 10 ve 16 A,cos ϕ=0.6• Çevre s›cakl›¤›: -30 ..+70˚C (sensör için)-20 ..+55°C (flalter için)• Koruma S›n›f›: IP 65 (sensör için)• Ayar Sahas›: 2...500 Lüx, 500....10.000 Lüx• Histerzis: Ayar de¤erinin 1.3’ü, 50 saçma, 50 s kapama (gecikmesiz)• Ifl›k sensörü için maks. kesit 2x0.75 mm 2 ,• ‹letken uzunlu¤u: max. 100m• Maks. kesit: 4 mm 2Kumanda Anma AnmaGerilimi Gerilimi Ak›m› Genifllik Siparifl No KutuAC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz A TE* Adedi1- Kanall› Uygulama 230 250 16 1 5TT3 304 12-Kanall› Uygulama 230 250 10 3 5TT3 305Ifl›k Sensörü5TT3 304 ve 5 TT3 305 için bkz. teknik ölçüler 5TT3 390* TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/53/9


D‹⁄ER N Sistem C‹HAZLARI>N< Düflük Gerilim RölesiKullan›m Alan›:Simetrik veya asimetrik flebekelerde düflük gerilimindenetlenmesinde ve ayd›nlatma emniyet cihazlar›n›n DINVDE 0108’e uygun olarak denetlenmesinde kullan›l›r.• DIN VDE 0435 K›s›m 303, IEC225’ uygun• Maks. Kesit: 2x2.5 mm 2• %6’dan %8’e kadar faz asimetrisialg›lama.Anma Kumanda AnmaGerilimi Ue GerilimiUc Ak›m› le GenifllikSiparifl No KutuAC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz A TE* AdediDüflme / Çekme de¤eri: 0.7/ 0.9 Uc1 enversör kontakl› 230 230/400 4 1 5TT3 400 12 enversör kontakl› 230 230/400 4 1 5TT3 402>N< Afl›r› Gerilim RölesiKullan›m Alan›:Simetrik veya asimtrik flebekelerde afl›r› gerilimindenetlenmesinde kullan›l›r.• DIN VDE 0435 K›s›m 303, IEC 255’e uygun• Maks. Kesit: 2x2.5 mm 2• Düflme de¤eri: 0.9... 1,3 Uc aras›ndaayarlanabilir• Histerezis: Yaklafl›k %4• %6’dan %8’e kadar faz asimetrisialg›lamaAnma Kumanda AnmaGerilimi Ue GerilimiUc Ak›m› le GenifllikSiparifl No KutuAC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz A TE* AdediSimetrik Denetleme• 1, 2 veya 3-fazl› iflletmeler için 230 230/400 4 2 5TT3 194 1Asimetrik DenetlemeEflit yüklenmifl fazlar›n simetrik denetlenmesi• 3-fazl› iflletmeler için 230 230/400 4 2 5TT3 195>N< Düflük/Afl›r› Gerilim Rölesi• Düflük, afl›r› gerilim, faz kesilmesi, %6-8 faz asimetrisialg›lama• DIN VDE 0435 K›s›m 303, IEC 255’e uygun• Maks. kesit: 2x2.5 mm 2• Açma zaman›, 0,1 ile 20 s aras› ayarlanabilir.Afl›r› gerilim:U düflme= 0,9-1,3 Uc ayarlanabilir.U çekme= %4 histerezisDüflük gerilim:U düflme= 0,7-1,1 Uc ayarlanabilir.U çekme= %4 histerezisAnma Kumanda AnmaGerilimi Ue GerilimiUc Ak›m› le GenifllikSiparifl No KutuAC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz A TE* AdediAsimetri alg›lamal› 3 faz›n N’ye göre denetlenmesi2 enversör kontakl›230 230/400 4 2 5TT3 408 13/10* TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/6


D‹⁄ER N Sistem C‹HAZLARI>N< Sigorta DenetleyicisiKullan›m Alan›:Bütün eriyen telli sigortalar›ndenetlenmesinde, özellikle bir ya da birdenfazla faz sigortas›n›n erimesi durumundamotorlar›n otomatik devredenç›kar›lmas›nda kullan›l›r.• DIN VDE 0435, IEC 255’e uygun• Tüm eriyen telli sigortalar içinkullan›ma uygundur.• Devreden ç›kan almaçlar› ihbar eder.• Dengesiz yüklemelerde, asimetrik veharmonikli flebekelerde veya geribesleyen motorlarda kullan›labilir.Anma Kumanda AnmaGerilimi Ue GerilimiUc Ak›m› le GenifllikSiparifl No KutuAC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz A TE* Adedi3 AC380...415 230 4 2 5TT3 170 1Fonksiyon fiemas›Ba¤lant› ÖrnekleriL1/L2/L3L1 L2 L3 3 AC 400 VLN13-14F1 F2F3L1 L2 L3 13L1 L2 L3 14OffOnHerhangi bir faz sigortas›n›n erimesidurumunda motor derhal devredenç›kar (motorun iki fazda çal›flmas›n›engellemek için). Eriyen sigortade¤ifltirildikten sonra motor tekraron butonuna bas›larak çal›flt›r›labilir.Motor koruma flalterlerinde oldu¤uüzere, motorun ar›zal› sigorta iledevreye giresi mümkün de¤ildir.Şekil. 21M3 ~A12-6593a>N< PARAFUDRLARMalzeme CinsiMaksimumÖnSigortagL/gG (A)K›sa DevreKesmeKapasitesi(kA)SipariflNoKutuAdetAG için AfiIRI GER‹L‹M SINIRLAYICISI PARAFUDRLARC s›n›f› (Elektrik sayac› sonras› 125 15 5SD7052 1kullan›m› için)1 kutuplu1 TE geniflli¤inde275 V, 50HzAçma süresi ≤ 25 nsn.Minimum kesit: 1,5 mm 2Maksimum kesit: 35 mm 2Optik fonksiyon ve ar›zagöstergesi mevcut1C/O Enversör Kontakl› 125 15 5SD7053 1AG için YILDIRIMA KARfiI KORUYUCU PARAFUDRLARB s›n›f› (Elektrik sayac› öncesi 160 50 5SD7056 1kullan›m› için)1 kutuplu 250 75 5SD7050 12 TE geniflli¤inde255 V, 50HzAçma süresi ≤ 100 nsn.Minimum kesit: 10 mm 2Maksimum kesit: 50 mm 2* TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/6c/o: Enversör kontak3/11


D‹⁄ER N Sistem C‹HAZLARI>N< Faz Varl›¤› / Gösterge Denetleme Röleleri• DIN VDE 0435 k›s›m 303, IEC 255’e göre• Her bir faz için ayr› LED• Faz s›ras› istenildi¤i gibi ba¤lanabilir.Anma Kumanda AnmaGerilimi Ue GerilimiUc Ak›m› le GenifllikSiparifl No KutuAC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz A TE* AdediFaz varl›¤› optik gösterimi250 230/400 4 1 5TT3 420 1‹hbar konta¤› ile fazlar›n denetimi1 enversör kontakl›250 230/400 4 1 5TT3 421>N< Faz Yönü Gösterge / Denetleme Röleleri• DIN VDE 0435 k›s›m 303, IEC 255’e göreAnma Kumanda AnmaGerilimi Ue GerilimiUc Ak›m› le GenifllikSiparifl No KutuAC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz A TE* AdediFaz s›ras›n›n optik gösterimi250 400 4 1 5TT3 422 1‹hbar konta¤› ile faz s›ras›n›n denetimi1 enversör kontakl›250 400 4 1 5TT3 423‹flletme Saat Say›c›lar›Kullan›m Alan›:Boyler veya tak›m tezgah› vb. almaçlar›n iflletme sürelerini ölçmede kullan›l›r.• Ön Çerçeve:48x48 mm/ D›fl çerçeve:55x55 mm• Koruma S›n›f›: Kutu IP 65, klemensler IP 20• Montaj Derinli¤i:34 mm• Pano Montaj Ölçüleri:45.5x45.5 mm/ø 50.5 mmAnmaGüçGerilimiUe Harcamas› Ps GenifllikSiparifl No Kutu~ V VA TE* AdediPano Montajl› Sayaç Numaratörü: 00000,00 hDC 10..80 V 0,01....1,2 7KT 5500 1AC 24 V, 50 Hz 0,2 7KT 5505AC 115 V, 50 Hz 0,9 7KT 5501AC 230 V, 50 Hz 1,8 7KT 5502‹flletme Saat Say›c›s› Çerçevesi55x55mm 7KT 9020>N< Sayaç Numaratörü: 00000,0 hDC 10..27 V 0,7....0,09 2 7KT5 745AC 24 V, 50 Hz 0,2 2 7KT5 745-4AC 115 V, 50 Hz 0,9 7KT5 745-0AC 230 V, 50 Hz 1,8 7KT5 745-13/12* TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Teknik ölçüler bkz. s. 5/6


DA⁄ITIM KUTULARISimbox Universal LC 4/2S›v› Üstü Plastik Kutular 4/2S›v› Alt› Sac Da¤›t›m Kutular› 4/2S›va Üstü Adaptör Çerçevesi 4/24


DA⁄ITIM KUTULARISimbox Universal LC• S›va Alt› ve S›va Üstü Da¤›t›m Kutular›• Standartlara ve iç tesisat yönetmeli¤inde belirtilen flartlara tam uygunluk• Estetik görünümü ile her duvara uyumlu GIUGIARO dizayn›• Tüm N-Sistem enstalasyon cihazlar›n›n kolayca montaj›na uygun• 12’lik otomat genifllik¤inde 1,2 veya 3 s›ral›, s›va alt› veya s›va üstü da¤›t›m kutular›• 4 veya 8 Otomat geniflli¤inde s›va alt› da¤›t›m kutular›• Yar› saydam 180° aç›lan kapakl›• Sa¤dan veya soldan monte edilebilen kapaklar• Darbeye mükavim kasa ve plastik da¤›t›m kutusu• Nötr ve topraklama klemensleri mevcut• 35mm genifllikte çelik cihaz ray›Simetrik Dizayn• Kaybolmaya karfl› emniyetli vidalar• ‹stendi¤i takdirde da¤›t›m kutular› basit bir aksesuar ile birbirine ba¤lanabilir.• Kolay montaj• Koruma s›n›f› IP 40• ISO 9001 güvenvcesiMalzeme Cinsi Ölçüler (mm) Siparifl No KutuGxYxDAdediSIVA ALTI1 s›ral› 4 TE 164x264x114 8GB1101-2 11 s›ral› 8 TE 236x264x114 8GB1101-31 s›ral› 12 TE 328x264x115 8GB1101-12 s›ral› 24 TE 328x434x115 8GB1102-13 s›ral› 36 TE 328x599x115 8GB1103-1SIVA ÜSTÜ1 s›ral› 12 TE 300x236x113 8GB1301-1 12 s›ral› 24 TE 300x406x113 8GB1302-13 s›ral› 36 TE 300x571x113 8GB1303-1YARDIMCI DONANIMDa¤›t›m Kutusu ba¤lant› parças› 1 set 2 Adet 8GB2083-0 11 set (2 Adet)S›va Üstü Plastik Kutular• Termoplastik malzemeden mamul, s›va üstü kutulard›r.• Kablo ba¤lant›lar› alttan, üstten, yanlardan ve arkadan yap›labilir.• Pencere örtü plakalar› k›r›larak, kutu tipine göre 1 veya 2 ünitelik(TE) N Sistem cihaz› ilave edilebilir.• Anahtar tak›labilir, gerekti¤inde mühürlenebilir.Ölçüler (mm) Siparifl No. KutuTE* GxYxD Adedi8GB1...5ST0 3105ST0 3115ST0 3218GB0 3011-2 45x145x60 5ST0 310 13-4 80x145x60 5ST0 3116-8 155x145x60 5ST0 321S›va Alt› Sac Da¤›t›m Kutular›• Bir s›ras›na 12 Ünite (TE) cihaz tak›labilir.• 1,2 ve 3 s›ral› tipleri mevcuttur.• Darbe ve çizilmeye karfl› elektrostatik toz boyal›d›r• Temelde s›va alt› olup, adaptör çerçevesi ile s›va üstü yap›labilir• Saçtan mamül olan bu kutular›n d›fl kapaklar› fleffaf plastiktir• Bofl kalan N-Otomat yerleri için örtü plakas› mevcutturÖlçüler (mm) Siparifl No. KutuTE* GxYxD Adedi8GB 302Tek s›ral› 12 265 x 170 x 98 8GB0 301 1‹ki s›ral› 24 265 x 270 x 98 8GB0 302Üç s›ral› 36 265 x 370 x 98 8GB0 303SIVA ÜSTÜ ADAPTÖR ÇERÇEVES‹Tek s›ral› 305 x 196 x 98 8GB0 301-1YA 1‹ki s›ral› 305 x 296 x 98 8GB0 302-1YAÜç s›ral› 305 x 396 x 98 8GB0 303-1YA8GB0 3034/2* TE, 1 Otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.Bütün N Sistem cihazlar›n›n kaç TE oldu¤u seçim tablolar›nda verilmifltir.


TEKN‹K ÖLÇÜLER211 NT2NA1A22L/16 7 8 9 10 111 2 3 4 5L1N>N< Otomatlar 5/2>N< Otomatlar için Yard›mc› Donan›mlar 5/2Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar› ve 5/2Yard›mc› KontaklarHata Ak›m› Koruma Anahtarl› >N< Otomatlar 5/3ve S›va Alt› Prizler>N< Anahtarlar 5/3>N< Butonlar 5/3>N< Sinyal Lambas› 5/4>N< Toprakl› Priz 5/4>N< Uzaktan Kumanda Darbe Ak›m fialteri 5/4>N< Zil Trafosu 5/4>N< Zaman fialteri 5/4>N< Enerji Tasarruf Program fialteri 5/4>N< Ayd›nlatma Program fialteri 5/4>N< EVG-Zaman fialteri 5/4>N< Insta Tip Mini Kontaktör 5/5>N< Digital fialt Saati 5/5>N< Mekanik fialt Saati 5/5>N< Loflluk fialteri 5/5>N< Düflük Gerilim Röleleri 5/6>N< Afl›r› Gerilim Rölesi 5/6>N< Düflük /Afl›r› Gerilim Rölesi 5/6>N< Sigorta Denetleyicisi 5/6>N< ‹flletme Saat Say›c›lar› 5/6>N< Faz Varl›¤› Gösterge Denetleme Röleleri 5/6>N< Faz Yönü Gösterge Denetleme Röleleri 5/6>N< Parafudr 5/655/1


TEKN‹K ÖLÇÜLER>N< Otomatlar22 42 4 62 4 6 845901131 3 51 3 5 712_06139a18365SQ2, 5SX2, 5SX4, 5SX5547274455113135135745902275SP425442 48162 41086812_06140c4470>N< Otomatlar ‹çin Yard›mc› Donan›mlar45909045912_06334b5512_06673b18 6 44705SX91, 5SX925ST3Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar› ve Yard›mc› Kontaklar1 N1 N1 3 5N45901- 5SM.312, 5SM.314, 5SM.612, 5SM.56142- 5SM.316, 5SM.317, 5SM.616, 5SM.6173- 5SM.342, 5SM.344, 5SM.346,5SM.3475SM.642, 5SM.644, 5SM.646, 5SM.6472TN2TNT2 4 6 N12_07860361452723447 a4590Typ a5SM1 555SM3 701/L1 3/L2 5/L3 7/N4587T12_078609 447 a2/L1 4/L2 6/L3 8/N72612_0783043605SW35SM3345-0, 5SM3645-05/2


TEKN‹K ÖLÇÜLERHata Ak›m› Koruma Anahtarl› >N< Otomatlar ve S›va Alt› Prizler12_07081a1 N1 3 5NT4590,52 N3512_06883a459880744582 4 6 N10812_06040b44535SU3747, 5SU6747 5SU3647, 5SU6647 5SZ9212>N< Anahtarlar111 31 3 51 3 5 7/N1 21 2 3 4456790L N1812_05953a21812_05950a2 41812_05947a2 463612_05948a2 4 6 8/N3612_05949aL1812_05951aL 1L 23612_05952b12_05916a72444555TE71015TE71115TE72115TE71125TE72125TE71135TE73135TE73145TE71415TE71615TE716211 31 3 51 3 5 7/N459021812_05943a5TE74115TE75115TE76115TE77112 4365TE74125TE75125TE76125TE771212_05944a2 4545TE72135TE74135TE75135TE76135TE77135TE781312_05945a6 2 4 65TE72145TE74145TE75145TE76145TE7714728/N12_05946a12_05942a74455>N< Butonlar31X1X14567902112_06004b4X212_05927b2X212_06003a12_05916a185TE47005TE47045TE47055TE47065TE4707185TE4701185TE470272444555/3


TEKN‹K ÖLÇÜLER>N< Sinyal Lambas›>N< Toprakl› Priz2 41 34567904412_0711472444555TE57005TE6700>N< Uzaktan Kumanda Darbe Ak›m fialteri185TT55311818367 24443636555TT5532 5TT5533 5TT5536 5TT51505TT51515TT51525TT515345904567901812_071137244455ZE ZAZE ZAA1 A2A1 A2A1 A2A1 A21414 2445679045902L/12 3L/12 41 32 4 61 3 512_07119L NGE GA 13L NGE GA 13 2312_06710c54355>N< Zil Trafosu>N< Zaman fialteri8 V12_6287c2 N19072,6459036230-240 V253654455L1812_0716c5 43554AC21065TT1310>N< Enerji Tasarruf Program fialteri, >N< Ayd›nlatma Program fialteri ve >N< EVG-Zaman fialteriA115A218A115A113 14 TB1 B24590459016 T18A2 T185 435512_6550A2 +3612_06708b5 43555TT13005TT13015TT13035/4


TEKN‹K ÖLÇÜLER>N< Insta Tip Mini Kontaktör12_05930bA112_05931bA112_05932a13 A1 5 7(13)1 2 3131 2 3215TT 39835TT 39845TT 39855TT 39865TT 39875TT 39885TT 39905TT 39915TT38065TT3807>N< Digital fialt Saati7LF41107LF41117LF4114 7LF4121 7LF4150 7LF4151 7LF41527LF41537LF4154>N< Mekanik fialt Saati357218445,5 557LF5141 7LQ1005 7LQ1008>N< Loflluk fialteri7 66 7 8 9 10 1145906042624262457245902 4 6 142 4 62236A236A24455(14)2 4 A2 6 85412_07123a7 42,5 *)556786786 7 8 9 10 11459012345361234536123453612 3455412 3455412 34554512_07566445512_06547a3 41 2 3 aba b 2 1 3 4 5 6459045901 212_07129b12_07086544551 2 3 4 53512_06327a1 2 3 4 554 5,5 44555TT3304 5TT3305 5TT339012_05933a355/5


TEKN‹K ÖLÇÜLER>N< Düflük Gerilim Rölesi, >N< Afl›r› Gerilim Rölesi, >N< Düflük / Afl›r› Gerilim Rölesi ve >N< Sigorta DenetleyicisiL1 NL1 L2L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3 NL1 L2 L3144590459045901214 1118122214 11 24 213612 2214 11 24 21365TT 3400 5TT 3402 5TT 31945TT312512_071355435512 2214 11 24 2112_7088aL1 L2 L3365 4336555TT 3408 5TT 3170155435512_06549a>N< ‹flletme Saat Say›c›lar›45852 335,57KT57457KT5745-07KT5745-17KT5745-412_0713140,55 53>N< Faz Varl›¤› / Gösterge Denetleme Röleleri ve >N< Faz Yönü Gösterge / Denetleme RöleleriL1 NL2 L3L1 NL2 L3L1L2 L3L1L2 L3459045901214 1112_071361818 5 431818555TT3420 5TT3421 5TT3422 5TT34231214 1312_0713654355>N< Parafudr30 3012_07615a12_07618a4590459036(= 2 TE)6,743,55818(= 1 TE)6,743,5585SD705012_0761715,4 195SD70525SD70535/6


S‹PAR‹fi NUMARALARI ‹NDEKS‹4AC5SD5SM5SP5SQ5ST5SU5SW5SX5SZ5TE5TG5TT7KT7LF7LQ8GB66/1


S‹PAR‹fi NUMARALARI ‹NDEKS‹Siparifl No. Sayfa Siparifl No. Sayfa Siparifl No. Sayfa4AC4AC 21 3/3, 5/45SD5SD70 3/11, 5/65SM5SM13 2/5, 5/25SM16 2/5, 5/25SM23 2/5, 5/25SM26 2/5, 5/25SM33 2/5, 5/25SM36 2/5, 5/25SP5SP41 1/6, 1/7, 5/25SP42 1/6, 1/7, 5/25SP43 1/6, 1/7, 5/25SP44 1/6, 1/7, 5/25SQ5SQ21 1/6, 1/7, 5/25SQ22 1/6, 1/7, 5/25SQ23 1/6, 1/8, 5/25SQ25 1/6, 1/7, 5/25SQ26 1/8, 5/25ST5ST03 4/25ST11 1/105ST22 1/105ST30 1/9, 5/25SU5SU36 2/6, 5/35SU37 2/6, 5/35SU66 2/6, 5/35SU67 2/6, 5/35SW5SW30 2/5, 5/25SX5SX21 1/6, 1/7, 5/25SX22 1/6, 1/7, 5/25SX23 1/6, 1/8, 5/25SX25 1/6, 1/7, 5/25SX26 1/6, 1/8, 5/25SX41 1/6, 1/7, 5/25SX42 1/6, 1/7, 5/25SX43 1/6, 1/8, 5/25SX45 1/6, 1/7, 5/25SX46 1/6, 1/8, 5/25SX51 1/6, 1/7, 5/25SX52 1/6, 5/25SX91 1/9, 5/25SX92 1/9, 5/25SX93 1/95SZ5TZ92 2/6, 5/35TE5TE47 3/3, 5/35TE57 3/3, 5/45TE67 3/3, 5/45TE71 3/2, 5/35TE72 3/2, 5/35TE73 3/2, 5/35TE74 3/2, 5/35TE75 3/2, 5/35TE76 3/2, 5/35TE87 3/2, 5/35TE78 3/2, 5/35TG5TG80 3/35TT5TT13 3/5, 3/6, 3/7, 5/45TT31 3/10, 3/11, 5/65TT33 3/9, 5/55TT34 3/10, 3/12, 5/65TT38 3/7, 5/55TT39 3/7, 5/55TT51 3/4, 5/45TT55 3/4, 5/47KT7KT55 3/127KT57 3/12, 5/67KT90 3/127LF7LF41 3/8, 5/57LF51 3/9, 5/57LQ7LQ10 3/9, 5/58GB8GB03 4/28GB11 4/28GB13 4/28GB20 4/26/2

More magazines by this user
Similar magazines