kürt halkına özgürlük!

yuruyus.com
  • No tags were found...

kürt halkına özgürlük!

KÜRT HALKINAÖZGÜRLÜK!www.yuruyus.comHaftal›k Dergi / Say›: 13810 fiubat 2008Fiyat›: 1 YTL(kdv dahil)info@yuruyus.comAmerikanc›Kürt Halk›naSald›r›lara Son Verin!KürtHalk›n›YokEdemezsiniz!AKP‹nançÖzgürlü¤ünüSavunamaz!www.yuruyus.comSay›:138info@yuruyus.comISSN 13005 - 7944


ADALET ‹STE⁄‹M‹Z B‹TMEYECEKBa¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm MücadelesindeYitirdiklerimiz15 fiubat-21 fiubat Ulafl BARDAKÇITarih yazanlarFerhatlar yinesokaklarda...Ferhat yineyürüyor...Ferhat Gerçek’i vuran polisin hala tutuklanmamas›nedeniyle adalet istemeye devam edenTemel Haklar üyeleri, bu hafta da yapt›klar› eylemlerlekatillerin tutuklanmas›n› istediler.1 May›s Mahallesi’nde 3 fiubat günü yap›laneylemde “Ferhat Gerçek’i Vuran Polis Hala Tutuklanmad›”pankart› aç›l›rken “Adalet ‹stiyoruz,Ferhat’› Vuran Polis Tutuklans›n, Yürüyüfl Susturula-maz”sloganlar› at›ld›. Eylemde yap›lanaç›klama- da siyasi iktidar›n “Ergenekon” operasyonla-r›ylaaklanmaya çal›fl›ld›¤› fakat Ferhat’›vuran polisin tutuklanmad›¤› vurguland›.Aç›kla- man›n ard›ndan Yürüyüfl okurlar› mahallede“Fer-hat’›n b›rakt›¤› yerden...” derginin tan›t›mve sat›-fl›n› sürdürerek bir saat boyunca Yürüyüfl’ünsesini ve ça¤r›lar›n› halka ulaflt›rd›lar.Ba¤›ms›zl›k kavgas›n› her koflulda sürdürenFerhatlar’›n seslerinin k›s›lamayaca¤›n›n hayk›r›ld›¤›yerlerden birisi de Avc›lar oldu. 5 fiubat’taAvc›lar Yeflilkent Mahallesi Sa¤l›k Oca¤› önündeaç›klama yapan Temel Haklar üyeleri 47 derginin da¤›t›m›n› yapt›lar.6 fiubat’ta Okmeydan› Fatih Sultan Caddesi yol a¤z›nda yap›lan eylemde de adalettalebi hayk›r›ld› ve Yürüyüfl’ün kurflunlarla engellenemeye¤i vurguland›.ERZ‹NCAN, ANTALYA, ‹ZM‹R, ADANA, BURSA...SOKAK SOKAK YÜRÜYÜfi...Yo¤un kar ya¤›fl›yla yollar›n kapand›¤›Erzincan’da 28 Ocak günü YürüyüflDergisi’nin sat›fl› gerçeklefltirildi. ErzincanGençlik Dernekli ö¤renciler, CumhuriyetMahallesi’nde ve çarfl› merkezindeYürüyüfl’ün sesini halka tafl›d›lar,Ortak Düflman Amerika’ya karfl› mücadeleça¤r›s› yapt›lar. Hava flartlar›n›ntüm olumsuzlu¤una ra¤men 35 dergi sat›l›rkenYürüyüfl’ün her zaman yolunadevam edece¤inin ve gerçeklerin herkoflulda halka ulaflt›r›laca¤›n›n vurgusuyap›ld›.***Adana’da Yürüyüfl okurlar› 1 fiubatgünü Obalar Caddesi’nde Yürüyüfl sat›-fl›na ç›kt›lar. Da¤l›o¤lu Mahallesi’ne kadarcadde üzerinde bulunan esnaflaraYürüyüfl’ü ulaflt›ran okurlar›m›z, girdikleriher esnafa; Amerika’ya neden karfl›olunmas› gerekti¤ini anlatarak, herkesebu kampanyaya destek verme ça¤r›s›ndabulundular. 25 derginin halkaulaflt›r›ld›¤›da¤›t›mda biresnaf, dergisat›fl›na bizzatkat›larakdergiyi esnaflara tan›tt›.***Yürüyüfl’ün tan›t›m ve sat›fllar› Antalya’daher hafta oldu¤u gibi bu haftada devam etti. 31 Ocak’ta fiarampolMahallesi’nde, 1 fiubat’ta ise Maz›da¤›,Yavuz Selim mahallelerindeydiler. Antalya’n›nyoksul mahallelerinde dergibafll›klar› okunarak “Ortak düflman›m›zAmerika’ya karfl› birleflelim, açl›¤›m›-z›n yoksullu¤umuzun hesab›n›soral›m” ça¤r›lar› yap›l›rken 59dergi sat›ld›.***Yürüyüfl okurlar› 3 fiubat günüBursa’n›n Teleferik, Meskenve Ortaba¤lar mahallelerindeYürüyüfl önlükleriyle dergi sat›-fl›n› gerçeklefltirdiler 25 dergininsat›ld›¤› da¤›t›mda halka“Ortak düflman Amerika’d›r”kampanyas›n› anlatan okurlar›-m›z, halk› 17 fiubat’ta yap›lacak“Ortak Düflman Amerika’d›r” gecesinedavet ettiler.***2 fiubat günü Buca Y›ld›z Mahallesi’ndeyap›lan dergi da¤›t›m›ndaAKP’nin halklar›n de¤erlerini kullanarakoy kap›s› olarak gördü¤ü Alevi aç›-l›m› politikas›yla Alevi halk›n›, türbantart›flmalar›yla da Sünni halk›n› kand›rd›¤›anlat›ld›. Halk›n ilgiyle karfl›lad›¤›tan›t›mda, 25 dergi sat›l›rken bir Kürtkad›n›n›n okuma-yazmas› olmad›¤› haldeçocuklar›n›n okumas› için bakkaldanborç ald›¤› para ile dergiyi almas›,ö¤retici bir örnekti.19 fiubat 1972’de ‹stanbul Arnavutköy’dekuflat›ld›¤› evde direnerekflehit düfltü.ULAfi BARDAKÇI, THKP-C'nin önderkadrolar›ndand›r. 1947, K›rflehir‹li, Hac›bektafl ‹lçesi, BalaUlafl BARDAKÇI Mahallesi do¤umludur.O daha çok gerilla yan›yla tan›-n›r. Ancak THKP-C'nin ortaya ç›kt›¤› ideolojik mücadelesürecinin bütününde yer alan, sürece siyasal katk›lar›ylada yön veren bir önderdir. Ayr›flmalar›n daha belirgin birkarakter kazanmaya bafllad›¤› 1969 FKF Kurultay›'ndadevrimci bir partinin gereklili¤ini ortaya koyanlardan biridirUlafl Bardakç›.ODTÜ'de Ulafl Bardakç›, Münir Aktolga ve ‹rfan Uçar,SBF'de Mahir Çayan, Yusuf Küpeli ve Hüseyin Cevahir,“düzen d›fl›” bir örgütlenmeye sahip olmak gerekti¤indeVatan›n›n ba¤›ms›zl›-¤›, halk›n›n özgürlü-¤ü için devrimci hareketinsaflar›nda mücadeleyekat›ld›. 13fiubat’ta gözalt›naAli R›za A⁄DO⁄ANal›nd›, ayn› gün Beyo¤luEmniyeti’nin 3.kat›ndan afla¤›ya at›ld›. Kald›r›ld›¤› hastanede16 fiubat 1991’de flehit düfltü. ‹flkencecilertaraf›ndan gözalt›na al›nd›¤› o gün deemperyalist savafla karfl› bildiri da¤›t›yordu.1971 Dersim Ovac›k do¤umlu Ali R›za, halk›-n›n mücadelesinde ölümsüzleflti.netleflmifllerdir. THKP-C'nin önder kadrolar›n› oluflturacakolan bu isimler, bu süreçte birlikte olduklar› çeflitliçevrelerle de ayr›flmay› ve netleflmeyi derinlefltirerek1969 k›fl›nda THKP-C'nin ilk çekirde¤ini oluflturdular.‹lk büyük askeri eylemlerden biri Küçükesat Ziraat Bankas›'ndanyap›lan kamulaflt›rmad›r. Ulafl bu eylemin içindedir.Ulafl THKP-C'nin ilk Genel Komitesi'nde de yer al›r.1971'de Ulafl da içlerinde olmak üzere THKP-C önderlerininbir k›sm› tutsak düflerler. Ulafl tutsakl›¤›n›n bafl›ndanitibaren firar çabas› içinde olur. Ve çeflitli giriflimlerin baflar›s›zkalmas›ndan sonra 29 Kas›m 1971 günü Mahir Çayan,Ziya Y›lmaz, Cihan Alptekin, Ulafl Bardakç› ve ÖmerAyna Kartal-Maltepe Askeri Cezaevi'nden firar eyleminigerçeklefltirirler.Firarlardan sonra Genel Komite yeniden düzenlenir. UlaflBardakç› bu Genel Komite'nin de üyesidir. fiehit düflünceyekadar bu görevini sürdürdü.Ali Turgut AYTAÇDuran ERDO⁄AN23 fiubat 1934 ç›kt›.Bir ba¤›ms›zl›ksavaflç›s›d›r o.Amerikan emperyalizminekarfl›Latin Amerika’daba¤›ms›zl›k bayra¤›n›ilk dalgaland›ranlardand›r.Cesar SAND‹NOSandino, 1893’te,bir köylü ailesininçocu¤u olarak dünyaya geldi. Bir emekçiolarak büyüdü; madenlerde, petrol iflletmelerindeçal›flt›.1926’da ülkesindeki yabanc› iflgaline karfl›savaflmak üzere birkaç yüz kifliyle da¤laraAmerikan 6. Filosu’nun‹stanbul'a geldi¤i 16 fiubat1969’da 6. Filo’ya karfl› protestogösterisi düzenleyen iflçive ö¤renciler, Taksim Alan›’nagirdiklerinde, birkaçgündür toplu namazlar k›larakhaz›rlanan faflistler vefleriatç›lar›n, polis desteklisald›r›s›na u¤rad›lar. Bu gericikitlenin “Allah Allah”naralar› ile sald›r›s›nda AliTurgut Aytaç ve Duran Erdo-¤an ad›ndaki devrimci iflçilerflehit düfltü.Sandino’nun üzerine ABD’nin kurup örgütledi¤ifaflist “ulusal muhaf›zlar” sürüldü.Sandino’nun önderli¤indeki köylü gerillahareketi h›zla geliflti, yayg›nlaflt›. ABD‘ninhava sald›r›lar› da bu geliflmeyi engelleyemedi.ABD, halk›n bu direnifli karfl›s›nda 1933’tekuvvetlerini Nikaragua’dan çekmek zorundakald›. Sandino, köylü kooperatifleri kurma,ülkeden kaçan Amerikan sermayedarlar›n›nmallar›na el konulmas› gibi politikalargelifltirerek mücadeleyi sürdürürken, 22 fiubat1934’te Ulusal Muhaf›zlar taraf›ndankaç›r›larak katledildi.Yanki Go Homeve Topra¤a Düflen TohumlarTarih Ocak 1969’dur... ABD Elçisi Commer,vatan› iflgal edenlerin, sömürenlerin elçisiolarak ODTÜ'de... Commer'in arabas› rektörlü¤ünönünde... Binlerce ö¤renci rektörlükbinas›n›n önüne kofluyor. Protesto gösterileribafll›yor... "Yanki Go Home", "Yanki Go Home","Yaflas›n Tam Ba¤›ms›z Türkiye"... Ulafl,Taylan, Sinan en önde... Commer'in arabas›ters çevriliyor... Ulafl, Taylan, Sinan en önde...Dökülüyor benzin, çak›l›yor kurtulufl yolundabir k›v›lc›m daha. Commer'in arabas› tutufluyor...Emperyalizme meydan okuyor gençlik...Ulafl en önde...Emperyalizmin egemenli¤indeki bir dünyada,Yanki Go Home demek dünyay› tan›mlamakt›r,kurtulufl mücadelesini anlatmakt›r,k›sacas› emperyalizm, sömürgecilik ve kurtuluflad›na çok fley söylemektir...Dünya Yanki’lerin iflgali alt›ndad›r. Dünyan›nezilen halklar›n›n kurtuluflu Yanki’lerinevlerine dönmek zorunda b›rak›lmas›ndad›r.Ulafllar’›n dilindedir Yanki Go Home slogan›.Anadolumuzda halk›m›z›n bir gelece¤i olacaksa,bunun bafllang›c›d›r Yanki Go Home...Öncelikle Yanki’leri evine göndermek gerekir.Yanki’lere bu ülkede yaflam hakk› tan›nmayaca¤›n›ngöstergesidir, Commer’in arabas›n›nyak›lmas›... Yanki’leri evine göndermekiçin, Ulafl’›n elinde “mavzer” de olacakt›r.Anadolu halk›n›n ve dünya halklar›n›ndüflman›d›r Yanki’ler. Ve zaman› gelir, Anadolutopraklar›ndan cenazelerini de tafl›rlarülkelerine... Yanki Go Home!Bir ülkenin sömürge olmas›ndan, iflgalalt›nda olmas›ndan daha kötüsü vard›r. O da,o ülkede ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› dalgaland›racakkimsenin olmamas›d›r. Anadolu böyle birutanc› yaflamam›flt›r. Çünkü Anadolu’nunMahirler’i, Ulafllar’› vard›r.Ulafl, 19 fiubat’ta Yanki’lerin iflbirlikçileritaraf›ndan katledildi¤inde, teorik birikimi,cüreti, militan kiflili¤i ile halk kurtulufl savafl›-n›n önderlerinden, THKP-C’nin kurucular›ndanbirisidir. Fakat Ulafl’a yak›lan a¤›tta söyledi¤igibi “tohumlar düflmüfltür topra¤a”...Bundand›r ki, bundan sonra art›k bu topraklardaYanki Go Home sloganlar› susturulamayacakt›r...


‹Ç‹NDEK‹LERAKP’nin Amerikanc› islam› 4AKP ve MHP riyakarl›¤›n›n kan›t›: Dü¤ümlüözgürlük!... 6Devletin dini! 9Amerika’n›n oldu¤u her yerde kan, gözyafl›... 11Operasyonlar›n durmas› için s›n›rayürüyoruz...! 15Yurtd›fl›: Yak›ld›k yine! yakan belki›rkç›l›kt› belki yoksulluk 16DHKP-C Davas›’nda beraat 18Davutpafla’da halk› katleden AKP’ninrüflvet çark›d›r! 19Türkiye’nin ‘Kaza’ Dosyas› 20Ergenekon devlettir! 24Ba¤›ms›zl›k asgari zemindir 26Kosova’da emperyalizmin flemsiyesi alt›ndaba¤›ms›zl›k! 28Bilgi: Demokrasi 34H›z›r Paflalar’›n torunlar›na boyune¤meyece¤iz 35PSAKD, Kad›köy mitingi ve CHP 36Emek: Tekel’in özellefltirilmek istenmesiprotesto edildi 38Tecrit örtbas edilemiyor 40‘‹flgali bitirmenin tek yolusilahl› mücadeledir!’ 42Gençlik: Karneler baflar› veyabaflar›s›zl›klar›m›z›n... 47Hukuksuz tutuklamalara son 50Hayat›n ‹çindeki Teori 30Emperyalizm-2Siyasette ‹LKE 8AKP’ye destek ABD’ye BOP’a destektirHaf›za 44Mandac›larSorunlar Çözümler 23Kaybedece¤imiz bir fley yokDe¤inmeler 48Parlamenter seviyeYitirdiklerimiz 51Ça¤r› / ‹lanPANEL: “ORTAK DÜfiMAN AMER‹KA’ DIR”Haklar ve ÖzgürlüklerCephesi, Kürt,Türk, Arap, Çerkes,Gürcü tüm milliyetlerden,Alevi, Sünni tüm inançve mezheplerden halk›m›za Amerikanemperyalizmine karfl› tek ses tekyürek olma zaman›d›r diyerekbafllatt›¤› “Ortak DüflmanAmerika’d›r” kampanyas› çerçevesindedüzenledi¤i panele ça¤r› yap›yor:Kat›l›mc›lar:• Prof. Dr. Mehmet Bekaro¤lu• Prof. Dr. Toktam›fl AteflDevrimci Sol Ana Davas›Tarih: 12 fiubat 2008 Saat: 09.00Yer: Üsküdar 1. ACM.Bayrampafla Katliam›Davas›Tarih: 22 fiubat 2008 Saat: 11.00Yer: Eyüp 3. ACM.Samsun’da “ORTAK DÜfiMANAMER‹KA’DIR” KonseriSuavi, Grup YORUM, Erdal Bayrako¤lu, Bayarfiahin, Ercan Ayd›n, ‹dil Tiyatro Atölyesi, TiyatroSimurgTarih: 22 fiubat 2008 Cuma Saat: 18:00Yer: Derya Dü¤ün Salonu- SAMSUN‹letiflim: 0362 431 93 17- 0462 321 43 12Haftalık Süreli Yerel YayınFiyatı: 1 YTLSahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:Halit Güdeno¤luAdres: Katip Mustafa Çelebi Mah.Billurcu Sok. No: 20/ 2Beyo¤lu/ ‹STANBULTelefon-Faks: 0212 251 94 35Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›kAdres: Merkez Mah. Abidei HürriyetCad. Atlas Apt. No: 155-157Kat: 5/14 fiiflli/ ‹STANBULTel: 0212 241 26 41Faks: 0212 241 11 16• fianar Yurdatapan - Sanat盕 Av. Hüseyin Yüksel Biçen• Av. Selçuk Koza¤açl› – ÇHD GenelSekreteri• Alper Turgut – Gazeteci/ Yazar• Ertu¤rul Ünlütürk – ÇevreMühendisleri Odas›• Sevim Belli – Siyaset Bilimci/ yazarTarih: 10 fiubat 2008 /PazarSaat: 13.00 – 18.00Yer: Salon La Bella-Rumeli Cad. No:142/ 4 Osmanbey / ‹stanbulDüzenleyen:Haklar ve Özgürlükler CephesiPANEL: “ORTAKDÜfiMANAMER‹KA’DIR’’Tarih: 17 fiubatPazar Saat: 16.00Yer: Trakya KültürMerkeziHac› Hasan Mah. Aktan Apt.Cumhuriyet Bulvar› BaflaranApt. No: 25/C Babaeski/KIRKLAREL‹Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANEPieter de Hoochstr. 303021 CS Rotterdam/NEDERLAND‹nternet Adresi: www.yuruyus.comMail Adresi: info@yuruyus.comISSN: 1305-7944Hesap No: 1051 - 1637885 SevtapTürkmen / Türkiye ‹fl Bankas› fiiflli fib.Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.Altay Sokak No:10 Çobançeflme/Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m PazarlamaSan. ve Tic. A.fi. Tel: 0 212 354 37 67Avrupa: 4 EuroAlmanya: 4 EuroFransa: 4 Euro‹sviçre: 6 FrankAdres De¤iflikli¤iSeyhan Sosyal Kültürve Sanat Derne¤i'ninYeni adresi:Denizli Mah. M.ÖzelCad. No: 80 K: 2Seyhan/ ADANAHollanda: 4 Euro‹ngiltere: £ 2.5Belçika: 4 EuroAvusturya: 4 Euro


Haftalard›r türban yasa¤›n›nkald›r›l›p kald›-r›lmamas›n› m› tart›fl›yoruz?Hay›r. Görünüm böyle olsada, gerçek farkl›; süregelentart›flma, türban meselesinide, üniversitelerin s›n›rlar›n›da aflan bir tart›flmad›r... Öyleysetart›fl›lan nedir? Bu soruyu do¤rucevaplamak için, tart›flman›n oda-¤›ndaki AKP’nin ülkemizde ve Ortado¤u’daüstlendi¤i rolü görmekgerek.AKP, Amerikan emperyalizmininOrtado¤u’nun ço¤u müslümanhalklar›na karfl› gelifltirdi¤i siyasi,sosyal, kültürel ve askeri sald›r›program›n›n bir parças›d›r. AKP, henüziktidar koltu¤una oturmadanönce Amerika’ya bunun güvencesinivererek iktidar olmufltur. ‹ktidarkoltu¤unda oturdu¤u 5 y›l boyuncada Amerika’ya verdi¤i taahhüde uymufltur.Irak’›n iflgali s›ras›nda tezkereninkabul edilmemesi, AKP’ninAmerikanc› politikas› aç›s›ndan birde¤ifliklik demek de¤ildi. Ki Amerikanemperyalizmini kuflkusuz hoflnutetmeyen bu durum, daha sonraAKP taraf›ndan misliyle telafi edilmifltir.art›k hem Amerika, hemBugün AKP yöneticileri taraf›ndanpervas›zca ilan edilmektedir ki,AKP, Amerika’n›n BOP arac›l›¤›ylaislam ülkelerine “demokrasi, insanhaklar›, özgürlük” götürme politikas›n›ntafleronlar›ndan biridir. AKP,gelece¤ini ABD’nin Ortado¤upolitikalar›na tabi k›lm›flt›r. Buanlamda AKP’nin “özgürlük”anlay›fl›n›n çerçevesini ve muhtevas›n›belirleyen de yineBOP’tur.AKP’nin, Irak’ta, Afganistan’da,Filistin’de müslümanhalklar› katleden emperyalistittifak›n iflbirlikçisi oldu¤ugözönünde bulundurulmadanAKP’ye iliflkin do¤ru hiçbir de-¤erlendirme yap›lamaz. Ve sadecebunu gözönünde bulundurdu¤umuzdada görürüz ki,AKP’nin islam›, Amerika’n›nistedi¤i, be¤endi¤i, flekillendirdi¤ibir islamd›r. Bu ba¤›ml›l›kAKP’nin Amerikanc›‹slam›iliflkisi içinde baflka türlü olmas› damümkün de¤ildir.AKP’nin inanç diye, din diye, islamdiye bir derdi yoktur. Taban›ndahangi rüzgarlar esiyor olursaolsun, AKP bugün sadece iktidarsorununa odaklanm›flt›r. Her fleyebu aç›dan bakmaktad›r. Din bir meta’d›rAKP için; yani al›n›p sat›lanbir mald›r. ‹ktidar için kullan›lanpolitik bir araç’t›r. Türban konusunda“flimdi zaman› de¤il” deyipbu konuyu gündeme getirenleri provokatör,marjinal diye suçlarken de,türban yasa¤›n› kald›rmak için anayasade¤iflikli¤ini gündeme getirirkende, dini inançlar› bir meta vearaç olarak gördü¤ünü ortaya koymaktad›r.Esas olan türban özgürlü-¤ü de¤il, türban sorununun AKP iktidar›nahizmet edip etmemesidir.E¤er türban yasa¤› AKP iktidar›n›nifline yar›yorsa, AKP, kimsenin kuflkusuolmas›n, yasa¤›n devam›ndanyana olur; ki 5 y›ld›r yapt›¤› dabuydu. E¤er türban yasa¤›n›n kald›-r›lmas› AKP’nin ifline yarayacaksa,o zaman “özgürlükçülük” flovlar›eflli¤inde iflte bugünlerde tan›k oldu¤umuzmanevralar gündeme gelir.AKP için‘hassas’ ayr›m, hem Amerikave Avrupa emperyalizminindeste¤ini kaybetmemeli, hem deislamc›l›¤› kullanmaya, islamc›taban› kendi yan›nda tutmayadevam edebilmelidir.Bu ayr›m noktalar›, emperyalizmiürkütmeyecek, kendi kitlesiniküstürmeyecek bir islamc›l›ktaifadesini bulur ki; iflte bu daAmerikanc› islamc›l›kt›r.Türbanla ilgili AKP’nin giriflimlerineyönelik de¤erlendirmelerdenbiri de, türban›n gündemegetirilmesini “suni gündem” olarakde¤erlendirmektir. Bununla ekonomikkrizi veya Kürt sorununu veyabaflka fleyleri örtmek istedi¤i ilerisürülmektedir. AKP ekonomik kriziveya Kürt sorununu örtmek istemezmi, ister? Türban›, en genelde dinibunlar için kullanmaz m›, kullan›r!Fakat AKP’nin gericili¤i örgütlemedo¤rultusunda gündeme getirdi¤ibu ve benzeri ad›mlar›, sadece“gündem sapt›rma” veya “suni gündem”gibi de¤erlendirmek, olayayüzeysel bakmak, baflka bir deyifllehafife almakt›r. AKP, hayat›n heralan›nda ve devlet kurumlar›ndasürdürdü¤ü gerici kadrolaflmayla,imam hatiplere, türban meselesine,din e¤itimine, tarikat ve vak›flarailiflkin örtülü aç›k uygulamalar›yla,Amerikanc› islamc›l›k do¤rultusundaörgütleme yap›yor. Bunungörülmemesi, çeflitli de¤erlendirmeyanl›fllar›n› da beraberinde getirecektir.Amerikanc› islamc›l›k, Amerikanemperyalizminin Ortado-¤u’daki tüm politikalar›na destekverilen, islam›n, müslümanl›¤›nAmerika’n›n hizmetine sunuldu¤ubir islamc›l›kt›r. Amerikanc›islamc›l›k, kitlelerin sadakalarlaidare edilebildi¤i birislamc›l›kt›r. Türban›n ve tümdi¤er dini simgelerin, di¤erinanç unsurlar›n›n bir meta olarakgörülüp al›n›p sat›ld›¤›, araçolarak kullan›ld›¤› islamc›l›k,Amerika’n›n Ortado¤u’da empozeetti¤i modelden baflka birfley de¤ildir. “Il›ml› islam” dedikleride budur; yani kapitalizme,emperyalizme tam uyumusa¤lanm›fl islam! ABD böyle istiyorve AKP de uyguluyor.4 GÜNDEM 10 fiubat 2008


‹ster siyasal, ister dini aç›dan olsun;Ortado¤u’da emperyalizminonay›n› alan bir “model” olmak demek,Büyük Ortado¤u Projesi demektir.ABD Devlet Baflkan›Bush’un, Avrupal› emperyalistlerinTürkiye’den söz ederken “müslümanülke”, “müslüman demokratikülke” gibi islam ve müslümanl›k s›-fatlar›yla birlikte söz etmesi, kuflkusuztesadüfi de¤ildir. Amerika’n›nistedi¤i islamc›l›k budur.iktidar›, geçen 5 y›ll›kAKP iktidar dönemi boyunca, temeldedüzene uyum sa¤larken,belli baz› aç›lardan da düzenikendine uydurmaya çal›flmaktad›r.Elbette AKP bunuyaparken “tek bafl›na” de¤ildir.Bafltan itibaren oligarflinin icazetines›¤›narak var olan, emperyalizmindeste¤iyle iktidarolan bir partinin zaten tek bafl›-na bir konuda politika belirleyipuygulamas› da düflünülemez.AKP’nin düzeni belli aç›lardankendine uydurma politikas›,Amerikan islamc›l›¤›n› örgütlemepolitikas›d›r ve do¤al olarakAmerika’n›n deste¤indedir.AKP, bu deste¤i de arkas›naalarak, “›l›ml› islam modeli”ninbir devam› olarak yönetiminibir tür “dini otorite”ye de dönüfltürmekistemektedir. Baflbakan Erdo¤an’›nzaman zaman “bunu ulemayasormak gerek” deyiflleri, zamanzaman bizzat kendisinin birulema gibi “islamda neyin olup neyinolmayaca¤›” hakk›nda fetvalarvermesi, sadece Erdo¤an’›n “boflbo¤azl›¤›”yla,irticalen yapt›¤› konuflmalardaki“gaf”larla aç›klanamaz.Bu yaklafl›mlarda bir politikaoldu¤u aç›kt›r. Bunun AKP aç›s›ndanbelirleyici ve vazgeçilmez birpolitika haline gelip gelmeyece¤iise esas olarak geliflmelere göre flekillenecektir.‹slamc›l›¤›n takiyyeve yavafl yavafl, s›zarak ele geçirmepolitikas›, adeta gelenekselleflmifltir.Yüzy›llar öncesinden Fethullah’a,Tayyip Erdo¤anlar’a kadar uzay›pgelen bir çizgidir.AKP için bu noktadaki “hassas”ayr›m, bütün bunlar› yaparken,Amerikanc› islamc›l›¤ahizmet eden bir politika, özgürlüklerigelifltiremeyece¤ine göremevcut tart›flma içinde AKP-MHPittifak›n› desteklemek, nedemokratl›kt›r, ne inançözgürlü¤ünden yana olmak!inanç özgürlü¤ünü ancakdevrimci, demokratik bir iktidarsa¤lar; Amerikanc› bir iktidarde¤il.hem Amerika ve Avrupa emperyalizminindeste¤ini kaybetmemeli,hem de islamc›l›¤› kullanmaya, islamc›taban› kendi yan›nda tutmayadevam edebilmelidir. AKP’nin ileri-geriad›mlar›, zaman zaman“milli görüfl gömle¤ini” ç›kard›kdeyip bir baflka zaman her ad›m›n›“bismillahla” atan bir Baflbakangörünümü sergilemesi, AKP’nin budengeleri gözeten politikalar›n›nürünüdür. Dinin devletteki ve siyasettekiyeri de iflte buna göre flekilleniyor;AKP; dini, hem bir metaolarak, politik bir araç olarak kullanabilmeli,ama ayn› zamanda islamc›,müslüman kitleye de s›rt›n› yaslayabilmelidir.Bütün bu ayr›m noktalar›,emperyalizmi ürkütmeyecek,kendi kitlesini küstürmeyecek birislamc›l›kta ifadesini bulur ki; bu daAmerikanc› islamc›l›kt›r.AKP iktidar›n›n gündemine ald›-¤› veya alaca¤› hiçbir sorunailiflkin, o soruna haklar ve özgürlüklerigeniflleten bir bak›fl aç›s›ndançözüm getirmeyece¤i kesindir. Türbansorunundan F Tipi hapishanelerdekitecrit sorununa, Kürt sorunundan301. madde sorununa kadarAKP’nin sergiledi¤i anlay›fl ve pratikhiç de¤iflmemektedir. Böyle birparti, inanç özgürlü¤ünü savunamaz.Tayyip Erdo¤an tüm bu konulardademagojik aç›klamalar yapmakta,bu aç›klamalar›n›n alk›fllanmas›n›,övülmesini beklemekte vesonra da hiçbir pratik ad›m atmad›¤›halde, o sözlerle yetinilip alk›fl veövgülerin devam etmesini istemektedir.Zihniyeti bu olan, önündeAmerikanc› bir islamc›l›ktan baflkabir “toplum projesi” olmayan birpartidir AKP. Onun a¤z›ndan ç›kanözgürlük kelimesinin tafl›yaca¤› anlamda, Amerikan islamc›l›¤›n›n tan›yaca¤›kadar özgürlüktür!Devrimciler halk›n çeflitli kesimlerininmaruz kald›¤› hertürlü haks›zl›¤›n karfl›s›na dikilirler;halk›n bütün hakl› vemeflru taleplerini desteklerler.Bizim inanç özgürlü¤ü konusundakitavr›m›zda, türban takmay›inanç özgürlü¤ünün birparças› olarak gören bak›fl aç›-m›zda bir de¤ifliklik yoktur.Türbanl› ö¤rencilerin bu hakk›-n› yine destekliyoruz. Fakat bugünküsaflaflma art›k o noktay›aflmaktad›r. Üniversitelerde birkaçbin kifli örtünmüfl ya da türban›n›ç›karm›fl, bu ne demokrasigetirir, ne demokrasiyi öldürür.Bugünkü tart›flma içindemesele sadece türban meseleside¤ildir.Bu noktada flunu bir kez dahaortaya koyal›m; inanç özgürlü-¤ünü ancak devrimci, demokratikbir iktidar sa¤lar; Amerikanc›bir iktidar de¤il. Kimileri, inanç özgürlü¤ünü“herkes istedi¤ini yaps›n”fleklinde anl›yor; hay›r, böylebir özgürlük anlay›fl› da yoktur. Özgürlü¤ünnesnel, tarihsel ve insanl›-¤›n ç›karlar›yla belirlenen biçimlerive s›n›rlar› vard›r. Gericili¤in, faflizmin,fleriatç›l›¤›n, emperyalizm iflbirlikçilerininörgütlenmesi ve bunahizmet eden araçlar, bu anlamda özgürlüks›n›rlar› içinde görülemez.Yine bu çerçevede AKP gericili¤inin,Amerikanc› islamc›l›¤›n geliflmesinehizmet eden bir anayasa de-¤iflikli¤i, bizim destekleyece¤imiz,onaylayaca¤›m›z bir de¤ifliklik olamaz.Amerikanc› islamc›l›¤a hizmeteden bir politika, özgürlükleri gelifltiremeyece¤inegöre mevcut tart›flmaiçinde AKP-MHP ittifak›n› desteklemek,ne demokratl›kt›r, ne deinanç özgürlü¤ünden yana olmak!Say›: 138GÜNDEM 5


AKP ve MHPRiyakarl›¤›n›n Kan›t›:Dü¤ümlüözgürlük!..6 fiubat’ta TBMM’de yap›langörüflmelerde, üniversitelerde türbanyasa¤›n›n kald›r›lmas› için gündemegetirilen anayasa de¤iflikli¤iönerisi, AKP ve MHP’lilerin oylar›ylakabul edildi. Anayasa de¤iflikli¤ininmeclis aflamas›, ikinci oylaman›nyap›lmas›yla sonuçlanacak.AKP ve MHP’nin anayasa de¤iflikli¤iönerisine en “fliddetli” muhalefetiCHP yapt›. CHP “siz fleriat›getirmek istiyorsunuz” diye özetlenebilecekbir çizgide yürütüyor bumuhalefeti. CHP’nin ony›llard›rçizgisi bu zaten. Çünkü onun da,ayn› AKP ve MHP gibi haklar veözgürlükler sorunu yok.Türban meselesinde görünen birbaflka gerçek, düzeniçindeki muhalefetin,burjuva muhalefetin tükenmiflolmas›d›r. Sistem kendi içindebir muhalefet üretememektedir.Muhalefet, hiçbir fleye esastan karfl›ç›kamayan, karfl› ç›kt›¤› hiçbir fleyedair ciddi bir pratik örgütleyemeyen,kitleleri harekete geçiremeyenBaykal’a kalm›flt›r.AKP-MHP ittifak›n›n haz›rlad›-¤› anayasa de¤iflikli¤i karfl›s›nda,kimse, “böyle, yar›m, güdük ve komikbir yasak kald›rma olur mu?”diye elefltirmedi iktidar partisini.Oysa sözkonusu anayasa de¤iflikli-¤ine yöneltilmesi gereken elefltirilerdenbiri de buydu. Çünkü “türbanyasa¤›n› kald›rma!” ad›na ortayagetirdikleri tam da böyle yar›m, güdük,komik, korkak ve riyakarcabir yasayd›.AKP hükümetinin bakanlar›ndanCemil Çiçek, kameralar›n karfl›s›nageçmifl, yemin billah ederek“türbanlar›n› eskisi gibi ba¤layanlarüniversiteler yine giremeyecek”diyordu.Kuflku yok ki masal anlat›yor.Kuflku yok ki, hem Amerikan islamc›l›¤›politikas›n› sürdürüp hemde oligarflinin çeflitli kesimlerinegüvence vermek için takiyye yap›-yor. Ama ne yap›yor olursa olsun,bu tav›rdaki korkakl›k, AKP’li düzenislamc›lar›n›n hiçbir inanc› savunamayaca¤›n›n,hiçbir hak ve özgürlükiçin koltuklar›n› tehlikeye atmayacaklar›n›nkan›t› olarak kaydedilmifloldu.Türban konusunda AKP veMHP’nin getirdi¤i “çeneden ba¤lamal›”özgürlük anlay›fl›, onlar›ninanç özgürlü¤ünü savunmaktan nekadar aciz olduklar›n›n kan›t›d›r. Buayn› zamanda bizzat türban konusundasorun yaflayan ve bir talebiolan kesimlere HAKARETT‹R.Burada bir sözümüz de türban takanlarave türban hakk›n› savunanlarad›r;türbanl›lar, böyle bir hakareti,afla¤›lamay› reddetmelidirler.Düflünün, inanç özgürlü¤ü aç›-s›ndan türban takmay›, hak olaraküniversitelere türbanla girilmesinisavunabilmekten o kadar uzaklar ki;türban›n nas›l ba¤lan›rsa serbest,nas›l ba¤lan›rsa yasak olaca¤›n› tart›fl›yorlar.Anayasa de¤iflikli¤i tasar›s›naneredeyse foto¤raf koyacaklar!Asl›nda o foto¤raf, AKP veMHP’nin korkakl›¤›n›n ve riyakarl›¤›n›nfoto¤raf›d›r... Bu korkakl›k,riyakarl›k ve istismarc›l›kla, herhangibir sorunu çözebilirler mi?MHP’nin AKP’yle oyve istismar yar›fl›...Türban yasa¤›n› kald›rma konusundaoluflan AKP-MHP ittifak› kimileriniflafl›rtt›, beklenmedik buldular.Oysa, Türk-islam senteziaç›s›ndan oligarflinin ony›llard›rsürdürdü¤ü genel politikalara sonderece uygun bir ittifakt›r.fiafl›ranlar›n “hakl›” oldu¤u tekbir yan, geçmiflte Tayyip Erdo¤anve Devlet Bahçeli’nin birbirlerinesöyledikleridir. Erdo¤an’›n Bahçeli’ye,Bahçeli’nin Erdo¤an’a karfl›sarfetti¤i sözleri hat›rlayanlar, okuyanlar,onlar›n bir daha b›rak›n yanyanagelmeyi, ittifak yapmay›, birbirlerininyüzlerine bile bakamayaca¤›n›san›rlar. Ama iflte, burjuvapolitikac›l›¤› tam da böyle bir fleydir.Burjuva politikas›n›n ar damar›yoktur. ‹flte bu yüzden, burjuvaziaras›ndaki hiçbir ittifak flafl›rt›c› olmamal›d›r.Fakat bu ittifak sorunsuz, çokgüçlü bir ittifak da de¤ildir; tersinebu ittifak içinde çok fliddetli biryar›fl ve rekabet sürüyor. Bu enbaflta bir oy yar›fl›d›r. Yar›fl dincilikve milliyetçilik zemininde sürüyor.MHP dincili¤i AKP’ye b›rakmakistemezken, AKP de milliyetçili¤isadece MHP’ye b›rakmak istemiyor.AKP’nin uzun zamand›r sürdürdü¤ü“tek bayrak, tek millet” söylemi,bir yan›yla da bu rekabetin ifadesiydi.AKP’nin milliyetçilik içinde bir çekim merkezi olmas›yla,MHP’nin siyaset alan› daralmaktayd›.‹flte MHP bu noktada AKP’ninalan› fleklinde görülen dincili¤e elatarak, alan›n› geniflletmeye çal›flmaktad›r.Fakat flu bir gerçek ki, dincilikve türban üzerinden MHP’nin girdi-¤i bu yar›fl, MHP’ye yaramayacakt›r.Çünkü, e¤er islamc› tabanda bugiriflim bir sempati toplayacaksa, busempatinin MHP’nin de¤il,AKP’nin hanesine yaz›lmas› dahagüçlü ihtimaldir. MHP, bu noktadasonuç olarak AKP’nin koltuk de¤ne¤iolmufltur.6 TÜRBAN 10 fiubat 2008


Bu ise, seçimler öncesindeMHP’yi, “AKP’yi durduracak,dengeleyecek”! bir güç olarak pazarlayanlar›niflas› demektir.MHP’nin Abdullah Gül’ü Çankaya’yaç›karmak için AKP’ye tamdestek vermesiyle birlikte, CHP-MHP ittifak› üzerine yap›lan teorilergümbür gümbür çökmeye bafllam›flt›.MHP, ‹lhan Selçuklar’danTuncay Özkanlar’a uzanan yelpazedeki“ulusalc›-solcu” kesimin MHPgerçe¤ine gözlerini kapayan tahlillerinirezil ede ede AKP’yle iflbirli-¤ini sürdürüyor.Bu vesileyle, burjuva bas›n yay›norganlar›nda her gün ahkam kesenlerin,“siyaset duayeni” kabuledilenlerin, gerçekte burjuva ayakoyunlar›n›n ötesinde bir fley bilmedikleride bir kez daha a盤a ç›km›floluyor.Mesele, kad›nlar›özgürlefltirmek mi?...Kim yapacak bunu? AKP veMHP mi? Burada asl›nda özet olaraksöylenmesi gereken söz belki defludur: “Hadi can›m sen de!!”‹slamc›lar›n, gericilerin demagojilerinebak›l›rsa, türban, kad›n› evinehapsetmek için de¤il, tam tersine“özgürlefltirmek”, toplumsal yaflamakat›l›m›n› sa¤lamak içinmifl!...AKP’nin ve MHP’nin de amac›buymufl!‹flte tam bu iddiaya karfl›l›k, geçenhafta aç›klanan baz› rakamlar›ortaya serece¤iz:“- Ülkemizde, 15-19 yafl grubundakiher yüz k›z›n 47.5’i evdeoturmaya mahkum edilmifltir.- Ülkemizde 20-24 yafl grubundakiher 100 k›z›n 58.3’ü evindeoturmaktad›r.- Ülkemizde 25-29 yafl grubundakigenç k›zlar›n % 65.8’i ne ö¤renimgörmekte, ne de çal›flmaktad›r.”(T‹SK raporundan)Bu oranlar, birçok ülkede, ülkemizdekininonda biri kadard›r.‹flte kad›nlar›m›za bu ülkede tan›nanözgürlü¤ün s›n›rlar›!Ö¤retim üyeleri! Akademisyenler!Oligarfli içi çat›flman›n taraf› olmay›n!Sesinizi, ba¤›ms›z demokratik bir ülke,demokratik bir üniversite için yükseltin!Önce üniversitelerin üst yönetimi, Üniversiteleraras› Kurul arac›l›¤›ylatürban konusunda tavr›n› aç›klad›. Ard›ndan bir grup akademisyen AKP’yidestekleyen bir bildiriyi üniversite camias›nda imzaya açt›lar.“Türban yasa¤›n›n kald›r›lmas›ndan yana” olan akademisyenlerin bafllatt›¤›imza kampanyas›na karfl›l›k, daha sonra “türban yasa¤›n›n kald›r›lmas›nakarfl›” olan akademisyenlerin imza kampanyas› duyuruldu. Aç›klananlaragöre her iki kampanyaya da binlerce akademisyen imza at›yor.Akademisyenlerin politikan›n içinde olmas›, düflünceleri do¤rultusundaörgütlü bir pratik içinde yer almalar›, tamamen apolitik, duyars›z ve sorumsuzolmalar›ndan ye¤dir; ama bugün kendilerini bir politik tav›r içinde gördüklerizeminin asl›nda kendilerine ait bir zemin olmad›¤›n› da görmelidirler.Görmelidirler ki, bugünkü tav›rlar›yla inanç özgürlü¤ü veya laiklikdo¤rultusunda bir mücadele veriyor olmaktan uzakt›rlar; oligarfli içi çeliflkilerdeoligarflinin bir kesimine yedeklenmifllerdir. AKP’ye veya CHP’ye,Genelkurmay’a yedeklenerek, bilimi, özgürlükleri savunamazs›n›z.2008 y›l› rakamlar› itibariyle üniversitelerde profesör, doçent ve yard›mc›doçent olarak 33 bin ö¤retim üyesi çal›fl›yor. Ö¤retim görevlileri veokutmanlar›n eklenmesiyle say› 89 bini buluyor.Üniversitelerin organik bir parças› olan 89 bin kifliye sormak istiyoruz;Ony›llard›r üniversitelerde bu kadar sorun yaflan›rken, neredeydiniz?Üniversiteler kah faflizmin terörüne, kah emperyalist kültürün sald›r›lar›na,kah tekellerin talan›na maruz kal›rken, neredeydiniz?Üniversiteleri yönetenlerin bask›c›, anti-demokratik, anti-bilimsel uygulamalar›hiç durmaks›z›n sürerken, neredeydiniz?E¤er özgürlüklerden yana bir tav›r içine giriyorsan›z; sizleri ba¤›ms›zl›k,demokrasi mücadelesine ça¤›r›yoruz; çünkü ba¤›ms›zl›¤›n› ve demokrasiyikazanamam›fl bir ülkede inanç ve düflünce özgürlü¤ü olamaz!Profesör, doçent, ö¤retim görevlisi, okutman; kuflku yok ki, milyonlarcainsan›m›zdan daha fazla fark›ndas›n›z birçok fleyin.Adaletsizliklerin, soygunun daha çok fark›ndas›n›z. Fakat iflte bu ayd›nolmaya yeterli de¤ildir. Ayd›n olmak, fark›nda olman›n ötesinde, halka bugerçekleri anlatmak, bunlar› de¤ifltirmek için halk›n önünde olmakt›r.Profesörler, doçentler, ö¤retim görevlileri, okutmanlar; sizleri AYDINOLMAYA, baflta ö¤rencileriniz olmak üzere tüm halk› ayd›nlatmaya ça¤›-r›yoruz. Bu ülkede halk› ayd›nlatmak, en baflta düzen partilerinin, kurumlar›n›nnas›l bir sömürü ve zulüm mekanizmas›n›n parças› oldu¤unu anlatmakt›r.Bunu anlatabilmek için ise, onlara hiçbir biçimde yedeklenmemiflolmak gerekir! Sizleri, ülkemizdeki olumsuzluklar›n kayna¤› olan iflbirlikçiiktidarlara ve onlar› destekleyen emperyalizme karfl› mücadele saflar›naça¤›r›yoruz!Kavga asla laik-fleriatç› kavgas› de¤ildir; kavga, ayd›n›yla emekçisiyleTürkiye halk›n›n emperyalizme karfl› kavgas›d›r. Sizleri bu kavgayaça¤›r›yoruz.Say›: 138TÜRBAN 7


Siyasette‹LKEAKP’ye destek,ABD’ye ve BOP’adestektirKimi ‹slamc› kesimler ABD karfl›t›görünüp, bu çerçevede kimi tav›rlaralmakla birlikte, ayn› zamandaAKP’yi de destekliyorlar.Kimileri AKP’yi kendi iktidarlar›gibi görürken, kimisi de AKP’nin“türban›n üniversitelerde serbest b›-rak›lmas›” gibi kendi talepleriyle çak›flanpolitikalar›na destek veriyor.Fakat, bu kesimler bu politikalar›ylabilinçli ya da bilinçsiz olarakABD’yi ve daha önemlisi ABD’ninBOP projesini desteklemifl oluyorlar.Çünkü, AKP’nin iktidar›n› sa¤lamlaflt›rmas›ndave islamc›l›¤› yayg›nlaflt›rmas›ndaABD’yle uyumiçinde hareket etmektedir. Tüm bupolitikalar AKP’nin oldu¤undan dahafazla ABD’nin politikalar›d›r.Dolay›s›yla ortaya ç›kan durum,“ABD’ye karfl›y›z, fakat ABD politikalar›n›nAKP iktidar› taraf›ndanuygulanmas›na karfl› de¤iliz” gibi birtutars›zl›k olmaktad›r.ABD’nin BOP projesininöncelikli hedefinin Ortado¤u’daegemenlik kurmakoldu¤unu bilmeyenyoktur. Ve bu noktada hedefald›¤› kesimler de, öncelikleAmerika’n›n iflgallerine karfl›ç›kan islami devletler, islamc› örgütlerve müslüman halkt›r. Ve yineherkes bilmektedir ki, AKP ve ABDaras›ndaki iliflkinin belirleyici yanlar›ndanbirisi, AKP iktidar›n›nBOP’ta tafleronluk rolü üstlenmiflolmas›d›r. Proje, AKP’nin Türkiye’dekiiktidar›n› güçlendirmesi,toplumsal yap›da ve devlet yap›s›nda“Il›ml› ‹slam” anlay›fl›n› yerlefltirmesi,kendisini bu çerçevede Ortado¤u’dakabul ettirmesi çerçevesindeflekillendirilmifltir. Durum buyken,ne türban›n üniversitelerdeserbest b›rak›lmas›, ne de islamc›kesimlere seslenen di¤er politikalar›ABD’den ve BOP’tan kopart›larakde¤erlendirilemez.Peki AKP’nin bu durumu de¤ifltirmekiçin bir plan›, politikas› varm›? MHP’nin bunun için bir politikas›var m›? Veya CHP’nin?Kad›nlar›m›z, genç k›zlar›m›z“türbanl›!” olmad›klar› için mi evdekalmaya mahkum oldular? Ama buoranlar› yüzde 1’lere, 5’lere indirmiflülkelerin birço¤unda türbanyok... Nas›l aç›klayaca¤›z o zamanbu durumu?Bu sonuç aç›k ki, türbanla de¤il,emperyalist tekellerin ve iflbirlikçilerininekonomi politikalar›n›n sonucudur.Bu sonuç, oligarflinin kendiç›karlar› için çeflitli feodal de¤erleri,gelenekleri toplumsal yaflamiçinde sürdürmelerinin sonucudur.‹kiyüzlü burjuva politikas›, kad›nlar›m›z›n,genç k›zlar›m›z›nmevcut sorunlar›n› yok sayarak,“Türban ma¤durlar›n›n sorunu öncelikli,onlar›n ma¤duriyetine sonverece¤iz” diyorlar.Peki mesela daha geçen haftaDavutpafla’da onlarcas› ölen sigortas›zçal›flan on milyon emekçininma¤duriyeti ne olacak? AKP’ninbu konuda bir program› var m›?MHP bu konuda haz›rlanacak biryasa tasar›s›n› da desteklemeye haz›rm›?... Ya CHP, türbana ‘sunigündem’ mi diyorsunuz, ozaman bu gerçek gündemlerigündeme getirmeye var m›s›-n›z?..Sigortas›z çal›flt›rma, aynen kad›nlar›m›z›feodal geleneklerle evehapsetmekte oldu¤u gibi düzeninbir politikas›d›r. Nas›l ki emekçilerifl güvencesi olmayan bu tür iflyerlerindeüstelik sefalet ücretine çal›flmakzorunda b›rak›l›yorlarsa, kad›nlar›m›zda feodal geleneklerinesiri olmaya mahkum edilmifllerdir.Ne türban yasaklanarak, ne de türban›nserbest b›rak›lmas›yla bu sorunçözülmez. Çözülür diyen, yalansöylüyor, halk› aldat›yor. BafltaAKP olmak üzere düzen partileriiflte bu aldatmacan›n politikas›n›yap›yorlar.Bu gerçekleri sözkonusu islamc›kesimlerin de göremeyecekleri düflünülemez.Fakat, bu gerçeklerera¤men AKP iktidar›na verilen deste¤inbir nedeni olmal›d›r. Bu neden,islamc› kesimlerin anlay›fllar›ndad›r.Pragmatizm, ilkesizlik bu sonucuyaratmaktad›r.Bu kesimin dünyas›, kendi talepleriüzerinde dönmektedir. Baflörtüsününönündeki yasaklar›n kald›r›lmas›bu kesimlere yetmektedir.AKP’nin iflbirlikçilik politikalar›nasessizdirler. Bu anlay›fl›n islam› savunmanoktas›nda da tavr› tutars›zl›kiçindedir.Çünkü, AKP’nin BOP projesindeüstlendi¤i rol, ayn› zamanda islam›nABD’nin kullanabilece¤i zemineçekilmesini de içermektedir. Buislama da sald›r›d›r. Ki, “›l›ml› islam›n”anlam› da budur.Peki, bu nas›l bir islam anlay›fl›-d›r ki, kendi dindafllar›na yönelen,inand›¤› dine yönelik sald›r›lar›,“fleytan” diye tan›mlad›¤› ABD’ninOrtado¤u’daki egemenlik politikalar›n›,hepsini, sadece bafl örtüsününserbest b›rak›lmas› karfl›l›¤›nda görmezdengelebiliyor?‹slamc›lar›n, kendileri d›fl›ndakikesimlerin hak ve özgürlüklerinekarfl› duyars›zl›klar› daha önce deelefltirilmifltir. Bugün, bu anlay›fl›nkendi de¤erlerine yönelik sald›r›larkarfl›s›nda bile tutarl› bir tav›r gösteremedi¤inetan›k oluyoruz. ‹lkesizlikböyle bir fleydir. Ya savundu¤unuzde¤erleri, düflünceleri tutarl› olaraksavunacaks›n›z ya da tutars›zl›klaABD’ye bile yedekleneceksiniz.Sonuç olarak; türban içinAKP’yi desteklemek, türban karfl›l›¤›ndaABD ve BOP’a yedeklenmektir...Bunun da “yeflil kuflak”anlay›fl›ndan fark› yoktur...ABD’ye, BOP’a karfl›ysan›z,AKP’ye de karfl› olmal›s›n›z.8 ‹LKE 10 fiubat 2008


Devletin Dini!AKP-MHP ittifak›n›ntürban›üniversitelerdeserbestb›rakmakiçin anayasade¤iflikli¤ini gündeme getirmeleriylepekiflen Sünni ‹slam› yaymapolitikas›, laik kesim taraf›ndan“devletin dini olmaz” itiraz›ylaelefltirildi.“Devletin dini olmaz” de¤erlendirmesido¤rudur, fakat Türkiye’dedevletin dincili¤ini AKP ile s›n›rlamakeksik ve yanl›flt›r. Çünkü, Türkiye’dedevletin dini hemen herdönem olmufltur. AKP iktidar›n›nyapt›¤› bunu, ABD’nin Ortado-¤u’da kendisine biçti¤i tafleronlukrolüne hizmet edecek ve kendi iktidar›n›pekifltirecek flekilde daha fazlaöne ç›karmak ve gelifltirmektir.Fakat, bu gerçek, AKP iktidar›ndanönce devletin, laik bir devlet oldu¤uanlam›na gelmez.Türkiye’de devletin her zamandini olmufltur. Bu din Sünniliktir.Devletin dini kullanmas›, salt e¤itimles›n›rl› kalmam›flt›r. Sünnilikyaflam›n birçok alan›nda devlet taraf›ndandesteklenmifl ve geliflmesineyard›m edilmifl ve as›l önemlisi,toplumsal yaflam bu inanca göre flekillendirilmifltir.Devletin resmi bir dininin olmas›,Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflunakadar dayan›r. Feodal devletin,burjuva demokratik devrimleriyley›karak kendi iktidar›n› kuran Avrupakapitalist ülkelerinde, burjuvaziayn› zamanda dinin devletin üzerindekiegemenli¤ine de son verdi. Feodalizmdesistemin en etkili kurumuolan kiliselerin, kapitalizmlebirlikte etkileri s›n›rland›, egemenlikleriniburjuvaziye kapt›rd›lar.Fakat, Türkiye’de bu süreç burjuvademokratik devrimlerini yapanülkelerden farkl› yaflanm›flt›r.Bu çat›flma hiç kuflkusuz ülkemizdede Kurtulufl Savafl›’n› izleyeny›llarda küçük-burjuva diktatörlü-¤üyle feodal kesimler aras›nda dayaflanm›flt›r. Kemalist devrimler“yukar›dan afla¤›ya” gelifltirilendevrimlerdir. Bu noktada da Kemalistiktidar, bir yandan dincilikle,dincili¤in kurumlar›yla çat›flm›flama bir yandan da onlar› kullanmakistemiflttir. Bu paradoks, neredeysecumhuriyet tarihi boyunca süren birparadoks olmaya devam etmifltir.‹ktidarlar da, tabandaki dinci gericilikde dini kullanm›fl, çat›flma çeflitlidönemlerde öne ç›km›fl ve bugünekadar da süregelmifltir. Cumhuriyetinilk y›llar›nda, “tekke ve zaviyelerinkapat›lmas›”, “ezan›n Türkçeokunmas›” gibi, dinin etkisini s›n›rlayankimi ad›mlar at›lsa da, sonucaulaflt›r›lamad›¤› için, bunlar cumhuriyetinlaik bir sistem olarak flekillenmesinisa¤lamaya yetmemifltir.Sonraki dönemde de, yeni-sömürgecilikiliflkileri ile gelifltirilençarp›k kapitalist yap› içinde, iflbirlikçitekelci burjuvazi, iktidar›n› feodalizmlepaylaflmak zorunda kalm›fl,oligarflik yap› içinde, feodalunsurlar da iktidar gücü olarak yeralm›flt›r. Feodalizmin tasfiye edilememesi,dinin de tasfiye edilememesianlam›na gelmektedir.Anlatt›¤›m›z bu süreç, ülkemizdedevletin dininin olmas›n›n nedenlerindenbirisidir.Di¤er bir neden, oligarflinin Sünnili¤i,kendi iktidar›n› pekifltirmekiçin kullanmas›d›r. Oligarfli, Sünnili¤ikullanarak di¤er muhalif kesimleribask› alt›nda tutmufltur. OligarfliSünni tabandan iktidar›na kitle deste¤ioluflturma politikas› izlemifltir.Türkiye’de s›n›flar mücadelesiningeliflmesi ile birlikte de, milliyetçili¤in,flovenizmin yan›nda Sünnidincili¤i de özel olarak gelifltirmifl,desteklemifl, s›n›flar mücadelesininkarfl›s›na ç›karm›flt›r.Bu gerçekler ›fl›¤›nda düflünüldü¤ünde,dincili¤in Türkiye’de saltAKP gibi dinci iktidarlar taraf›ndangelifltirilmedi¤i, bunun bir devletpolitikas› olarak süreklilik gösterdi-¤i görülecektir. Zaten aç›kça görülece¤igibi, din, devlet yap›s› içindeDiyanet ‹flleri Baflkanl›¤› fleklindekurumlaflm›flt›r. Diyanet ‹flleri,“devletle din ifllerinin ayr›lmas›”n›de¤il, tam aksine iç içe geçmesiniifade eden bir kurumdur.Bu yan›yla de¤erlendirildi¤inde,laikçilerin “AKP politikalar›n›n laikdevletin yap›s›n› bozdu¤u” fleklindede¤erlendirmeleri gerçe¤i ifadeetmemektedir. Böyle yans›tmakisteyenlerin bir k›sm› devleti çözümleyemeyenler,bir k›sm› da devletinmevcut yap›s›ndan rahats›zl›kduymay›p, sadece dincili¤inAKP’nin iktidar›n› güçlendirecekflekilde kullan›lmas›na itiraz edenlerdir.Dinin baflka türlü kullan›lmas›naitirazlar› yoktur.Laik devletlerin yap›s› böyleolamaz. Elbette, laik devlet demek,kiflilerin inanç özgürlü¤ünün yasaklanmas›demek de¤ildir. Fakat laikdevlet, farkl› dini inançlar aras›ndaayr›m yapan, birini benimseyip di-¤erlerini d›fllayan, birini destekleyipdi¤erlerini bask› alt›na alan birdevlet de olamaz. Böyle yapan devletindini var demektir.Yine laik devlet, toplumun dininetkisi alt›nda, geri b›rakt›r›lmas›nakarfl› programl› bir flekilde mücadeleeder. Toplumsal yap›y› dinin etkisialt›ndan kurtar›p, en genel anlamdada olsa bilime yönlendirir. Tekrarbelirtirsek, bu süreci bask› ile de¤il,uzun vadeli bir e¤itim ve toplumsalyap›da yarataca¤› dönüflümle sonucaulaflt›r›r.Fakat aç›kt›r ki, Türkiye’de AKPiktidar›ndan önce de böyle bir politikaolmam›flt›r. AKP iktidar›n›n buSay›: 138TÜRBAN 9


noktada yapt›¤› dincili¤i daha fazlagelifltirmek, devlet kurumlar›nda vetoplumda daha fazla egemen halegetirmektir.Bu Düzeni Laik OlarakTan›mlayanlar, GerçekteLaikli¤i Savunamazlar“Devletin dini var m›d›r, yokmudur, Türkiye Cumhuriyeti laikmidir de¤il midir?” tart›flmas›n›,anayasa üzerinden, milletvekillerininmecliste ettikleri “Laik cumhuriyeteba¤l› kalaca¤›m” yeminleriüzerinden de¤erlendirmeye çal›flanlarda, soruna biçimsel yaklaflmaktad›rlar.Evet, anayasalar bir devletin yap›s›n›ifade eden yaz›l› belgelerdir.Fakat, bu demek de¤ildir ki, anayasalardane yaz›yorsa devletin yap›s›da bire bir odur. Örne¤in, anayasada“yönetim biçimi demokrasidir” diyeyazabilir, fakat devletin niteli¤ifaflist olabilir. Bunun gibi anayasadalaik diye yazar, fakat devletin niteli¤indedincilik olabilir.Laik düflünceyi savunan veya savundu¤unusöyleyen kimi kesimlerin,AKP’nin dincili¤i gelifltirmeyeyönelik politikalar›na karfl› gösterdikleritepki, bu yan›yla da etkisizkalmaktad›r.Çünkü, devletin dincili¤ini AKPile bafllat›p, mevcut devletin yap›s›-n› laik diye tan›mlamak, bu kesimleri,devletin dini kullanmas›n›ntüm biçimlerine ve kurumlar›nakarfl› mücadele etmekten de al›koymaktad›r.Örne¤in, bu kesimler, bugünMHP’nin türbana destek vermesi,ordunun etkili bir tepki göstermemesiörneklerinde oldu¤u gibi,laikli¤i savunmas›n› bekledikleriçeflitli kesimlerin tavr›na flafl›rmaktad›rlar.Bunun nedenlerinden biri de,devlet-din iliflkisinde yapt›klar› s›¤de¤erlendirmelerdir. Sistemin yap›-s›n› do¤ru tahlil etmifl olsalard›,geçmiflten günümüze Sünnili¤indevlet dini olarak nas›l sahiplenildi-¤ini, dinin düzen taraf›ndan nas›lkullan›ld›¤›n›, toplumsal yap›da nas›lörgütlendi¤ini, “yeflil kuflak”projelerinden günümüze kadar dininemperyalizm taraf›ndan nas›lkullan›ld›¤›n› tahlil etmifl olsalard›,ortaya ç›kan tav›rlara flafl›rmayacaklard›.Durum böyle oldu¤unda, bukesimler laik bir sistemin savunucusuda olamamaktad›rlar. Çünkü laiklikdiye tan›mlad›klar› sistem, diniSünnilik olan bir sistem olmaktanöteye gidememektedir.Çözüm, 12 Y›ll›kZorunlu E¤itim Mi?Mevcut sistemin d›fl›nda düflünemeyen,dolay›s›yla AKP’nin türbanüzerinden gelifltirdi¤i politikayakarfl› politika üretemeyen anlay›fl›nbir biçimi de, reformist sol cephedegörülmektedir.Bu kesimlerin temsilcilerindenÖDP anlay›fl›, “12 y›ll›k temel bilimsele¤itim zorunlu k›l›nmal›”düflüncesiyle AKP’nin e¤itimdedincili¤i gelifltirme anlay›fl›n›n karfl›s›naalternatif üretti¤ini iddia etmektedir.Hat›rlanacakt›r, laikçi kesimgeçmiflte 8 y›ll›k e¤itime de çok büyükmisyon yüklemiflti. fiubat 1997MGK toplant›s›nda “8 y›ll›k kesintisizzorunlu e¤itim” karar› al›nm›flve Anasol-D hükümeti o zaman bunu“cumhuriyet tarihinin en büyükdevrimlerinden birisi” olarakde¤erlendirmiflti. Fakat, görüldü ki,kendi bafl›na 8 y›ll›k e¤itim, ne dincili¤ingeliflmesine engel oldu, nede toplumda bilinç seviyesini yükseltti.Farkl› olmas› da düflünülemez.E¤itimin muhtevas›ndan ba-¤›ms›z olarak, 8 y›ll›k e¤itim ya da12 y›ll›k e¤itim, dinci e¤itimin alternatifide¤ildir. Ancak e¤itiminmuhtevas›n›n de¤iflmesi ile birlikte,zorunlu e¤itimin süresi de, bir anlamifade edecektir. E¤itimin muhtevas›ise, sistemin yap›s›ndan ba-¤›ms›z olarak düflünülemez.Dolay›s›yla, 12 y›ll›k e¤itimönerisinin de ÖDP anlay›fl›n›n iddiaetti¤i gibi bir alternatif üretme yan›yoktur. Yine mevcut türban çat›flmas›tarif edilerek, deniyor ki, “Özgürlükçüsol bu kamplaflman›nkarfl›s›na üçüncü yolu ç›kar›yor:Özgürlükçü laiklik.” Ek olarak,devletin bütün dinlere eflit mesafedeolmas›, Sünnili¤i desteklememeside alternatif diye öneriliyor.Bunlar›n bir k›sm›, örne¤in toplumunbelli kesimlerinin, demokratiktalepler olarak gündeme getirebilece¤italepler olabilir. Fakat, butaleplerin mevcut kesimlerin çat›flmas›n›nkarfl›s›nda bir üçüncü yol,bir alternatif olma özelli¤i zerre kadaryoktur.Tersine, bu önerileri bir alternatifgibi sunmak mevcut çat›flman›nniteli¤ini de anlamam›fl olmay› gerektirir.Örne¤in 12 y›ll›k e¤itimi,ayn› flekilde AKP’de uygulayabilir,CHP’de uygulayabilir. Bunun isminionlar da “temel bilimsel e¤itim”koyabilir. Ve örne¤in AKP’nin elinde12 y›ll›k zorunlu e¤itim, tam dadinci kadrolaflmaya hizmet edecekflekilde bir araç olabilir. Dolay›s›ylabu önerileri alternatif olarak getirmek,bir alternatif önermemektir.Düzeniçi düflünen anlay›fl asl›ndabir alternatif önermemenin politikas›n›yapmaktad›r.Sorunu sistemden ba¤›ms›z de-¤erlendiren bak›fl aç›s›, laiklik de-¤erlendirmesinde de kendini gösteriyor.Sanki, mevcut sistemdekibask› “laiklik” kavram›ndan kaynaklan›yormuflgibi, alternatif olarak“özgürlükçü laiklik” öneriyor.Bugün ülkede laiklik ad›na bask›uygulan›yorsa, bu laiklik bask›c› oldu¤uiçin de¤il sistemin niteli¤iyleilgilidir. Ya da bu sistem içinde “özgürlükçülaiklik” denildi diye otomatikman,özgürlükçülük gelmez.Fakat, ÖDP anlay›fl› geçmiflte“özgürlükçü sosyalizm” tan›m› yaparak,sosyalizmin bask›c› bir sistemoldu¤u propagandalar›na hizmetetti¤i gibi flimdi de, dincili¤in“laiklik bask›c›l›kt›r” çerçevesindeyapt›¤› propagandaya destek vermifl,dahas› kendisi bir alternatif görüflortaya koyamam›fl olmaktad›r.E¤er AKP politikalar›na bir alternatifüretilecekse, bu mevcut sistemind›fl›nda bir alternatif olacakt›r.10 TÜRBAN 10 fiubat 2008


“AMER‹KA’NIN OLDU⁄U YERDEKAN, AÇLIK, SEFALET VAR”1950’lerden bu yana ülkemiziflgal alt›nda... 1950’lerden bu yana her gün birazdaha artt› açl›¤›m›z,yoksullu¤umuz... Zulümler,ölümler artt›.... Hergün biraz daha kölelefltirildiTürkiye halklar›... ‹flbirlikçiiktidarlar sayesindeAmerika’ya ba¤›ml›l›¤›-m›z artt›. Bugün yaflad›¤›-m›z tüm sorunlar›n bafl sorumlusuAmerikan emperyalizmidir.Türkiye’den Filistin’e,Afganistan’danIrak’a tüm dünya halklar›-n›n yaflad›¤› ac›lar›n en büyüksorumlusudur ayn› zamanda.Halklar›n katledildi¤iher yerde Amerika’n›npay› vard›r. Akan her damlagözyafl›nda parma¤› vard›r.‹flte bundard›r ki halklar›nortak düflman›d›r.Halklar›n birleflip karfl›koymak zorunda olduklar›zorba bir güçtür Amerika.Haklar ve ÖzgürlüklerCephesi’nin bafllatm›fl oldu¤ukampanya ile Amerika’n›ngerçek yüzü teflhir edilirken di¤eryandan da iflbirlikçi iktidarlarla kardeflhalklar›n katledilmesinde Türkiye’dekiiflbirlikçi iktidar›n da pay›oldu¤u anlat›ld›. Kampanya ayn›zamanda ülkemizi iflbirlikçili¤inonursuzlu¤undan kurtarmaya ça¤r›-d›r.‹STANBUL: Halklar›Birbirine K›rd›ranAmerika’d›rHÖC’lüler gerek konsoloslukönünde yapt›klar› eylemle, gerekseemekçi mahallelerde yapt›klar› bildirida¤›t›mlar›yla kampanyan›namac›n› anlat›yor, emperyalizmekarfl› mücadele etmenin gereklili¤inigözler önüne seriyor.Kampanyan›n sesi 29 Ocak’tasabah saat 07:30’da Yenibosna’daMerkez Mahallesi, Dereyolu Cad,Zafer Mahallesi’nde “Ortak DüflmanAmerikad›r-HÖC” imzal› 3pankart›n as›lmas›yla halka ulaflt›-r›ld›.Gülsuyu’nda 6 fiubat günü yap›-lan bildiri da¤›t›m›nda 500 bildirininda¤›t›m›n› gerçeklefltiren HÖCüyeleri, Çarflamba Pazar›’nda halkaAKP’nin türban aldatmacas›yla iktidar›n›pekifltirdi¤ini anlatt›lar.8 fiubat günü fiirinevler Metrosu’ndabiraraya gelen HÖC üyelerimegafonlarla yapt›klar› konuflmalardahalka “halklar› birbirinek›rd›ran onlard›r.Gelin birleflelim” ça¤r›-s›nda bulundular. 28HÖC’lünün kat›ld›¤› bildirida¤›t›m›nda halktaninsanlar da bildirilerdenalarak da¤›t›ma yard›m etti.1 saat süren da¤›t›mda3 bin bildiri halka ulaflt›r›-l›rken halktan “hakl›s›n›z,Amerika halklar›n düflman›d›r”diyerek destek verenlerde oldu. Megafondanyay›lan anti emperyalistsesten rahats›z olanpolisin HÖC’lüleri tehditederek engellemeye çal›flmas›bofla ç›kar›larak da-¤›t›ma devam edildi.ANKARA:KampanyaÇal›flmalar›SürüyorAnkara’n›n gecekondumahallelerinde “OrtakDüflman Amerika’d›r”kampanyas› kap› kap› dolafl›larakanlat›l›yor. Daha önce Ankara’dahaklar›m›z için, onurumuz ve ba-¤›ms›zl›¤›m›z için birleflelim diyenHÖC’lülere sald›r›lar olmufltu. Amaher yerde oldu¤u gibi sald›r›laramac›na ulaflmad›, kampanya çal›flmalar›sürdü.Mamak’a ba¤l› HüseyingaziMahallesi’nde 1 fiubat’ta “OrtakDüflman Amerika’d›r” önlükleri giyenHÖC’lüler 500 bildiri da¤›tt›lar.Ayr›ca 6 fiubat’ta Dikmen Sokullu’da,7 fiubat günü ise SinanCaddesi, Sokullu, ‹lker, fiirintepe,Ege Mahallesi, Cengizhan, Çöplük,General Zekido¤an mahallelerindebildiri da¤›t›mlar›na devam edildi.Say›: 138ORTAK DÜfiMAN 11


Emperyalist Kurumlar›n Önünde Ayn› Ses Hayk›r›ld›...“KAHROLSUN AMER‹KATAM BA⁄IMSIZ TÜRK‹YE”“Ortak Düflman Amerika’d›r”kampanyas› çerçevesinde çal›flmalar›n›sürdüren HÖC’lüler bu haftaAmerikan emperyalizminin veTürkiye ‹flbirlikçilerinin ortakl›¤›-n›n ifadesi olan ABD Baflkonsoloslu¤uve Türk Amerika Derne¤iönündeydiler.HÖC’lüler 2 fiubat’ta ‹stanbul’da‹stinye’deki Amerikan emperyalizminitemsil eden ABDBaflkonsoloslu¤u önünde hayk›rd›-lar “Kahrolsun Amerika Tam Ba-¤›ms›z Türkiye” fliar›n›. Bu fliardahalklar›n düflman› Amerika’y› teflhiretmenin yan›nda ba¤›ms›z Türkiyeözlemi dile getirildi.Amerika’n›n Vietnam, Irak gibiülkelerde yapt›¤› katliam görüntülerinindövizlerinin tafl›nd›¤› eylemde“Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi,Kahrolsun AmerikaTam Ba¤›ms›z Türkiye” sloganlar›at›ld›. Devrim Turan taraf›ndan yap›lanaç›klamada ülkemizde iktidarlar›n60 y›ld›r ülkemizi Amerika’yasatt›klar›na de¤inilerek “Kölegibi yaflamaya, ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤›bir ülkede yaflamaya, hakk›nhukukun, adaletin halktan yanaolmay›fl›na isyan ediyoruz”denildi.100 kiflinin kat›ld›¤› aç›klamadaHÖC’lüler “Ba¤›ms›z Türkiye”slogan›n› hayk›r›rken polislerinAmerika Konsoloslu¤u önünde eylemboyunca barikat kurarak konsoloslu¤ukorumaya almalar› iflbirlikçiliklerininbir göstergesi oldu.◆◆◆‹zmir HÖC Temsilcili¤i Türk-Amerikan Derne¤i’nin önündeyapt›¤› eylemle de Amerika’y› teflhiretti.. 3 fiubat günü yap›lan eylemdeTürk-Amerika Derne¤i’nikorumaya alan polis, derne¤inönünde bas›n aç›klamas›n›n yap›lmas›n›engellemeye çal›flt›. Yaflanantart›flmadan sonra HÖC’lülerdernek önünde “Ortak DüflmanAmerika’d›r”pankart›açarakaç›klamalar›n›yapt›lar.HÖCüyesiÇa¤r›Çevik’inyapt›¤›aç›klamada “Direnen halklar›n üzerineat›lan her bomba, her kurflunlayaln›z kendi ülkemizin iflgaline gözyummuyor, direnen halklar›n katledilmesinede katil Amerika’n›n suçorta¤› yap›l›yoruz” denildi. “KahrolsunAmerikan Emperyalizmi,Katil Amerika Ülkemizden Defol”sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamadaYurdagül Gümüfl, Hasan HüseyinKorkmazgil’in “Birgün ç›k›p geldiler”fliirini okudu.‹ZM‹R: “Amerika’n›n SuçOrta¤› Yap›l›yoruz”HÖC üyeleri ‹zmir’de de bildirida¤›t›m› gerçeklefltirerek çal›flmalar›nadevam ettiler. 2 Ocak günü saat13.00’da Buca Forbes’te 450 adet“Ortak Düflman Amerika’d›r” bildirisinida¤›tan HÖC’lüler Amerika’n›ndünya halklar›n› katletmesindesuç orta¤› yap›ld›¤›m›z dilegetirilirken halktan insanlar ise “odünyan›n düflman›, Allah onun belas›n›versin” diyerek Amerika’yaolan tepkilerini gösterdiler. Bildiriyialan bir amcan›n ise “Ben sizinbildirinizi ald›m okudum çok be¤endim.Birkaç yere b›rakt›m izin almad›mama fotokopiyle ço¤alt›p gitti-¤im yerlere b›rak›yorum bildirileri.Sizin için bir sak›ncas› olmaz de¤ilmi?” sözleri halk›n kampanyaya deste¤ininküçük bir ifadesiydi.ANTALYA: Her YerdeAyn› Vurgu: OrtakDüflman Amerikad›r“Ortak Düflman Amerikad›r”slogan›n› halk›n her kesimine duyurmakiçin afifl asarken bir üyeleritutuklanan Antalya HÖC’lüler üçhaftad›r K›fllahan Meydan›’ndayapt›klar› eylemlerine devam ettiler.2 fiubat günü saat 14.30’da MehmetÇizmeci taraf›ndan yap›lan aç›klamada“Amerika’ya ve onursuzuflaklar›na dur demezsek bizim içinac›, gözyafl›, yoksulluk hep baki kalacak.Belki bir gün, bir sinek gelipAfrika’da ki açl›ktan karn›nda ödemoluflmufl, gözleri sararm›fl 3 yafl›ndakiçocu¤un üstüne de¤il de, sizin3 yafl›ndaki can›n›zdan bir parçaolan Ahmet’inize, Ayfle’nize, Hüseyin’inizeyap›flacak. Çocuklar›m›z,bizler, halk›m›z o sineklerin pisli¤inihissetmeden, Amerika’n›n, emperyalizmin,iflbirlikçilerinin pisliklerini,onursuzluklar›n›, ahlaks›zl›klar›n›ortadan kald›ral›m” denilerekhukuksuz ve adaletsiz bir flekilde tutuklananEmrah Erdo¤an’›n serbest12 ORTAK DÜfiMAN 10 fiubat 2008


›rak›lmas› gerekti¤idile getirildi.Aç›klaman›n ard›ndan“Ortak DüflmanAmerika’d›r” yaz›l›önlüklerle flehrin merkeziyerleri olan Ayd›nKanza Park› ve GüllükCaddesi'nde 250 bildirida¤›t›ld›.Antalya’daHÖC’ün kampanyaçal›flmalar› pankart asmaeylemleriyle de sürüyor.2 fiubat günüsabah saatlerinde üniversitegençli¤inin yo-¤un olarak bulundu¤uMeltem Mahallesi’nde,Antalya’n›nmerkez caddeleri olan100. Y›l Bulvar›,Dumlup›nar Bulvar› ve BurhanettinOnat Caddesi’nde, Güllük Kavfla-¤›’nda, Alevi ve emekçi halk›n ço-¤unlukta bulundu¤u K›z›lar›k Mahallesi’ndepankart asma eylemigerçeklefltirildi. As›lan pankartlardahep ayn› vurgu vard›: ‘Ortak DüflmanAmerikad›r.’BURSA: KonserAfifllerine Ceza‹dil Kültür Merkezi taraf›ndanpekçok ilde düzenlenen ve düzenlenmeyedevam edilen "Ortak DüflmanAmerika" gecesi de¤iflik flekillerdeengellenmeye çal›fl›l›yor. Bukeyfi engelleme giriflimlerinden biride 5 fiubat günü Bursa'da yafland›.Bursa Santral Garaj bölgesinde, 17fiubat günü Bursa'da yap›lacak olankonser afifllerini asmak isteyen 3HÖC'lü saat 16:00'da bafllad›klar›afifllemede, polisler taraf›ndan keyfibir flekilde durdurularak engellenmekistendiler. Durdurulma gerekçesiolarak afifllerin izinsiz olmas›gösterilirken HÖC’lüler çevredekihalka afifllerin izinli oldu¤unuve afifllerde ortak düflman›nAmerika oldu¤unun yaz›ld›¤›n› polisinde bundan rahats›z oldu¤unuanlatt›lar. 40 dakika al›konulanHÖC'lülere 150'fler YTL para cezas›kesildi. HÖC'lüler çal›flmalar›na,tüm engellemelere ra¤men devamedeceklerini, ortak düflman› her yerde,her flekilde halka anlatacaklar›n›söylediler.ELAZI⁄: Amerika’n›nKarfl›s›nda Biz Var›z...Elaz›¤ bildiri da¤›t›mlar›ylakampanya çal›flmalar›n› sürdürüyor.1 fiubat tarihinde kafelerde ve çarfl›merkezinde bulunan kahvehanelerdeyap›lan konuflmalarla Amerika’n›nve iflbirlikçi AKP iktidar›n›npolitikalar› ve katliamlar› halka teflhiredildi.2 fiubat tarihinde 20 kiflinin kat›-l›m›yla “böyle bir zamanda nedenOrtak Düflman Amerika” konulu birsohbet düzenlenerek kampanyan›namac› ve önemi anlat›ld›.3 fiubat günü de Hozat Garaj›’ndabir bas›n aç›klamas› yap›ld›.Aç›klamaya ‹HD gözlemci,EMEP’te temsili olarak kat›ld›.HÖC’lüler alk›fl, z›lg›t ve “OrtakDüflman Amerika’d›r” slogan›ylaalana do¤ru yürürken çevrede bulunaninsanlar da alk›fllar›yla destekverdiler. Aç›klaman›n yap›ld›¤› alanagirildi¤inde sivil polisler her yerdeyapt›klar› gibi aç›klamay› insanlar›nizlememesi için taciz ederekgerginlik yaratmaya çal›flt›.Hüseyin Çelik burada yapt›¤›aç›klamada Amerika’ya karfl› mücadeleninyükseltilmesi gerekti¤inivurgulad›. Aç›klaman›n sonunda daAmerika’n›n; Somali, Vietnam veFilistin’de ‘Özgürlük, Demokrasi’ad›na yapm›fl oldu¤u katliamlar›HÖC’lüler k›sa bir skeçle çevredekihalka sergilediler.Amerikan bayra¤›n›n sar›l› oldu-¤u flapkan›n tekmelendi¤i aç›klama“Biz Var›z ve Gün Do¤du” marfllar›n›nsöylenmesiyle son buldu.Ayr›ca Y›ld›zba¤lar› Mahallesi’ndebulunan “Eski Araflt›rmaHastanesi” arkas›na “Ortak DüflmanAmerika’d›r HÖC” imzal› pankartas›ld›. Pankart 13 saat boyunca as›-l› kald›.Kampanyaya tahammül edemeyenElaz›¤ polisi mahalleyi ablukaalt›na al›p, mahalle halk›n› tedirginetmeye çal›fl›rken ayn› gün flehirmerkezine kampanya afiflleri as›larakkampanya çal›flmalar› tüm h›-z›yla sürdürüldü.DERS‹M: Ülkemiz ABD’yePeflkefl ÇekiliyorHÖC’ ün bafllatm›fl oldu¤u “OrtakDüflman Amerika’d›r” kampanyas›Dersim’de de bir bas›n aç›kla-Say›: 138ORTAK DÜfiMAN 13


Antalya Elaz›¤ Dersimmas›yla halka duyuruldu. “OrtakDüflman Amerikad›r” HÖC imzal›pankart›n tafl›nd›¤› aç›klama 6 fiubat’taSanat Soka¤›’nda yap›ld›.Seval Yavuz’un okudu¤u aç›klamada“Bugün açl›¤›m›z›n, yoksullu-¤umuzun, iflsizli¤imizin sorumlusuABD ve onun iflbirlikçili¤ini yapanAKP’dir. Ülkeleri ya¤malayan, iflgaleden, halklar› katleden ABD’dir. Buyüzden diyoruz ki Ortak DüflmanAmerika’d›r” sözlerine yer verildi.S›k s›k “Ortak Düflman Amerika’d›r,Katil ABD ‹flbirlikçi AKP,Emperyalizm Yenilecek DirenenHalklar Kazanacak” sloganlar› at›ld›.Gençlik Marfl›’n›n okundu¤u vesembolik ABD bayra¤›n›n yak›ld›¤›aç›klamaya ESP ve DHP destekverdi. Aç›klama kampanyan›n bildirilerininda¤›t›lmas›yla sona erdi.MALATYA: KampanyaHalka Ulafl›yorMalatya HÖC üyeleri de 6 fiubat’taMerkez Turan Emeksiz veYeflilyurt caddelerinde yap›lan bildirida¤›t›mlar›yla ulafl›lan her insanaemperyalizmin katliamc› yüzüteflhir edildi. Amerika’y› biliyoruzne yapabiliriz diye soran halktaninsanlarla sohbetlerin yap›ld›¤› bildirida¤›t›m›nda 1000 bildiri halkaulaflt›r›ld›.Esnaflar, iflçiler, emekçiler,halk›n her kesimine ulaflmayaçal›flan HÖC’lüler her insana kampanyalar›n›nduyurusunu yap›yorlar.Kahvehanelere de girip bildirida¤›tarak, “Ortak Düflman”› teflhireden HÖC’lüleri polis durdurarakkimliklerini ve izin belgelerini istedi.‹zin belgelerini gösteren HÖC’lüler bildiri da¤›t›mlar›na devam ettiler.Çevrede bulunan insanlarda,bildiri da¤›t›m› s›ras›nda, polislertaraf›ndan durdurularak kimlik kontrolünetabi tutuldular.İşçiler, EmekçilerOrtak düflman›m›za karfl› B‹RLEfiEL‹M!“Ortak Düflman›m›z AMER‹KA”DIR.Ülkemiz, Amerikan emperyalizminin iflgali ve halk›m›zAmerikan tekellerinin sömürüsü alt›ndad›r.Eme¤imiz, al›nterimiz on y›llard›r Amerikan emperyalizmi,Amerikan tekelleri taraf›ndan sömürülmektedir.Çocuklar›m›z›n gelece¤i Amerikan tekelleri taraf›ndançal›nmaktad›r. Her do¤an çocu¤umuz bu sömürücüzorbalara borçlu do¤maktad›r.Bu hak m›d›r, bu adalet midir?Kimse bunu hak etti¤imizi söyleyemez. Fakat kimsede bizlere hakk›m›z› durup dururken vermeyecektir.Hak istiyorsak, adalet istiyorsak, eme¤imizin, al›nterimizinkarfl›l›¤›n› almak istiyorsak, bunun için kavgaetmek zorunday›z.‹flçiler, EmekçilerÜreten biziz, var eden biziz... Bizim eme¤imiz olmadan,hiçbir tekel çal›flamaz, bizim eme¤imiz olmadanhiçbir fabrikan›n bacas› tütemez...Üreten biziz, fakat eme¤imiz üzerinde en küçük birsöz hakk›m›z bile yoktur.Bu vatan›, vatan yapan bizim eme¤imiz, fakat vatan›m›z›nkaderi hakk›nda söz sahibi de¤iliz...Söz sahibi olmak istiyorsak, kavga etmeyi ö¤renmeliyiz...‹flçiler, EmekçilerBu kavgay› yürütebilecek güçteyiz. Kavgam›z ba-¤›ms›zl›k kavgas›d›r... Çünkü ancak emperyalizminegemenli¤inde olmayan, ba¤›ms›z bir ülkede iflçilerin,emekçilerin söz haklar› olabilecektir.Anadolu’nun dört bir yan›nda “Ortak DüflmanAmerika”d›r diye hayk›ran seslere sesinizi kat›n, ba-¤›ms›zl›¤›n sesi sizlerin sesiyle büyüsün...14 ORTAK DÜfiMAN 10 fiubat 2008


SINIR ÖTES‹ OPERASYONLARDURDURULSUN!4 fiubat günü s›n›r ötesi operasyonlarakarfl› DTP’nin bafllatt›¤›fi›rnak yürüyüflüne kat›lanlar birçokilden fi›rnak’a do¤ru yola ç›kt›lar.Yürüyüfle ‹stanbul Avrupa Yakas›’ndankat›lanlar saat 12.00’da DTP‹stanbul ‹l Binas› önünde topland›lar.“Operasyonlara Karfl› DemokratikÇözüm ‹çin Yürüyoruz” yaz›l› pankartlayürüyüfl yapan 300 kifli “Yaflas›nHalklar›n Kardeflli¤i” sloganlar›ylaotobüslerin bulundu¤u BilgiÜniversitesi önüne geldiler. Buradayap›lan aç›klamalarda s›n›r ötesioperasyonlar›n Kürt sorununu çözmedi¤ive çözemeyece¤i belirtildi.HÖC, SDP, EHP, ESP, KÖZ, EMEP,ÖDP, KESK, KALDIRAÇ, SosyalistDemokrasi Platformu’ndan temsilcilerinde içinde oldu¤u 230 kiflifi›rnak’a do¤ru yola ç›kt›¤› eylemdeHaklar ve Özgürlükler Cephesi üyeleride 11 kifli fi›rnak’a giderek eylemedestek verdiler.‹llerden yola ç›kan arabalar yollardaonlarca kez polis taraf›ndandurduruldular. Araçlarda canl› bombaolabilece¤i vb.. bahanelerle arabalar›durduran polis, yolda çeflitlibahanelerle eyleme kat›lanlar› gözalt›naald›.fi›rnak yürüyüflçüleri gittikleriMardin, Diyarbak›r gibi illerde eylemlerle,sloganlarla karfl›lan›rkenyürüyüfle ‹stanbul’dan kat›lanlarpolisin durdurmalar› nedeniyle fi›rnak’ageç ulaflt›lar.5 fiubat günü fi›rnak’›n Cizre ilçesindesloganlarla karfl›lanan eylemcilerGabar ve Cudi da¤lar›n›neteklerinde bulunan fi›rnak KasrikBo¤az›’nda kurulan yaklafl›k 50 çad›raulaflt›lar.Kasrik Bo¤az›’nda toplananyaklafl›k 5000 kifli kurulan çad›rlardasabahlad›lar. 6 fiubat sabah› saat7:00’da konuya iliflkin DTP’nindeklarasyonu aç›kland›. DTP Eflbaflkan›Emine Ayna taraf›ndanaç›klanan deklerasyonda; s›n›r ötesioperasyonlar›n biran önce durdurulmas›gerekti¤i belirtilerek Meclis’ins›n›r ötesi operasyon tezkeresini geriçekmesi gerekti¤i vurguland›.“Çözüm, tek millet, tek dil üzerinekurulu olan Kürtler’i, inkâr ve imhapolitikalar›ndan vazgeçmektir” denilendeklerasyonda anadilde e¤itiminvazgeçilemez evrensel bir insanhakk› oldu¤u vurguland›.Dönüflte bütün araçlara kimlikkontrolü yap›l›rken DTP Van ‹l Baflkan›gözalt›na al›nd›.HÖC, SDP, EHP, ESP, KÖZ,EMEP, ÖDP, KESK, KALDIRAÇ,Sosyalist Demokrasi Platformu 31Ocak günü saat 13.00’da DTP ‹stanbulil binas›nda yapt›klar› bas›n toplant›s›ylaDTP’nin s›n›r ötesi operasyonlar›ndurdurulmas› için fi›rnak’adüzenledi¤i yürüyüflü desteklediklerinive kat›lacaklar›n› aç›klad›lar.Eyleme kat›lacak olan DKÖ temsilcilerinintek tek konuflma yapt›¤› bas›ntoplant›s›nda HÖC TemsilcisiEyüp Bafl yapt›¤› konuflmada “80y›ld›r Kürt halk› imha ve asimilasyonlayok edilmeye çal›fl›l›yor. Kürthalk›n›n yok edilmesine izin vermeyiz.S›n›r ötesi operasyona, gerillayave Kürt halk›na yap›lan sald›r›ya daizin vermeyece¤iz. Biz de bu yürüyüflüdestekliyoruz ve 10 kifli ile kat›l›m›m›z›sa¤layaca¤›z” dedi.KISA... KISA...➟Adana’n›n Gülbahçe Mahallesi’nde 3 fiubat’ta “ÊdîBes e” kampanyas› çerçevesinde yap›lan eyleme polissald›rd›. Halk ‹nsiyatifi taraf›ndan düzenlendi¤i belirtileneylem s›ras›nda kitlenin Da¤l›o¤lu Karakolu’na do¤ruyürüyüfle geçti¤i s›rada polis coplar ve tazyikli su ile sald›rd›.➟Adana'da TAYD-DER üyeleri, ‹mral› Cezaevi'nin kapat›lmas›ve Öcalan'›n baflka bir hapishaneye nakli için31 Ocak’tan bafllayarak üç günlük açl›k grevi yapt›lar.➟‹zmir’de de ayn› taleple açl›k grevi yapan TAYD-DERüyesi 8 kifli açl›k grevi yapt›klar› için 3 fiubat günü polistaraf›ndan gözalt›na al›nd›lar. 5 fiubat’ta mahkemeye ç›-kar›lan TAYD-DER üyelerinden 3’ü tutuklan›rken 5 kifliserbest b›rak›ld›.➟Batman'da ise Öcalan'›n sa¤l›k durumuna iliflkinTBMM ve CPT'ye mektup gönderen 6 kifli "yasad›fl› sloganatt›klar›" ve "örgüt propagandas› yapt›klar›"gerekçesiyletutukland›.8 Asker Serbest B›rak›ld›Hakkari Da¤l›ca’daki çat›flmada PKK taraf›ndan rehinal›nan; ancak b›rak›ld›ktan sonra tutuklanan 8 askerleilgili aç›lan davan›n ilk duruflmas› yap›ld›.2 fiubat günü Van Jandarma Asayifl Kolordu Komutanl›¤›Askeri Mahkemesi'nde görülen duruflmada,Ramazan Yüce, Fuat Bafloda, ‹lhami Demir, FatihAtakul, Özhan fiabano¤lu, ‹rfan Beyaz, Mehmet fienkulile Uzman Çavufl Halis Ça¤an isimli askerlerin ifadelerial›nd›.2 gün süren mahkeme 8 askerin tahliyesine kararverdi. Ramazan Yüce d›fl›ndaki 7 askerin birli¤ine gönderildi¤iduruflma sonunda dava avukatlar› mahkemeç›k›fl›nda bas›na k›sa bir aç›klama yapt›lar.Askerler “suç ve suçluyu alenen övmek, devletinbirli¤ini ve bütünlü¤ünü bozmak suçuna yard›m, emreitaatsizlikte ›srar” gerekçeleriyle yarg›lan›yorlar.Say›: 138KÜRT SORUNU 15


10CanVerdik3 fiubat’ta Almanya’n›n Ludwigshafenkentinde Türklerin oturdu¤ubir evin yanmas› sonucu 10gurbetçi hayat›n› kaybetti, 60 kifliyaraland›.Yang›n›n neden ç›kt›¤›na iliflkinhenüz resmi bir sonuç aç›klanmazken,ilk akla gelen bu yang›n›n ›rkç›lar›nbir sabotaj› olabilece¤iydi.Çünkü, Almanya baflta olmak üzere,Avrupa’da uzun bir süredir hem ›rkç›lar›nbu tarz yang›nlar ç›kard›klar›biliniyor, hem de ›rkç›l›k, bilinçliYak›ld›k Yine!Yakan Belki Irkç›l›kt› Belki Yoksullukbir politika olarak gelifltiriliyor.Ki, bu yang›n›n bir gün sonras›ndabu sefer 3 yerde dahayang›n ç›kt›, bunlardan Herne’dede yak›lan bina Türklerinkald›klar› bir bina idi.Yang›n›n nas›l ç›kt›¤›ndanba¤›ms›z olarak, yang›n›n ›rkç›bir sald›r› olarak tart›fl›l›yor olmas›bile oldukça çarp›c› birdurumdur. Kad›n, çoluk çocuk birçok ailenin yaflad›¤› bir bina Almanya’dayak›lmakta ve bu yang›-n›n nedeni olarak, ilk akla gelen ihmalde¤il, bir kaza de¤il, ›rkç›l›k olmaktave “yeni bir Solingen mi”tart›flmalar› yap›lmaktad›r.Bu durum Avrupa’n›n ve özeldede Almanya’n›n mevcut durumunuortaya koyuyor.Yang›ndaki ›rkç› sald›r› ihtimali,ayn› zamanda Almanya’n›n ›rkç›yetkililerinin de akl›na gelen ilk ihtimaldir.Bu nedenle, hemen suçlulukpsikolojisi içinde, Sosyal DemokratParti Genel Baflkan› KurtBeck, " Yang›n›n yabanc› düflmanl›¤›ndankaynakland›¤› yönündebir ipucu olmad›¤›n›" belirtenbir aç›klama yapt›. Suçlulukpsikolojisi tam da budur. Dengesizhareket edilmesine neden olur. Gerçektenolay›n nedenlerini netlefltirmeniyetindeki bir devlet yetkilisininilk yapaca¤› aç›klama elbetteböyle olamaz. Fakat, Alman yetkililertam bir savunma psikolojisi içindehareket etmektedirler. Bunun nedenide, ›rkç› politikalar›n gelifltirilmesindekibelirleyicilikleridir.Katliam Almanya’n›n salt ›rkç›yüzünü göstermekle kalmad›, ayn›zamanda, AB’nin “demokratik(!)”yüzünü de gösterdi. Böyle bir katliam›narkas›ndan yap›lan tart›flma-Anadolu Federasyonu Soruyor:‘Ludwigshafen 2. Solingen Mi?’Almanya’n›nLudwigshafen kentindeç›kan bir yang›nda9 gurbetçi hayat›n› kaybetti,60 kifli yaraland›. Anadolu Federasyonuyapt›¤› aç›klama ile yang›n›n›rkç› politikalar›n ürünü olup olmad›¤›n›sordu: “Yang›n›n çok k›sasürede bütün binay› sarmas› ve binadayaflayan küçük çocuklar›nyafll› bir Alman› merdiven kat›ndagörmeleri ›rkç› bir sald›r› ihtimalinigüçlendiriyor.Ludwigshafen Nazilerin bir kalesiolarak biliniyor. Geçen y›l facian›nyafland›¤› bina bir molotoflamasald›r›s›na maruz kalm›flt›.Daha önceki y›llarda da Nazilerbu kentte iltica kamplar›n› atefleverip, 8 kifliyi yaralam›fllard›. Yinegeçen y›l bir caminin duvar›nagamal› haç resimlerinin çizilmesive evin sadece 30 metre uza¤›na‘Pis Türklerin kökünü kurutun’ yaz›lamalar›ak›llara ancak 2. Solingenmi, sorusunu getiriyor.Almanya’da yeni ç›kan göçmenyasas›yla birlikte biz yabanc›lara birlinç kampanyas› bafllat›lm›flt›. Irkç›sald›r›lar, Nazilerin ‘Türk Av›’ buülkenin art›k çirkin bir yüzü.Irkç›l›¤›n ve sald›r›lar›n artmas›kendili¤inden geliflmedi. AksineCDU’lu Koch gibi politikac›lar›nbizleri seçim kampanyalar›nda malzemeolarak kullanmalar› ve hedefgöstermeleri Nazileri harekete geçirdi.‹ktidarda olan Merkel’in deKoch’un arkas›nda durmas›bunun bir devlet politikas› oldu¤unubizlere gösteriyor.Solingen’den sonra yineyüre¤imiz yand›, çünkü bukez Ludwigshafen’de 5’i çocuk 9can›m›z› kaybettik. Tek suçlar› gurbetelde çal›fl›p, para biriktirip birgün memleketlerine geri dönmekti.Ama dönemediler, ancak kül olmuflcesetleri flimdi memlekete geri dönüyor.Neden bu felaketler hepbiz emekçilerin kaderi mi? Hepbiz mi ölece¤iz, hep biz mi afla¤›-lanaca¤›z? Sa¤l›ks›z koflullardahep biz mi yaflayacak, en tehlikeliifllerde hep biz mi çal›flaca¤›z?Anadolu Federasyonu olarakyang›nda hayat›n› kaybedenleriac›yla anarken, yak›nlar›na bafl sa¤l›¤›diliyoruz. Ayr›ca yetkililerdenyang›n›n sebebinin araflt›r›lmas›n›ve gerçe¤in derhal a盤a ç›kmas›n›istiyoruz.”16 YURTDIfiI 10 fiubat 2008


lar salt katliam›n nedenlerinin a盤aç›kar›lmas› üzerinedir. Ki, Bech’inaç›klamas›nda da görülece¤i gibi,bu tart›flma da a¤›rl›kl› olarak, yang›n›nfaillerini ortaya ç›karma güveniveren bir tart›flma de¤ildir.Gerçekten demokratik bir ülke,böyle bir katliam› ortaya ç›karannedenleri tart›fl›r, bunun önlemlerinitart›fl›r. Zira yeni katliamlar›n önünüancak böyle kesebilecektir. Olay›nüzerine ciddiyetle gitmek, saltbu yang›nla s›n›rl› bir tav›r göstermekde de¤ildir, daha köklü politikalargündeme getirmektir. Fakat,Almanya’n›n böyle bir politikas›görülmedi¤i gibi, genel olarak AvrupaBirli¤i’nin de bu çerçevedeciddiye al›nacak bir politikas› ortadayoktur. Yap›lan aç›klamalar genelgeçer aç›klamalard›r.Yang›n olay›n›n, ortaya ç›kard›¤›Avrupa’n›n di¤er bir yüzünde yoksullar›ndramatik yaflamlar› vard›r.Bir itfaiye eri “binadaki tüm merdivenlerinyanmas›ndan dolay›binaya giremediklerini,” bu nedenlede bunca insan›n yanarak canverdi¤ini anlat›yor.Yang›n, Avrupa standartlar› denenfleyin yoksullar için hiç de geçerliolmad›¤›n›, ç›plak bir gerçekolarak karfl›m›za ç›kard›. Binan›nyang›n merdiveni yoktu, b›rak›nyang›n merdivenini binan›n kendimerdivenleri bile ahflapt›. Çünküonlar, yoksullara reva görülen eskibak›ms›z evlerde oturmaya mahkumedilmifllerdi. Kimileri, Avrupadeyince sadece “V‹P caddeleri” ve“ rezidanslar›” ak›llar›na getiriyorbelki... Fakat Avrupa gerçe¤i bunlardanibaret de¤ildir. Çünkü oralardada yoksullar var, oralarda da adaletsizlikvar, sömürü var.Yang›n, yoksul insanlar›m›z›nAvrupa’n›n göbe¤inde de olsa de-¤erlerini yitirmediklerini de gösterdi.Bir Anadolu kad›n›, kendi yaflam›n›kurtarabilecekken, önce felçlieflinin yaflam›n› kurtard›, sonraölüm ateflinin içine çocuklar› içindald› ve yaflam›n› yanarak yitirdi.Bu fedakarl›k yoksul insanlar›nyaflamlar›nda vard›r. Kendi canlar›-n› sevdikleri için verme kültürü,yoksul halk›n kültürüdür. Zenginlerinbencilli¤inde bu kültür bulunamaz.Almanyas›nda da, Türkiyesindede burjuvazinin kültürü ayn›d›r.Onlar fedakarl›¤› aptall›k olarak görürler.Ve Almanya’n›n dünyaya insanhayatlar›n› parayla ölçen kültürüvard› yang›nda. Bech, yak›nlar›n›kaybeden ailelere ilk aflamada 5'erbin Euro yard›m yapt›klar›n› söylemifl.Öyle ya, onlar›n mahkemeleride ölümlerin karfl›l›¤›nda tazminatödeme karar› almakla meflhurdur.Emperyalistin Avro’su insan hayat›ndande¤erlidir.Yang›nlarda yak›nlar›n› kaybedeninsanlar 5 bin Euro karfl›l›¤›ndaart›k tamam Almanya devleti gerekeniyapt› demeli ve susmal›d›r!‹nsanlar›m›z›n yaflamlar› enaz›ndan Avrupa’n›n emperyalist,›rkç› yüzünü görmeye hizmet etmelidir.‹ade Politikas›na Karfl› Açl›k Grevi1 Nisan 2004’ten bu yana ‹talya'datutuklu bulunan DHKP-C davatutsa¤› Avni Er, ‹talya’n›n Türkiyefaflizmine teslim etme politikas›-na karfl› açl›k grevine bafllad›.Avni Er ve Zeynep K›l›ç; Türkiye,Belçika, Almanya, Hollanda, Almanyave ‹talya'da, 1 Nisan 2004’teyasal kurumlara yönelik polis bask›nlar›nda‹talya'da gözalt›na al›nm›flve o günden bu yana tutukluolarak yarg›lan›yorlard›. Türkiye’deayn› dava kapsam›nda tutuklu yarg›lanankimse kalmad›¤› halde ‹talyan“demokrasisi” Avni ve Zeynep’itutuklu yarg›lam›fl ve AvniEr’e 7 y›l, Zeynep K›l›ç’a ise 5 y›lhapis cezas› vermiflti. Ve flimdi deTürkiye'ye iade tehditini dayat›yor.Sardunya Adas›'ndaki BadueCarros A¤›r Ceza Hapishanesi'ndetutulan Avni Er hakk›nda, Türkiye'nin“iade iste¤i”, Sassari ‹stinafMahkemesi'nde 7 fiubat Perflembegünü ele al›nacak.‹talyan mahkemelerinin keyfiuygulamalar›n› ve iade karar›n› protestoetmek amac›yla 28 Ocak'ta açl›kgrevine bafllayan Avni Er, yapt›-¤› aç›klamada flunlar› söyledi; “De-¤erli dostlar, ... kesin olarak iflkenceye,insanl›k d›fl›, onur k›r›c›muamelelere ve kat› bir tecritemaruz kalaca¤›m bu ülkeye iadeedilmeyi kabul etmiyorum...Ma¤duru oldu¤um adaletsizlikortadad›r. Bu nedenle, açl›k grevinebafllamaya karar verdim. Dayan›flman›ziçin sizlere flimdidenteflekkür ediyorum.” dedi.Di¤er yandan, Avni Er’in açl›kgrevine destek eylemleri bafllad›.Avni Er’le ayn› hapishaneden birgrup tutuklu Er'in iadesinin engellenmesiamac›yla açl›k grevine bafllad›lar.Bu arada Nuoro kentinde deEr'e destek vermek amac›yla bir yürüyüfldüzenlenece¤i, duruflma s›ras›ndaoturma eylemi yap›laca¤›aç›kland›.‹talya'da tutsak olan Avni veZeynep ile dayan›flmak amac›yla‹talya'daki dostlar› taraf›ndan bir deinternet sitesi aç›lm›fl durumda. SitedeFrans›zca ve ‹talyanca bilgilereulafl›labiliyor. ‹nternet sitesinewww.avni-zeynep.net adresindenulafl›labilir.Say›: 138YURTDIfiI 17


DHKP-C Davas›nda BeraatTürkiye Faflizmi, Belçika VeHollanda EmperyalizmininKurdu¤u Kumpaslar ‹flas EttiFaflizm, Sabanc›lar veSabanc›lar’›n Avukatlar›‹çin Anvers’te Hayal K›r›kl›¤›!Belçika Anvers Temyiz Mahkemesi’ndegörülen DHKP-C davas›nda,7 fiubat’ta karar verildi. Mahkemeninkarar›nda DHKP-C’yi terörörgütü olarak nitelendirmezken,daha önce haklar›nda ceza verilenlerinbir k›sm› da beraat ettirildi.Mahkeme, Dursun Karatafl, ZerrinSar›, fiükriye Akar ve BaharKimyongür hakk›nda beraat karar›verirken, silah ve sahte kimlik bulundurmaktanFehriye Erdal’a 2 y›l,Musa Aflo¤lu’na 3 y›l, Kaya Saz’a21 ay tecilli hapis cezas› verildi.Belçika yarg›s›nda, temyiz mahkemesikararlar› kesinleflmifl kararlarniteli¤ini tafl›maktad›r. Bu anlamdaAnvers Temyiz Mahkemesi’nin 7 fiubat’taki karar› da art›k temyizedilemeyece¤i için kesinleflmiflkarar anlam›na geliyor.Anvers Temyiz Mahkemesi’ninkararlar›, sadece kiflilerle ilgili de-¤il; davan›n niteli¤ine ba¤l› olarakayn› zamanda DHKP-C hakk›ndakiiddialar da ele al›nm›flt› bu davada.Verilen son kararda mahkeme, Türkiyefaflizminin DHKP-C hakk›ndaki“terörizm” çerçevesindeki iddiave kan›tlar›n› yetersiz buldu¤unuaç›klad›.Belçika’da Knokke Davas› olarakda adland›r›lan dava, hem hukuki,hem siyasal aç›dan pek çok tart›flmayayol açt›. Belçika demokratikmuhalefetinin de müdahil oldu-¤u bir dava haline geldi. Belçikaemperyalizmi ve Türkiye faflizmiaras›ndaki aç›k ve dolayl› iliflkilerlebirçok komplo kurulmaya çal›fl›ld›.Davaya burjuva demokrasisinin ölçüleriniayaklar alt›na alan müdahalelerdebulunuldu. Bu müdahalelersonucunda da yarg›lanan DHKP-C’lilere a¤›r cezalar verildi.Çeflitli aflamalardan sonra mahkemenin27-29 Eylül 2007’deki duruflmalar›nda;DHKP-C’lilerin avukatlar›,davan›n bir alt mahkemedegörülmesini, Türkiye faflizminin davadamüdahil olmaktan ç›kart›lmas›n›talep etmifller, ancak mahkemetaraf›ndan bu talepler reddedilerek,duruflmalara ayn› mahkemededevam edilmesi karar› al›nm›flt›.Böylece 8 Kas›m 2007’de duruflmalartekrar ayn› mahkemede bafllam›flt›.Davan›n Savc›s› Delmulleve Sabanc› Holding’in avukatlar›DHKP-C’yi “terörist örgüt” kabulettirmek istiyorlard›. Savc› ve Holdingavukatlar›n›n DHKP-C’ye yönelikiddialar›n› kan›tlamak içinmahkemeye sunduklar› “belgeler”,Turgut ‹çp›nar An›ld›Yakaland›¤› bir hastal›k sonucundahayat›n› kaybeden Turgut‹çp›nar, Duisburg Anadolu E¤itimKültür Merkezi'nde an›ld›.3 fiubat’ta Duisburg AnadoluE¤itim Kültür Merkezi'nde düzenlenenanma etkinli¤i, flehitler içinyap›lan sayg› durufluyla bafllad›.Emekçili¤i, mütevaz›l›¤› ile örnekoldu¤u belirtilen anmada, Turgut’utan›yanlar onu ve yaflad›klar›an›lar› anlatt›.Avrupa’n›n bencil ve bireyciBelçika’da, özellikle Brüksel’deki ilerici,demokrat çevreler, ilk kezDHKP-C davas›nda uygulanan “TerörYasalar›”n›n tüm Belçika halk›n›, tümilerici, demokrat muhalefeti de tehditetti¤inin bilincinde olarak dava boyuncaDHKP-C’lilere yönelik büyükbir sahiplenme gösterirken, terör demagojisini,terör yasalar›n› ve AB’ninkara listelerini b›kmadan, usanmadanteflhir ettiler.DHKP-C davas› san›klar›n›n avukatlar›taraf›ndan çürütülmüfl, savc›l›¤›nmahkemeye sundu¤u suçlamalar›nbüyük bölümünün as›ls›zl›-¤› belgelenmiflti. San›k avukatlar›,mahkeme salonunda DHKC’ninTürkiye’de çeflitli alanlarda sürdürdü¤ümücadeleleri anlatan bir videogösterimi yaparak örgütün bir halkhareketi oldu¤unu anlatm›fllard›.Gelinen noktan›n faflizmin temsilcilerive Sabanc›lar’›n do¤rudanve dolayl› avukatlar› aç›s›ndan birhayal k›r›kl›¤› oldu¤u aç›k. Belçikamahkemeleri, çeflitli emperyalistpazarl›klarla sahnelenen hukuksuzlu¤udaha fazla sürdüremediler.yoz kültürüne özenmeyen Turgut‹çp›nar sade yaflam› ile devrimcisaflarda yerini ald›. Duisburg AnadoluE¤itim Kültür Merkezi çal›-flanlar›, türkü ve fliirlerle ‹çp›nar'›unutmad›klar›n› ifade ettiler.18 YURTDIfiI 10 fiubat 2008


Haklar ve Özgürlükler Cephesi’ninDavutpafla katliam›yla ilgili 2 fiubat 2008tarihli, 104 No’lu aç›klamas›n›n baz›bölümlerini afla¤›da sunuyoruz:Davutpafla’da Halk› KatledenAKP’nin Rüflvet Çark›d›r!Bu kez “ruhsats›z iflyeri” olupgeldi ölüm. Davutpafla’da ölen yinebiz yoksul halkt›k. T›pk›, daha birhafta önce Kütahya yak›nlar›ndaraydan ç›kan trende ölen 9 kiflininde bizden oldu¤u gibi. Deprem, sel,盤, yang›n, salg›n hastal›k, trafikkazas›, ifl kazas›... ölen hep biziz.Düzen, durmaks›z›n katlediyor bizi.Katliamlar›n biçimi de¤ifliyor, amaesas› de¤iflmiyor.31 Ocak günü, ‹stanbul Davutpafla’daruhsats›z bir maytap ve havaififlek imalathanesinde meydanagelen patlama sonucunda 21 insan›-m›z öldü, 116 kifli de yaraland›.fiehrin göbe¤inde büyük bir patlay›c›imalathanesi iflletiliyor vehiçbir yetkili kurumun bundan haberiyok! Halk› çocuk yerine koyupkand›rmak istiyorlar. Hay›r! Hepimizbiliyoruz ki, belediye ve polisiflbirli¤i olmadan böyle bir yer aç›-l›p iflletilemez.Halk, bu rüflvet çark›n› çok iyibiliyor. Devlet kat›nda ifller baflkatürlü halledilemez. Girdi¤in herdevlet ve belediye kap›s›, rüflvetçark›yla döner.(...) Bu imalathane, ‹stanbul’dabenzer durumdaki tek maytap, havaififlek imalathanesi de de¤il. Bugerçe¤i ‹stanbul’u yöneten tüm yetkililerbilir. Peki öyleyse, bildiklerihalde niye önlem alm›yorlar?Cevab›; ç›kar, soygun, ya¤ma,talan, rüflvet düzenindedir. Davutpafla’da21 insan›m›z› katledenbu düzendir.SUÇLULARHALKI SUÇLUYOR!‹stanbul Valisi, Belediye Baflkan›,daha alt düzey yetkilileri, ikigündür konufluyorlar ama hepsi tekbir ‘suçlu’yu iflaret ediyorlar: HALK!Baflka hiçbir suçlu yok ortada.Ne o iflyerini denetlemekle görevlikurumlar, ne o kurumlar›n amiri vesorumlusu durumundaki Vali ve BelediyeBaflkan›, hiç kimse hiçbir sorumluluküstlenmiyor. Hep böyleolmufltur. Bugüne kadar bu ülkedeyaflanan ve her biri aç›k bir katliamadönüflen tüm büyük felaketleri gözünüzünönüne getirin; hangisindebir sorumlu bulundu, hangisinde birsorumlu cezaland›r›ld›?(...) Düzenin CEZA mekanizmas›muhaliflere karfl›d›r.Yarg›, esas olarak düzene muhalifleriçin ifller. E¤er muhalifsen, s›-radan bir afifl asmak bile an›nda cezaland›r›l›r.Polis, zab›ta 24 saat görevyap›yor; 24 saatin tamam›ndamuhaliflere karfl› çok çok duyarl›-d›rlar. Hiçbir gerekçe bulamazlarsa“çevreyi kirlettiniz” diye ceza yazarlar.Ama ‹stanbul’un orta yerindepatlay›c› deposu açabilirsiniz, envaitür patlay›c› imal edebilirsiniz, herhangibir izne gerek yoktur, cezayoktur. Rüflvetini verir, imalathaneifline devam eder... Sonra patlamaolur, 21 kifli katledilir. Suçlu halkt›r!fiEH‹RLER‹ BU HALEGET‹RENLER, DO⁄AB‹-LECEK TÜM KAZA VEFELAKETLERDEN DESORUMLUDURLAR(...) Bu düzenin tüm DENET‹-M‹ yoksul halka karfl›d›r. Gecekondular›bir gecede y›kan, istediler mio gece yap›lan her gecekonduyutesbit edebilen zab›ta ve polisin gözü,zenginler, patronlar karfl›s›ndakör oluyor. Elbette gecekonducular›nrüflvet verecek paras› yoktur.Patronlar her türlü yasad›fl›l›¤› yapacak,ruhsats›z iflyeri açacak, iflçilerinisigortas›z çal›flt›racak, iflyerigüvenli¤i için hiçbir önlemalmayacak, fakat onlara kimse dokunmayacakt›r.‹flte böyle bir düzen hüküm sürdü¤üiçindir ki; ‹stanbul’daki binalar›nyüzde 60’› RUHSATSIZ’d›r.‹ktidar ise, bu çarp›kl›¤›n kayna¤›nainmek yerine, “Kentsel dönüflüm”projesi ad› alt›nda, gecekondular›y›k›p arazilerini ele geçirmeye çal›flmaklameflgul.Diyorlar ki, flehre çeki düzenvermek gerekir. Bu hale kendilerigetirmediler mi? Bir köyden, s›radanbir kasabadan de¤il, 12.5 milyonnüfuslu bir flehirden söz ediyoruz.Yüzbinlerce ruhsats›z binay›kim yapt›, kim izin verdi, kimonaylad›, kim göz yumdu? Kim buruhsats›z flehrin sorumlusu? Valilik,Belediye, polis, jandarma, DevletSu ‹flleri’nden ‹SK‹’ye kadartüm devlet ve belediye kurumlar›,hepsi suçludur; hepsi bu rüflvet,soygun, talan mekanizmas›n›n orta-¤›d›rlar. Halk› katleden bunlard›r.AKP, tam 14 y›ld›r ‹stanbul’uyönetiyor. ‹stanbul’daki AKP yönetimibugün Baflbakan olan TayyipErdo¤an’›n ‹stanbul Belediye Baflkanl›¤›ylabafllam›flt›r. fiimdi kalk›pDavutpafla’daki katliamda bizim sorumlulu¤umuzyok diyebilirler mi?Sistemin tüm çarklar›n›n sömürü,soygun rüflvet ve talan için döndü¤übir düzende, halk›n ne ifl güvenli¤i,ne can güvenli¤i yoktur. Bubozuk yap›, daha çok felaketler vekatliamlar üretecektir.Halk olarak, ifl güvenli¤i için,can güvenli¤i için kendimiz örgütlenmeli,iktidar ve patronlar›n suçortakl›¤› içinde oldu¤unu bilerek,bu suç ortakl›¤›na karfl› mücadeleetmeliyiz. Haklar›m›z› gasbettiklerinde,can güvenli¤imizi yok ettiklerinde,Davutpafla’da oldu¤u gibican›m›z› ald›klar›nda, hesap sormas›n›bilmeliyiz.DAVUTPAfiA’DA HALKINKAT‹L‹ AKP’D‹R!AKP HALKA HESAPVERMEL‹D‹R!Haklar ve ÖzgürlüklerCephesiSay›: 138HÖC/ DAVUTPAfiA 19


Türkiye’nin‘KAZA’DOSYASITrafik kazalar›... tren kazalar›...ifl kazalar›... inflaat kazalar›...盤, deprem, sel, heyelan...ve ‘görünmez kaza’lar... Türkiye’ninkal›n kaza dosyas›, ayn›zamanda bir SUÇ DOSYASI’d›r.30 Ocak sabah›nda ‹stanbul’unorta yerindeki patlamalar, yeni birkatliam›n habercisiydi. DavutpaflaSemti’nde kalabal›k bir iflhan›ndabulunan havai fiflek ve maytap imalathanesindemeydana gelen patlamasonucunda 23 kifli öldü, 116 kifliyaraland›.Patlaman›n gerçekleflti¤i iflyeri,kaçak bir iflyeriydi. Belediyenin gözündenmi kaçm›flt›? Hay›r, iflyeridaha önce mühürlenmifl ama “ifl”lerdevam etmiflti. Para (daha tam birdeyiflle rüflvet) her kap›y› açt›¤› gibi,her mührü k›rabilirdi.Zeytinburnu Belediye Baflkan›’n›naç›klamas›na göre, binada 5iflyeri var ancak sadece ikisi ruhsatiçin müracaat etmifl. Koskoca bina.Türkiye Cumhuriyeti Devleti,‹stanbul ve Zeytinburnu belediyeleri,onlarca insan ölünce “haberdar”oldular ruhsats›z iflyerlerinden!Çal›flma ve Sosyal GüvenlikMüdürlü¤ü’nün de ne iflyerinden,ne oradaki iflçilerden ne de o iflçilerinsigortas›z çal›flt›¤›ndan haberiyoktu. Onlar da patlamayla ö¤rendilerbu vahim gerçekleri!Evet, iflyerini ruhsats›z açmak,iflçileri sigortas›z çal›flt›rmak, “gözünükar h›rs› bürümüfl patronun”iflidir. Peki bu patron ve ülke çap›ndavarl›klar› bilinen onun gibi binlercepatron, hükümetlerin, belediyelerin,yarg›n›n, polisin gözününas›l ve neyle örtmektedir?Hükümetlerin, belediyelerin,yarg›n›n, polisin gözünü ne bürümüfltürki, ony›llard›r sürüp gidenbu duruma seyirci kalmaktad›rlar?AKP’nin ‘ifl kazas›’katliam›n›n bilançosu:5 y›lda 4500 ölüm!Büyük bölümünde AKP’nin hükümetteoldu¤u 2001-2005 aras›ndaülkemizde toplam 379 bin 132 iflkazas› meydana geldi. Bunlar›n sonucundaise 4 bin 597 kifli öldü.Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›taraf›ndan aç›klanan rakamlarbunlar.Yukar›da belirtilen dönemdeki iflkazalar› ve meslek hastal›klar› sonucundatoplam 9 milyon 576 bin513 ifl günü kaybedilmifl. ‹fl kazalar›ve meslek hastal›klar›n›n toplammaliyetinin y›lda 4 milyar YTL oldu¤utahmin ediliyor; demek ki, 5y›lda bu kay›plar 20 milyar YTL’yeulafl›yor.Peki patronlar bu “kayb›” niyegöze al›yorlar? Çünkü, patronlar›n,ifl güvenli¤i için gerekli yat›r›mlar›yapmayarak, sigortas›z iflçi çal›flt›-rarak elde ettikleri KAZANÇ, bukay›ptan çok büyük.AKP de sisteme hiç dokunmadanpatronlar›n bu “kar” düzeninindevam›n› sa¤lam›flt›r. Elbette 4500iflçinin ölümü pahas›na...‹fl güvenli¤i için, kay›t d›fl› çal›flt›rmayason verilmesi için hiçbirpolitika gelifltirmemifltir AKP. Getirmedi¤izaten bu rakamlardan dabellidir.Her gün 4 cinayet!‹flçilerin üzerine enkaz olupçöken bu düzen, patronlar içinbir cennettir.1965'den 2000'e kadar 35 y›ldaülkemizde ne kadar ifl kazas› oldu-¤una iliflkin rakamlar, ülkemizi yönetenlerin“patronlardan yana” oldu¤ununbir kan›t› gibidir.Evet, bu sürede ülkemizde tam 4milyon 675 bin 109 ifl kazas› olmufltur.Bu, her y›l ortalama 133bin 575 kaza demektir.Kaza ise ölüm ve sakat kalmakdemekti elbette. Bu dönemde 41bin 158 iflçi ifl kazalar›nda katledildi.Tekrar yaz›yoruz: 41 bin 158 iflçiöldü!.. 108 bin 839 iflçi de yaraland›,sakat kald›.Bir baflka araflt›rma, bu rakamlar›flöyle özetliyor: “Her gün 4 cinayet!”Evet, ülkemizdeki ifl kazalar›ndaher gün ortalama dört iflçi, koruyucuönlem al›nmamas› ve çal›flmasaatlerinin uzunlu¤u nedeniyle iflcinayetlerinde can veriyor. Ölümlereek olarak yine her gün 10 kifli iflgöremez düzeyde sakat kal›yor.Gerçekte flunu söylemek gerekirki; alçak bir dünyada yafl›yoruz;çünkü dünyada her y›l ifl kazalar›sonucunda yaklafl›k 1 milyon 200bin kifli ölüyor; yani katlediliyor...Tekeller ac›mas›z, patronlar ac›mas›z,onlar›n ç›karlar›n› savunmay›“birinci vazife”leri sayan hükümetlerac›mas›z. Ülkemizdeki tablo dadünyadaki bu alçakl›¤›n bir yans›-mas›d›r.AKP katliam› sürdürüyor:‹flte belgesi!AKP, olumsuzluklar›n oldu¤uher konuda, sorumlulu¤u önceki iktidarlar›nüzerine atmaya al›flm›fl,iktidarda olmas›na ra¤men kendinihala “muhalif” gibi gösterme aldatmacas›n›sürdüren bir iktidard›r.Fakat “ifl kazalar›” katliam›ndarakamlar ortada. Geçmifli bir yanab›rakt›k. Elimizde somut bir belgeolarak var olan 2006 y›l› rakamlar›-na bakal›m:2006 y›l›nda iktidarda Tayyip Erdo¤anBaflbakanl›¤›’ndaki AKP Hükümetivard›. Bu hükümetin üyeleri,bakanl›k koltuklar›nda rahat rahatotururken meydana gelen ifl kazalar›nda916 kifli hayat›n› kaybetti.Bu rakam, Çal›flma ve SosyalGüvenlik Bakanl›¤› ‹fl Teftifl KuruluBaflkanl›¤› taraf›ndan 2006 y›l›na20 ‘KAZA’ DOSYASI 10 fiubat 2008


iliflkin haz›rlanan rapordan al›nm›flt›r.Bu teftifl raporuna göre, ifl müfettiflleri,2006 y›l› içinde tüm iflyerlerindesadece 26 bin 617 teftifl gerçeklefltirmifller.Bu teftifllerin de 4bin 983'ü ifl kazalar› meydana gelmesiüzerine, yani mecburen yap›-lan incelemelerden olufluyor.‹flte AKP’nin “emekçilerin cangüvenli¤i” konusunda gösterdi¤ihassasiyetin düzeyi!‘Canavar’›n gizlendi¤ibir katliam!Trafik... Hay›r, bu kelimedensonra al›fl›lagelen kelimeyi söylemeyece¤iz;dikkat çekmek istedi¤imiz,‘trafik canavar›’ de¤il, tekelciburjuvazi canavar›d›r.‹flte ülkemiz gerçe¤ini ortaya koyanvahim rakamlardan biri daha:"1984- 2002 yılları arasında trafikkazalar›nda kaç kifli öldü? Binmi, befl bin mi yoksa? Ya da onbin?... Hay›r, ne yaz›k ki, bu rakamlar,ülkemizdeki trafik katliam›n›ifade etmek için yeterli de¤il.Evet, sözü edilen kesitte, yani1984-2002 aras›nda, ülkemizdekitrafik kazalarında 106 bin 488 insan›m›zöldü. (Üstelik, bu rakama trafikkazas›nda hemen ölmeyip hastaneyekald›r›ld›ktan birkaç gün sonraölenler dahil de¤ildir. Bunlar da kat›l›rsarakam›n yaklafl›k 150 binolaca¤› belirtiliyor.)Bu süre içinde 4 milyon 586 bin82 trafik kazas› yaflanm›fl. 106 bin488 ölünün yan›s›ra, 1 milyon 748bin 565 kifli de yaralanmıflt›r.Her y›l, en az birkaç bin kifli ölüyortrafikte. Dünyadaki “kaza” s›ralamalar›ndaTürkiye y›llard›r “birinci”s›rada, utanç s›ras›nda yer a-l›yor.Oligarflinin tüm hükümetleri,“trafik canavar› olmay›n!” afiflleriylegüya bu katliama karfl› mücadele(!)ediyorlar. Yalan.Trafik canavar› afifllerini hat›rlars›n›z;ne idü¤ü belirsiz bir desenkoymufllard›r afifle. Koyduklar› “canavar”bir aldatmacad›r; oafifllerdeki “trafik canavar›”yaz›s›n› de¤ifltirmeden resimleride¤ifltirmeliler. Ve o canavar resmininyerine Koçlar’›n, Sabanc›lar’›n resimlerini ve OYAK’›n ambleminikoymal›lar. Evet, ülkemiztrafi¤inin bu hale gelmesinin baflsorumlular› Koç, Sabanc›, OYAKve onlar›n hizmetindeki hükümetlerdir.Emniyet Genel Müdürlü¤ü’negöre, ülkemizdeki trafik kazalar›ndayüzde 96.5 sürücüler suçlu, yollar›nkazalardaki pay› ise, polise göresadece yüzde 0.1'mifl!.. Kaza mahallerindekiraporlar da buna göretutuluyor. ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n,“yol kusurlu” diye rapor tutulursa,“vatandafllar›n devletten tazminatalma hakk› kazand›¤›, bu konudadaha dikkatli olunmas›...” için talimatyay›nlad›¤› bir ülke buras›.Bir bilim adam›, 2918 say›l› TrafikKanunu Komisyonu'nda, kazalarlailgili olarak “altyap› sorumlular›naceza verilmesini” önerdi¤i-¤inde, bürokratlar 'O zaman yüzlercedava aç›l›r, bunu nas›l karfl›layabiliriz'diye itiraz etmifllerdi.Bir kez daha katliamc›lar›n korunmas›,katillerin kendi suçlar›n›nkan›tlar›n› yok etmeleri tavr›yla karfl›karfl›yay›z. Katliam›n biçimleride¤ifliyor, katillerin tavr› de¤iflmiyor.Çark dönüyor,emekçiler ölüyor!Yukar›daki rakamlar›n “büyüklü¤ünü”k›yaslamak aç›s›ndan meselaflunlar› hat›rlatabiliriz: KurtuluflSavaflı'nda 10 bin 885, ÇanakkaleSavaflı'nda 250 bin insan›m›z öldü.Trafik istatistiklerinin tutulmayabafllandı¤ı 1955'ten Temmuz 2003'ekadar ise trafik kazalar›nda ölenlerinsay›s› 223 bin 118!Bunlara depremleri, ifl kazalar›-n›, selleri, heyelanlar› ekleyin... Nebir kaza, ne bir önlenemezlik sözkonusudur.Sorun bir sistem sorunudur.Kazalar her sektörde, heralanda geliyorum diyor; düzen önlemalm›yor; davetiye ç›kar›yor!..Deprem olur, sel olur, yang›n olur,kaza olur, patlama olur... Nedenin ad›de¤iflse de bize düflen hep ölüm olur...Dün Kütahya’da ray›ndan ç›kan trenkazas›nda 9 kez yand› can›m›z. 9 evinoca¤›na atefl düflmüfltü. Yüre¤imizyanarken gidenlerimize, 31 Ocak’ta‹stanbul Davutpafla’da yine anidengeldi ölüm, “ruhsats›z” devletinruhsats›z iflyerinde ekmek param›z›kazanmaya çal›fl›rken. Kopar›verdibizi sevdiklerimizden ve yaflayamad›¤›m›zözlemlerimizden... Büyük birpatlama, havada savrulan et parçalar›m›zve enkaz›n alt›nda kalanbedenlerimiz... Hay›r, ruhsats›z iflyeride¤ildi ölümün nedeni. Alenen, gözgöze ifllenen bir cinayetti ad›na tedbirsizlikdedikleri. Kaza de¤il yaflad›klar›m›z.En büyük nedeni ac›lar›m›z›n,kapitalist düzendir. ‹flye-rininruhsats›z çal›flmas›na gözyuman ç›kar,ya¤ma, rant, rüflvet ve sömürü üzerinekurulu düzendir. Bu düzende yitip gittiinsanlar›m›z.Biz 17 A¤ustos’ta enkaz y›¤›nlar›alt›nda kalan halkt›k, elimizi uzatt›kancak devlet elimizi tutmayarak biziölüme terk etti. Bursa’da kad›nlar›-m›z›n can› yanarken etraf› saran kokular›nada ald›rmad›lar. fiimdi yine öyleuzaklar ki ac›lar›m›za, öyle vurdumduymazlarki 盤l›¤›m›za.Ac›lar›m›zdan ö¤reniyoruz. Her ölümbize dostumuzu, düflman›m›z› gösteriyor.Ö¤reniyoruz sesimizi bizdenbaflka kimselerin duymayaca¤›n›.Ö¤reniyoruz, yaralar›m›z› ancak halkolarak örgütlenip sarabilece¤imizi...Çark, patronlara kazand›ran, yerelve merkezi yönetimlere, düzenpartilerine kazand›ran bir flekildedönüyor; çark›n dönmesi için düzeninkendi yasalar› çi¤neniyor. Bugünekadarki hiçbir iktidar, ne trafikkazalar›na karfl›, ne ifl kazalar›nakarfl› gerçek bir önlem politikas› gelifltirmemifltir;çünkü bu, tekellerinve onlar›n temsilcilerinin ç›karlar›y-Say›: 138‘KAZA’ DOSYASI 21


la çeliflir.Maden kazalar›, adeta kesintisizsüren bir katliamd›r. Ço¤unda ikifler,üçer iflçinin ölmesi nedeniylefazla yank› yaratmam›fl olsa da, sonbefl y›l içinde ölen maden iflçilerininsay›s› 200'e yaklaflm›flt›r.Maden kazalar›n›n ço¤u, alenibir cinayet gibidir. Hukuksuzluklar,düzenin kendi yasalar›na bile ayk›r›uygulamalar, kazalar› kaza olmaktanç›karmaktad›r.TMMOB'un evvelki y›l bir madenkazas›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamadabelirtildi¤i gibi, madenlerinbirço¤unda üretim deneyimli iflçileryerine asgari ücretlilerle sürdürülmeyebafllanm›flt›r. ‹flçi sa¤l›¤› vegüvenli¤i önlemleri ayaklar alt›naal›nm›flt›r. Denetim ise hemen hemenyok gibidir... Nas›l olsun?Devletin “denetlememe”politikas›!Ülkemizde hali haz›rda yaklafl›k24 bin ruhsatl› maden iflletmesi var.Peki bu kadar maden iflletmesini denetlemekiçin devlet kaç memurunugörevlendirmifl dersiniz? Sadece230! Evet, madenleri denetlemekleyükümlü Enerji Bakanl›¤›, ruhsatmaden iflletmelerini bir yana b›raksakbile- 24 bin madeni denetlemekiçin sadece 230 denetim eleman› çal›flt›r›yor.DEVLET, bu istihdam politikas›ylazaten aç›kça BEN DE-NET‹M YAPMAYACA⁄IM diyor.Devlet, bu politikas›yla, madenpatronlar›na istedi¤iniz hukuksuzlu-¤u yapabilirsiniz, güvenlik ve sigortaaç›s›ndan yasalar›n gerekleriniyerine getirmeyebilirsiniz, ben gözyumaca¤›m diyor. Ve yumuyor.Devlet göz yumuyor, patronlarkazan›yor, iflçiler ölüyor... Çarkdönüyor.Rakamlar gösteriyor ki, ülkemizde11 milyon kay›t d›fl› çal›flanvar. Kuflku yok ki kay›t d›fl› çal›flaniflçiler, illegal iflyerlerinde çal›flm›-yorlar. Aleni, ortadalar. ‹flçiler, sigortas›z-kay›ts›zçal›flmaya gönüllüde de¤iller elbette. Bir anlamdaZORLA çal›flt›r›l›yorlar. Çünkü 7-8milyon insan› iflsiz b›rakan bu düzen,onlar› asgari ücretin bile alt›ndakiücretlerle ve sigortas›z olarakçal›flmaya mecbur b›rakm›fl. Onlar›kay›tl› hale getirecek bir sistemyok!Bir ‘do¤al afet’inkatliama dönüflümüSorumlular koltuklar›ndatek suçlu makinistler!Binlercemizi aram›zdan alan kazalargörünmez de¤ildir, sürpriz dede¤ildir. Kazalar “geliyorum” demektedir.Fakat düzen, göz göre göregelen kazalar› defetmek bir yana,kazalara DAVET‹YE ç›karmaktad›r.Son 10 yılda depremlerde 50 bineyak›n insan›m›z hayat›n› kaybetti.Seller, heyelanlar, 盤 felaketleriöylesine kan›ksanm›fl ki, bunlarailiflkin istatistiki rakamlar bileyok. 12.5 milyon insan, y›llard›r“beklenen büyük ‹stanbul depremi!”ihtimalinin alt›nda yafl›yor.Beklenen sadece ‹stanbul depremimi? Hay›r, Bursa’dan do¤uyakadar birçok yerde ayn› vahim ihtimalsözkonusu. Fakat bu ihtimalekarfl› hiçbir fley yap›lm›yor, do¤rudürüst ödenek ayr›lm›yor. Bilimadamlar› avaz avaz ba¤›r›yor; binalariyilefltirilmezse, ‹stanbul’da depremdeflu kadar on bin kifli ÖLE-CEK!Evet, Ö-LE-CEK! Bu kadaraç›k, kesin. Fakat türban için seferberlikilan edenler, halk›n demokratikhaklar›n› kullanmas›n› engellemekiçin devletin tüm güçlerini seferberedenler, halk›n devrimci mücadelesiniönlemek için milyarlarcadolarl›k harcamalar› gözü kapal› yapanlar,s›ra halk›n can güvenli¤inisa¤lamaya gelince k›llar›n› k›p›rdatm›yorlar.Halk›n can güvenli¤i için meclistenç›kar›lmas› gereken yasalar›ç›karm›yorlar. Çünkü baflta AKPhükümeti olmak üzere di¤er düzenpartilerinin OLAYLARA BAKTIK-LARI PENCERE farkl›. Onlar patronlar›npenceresinden bak›yorlar,Davutpafla’da ölen yoksul sigortas›zemekçilerin penceresinden de¤il.Patronlar iflyeri güvenli¤i için gerekenleriyapm›yorlarm›fl, AKP iktidar›n›numurunda de¤il. Tam tersine,bu durum, rüflvetle, ihale yolsuzluklar›yla,aç›ktan verilen paralarlabeslenen iktidarlar›n, belediyelerin,bürokrasinin ifline gelenve bu yüzden de ony›llard›r sürdürdükleribir Türkiye gerçe¤idir.Pamukova H›zl› Tren Katliam› Davas›nda Karar:22 Temmuz 2004'te Pamukova’da40 kiflinin öldü¤ü, 90 kiflininde yaraland›¤› “h›zl› tren” katliam›ylailgili davada karar geçenhafta ç›kt›. Sakarya 2. A¤›r CezaMahkemesi'nde görülen davada ikimakinist toplam 3 y›l 9 ay hapis cezas›naçarpt›r›l›rken t ren flefi beraatetti.Sadece tren flefi de¤il; “H›zl›tren” politikas›yla bu katliam›n zemininihaz›rlayan AKP HükümetininUlaflt›rma Bakan›, gereken önlemlerialmaman›n bafl sorumlusukonumundaki TCDD Genel Müdürüde “akland›”lar. Onlar zaten “san›k”sandalyesine bile hiç oturtulmam›fllard›.Benzeri tüm ‘kaza’ katliamlar›ndaoldu¤u gibi düzenin siyasetide, yarg›s› da sorumlular›nyakas›na yap›flmam›fllard›.Bir polis infaz›n›n hemen ard›ndaninfaz mahallinde delillerin kaybedilmesindeoldu¤u gibi, Pamukova’daki‘kaza’dan sonra da TCDDyetkilileri, vagonlardan savrulanparçalar› öbek halinde toplam›fl, kazan›nnedenini aç›klay›c› unsurlar›ortadan kald›rm›fl, yol düzeltilmiflti.Demek ki TCDD yöneticileri, bir‘kaza’ olmad›¤›n› çok iyi biliyorlard›.Katliamc› devlet refleksi öylesineyerleflmifl ki, infaz ediyor, katledilenlerinelbisesini kaybediyor, trenideviriyor, k›r›k demir parçalar›n›yok ediyor!.. Sonuç: Katiller aklan›-yor, soygun katliam çark› dönüyor.22 ‘KAZA’ DOSYASI 10 fiubat 2008


Sorunlar / ÇözümlerKaybedece¤imizbir fley yokDavutpafla’da bir anda onlarcam›zöldük. “Kaza” dendi,“ruhsats›zm›fl” dendi, “denetlenmemifl”dendi. Devletin valisi,belediye baflkanlar› s›raylakendilerinin bir suçlar›n›nolmad›¤›n› söylediler. Devletölümlerimizin sorumlulu¤unubile üstlenmedi.Böyle ölümlerle ilk defa tan›flmad›k.Hiçbir zaman, patronlarabüyük kazançlar sa¤larkenverdi¤imiz hayatlar›-m›z›n bir karfl›l›¤› olmad›. Nebir daha olmamas› için önlemal›nd›, ne de hayatlar›m›z› gözgöre göre elimizden alanlarbunun bedelini ödediler. Vebizler ölmeye devam ettik.Ölümden beter bir yaflamamahkum edilmifltik, ölümlerimizde sudan ucuz oldu.Davutpafla’da 23 insan›m›z›n yaflam›n›yitirdi¤i ve yüzden fazlas›n›nyaraland›¤› patlamaya iliflkin, kitleörgütleri yapt›klar› aç›klama ve suçduyurusuile, gerçek sorumlununAKP iktidar› oldu¤unu vurgulad›lar.Ölüm hep bize mi düfler?Esenler Temel Haklar Derne¤i,31 Ocak’ta, patlaman›n yafland›¤›iflmerkezi önünde; “Bütün halk›m›-z›n bafl› sa¤ olsun” diyerek yapt›¤›aç›klamada; “Ölüm hep bize mi düfler?Felaketler, facialar, afetlerhep neden bizim kap›m›z› çalar?!”diye sordu.Eylemde, ”Katliam Gibi Kazan›nSorumlusu AKP ‹ktidar›d›r!”pankart› aç›larak, “Patlayan Azg›nSömürü Düzenidir”, “PatlayanAKP’dir” dövizleri tafl›nd›. TemelHaklar, halka, iflçi ve emekçilereyoktur.Aç›kt›r ki, kendihayatlar›m›za kendimizsahip ç›kmad›¤›m›zsürece budüzenin bizler içinyapaca¤› bir fleyOnlar bizleri çal›flacak kölelerolarak görürler ve çal›flt›-rabilecekleri milyonlarca iflsizs›rada dururken, onlarcam›-z›n ölmesi umurlar›nda olmaz.Ancak, haklar›m›z için mücadeleetti¤imizde yaflam›m›z›nbir de¤eri olacakt›r.Yaflam kavgam›z›, sadecekölece çal›flt›r›ld›¤›m›z fabrikalarda,atölyelerde de¤il, ayn›zamanda mücadele ederekvermeliyiz.Birleflmekten ve mücadeleetmekten baflka seçene¤imizyoktur. Bu düzen bizlere hiçbirzaman bir gelecek sunmad›,bu nedenle kaybedecek birfleyimiz yoktur. Fakat, mücadeleederek, onurlu bir yaflam›Kaza De¤il ‹flçi Katliam›seslenerek, “ölümlerin hesab›n› sormal›y›z”dedi. Halk aç›klamaya alk›fllarladestek verdi.ÇHD’den suç duyurusu4 fiubat’ta, ÇHD üyesi avukatlar,patlamaya iliflkin Bak›rköy AdaletSaray›’nda suç duyurusunda bulundular.Avukatlar; iflçilerin hayatlar›naönem verilmedi¤ini, yaflanan›n birkatliam oldu¤unu söyleyerek, ‹çiflleri,Bay›nd›rl›k ve ‹skan, Çal›flma veSosyal Güvenlik, ‹stanbul Valisi,Büyükflehir Belediye Baflkan› veEmniyet Müdürünün de aralar›ndabulundu¤u yetkililer hakk›nda suçduyurusu dilekçeleri verdiler.HHB: “Kazalar› mücadeleederek önleyebiliriz ”Halk›n Hukuk Bürosu da, yaz›l›kazanabiliriz.Hiçbir mücadelenin bedeli,bu kölece çal›flma koflullar›ndaödedi¤imiz bedelden daha yüksekde¤ildir. Korkular›m›z mücadeleetmemizin önünde engelolmamal›d›r.Bu düzeni tan›mak için, art›kyaflad›klar›m›z yeterli olmal›d›r.Yeni ölümler, yeni deneyleryaflamaya ihtiyac›m›zyoktur. Görmeliyiz ki, hem yaflamflartlar›m›z›, hem çal›flmakoflullar›m›z› de¤ifltirecek tekgüç bizlerin mücadelesidir.Bizleri güçsüz, çaresiz görenleregücümüzü göstermeliyiz.Gücümüz, birli¤imiz ve örgütlülü¤ümüzdür.Art›k patronlar›ntemsilcisi partilerinetkisinden ç›k›p kendi örgütlerimizdebirleflmeliyiz.Tüm bunlara katlanmak zorundade¤iliz. Fabrikalar› bizleremezar yapanlar›n, tarihselmezarlar›n› kazmal›y›z.bir aç›klama yaparak, katliam›n sorumlular›naiflaret etti ve mücadeleça¤r›s› yapt›. Aç›klamada; “Sorumlular...halk›n de¤il ortak düflmanABD’nin isteklerini yerine getirenlerdir...çal›flanlar›n taleplerini gürültüolarak nitelendiren, önlem almayanlarda sorumludurlar. Bu kazalar›örgütlenerek, birlikte mücadeleederek önleyebiliriz” denildi.Bursa ve Tuzla’da protesto3 fiubat’ta Bursa’da KESK veD‹SK’in de içinde oldu¤u sendikalarda bas›n toplant›s› yaparak, butür cinayetlerin yaflanmad›¤› birTürkiye için mücadeleyi sürdüreceklerinibelirttiler.Tuzla Tersane iflçileri de Tuzlatersaneleri önünde Davutpafla katliam›n›bir protesto gösterisi yapt›.Eylemde T‹B-DER taraf›ndan yap›-lan aç›klamada, ifl cinayetlerine sonverilmesi istenerek, örgütlenme vehesap sorma ça¤r›s› yap›ld›.Say›: 138SORUN/ÇÖZÜM 23


Ergenekon Devlettir!V e l iKüçük veadamlar›nayönelik operasyon, burjuva bas›nyay›n kurulufllar›n›n gündemindençabuk düfltü. Fakat “Ergenekonoperasyonu”na yönelik çeflitli yorumve de¤erlendirmeler devamediyor yer yer. Ve yine abart›l› beklentilerdile getiriliyor.Veli Küçükler, Ergenekon’un“tamam›” ise, bundan böyle ülkemizdekontrgerilla faaliyetleri olmayacakm›d›r? E¤er ErgenekonVeli Küçükler’den ibaretse, mant›-ken olmamas› gerekir.Fakat bu, ülkemizde Susurluk’tanbu yana tekrar tekrar içinedüflülen bir yan›lg›d›r.Susurluk veya Ergenekon veyakontrgerilla, nas›l adland›r›rsan›zadland›r›n, “devlet ad›na”, halkakarfl› yasad›fl› ve gayri-meflru bir savaflsürdüren bu yap›lanmalar, birkaçkuruma veya birkaç kifliye, grubaindirgenemez.Faflist bir devlette, Ergenekonlarda süreklili¤i olan bir yap›lanmad›r.Kurumlar ve kifliler de¤iflir, fakatyap›lanma sürer. Oligarflinin kontrgerillapolitikalar›na ihtiyaç duymad›¤›dönemlerde bile asgari anlamdavarl›¤›n› sürdürür.Bu tür operasyonlardan ne beklenipne beklenemeyece¤ini do¤rude¤erlendirmenin yolu, çeflitli isimleralabilen ama özünde kontrgerillaana bafll›¤› alt›nda toplanabilecekolan bu tür örgütlenmelerin devletleba¤›n› do¤ru tespit edebilmektir.Hat›rlanacakt›r, Susurluk dönemindeen özlü ve net tan›m devrimcilertaraf›ndan yap›lm›flt›r: “Susurlukdevlettir!”Bugün karfl›m›za “Ergenekon”ad›yla koyduklar› kontrgerilla oluflumunadair de ayn› tespiti yapmakdurumunday›z: “Ergenekon devlettir.”Yani geçen haftaki Yürüyüfl’te“Ergenekon iktidars›z olmaz”bafll›kl› yaz›da belirtildi¤i gibi,sözkonusu yap›lanmalar “devletinörgütledi¤i, organize etti¤i yap›-lard›r” ve “böyle bir ülkede ‘devletinve iktidar›n d›fl›nda’ bir kontrgerillaaramak, beyhudedir.”Oligarflik diktatörlü¤ün oldu¤ufaflizmle yönetilen bir ülkede, devlettenba¤›ms›z bir kontrgerilla örgütlenmesiolmad›¤› ve esasen deolamayaca¤› teorik bak›mdan da ortayakonulabilir kuflkusuz. Devletinyap›s› ve niteli¤ini, sömürge tipi faflizmi,emperyalizme ba¤›ml›l›¤› ortayakoydu¤umuzda bunu da ortayakoymufl oluruz. Nitekim daha önceçeflitli yaz›lar›m›zda bunu yapm›fl›zd›rda. Fakat biz flimdi burada, bunlar›nanlat›m›na de¤il de, kontrgerillan›n,yani Susurluklar’›n ve Ergenekonlar’›ndevletin d›fl›nda olmad›¤›n›aç›kça gösteren bir “hat›-ra”ya yer verece¤iz.Baflbakan› dehfletedüflüren gerçek!Gerçek flu ki, Susurluk’un “devletiniçinde” olman›n da ötesinde,bizzat devletin kendisi oldu¤u, haz›rlananbirçok rapor, a盤a ç›kanbirçok belgede aç›kt›r. Fakat Susurluk’undevlet oldu¤unu anlamayanlar,anlamamakta ›srar edenler için,yine de iflte bu belgeleri, itiraflar›tekrar tekrar hat›rlatmak gerekiyor.1974’te Baflbakan olan Ecevit anlat›yor:“...1974’deki Baflbakanl›¤›m s›-ras›nda, Genelkurmay Baflkan› SemihSancar, Baflbakanl›¤›n örtülüödene¤inden acil bir ihtiyaç için,birkaç milyon istedi... Benden istenenmiktar örtülü ödenekteki paran›ntümüne yak›nd›... Genelkurmay’danbu paran›n ne amaçla istendi¤inisormak zorunda kald›m.‘Özel Harp Dairesi için istiyoruz’yan›t› geldi.Öyle bir resmi dairenin, o zamanakadar ad›n› bile duymam›flt›m...‘fiimdiye kadar bu dairenin giderlerinereden karfl›lan›yordu?’ diyesordum. O zamana kadar bu dairenintüm giderlerini bir gizli ödenekleABD’nin karfl›lad›¤›; ancak art›kABD’nin bu parasal katk›y› kesti¤i,o nedenle Baflbakanl›¤›n örtülüödene¤inden para istemek zorundakal›nd›¤› bana bildirildi...” (28 Kas›m1990, Milliyet)Demek ki flu aç›kça ortaya ç›k›-yor; Özel Harp Dairesi (ki kontrgerillan›nresmi ad› say›labilir), bizzatGenelkurmay Baflkan›’n›n bilgisidahilindedir.Ecevit’in hat›ralar›nda bu sözlerinhemen devam›ndaki sözler deçok çarp›c›.“Özel Harp Dairesi’nin neredebulundu¤unu sordum. ‘AmerikanAskeri Ya rd›m Heyeti ile ayn› binada’yan›t›n› ald›m...”Yani, kontrgerilla, ABD himayesialt›ndad›r ve de resmidir.Baflbakana kontrgerillabrifingiResmen bilmedi¤i bir kurum olmas›nara¤men, Ecevit, örtülü ödenektenistenen paray› hemen veriyorelbette ve generallerden bu kurumhakk›nda biraz bilgi istiyor.Hat›ra’lar›n devam›na bakal›m:“Baflbakanl›k Konutu’nda benimiçin bir özsunufl (brifing) düzenlendi.Özsunufl toplant›s›na rahmetliMilli Savunma Bakan› HasanEsat Ifl›k’la birlikte kat›ld›m. Bilgivermek üzere de rahmetli Genelkurmaybaflkan› Semih Sancar’la,o s›rada Özel Harp Dairesi Baflkan›oldu¤unu ö¤rendi¤im GeneralKemal Yamak ve bir-iki subay kat›ld›.Anlatt›klar›n›n özeti flu idi:Özel Harp Dairesi, Türkiye’ninveya bir k›s›m topraklar›m›z›n düflmanistilas›na u¤ramas› durumunda,istilac›lara karfl› gerilla yöntemleriyleve her türlü yeralt› etkinli¤iylemücadeleye haz›rlanmaküzere kurulmufltu.24 ERGENEKON 10 fiubat 2008


Adlar› gizli tutulan baz› ‘vatansevergönüllüler’ de Özel Harp Dairesi’ninsivil uzant›s› olarak çal›flmaküzere ömür boyu görevlendirilmifllerdi.Gere¤inde bu gönüllü sivil vatanseverlerinkullanmalar› için de,Türkiye’nin baz› yerlerinde gizli silahdepolar› oluflturulmufltu.”Gizli kapakl› olan bir fley var m›burada?.. Evet, halktan gizli, amadevlet biliyor. Bizzat Genelkurmay’›nbilgisi dahilinde. Hükümetlerde biliyor. Kontrgerilla örgütününbafl›nda da fiilen yine generaller,polis flefleri, M‹T’çiler var. Bununneresi “devlet içinde yuvalanma”?..Bunun neresinde “devletin d›fl›nda”bir oluflum var?Tarif edilen kontrgerilla örgütlenmesi,NATO’nun, özel olarak daCIA’n›n teorisini yapt›¤›, fiili örgütlenmesinigerçeklefltirdi¤i örgütlenmeninkendisidir. “Gizli silah depolar›na”,“sivil vatansever gönüllülerinkullan›lmas›na” kadar birçokfley, belli bir modelin hayata geçirildi¤inigöstermektedir.Vatansever gönüllülerve resmi organizasyon!Ecevit’in hat›ralar›, bize, kontrgerillaörgütlenmesini himaye edenlerive fiilen bu örgütlenmenin hangidayanaklar üzerine oturdu¤unugöstermeye devam ediyor:“... 1978’de yeniden Baflbakanl›¤agelince, Orgeneral say›n KenanEvren Genelkurmay Baflkanl›-¤›’n› devral›r almaz, ilk ifl olarakkendisine, Özel Harp Dairesi’yle ilgiliolarak edindi¤im bilgileri ve budairenin sivil uzant›s› ve gizli silahdepolar› hakk›ndaki kuflkular›m›aç›klad›m. ... Say›n Evren kayg›lar›-m› paylaflt›¤›n› söyledi ve isteklerimiyerine getirece¤i sözü verdi. Dahasonra her sordu¤umda da, isteklerimingereklerini yapmakta oldu-¤una dair bana güvence verdi.O arada kayg›lar›m›, kuflkular›-m› do¤rulayan ilginç bir fley de oldu.1978-1979’daki Baflbakanl›¤›ms›ras›nda bir Do¤u ilçemizi ziyaretBu bilanço neyi gösterir; TSK’n›nbir ‘suç örgütü’ olmad›¤›n› m›!Genelkurmay Baflkan› Yaflar Büyükan›t, kendisine “Ergenekon”la, VeliKüçük’le ilgili sorular soran gazetecilere, “TSK suç örgütü de¤ildir!”cevab›n› verdi. Öyle mi gerçekten?Asl›nda Büyükan›t’›n bu cevab› üzerine sorulacak bir soru daha vard›;bu soru, her ne kadar ülkemizde burjuva bas›n yay›n kurulufllar›n›n soramayaca¤›bir soru olsa da, biz burada sorabiliriz; soru fludur: TürkiyeCumhuriyeti’nde, bugüne kadar halka karfl› ifllenen suçlar›n içindeTSK’n›n bilgisi, onay› d›fl›nda gerçeklefltirilmifl tek bir suç var m›d›r?“TSK’y› y›pratmak isteyenler...” nakarat›yla püskürtmek, Genelkurmay’›nklasik davran›fl›d›r. Ama bu soru, bu nakaratla püskürtülemeyecekkadar yal›n bir sorudur. Çünkü bu soruyu sordurtan ülkemiz gerçekleridir.Ergenekon operasyonu nezdinde sözkonusu olan, ülkemizde 1960’lardanbu yana süregelen, ‘80’lerde, ‘90’larda doru¤a ç›kan kontrgerilla operasyonlar›d›r.Bu operasyonlar›n oda¤›nda yer alan isimlerden biri olanMehmet A¤ar, “her fley MGK’n›n bilgisi dahilindedir, her fley devletin zirvesindekararlaflt›r›lm›flt›r” dedi.Genelkurmay MGK’n›n içinde ve hiç kuflkusuz devletin zirvesindedir.Nas›l bin operasyondan bizim haberimiz yok diyebilir?Bin operasyon ise, halka karfl› ifllenmifl suçlardan baflka bir fley de¤ildir.Özel Harp Dairesi, bafl›ndan itibaren Genelkurmay’›n denetimindedirve bu kontrgerilla örgütlenmesi, halka karfl› ifllenen suçlar›n merkezlerindenbiridir. Genelkurmay nas›l “suçsuzuz” diyebilir?J‹TEM’ler, faili meçhuller, Hizbullah’›n e¤itilip donat›lmas›, infazlar,Yefliller, topyekun savafl kararlar› ve bu do¤rultuda gerçeklefltirilenp rovokasyonlar, itirafç›, korucu çeteleri, Çatl›lar’›n, daha 1982’de bizzatGenelkurmay ve 12 Eylül Cuntas› baflkan› taraf›ndan görevlendirilmesi...daha hangi birini sayal›m??? Tüm bu suçlar, TSK bünyesinde organizeedilmedi mi?.. Hal böyleyken, Büyükan›t nas›l o iddiada bulunabilir?ederken, oradaki askeri birli¤in komutan›olan generalle görüflüyordum.Kendisinin bir ara Özel HarpDairesi’nde çal›flm›fl oldu¤unu ö¤renince,kuflkular›m› belirterek,kendisinden bilgi almaya çal›flt›m.Generalin kuflkular›m› yersiz bulmas›üzerine bir soru yönelttim:- Farz-› muhal, bu ilçedeki MilliyetçiHareket Partisi (MHP) Baflkan›ayn› zamanda Özel Harp Dairesi’ninsivil uzant›s›ndaki gizli elemanlardanbiri olamaz m›?General,- Evet öyledir, ama kendisi çokgüvenilir vatansever bir arkadafl›-m›zd›r, yan›t›n› verdi.”Her fley aç›k de¤il mi!Ne Çatl›lar, ne Yefliller, ne ölümmangalar›, ne Susurlukçular’›n faaliyetleri,ne de Veli Küçükler’inyapt›klar›, devlet için “bilinmeyen ”de¤ildir. Politikay› oluflturan emperyalizmve oligarflidir. Örgütlenmeyeizin ve onay veren ayn› güçlerdir.Örgütlenme, tüm kurumlar›yladevletin himayesindedir.Bunun d›fl›nda zaman zaman“operasyon”a maruz kalmalar›, onlar›ntemizlendi¤i anlam›na gelmez.Operasyonlar, ya oligarfli içi çeliflkilerin,ya da onlar›n deflifre olmas›sonucu art›k devletin istedi¤i hizmetigöremeyecek olmalar›n›n sonucudur.Kifliler, gruplar gider, Ergenekondevam eder. Çünkü, aç›kt›rki, Ergenekon devlettir.Say›: 138ERGENEKON 25


Ba¤›ms›zl›k Asgari ZemindirBa¤›ms›zl›k için mücadele edipetmemek gibi bir tart›flma, sol aç›-s›ndan abes bir tart›flmad›r. Çünkü,ba¤›ms›zl›k istemek ve emperyalizmekarfl› mücadele etmek, sol olman›ndo¤al bir parças›d›r. Fakat uzunbir dönemdir, solun baz› kesimleriningündeminde ba¤›ms›zl›k mücadelesiya yoktur, ya da temel öneminiyitirmifl durumdad›r.Bunun maddi nedeni, emperyalizmin,art›k dünya halklar›n› sömürenve katleden bir güç olmaktanç›km›fl olmas›, yani “emperyalizminde¤iflmifl olmas›” de¤il, solun bukesimlerinin de¤iflmifl olmas›d›r.De¤ilse, emperyalizm yine dünyahalklar›n›n bafl düflman› olmaözelli¤ini sürdürmektedir. Dolay›-s›yla, kimileri gündeminden antiemperyalistli¤i,ba¤›ms›zl›k mücadelesiniç›kard› diye, milyonlar›nba¤›ms›zl›k talebi ya da ba¤›ml›l›-¤›n sonuçlar› olarak yaflad›¤› sorunlarortadan kalkmad›.Halk›n ekonomik sorunlar› içinmücadele eden sol, sorunun kayna¤›olan emperyalizme, sömürgecili¤ekarfl› ba¤›ms›zl›k talebini yükseltmezse;halk›n demokratik talepleriiçin mücadele eden sol, halka faflizminkayna¤›n› göstermezse ve bukayna¤a -yani emperyalizme- yönelmezse,mücadelede zay›f ve etkisizkal›r. Faflizmin kimi tekil uygulamalar›nakarfl› c›l›z protestolar gelifltirmektenöteye gidemez.Kuflkusuz, bu durum solun kitlelerdenkopmas›n›n, zay›fl›¤›n›n danedenlerinden birisidir.Ba¤›ms›zl›k Bayra¤›n›Yükseltmek, Halk›Mücadeleye Katman›nYoludurSolun güçsüzlü¤ü, çeflitli vesilelerlegündeme gelmekte, tart›fl›lmaktad›r.Solun gündemi belirleyemedi-¤i, hatta ço¤unlukla oluflmufl gündemlerietkileyebilecek bir prati¤iörgütleyebilmekten uzak oldu¤u, hemenherkesin kabul etti¤i bir gerçekdurumundad›r. Bunun nedenleri üzerindedüflünmek gerekiyor. Fakat,önemli olan bunu de¤erlendirirken,do¤ru sonuçlara varabilmektir.Zay›fl›¤›n nedenlerini ya, solunçal›flma tarz›nda, politikalar›nda, örgütlenmeanlay›fl›nda arayaca¤›z yada sorunun kayna¤›n› halk›n içindebulundu¤u durumla izah etmeyekalk›flaca¤›z.Bu noktada, yanl›fl e¤ilim, eksiklikleriotomatikman kendi d›fl›ndaarama e¤ilimidir ki, solda bununyayg›n oldu¤u söylenebilir. Bu bak›flaç›s›yla hareket eden sol güçler,zay›fl›klar›n›n nedenlerini do¤ru de-¤erlendiremedi¤i için, bunu aflacakpolitikalar da üretememektedir.Kuflkusuz, halk›n durumu, genelpolitik ortam gibi, solun iradesinind›fl›nda say›labilecek konular da buzay›fl›kta etkili olmaktad›r. Fakat,temel nedenin solun kendisindenkaynakland›¤› görülmelidir. Çünkü,özellikle içinde bulundu¤umuz süreç,halk›n gerek ekonomik, gereksede demokratik sorunlar›n›n, a¤›rlaflt›¤›bir süreçtir. Ki bu zemin do¤alolarak, sol için güçlü bir örgütlenmezemini sunmaktad›r.Bu koflullar do¤ru tahlil edildi-¤inde, görülecektir ki, solun sorunu,bu potansiyeli do¤ru politika vearaçlarla örgütleme sorunudur.Elbette, bu noktadaki tek eksiklikya da yanl›fl, solun anti-emperyalizmive ba¤›ms›zl›k talebini gündemindenç›karm›fl olmas› de¤ildir. Fakat,bunlar› gündeminden ç›karm›flolmas›, hem en temel yanl›fllar›ndanbirisidir ve hem de ideolojik bir sapmaolarak baflka birçok yanl›fl› beraberindegetiren bir yanl›flt›r.Çünkü, emperyalizme karfl› olmak,ülkemizdeki sorunlar›n kayna-¤› olan emperyalizme karfl› mücadeleyiörgütlemek, hem solun halk kitleleriyleba¤ kurmas›n›n zemininioluflturacakt›r, hem de da¤›n›k haldeetkisiz mücadele yürüten sol güçlerinortak hedefler için biraraya gelmesininzeminini oluflturacakt›r. Buaç›dan denilebilir ki, ba¤›ms›zl›k,gerek ilerici, demokrat, sol güçlerinve gerekse de halk›n de¤iflik kesimlerininbirliktelik zeminidir.Ba¤›ms›zl›k Yoksa,Sömürü ve Faflizm Vard›rHalk›n her kesiminin ortak taleplerinis›ralad›¤›m›zda, ilk baflta sayaca¤›m›ztalepler içinde ba¤›ms›zl›kve demokrasi mutlaka olacakt›r.Ya da, sömürücü egemen güçler,en fazla hangi gerçekleri halk›n gözündensaklamaya çal›flmaktad›r diyedüflündü¤ümüzde, emperyalizmeba¤›ml›l›k iliflkileri ve kendilerininiflbirlikçilik konumu oldu¤unu söyleyebiliriz.Çünkü, oligarfli, bu gerçeklerisaklayarak, halk› kendi yan›ndasaflaflt›rabilmekte, halk›n emperyalistgüçlere karfl› tepkisini kendi iktidarlar›için kullanabilmektedir.Bu gerçekler, solun omuzlar›naiki noktada görev yüklemektedir.Birincisi, halk›n gözünde, emperyalistiflgal ve iflbirlikçilik gerçe¤iniayd›nlatmak, ikincisi, halk› bu gerçeklerekarfl› ba¤›ms›zl›k ve demokrasimücadelesinde birlefltirmektir.Bu temel iki noktadan, demokrasimücadelesi, sol güçlerin birço¤unungündeminde çeflitli eksiklikleritafl›makla birlikte bir flekilde vard›r.Fakat, ba¤›ms›zl›k için mücadelesolun önemli bir kesimi taraf›ndan26 BA⁄IMSIZLIK 10 fiubat 2008


gündeme al›nmamaktad›r.Neden? Örne¤in, ba¤›ms›zl›kistemeden halk›n di¤ersorunlar›n› çözmek mümkünmüdür? Buna “evet” cevab›n›verenler var; hatta ülkemizdekifaflizm sorununu emperyalizmingelip çözmesini bekleyenlerde var. Yine örne¤in,ülkemizdeki demokrasi sorunununbir parças› olan ulusal sorunu, emperyalistgüçlerin gelip çözmesinisavunanlar da var.Fakat, emperyalizm gerçe¤i kendisiniöyle aç›kça gösteriyor, “buülkede yaflanan tüm sorunlar›nkayna¤› benim” diye adeta bas basba¤›r›yor ki, kimseye “ben yanl›flde¤erlendirmiflim, görememiflim”deme zemini b›rakm›yor. Dolay›s›yla,bu kesimler demokrasi talebi vemücadelesinde tutarl› olmak istiyorlarsa,art›k emperyalizmi görmezdengelme ya da “de¤iflmifl” kabuletme yaklafl›mlar›n› bir kenara b›-rakmalar›n›n zaman› da gelmifltir.Art›k kabul etmek gerekiyor ki,ba¤›ms›zl›k için mücadele etmeden,baflka herhangi bir sorun için yürütülentekil mücadelenin köklü çözümlerüretmesi mümkün de¤ildir.Örne¤in emekçilerin ç›karlar›n›savunan, bu zeminde mücadele yürütenkesimler, e¤er gerçekten etkilibir mücadele yürüteceklerse, ayn›zamanda ba¤›ms›zl›k için de mücadeleetmelidirler. Daha do¤ru bir tan›mla,yürüttükleri ekonomik mücadeleyi,ayn› zamanda ba¤›ms›zl›ktalebiyle de birlefltirmelidirler.Çünkü, ülkemizdeki ekonomiksorunlar›n kayna¤›nda da, yeni-sömürgecilik,yani emperyalizme ba-¤›ml›l›k iliflkisi vard›r. Örne¤in,özellefltirmelere karfl› mücadele ayn›zamanda emperyalizme, ba¤›ml›-l›¤a karfl› mücadele olmak zorundad›r,de¤ilse, sonuç al›namaz.Keza, ekonomik talepler içinmücadele de emperyalizme ba¤›ml›l›¤›m›z›ngöstergesi olan IMF gibikurumlara yönelmek durumundad›r.Ayr› durum, demokratik taleplimücadele için de geçerlidir. Demokratikmücadele, ayn› zamanda ülkemizdebir yönetim biçimi olan faflizmekarfl› mücadele etmek demektir.Ülkemizin faflizmle yönetilmesininnedeni de, emperyalizmle kurulanyeni-sömürgecilik iliflkileridir. Dolay›s›yla,emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›kmücadelesi yürütmeden, faflizmekarfl› etkili bir mücadele yürütmekde mümkün de¤ildir.Ve öyle de olmaktad›r. Emperyalizmekarfl› ç›kmay›p, salt kimi demokratiktalepler için mücadele yürütmeyeçal›flanlar, bir noktada emperyalizmgerçe¤iyle karfl›laflt›klar›ndageri ad›m atmakta ve demokratiktalepler için mücadele ad›na,tutars›z bir tav›r sergilemektedirler.Yine gündeme getirdikleri demokratiktalepler de, faflizmin bask›lar›n›ntümünü hedefleyen bir genifllikteolmay›p, ancak emperyalizminkabul edebilece¤i, dolay›s›yla,halk›n taleplerini karfl›lamayan birçerçeveye s›k›flt›r›lmaktad›r.Oysa, ba¤›ms›zl›k mücadelesi ilebirlikte ele al›nacak olan demokrasimücadelesi, hem do¤ru ve tutarl› birzemine oturaca¤› için, hem de dahagenifl kesimlerin demokratik taleplerinikapsayaca¤› için, daha etkiliolacakt›r.Halk, ba¤›ms›zl›k mücadelesi ilebirlefltirilmifl demokratik mücadelede,hem yaflad›¤› faflist bask›lar›nhem ekonomik zorluklar›n›n kayna-¤›n›, hem de bunlardan kurtulman›nyolunu görmüfl olacakt›r. Böyle birzemin halk›n bu mücadeleye dahagenifl olarak kat›lmas›n›n da zeminiolacakt›r.Dolay›s›yla, gerek ekonomik vegerekse de demokratik talep içinmücadele yürütenler, bu mücadeledensonuç almay› istiyorlarsa, ba-¤›ms›zl›k için de mücadele etmekdurumundad›rlar.Ayn› Hedefte BirleflmekGerekmiyor Mu?Çin devriminin önderi Mao,emperyalist iflgal alt›ndakiÇin’in mücadele önceli¤ini;“Bugünkü genel siyasetimiz...emperyalizme karfl› sonuna deksavaflmakt›r” diye tan›mlar. Ve,kurtulufla giden yolun halklar›nortak hedefler için birlikte mücadelesindengeçti¤ini gördü¤ü için, ayn›cephede birleflmenin gereklili¤inisöyler.Ayn› durum, halk› zafere ulaflt›ranbaflka mücadeleler için de geçerlidir.Mücadelede birliktelik sorunu,salt iktidar mücadelesi yürüten örgütlerinsorunu da de¤ildir. Örne¤in, birsendika, bir demokratik kitle örgütüde, sonuç al›c› bir mücadele yürütmekistiyorsa, kendi mücadelesini di-¤er halk kesimlerinin mücadelesi ilenas›l birlefltirebilece¤ini, düflünmelidir.Ülkemizde, çeflitli devrimci, ilericiörgütlerden demokratik kitle örgütlerine,sendikalardan odalara, ayd›nlardansanatç›lara kadar uzanan güçlerinortak hedefler çerçevesinde birarayageldikleri örnekler çok s›n›rl›-d›r. Ki, bu yap›labildi¤inde de, ço-¤unlukla tek tek eylemlerle s›n›rl›kalmaktad›r.Oysa, tüm sol ve halk güçlerini temelortak hedefler için birlefltirebilmekher kesimin öncelikli gündemlerindenolmal›d›r. Zira, mücadele, büyükoranda mümkün olan en geniflkesimlerin biraraya getirilmesi ve ortakhedefe yöneltilmesi ile sonuç al›-c› hale gelir.Teorik olarak, san›r›z buna kat›lmayacakkimse yoktur. Önemli olanbu genel do¤ruyu, lafta b›rakmayarak,güncel bir görev olarak önümüzekoymak ve hayata geçirebilmektir.Peki hangi zeminde birleflebilir vehalk› birlefltirebiliriz?Bu sorunun cevab›, tekrar tekrarvurgulad›¤›m›z gibi, ba¤›ms›zl›kt›r.Çünkü, ülkemizde halk›n tüm kesimlerinibiraraya getirebilecek veiçinde yer alan tüm halk kesimlerininsorunlar›n›n çözümüne hizmetedebilecek asgari zemin ba¤›ms›zl›kt›r.Say›: 138BA⁄IMSIZLIK27


Kosova’da emperyalizmin flemsiyesi alt›nda ba¤›ms›zl›k!Bu, Kendi Kaderini Tayin Hakk› M›?Kosova Baflbakan› Haflim Taci,25 Ocak’ta görüfltü¤ü AB yetkilisiJavier Solana’ya “Kosova her fleyiyleba¤›ms›zl›¤a haz›r” dedi. Taci,karar›n AB ve ABD ile koordineedilece¤ini söyledi.Rusya Devlet Baflkan› VladimirPutin ise, S›rbistan Devlet Baflkan›ylayapt›¤› görüflmede, ba¤›ms›zl›kilan›na karfl› ç›karak "Ba¤›ms›zl›¤›nbütün bir uluslararas› hukuksistemine ciddi zararlar verece¤ini"söyledi.Kosova, S›rbistan’dan ayr›l›kilan etmek için, AB D›fliflleri Bakanlar›Konseyi'nin 18 fiubat'ta yapaca-¤› toplant›n›n sonucunu bekliyor.Sorun Kosova’n›n S›rbistan’danayr›l›p ayr›lmamas› sorunu, fakatsorunun taraflar›, S›rplar ve Kosoval›larile s›n›rl› de¤il, sorunun as›ltaraflar›, ABD, AB ve Rusya emperyalistleridurumundad›r.Böyle bir durumda tart›flman›nKosova’n›n ba¤›ms›zl›¤› tart›flmas›olmad›¤› aç›kt›r. Tart›flma, “Yugoslavyapastas›”n›n emperyalist s›rtlanlartaraf›ndan paylafl›lmas› tart›flmas›d›r.Yugoslavya Yedi ParçaYugoslavya, emperyalizmin, küçükdevletlere bölme politikas›n›nlaboratuar› gibidir. Kosova’n›n daayr›lmas›yla Yugoslavya’dan 7 devletortaya ç›km›fl olacakt›r.Emperyalizm küçük devletlerebölme politikas›n›, yüzy›l›n bafl›ndaOrtado¤u’da hayata geçirdi. Ortado¤u’yu“cetvelle küçük parçalarabölerek” paylaflt›, kendi egemenli¤inikurdu. Yüzy›l›n sonundaise, bu politikan›n uyguland›¤› yer,Balkanlar ve Kafkasya oluyor.Yugoslavya’n›n parçalanmas›,emperyalizmin 1990’l› y›llarda yo-¤unlaflt›rd›¤›, sosyalist ülkelere yöneliksald›r›lar›n›n bir parças›yd›.Sosyalist ülkelerdeki revizyonistyönetimler emperyalist ülkelerindestekledi¤i güçler taraf›ndan y›k›-l›yor, bu ülkeler emperyalist sistemtaraf›ndan sömürgelefltiriliyordu.Yugoslavya’y› sömürgelefltirmeninyolu, milliyetçi çeliflkileri körüklemek,daha sonra ise çözen güç olarakmüdahale etmek oldu.Emperyalizm, bir yandan az›nl›klarayönelik S›rp milliyetçilerinkatliam politikas›n› yönlendiriyor,di¤er yandan Kosova’da ›rkç› kontraörgüt olan UÇK (Kosova KurtuluflOrdusu) örne¤inde oldu¤u gibi,iflbirlikçi milliyetçi güçleri silahland›r›p,örgütlüyordu.Yugoslavya’ya yönelik emperyalistmüdahalenin zemini de S›rpmilliyetçilerinin Kosova’da, Bosna’dagerçeklefltirdi¤i katliamlarlaolgunlaflt›r›ld›. fiovenist katliamlaradeta emperyalizmin bekledi¤i f›rsatlar›sundu. Bu zeminde ABD veAB emperyalistleri önce havadanbombard›manlarla Yugoslavya yönetiminizay›flatm›fl, bu zeminde deony›llard›r Yugoslavya içinde birlikteolan halklar› birleflik devletekarfl› k›flk›rtm›flt›r.‹flte bu “iç çat›flmalar” sürecindehem emperyalist politikalar karfl›s›ndapürüz ç›karan Yugoslavya yönetimiy›k›lm›fl, hem de emperyalistgüçler “bar›fl gücü” denilerek NATOve BM flemsiyesi alt›nda bölgeyeyerlefltirilmifltir. Böylece, Yugoslavya’n›nparçalanmas› süreci emperyalizmindenetiminde gelifltirildi.Kosova Ba¤›ms›z M›?Kosova’n›n S›rbistan’dan ayr›lmas›naöncülük eden ve bugün Kosova’daegemen olan güç geçmiflinUÇK’s›d›r. UÇK, ilk baflta Almanyataraf›ndan örgütlenmifl, silahland›-r›lm›fl ve daha sonra ABD’nin denetiminegirmifl bir kontrgerilla örgütüdür.Bugünün Kosovas›n›n baflbakan›Taci de, dünün UÇK’s›n›n komutan›d›r.UÇK, Yugoslav halklar›-na karfl› emperyalizmin askeri gücüolarak savaflm›fl bir iflbirlikçidir.Bugün de yineba¤›ms›zl›ktansözederkenbile, emperyalizminicazetinde bir güçtür.Ki bu nedenle, ba¤›ms›zl›k ilan›n›tekrar tekrar ertelemektedirler(!).Durum buyken, Kosova’n›n S›rbistan’danayr›lmas›n›n ba¤›ms›zl›kolarak tan›mlanmas› mümkün de-¤ildir. Kosova, S›rbistan’dan ayr›lm›flolacakt›r, fakat, emperyalizminyeni sömürgesi olarak kalacakt›r.Çünkü, bu süreç do¤rudanemperyalizmin denetimi alt›ndabafllam›fl ve bugün de emperyalizmindenetimi alt›nda sürdürülmektedir.Dolay›s›yla Kosova’da yaflanansürecin ne S›rbistan halk›n›n ç›karlar›na,ne de Kosova halk›n›n ç›karlar›naolan bir yan› yoktur. Bu parçalanmadanç›kar› olanlar, emperyalizmve emperyalizmin iflbirlikçileridir.Ki, parçalanmay› örgütleyenlerde bu güçlerdir.Bunun ad› ise “uluslar›n kendikaderini tayin hakk›” de¤ildir.Her fleyden önce bu süreç, Kosovahalk›n›n ba¤›ms›z iradesini temsileden bir güç taraf›ndan flekillendirilmemektedir.Emperyalizmin denetimialt›nda halklar›n kendi iradeleriylekarar almas› söz konusu de-¤ildir. Dolay›s›yla, Kosova örne¤i,nas›l ba¤›ms›z bir devlet kurulaca-¤›n›n de¤il, emperyalizmin denetimindeba¤›ms›zl›k kazan›lamayaca-¤›n›n bir örne¤i olmufltur.Bugün Kosova, NATO güçlerininiflgali alt›ndad›r. 1999’lardangünümüze bu iflgal sürdürülmektedir.Kosova S›rbistan’dan ayr›ld›-¤›nda da görülecektir ki, halk aç›-s›ndan durum bugünden daha iyi olmayacakt›r.Bugün a¤›rl›kl› olarakulusal bask›y› hisseden Kosova halk›,S›rbistandan ayr›l›k gerçekleflirse,yar›n “ba¤›ms›z” denilen Kosova’das›n›fsal zemindeki bask› veazg›n emperyalist sömürü gerçe¤inidaha yo¤un hissedecektir.28 DÜNYA 10 fiubat 2008


Emperyalizmin denetimindekibir Kosova’n›n yar›n da, ulusal bironuru olmayacak, kendi kararlar›n›alan bir parlamentosu olmayacak,kendi ulusal ekonomisi, ulusal ordusuolmayacakt›r. Ba¤›ms›zl›k enfazla görünürde bir ba¤›ms›zl›k olacakt›r.Dolay›s›yla, Kosova halk›n›ngelece¤ini S›rbistan’a ba¤l› kalmas›veya S›rbistan’dan ayr›lmas› ikilemiiçinde de¤erlendirmek do¤ru olmayacakt›r.Bir yan› Rusya emperyalizmineba¤›ml›l›k, bir yan› ABve ABD emperyalizmine ba¤›ml›l›kolan bir sürecin ne Kosova ne deS›rbistan halk› için bir kurtulufl anlam›n›tafl›mayaca¤› tart›flmaya yerb›rakmayacak bir gerçektir.Kosova bu sürecin sonunda S›rbistan’danayr›labilir, fakat as›l sorun,NATO’dan, emperyalistlerdennas›l kurtulaca¤›d›r!Emperyalizmin egemenli¤indekidünyada, ulusal bask› alt›nda bulunanhalklar için as›l tehlike budur.Uluslar›n kendi kaderlerini tayin etmeleriniengelleyen as›l güç emperyalizmdir.Emperyalizm, hiç bir halk›n ba-¤›ms›zl›¤› için en küçük bir fleyyapmaz, yapmam›flt›r. Emperyalizmve ba¤›ms›zl›k kavramlar› yan yanagelemeyecek iki düflman kavramlard›r.Bir yerde emperyalizm varsa,orada sömürgecilik vard›r. Sosyalizminy›k›lmas›ndan günümüze bu ülkelerde azg›n bir sömürgecilik alt›ndad›rlar.Yugoslavya ve Kosovaörnekleri bu yan›yla dünya halklar›-n›n emperyalizm gerçe¤ini anlamalar›nahizmet etmelidir.Bir Y›l Sonra Feda EylemiBombalarla, kuflatmayla Filistin halk›na teslimiyetdayatan ‹srail’e yönelik, 4 fiubat’ta bir feda eylemigerçeklefltirildi.Bas›n›n haberine göre, El Fetih'e ba¤l› El Aksa fiehitleriTugay›, Filistin Halk Kurtulufl Cephesi ve UlusalDirenifl Tugaylar› taraf›ndan yap›lan ortak eylem,bir y›ldan daha uzun bir süredir, ‹srail topraklar›ndayap›lan ilk feda eylemi oldu.Bir y›ld›r feda eylemi yöntemine baflvurmayan Filistindirenifli, bu eylemle ‹srail sald›r›lar› karfl›s›ndaçaresizili¤i kabul etmeyeceklerini bir kez daha ortayakoydu.Filistin devlet baflkan› Mahmud Abbas feda eyleminik›narken, Hamas eylemi “kahramanca bir eylem”olarak de¤erlendirdi. Filistinli Bakan MahmudHabbafl ise eylemi onaylamad›klar›n› belirtirken, geliflmelerden"Gazze fieridi'ne yönelik bask› politikas›-n› yo¤unlaflt›ran ‹srail'in sorumlu olaca¤›n›" söyledi.Oturum Hakk› ‹çin MitingFransa - Baflkent Paris’te kaçak göçmenlere oturum hakk›verilmesi için bir miting yap›ld›. Ö¤renci Aileleri Federasyonu,‹flçi sendikas› CGT, Göçe Karfl› Birleflik Kolektif veçeflitli demokratik örgütlerin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen mitingidüzenleyen kurumlardan S›n›r Tan›mayan E¤itim A¤›taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Fransa devletinin adeta birgöçmen av› yürüttü¤ü” vurgulanarak oturum hakk› için mücadeleninsürece¤i belirtildi. Mitinge 5 bin kifli kat›ld›.Ücret Art›fl› ‹çin GrevBerlin: 1 fiubat’ta Almanya’n›n baflkenti Berlin’de TopluTafl›mac›l›k ‹flletmesi (BVG) emekçileri, 39 saatlik uyar› greviile ücret art›fl› talep etti. Uyar› grevinde, metro, tramvay veotobüslerin büyük bölümü çal›flmad›. “Ver.di” sendikas›n›nöncülük etti¤i grevin, 1974 ve 1992’den sonra üçüncü büyükgrev oldu¤u aç›kland›. Sendika BVG’nin 11 bin 500 çal›flan›için yüzde 8 ila 12 oranlar›nda zam talep ediyor.Polis fiiddetine Ve Irkç›l›¤a Son!Avrupa’da ›rkç› sald›r›lar›nher gün bir yenisiyaflan›yor. Göçmenlerekarfl› ç›kar›lanyasalar ve ›rkç› partilerinpropagandalar›ylayabanc› düflmanl›¤› körükleniyor.Bu bilinçlipolitikan›n sonucu olarak,resmi ve sivil faflistlerin sald›r›lar› süreklileflmifl durumda.Bu sald›r›lardan bir yenisi Hollanda’n›n Lahey kentinde,16 yafl›ndaki Turhan Y›lmaz isimli gencin, yan›ndakiarkadafl› ile birlikte, polisler taraf›ndan “uyuflturucu kuryesisan›ld›¤›” gerekçesiyle a¤›r yaralanacak flekilde dövülmesioldu.Hollanda’da yaflanan bu sald›r›ya iliflkin 1 fiubat’ta biryaz›l› aç›klama yapan Anadolu Federasyonu, Avrupa’dagöçmenlere yönelik polis fliddetine son verilmesini isteyerek;“Avrupa Birli¤i’ne üye olan ülkelerde, göçmenlereyönelik polis fliddetinin ve ›rkç› sald›r›lar›n yaflanmad›¤›bir gün olmuyor...Yeni göçmen yasalar› yürürlülükten al›nmadan, ›rkç›parti ve siyasetçilerin politikalar›na zemin tan›yan koflullarortadan kald›r›lmadan bu durumun de¤iflmesi söz konusuolmaz; tersine, daha da kötüye gidecektir.Bizler burda ikinci s›n›f insan de¤iliz. Avrupa’da yaflayaninsanlar olarak ayn› haklara sahip olmak istiyoruz.Göçmen halk›m›za sesleniyoruz; Irkç›l›¤a, polis fliddetineve haklar›m›z› ask›ya alan yasalara karfl› birleflmeli vemücadele etmeliyiz.” dedi.Say›: 138DÜNYA 29


Yürüyüfl okurlar›na sevgi veselamlar›m›z› sunarak bafll›yoruzsohbetimize.‹lk bölümde “emperyalizmiemperyalizm yapan unsurlar”diyerek flunlar› saym›flt›k: Sermayeninyo¤unlaflmas›, tekelleflme,mali oligarflinin oluflumu,sermaye ihrac›... ve dedünya pazar›n›n tekeller, dünyatopraklar›n›n da büyük kapitalistdevletler aras›nda paylafl›lmas›n›ntamamlanmas›.Bunlar›n ilk dördünü,önceki bölümde elealm›flt›k. fiimdi dünyan›ntekeller ve kapitalistdevletler taraf›ndanpaylafl›lmas›n› ele alarakdevam edelim.Özlem: Ben devam edeyim.Sermayenin yo¤unlaflmas›, tekelleflmeve mali oligarflilerin oluflumu,emperyalistleflen ülkelerin dünyay›ad›m ad›m ele geçirmelerinin de koflullar›n›olgunlaflt›rd›. “Mali sermayenin,sermayenin öteki çeflitlerinintümü üzerindeki üstünlü¤ü...mali aç›dan güçlü birkaç devletin”dünya çap›ndaki hakimiyetini deberaberinde getirdi.1900’lerin bafllar›nda en eski kapitalistülkeler olan ‹ngiltere veFransa, en fazla sömürgeye sahipiki ülke durumundayd›lar. ABD veAlmanya ise, “geliflme h›z› ve kapitalisttekellerin üretimde yayg›nl›kderecesi itibariyle” en ileri durumdakiiki kapitalist ülkeydi.Bu dört ülke; o zamanki rakamlarla,toplam 479 milyar frank, yanidünya mali sermayesinin yüzde80’ine sahiptiler. Bu durumun fiilisonucunu flöyle anlat›yor Lenin:“Dünyan›n di¤er ülkelerinin neredeysetümü, bu uluslararas› bankerülkelere, dünya sermayesinin budört ‘dire¤i’ne flu ya da bu biçimdeborçlu durumdad›r ya da haraçvermektedir.”Bu dört ülkeye eklenen baflkaemperyalistler de vard›, ama emperyalizminas›l gücünü bunlar oluflturuyordu.Bunlar›n içinde de ABDgücünü sürekli art›ran emperyalistHayat›n‹çindekiTEOR‹Konu: Emperyalizm -2Güçlü görünümüne ra¤meno, asalak ve çürümüfl birsistemdir!konumundayd›. ABD’nin gücünügittikçe art›rmas›n›n en önemliayaklar›ndan biri de dünya mali sermayesinikontrol edebilecek konumayükselmifl olmas›yd›.Kapitalizmin emperyalizme dönüfltü¤üyaklafl›k yar›m as›r, ayn›zamanda dünyan›n paylafl›lmas›sürecidir. Eski sömürgecilik bu süreçteyerini emperyalist sömürgecili¤eb›rakt›. Tekelleflme aflamas›ndageçildi¤inde art›k dünyan›n hementüm bölgeleri, flu veya bu biçimdekapitalist devletler taraf›ndan sömürgelefltirilmifltir:“‹lk kez olarakdünya paylafl›lm›fl durumdad›r, öyleki, bundan sonra ancak yeni paylafl›mlarsöz konusu olabilir, yanisahipsiz topraklar›n ‘ele geçirilmesi’de¤il, topraklar›n bir ‘sahip’tenötekine geçmesi.” (Lenin)Evet, iflte bu nesnel durum, dahasonraki emperyalistler aras› paylafl›msavafllar›n›n nedenlerini deaç›klamaktad›r. Peki bu niçin böyleolmaktad›r? Bu ülkeler neden “pazars›z”yapamamaktad›r?Önceki bölümde k›saca vurgulam›flt›k;kapitalist devletler, birikensermaye fazlas›n› ve keza üretimfazlas›n› di¤er azgeliflmifl kapitalistülkelere ve sömürgelere aktarmakzorundad›rlar. ‹flte bu aç›dan sermayeyiyat›racak, üretti¤ini satacak pazarbulmak kapitalist ülkeler içinhayati bir ihtiyaçt›r. Bu nedenlekapitalist devletler 1850’lerdenitibaren h›zlanan bir biçimde sömürgefetihlerine girifltiler. Sömürgelefltirmesüreci 1870’lerdedaha da yo¤unlaflt›.Mazlum: fiimdi, sömürgelermeselesinden hareketle, Lenin’den,özellikle “emperyalizmde¤iflti” tezleri aç›s›ndan da sonderece dikkate de¤er bir bölümaktaraca¤›m.“Tekellere, rakipleriylegirifltiklerimücadelede (...) baflar›olana¤›n›, ancakve yaln›z sömürgeleresahip olmak sa¤lar.Kapitalizm nekadar geliflmiflse,hammadde eksikli¤i kendini ne kadarhissettirirse, rekabet ve dünyadahammadde kaynaklar› için mücadelene kadar fliddetliyse, sömürgeelde etme mücadelesi o kadaramans›zd›r. (...) Sermaye ihrac›n›nç›karlar› da sömürgelerin fethedilmesinidayatmaktad›r; çünkü tekellerkurarak bir rakibi saf d›fl› b›rakmak,bir siparifli üstlenmek... sömürgepazar›nda daha kolay...d›r(hatta ancak böyle mümkündür).”Kapitalizmin geliflmesi, görüldü-¤ü gibi, öyle mutlak bir ça¤dafll›k,uygarl›k anlam›na gelmiyor. Tersine,geliflme sömürge elde etme mücadelesinikeskinlefltiriyor. Bu anlamdaekliyor Lenin: “Mali sermayeözgürlük de¤il, egemenlik ister’ diyorHilferding, çok do¤ru olarak.”Kapitalizm gelifltikçe, sömürgeelde etme ihtiyac› o kadar büyükolur ve pazar için kavga fliddetlenir!Ekonominin yasalar› bu kadar aç›k.Bunun d›fl›ndaki teoriler, iflte buyüzden emperyalizm gerçe¤iniaç›klayam›yor ve s›k s›k bu noktadayan›l›yor.Kemal: Bu konuya flunu da ekleyelimisterseniz. 1900’lerin bafllar›ndageliflmifl kapitalist ülkeleri,sömürgelerini h›zla art›rmaya sevkedenetkenlerden biri de, h›zla bilinçlenmekteolan iflçi s›n›f›n›n bur-30 TEOR‹ 10 fiubat 2008


juvazinin iktidar› için bir tehditoluflturmaya bafllamas›d›r. Sömürgelerdenne kadar çok kazanç eldeedilirse, içeride emekçilere o kadarçok “sus pay›” verilebilirdi. Burjuvaiktidarlar, iflçi s›n›f›n›n iktidarhedefli mücadelesini bu yolla düzeniçine çekebilirlerdi. Nitekim deböyle oldu. Ki bunu sa¤layabilmekde, o kapitalist ülkeye, öteki kapitalistülkeler karfl›s›nda bir avantajsa¤l›yordu; sömürgesi olmayan veyaaz olan kapitalist ülkeler, iflçimücadelesini geriletememeleri nedeniyleüretim sürecinin istikrar›n›koruyam›yor, di¤er kapitalistler karfl›s›ndadezavantajl› duruma düflüyordu.Dolay›s›yla bu etken de kapitalistlerinsömürge elde etme savafl›n›daha zorunlu k›lm›flt›r.Özlem: 1900’lerin bafl›nda, yanidünyan›n tekeller ve büyük kapitalistdevletler taraf›ndan paylafl›lmas›n›nbüyük ölçüde tamamland›-¤› dönemde dünya tablosu fluydu:Kapitalist devletlerin feodal yönetimdendevrald›klar› daha önceiflgal edilmifl ülkeler, emperyalizminsömürgeleri haline geldi önce.Ama emperyalistler bunlarla yetinemezdi.1800’lerin ikinci yar›s›ndabilim ve teknikteki ilerlemeler sonucundakapitalist geliflmenin h›zlanmas›,üretimin iç tüketim boyutlar›n›kat kat aflmas› ve keza sermayebirikiminin büyümesi, dünyatopraklar›n›n kapitalist ülkelertaraf›ndan talan edilmesini deh›zland›rd›. O güne kadar ayak bas›lmam›flneresi varsa, gidildi.Okurlar›m›z›n birço¤u, ‹ngiltere’den“üzerinde günefl batmayanimparatorluk” diye söz edildi¤iniduymufltur. ‹flte bu söz, o dönemlerdenkalmad›r. ‹ngiltere o dönem,Amerika’dan Afrika’ya, Ortado-¤u’dan ve Hindistan’a kadar geniflbir alanda sömürgelere sahipti. ‹kincibüyük sömürgeci Fransa’yd›.Onun da Ortado¤u’da, Akdeniz’de,Afrika’da, Asya’da birçoksömürgesi vard›. Keza Hollanda,Danimarka, Belçika gibi emperyalistlerin,Japonya’n›n, Rusya’n›nda sömürgeleri vard›.O dönemde sömürgelefltirmenintemel biçimi, askeri güç kullanmakt›.Genellikle katliamlarla iflgal edilenülkenin topraklar› “yasal” olarakda iflgalci kapitalist ülkenin topra¤›say›l›rd›. Sömürgelefltirilen ülkeninyönetimi de iflgalci emperyalistlertaraf›ndan atanan hükümet ya davaliler taraf›ndan üstleniliyordu.Sömürgelefltirilen ülkelerde el konulanham maddeler, kapitalist geliflmeaç›s›ndan önemliydi. Ucuzhammadde, maliyetlerin düflürülmesidemekti; bu da rekabet gücüdemekti. Öte yandan sömürgelefltirilenülkeler ayn› zamanda meta ihrac›için de bir pazar durumundayd›ve pazarlar› ne kadar geniflse, kapitalistde o kadar güçleniyordu.1870-80’lerden itibaren sermayeihrac› da sömürünün ön plana ç›kanbiçimlerinden biri oldu. Sömürgeyönetimlerine borç para verme biçimindeveya sömürge ülkeye do¤rudanyat›r›mlar fleklinde gerçekleflensermaye ihrac›na ba¤l› olarak kapitalistpazar› geniflletecek demiryollar›yap›l›yor, bankalar aç›l›yor vesömürgecilik mekanizmas› dahaçok yönlü hale getiriliyordu.Kemal: Emperyalist sömürgeciliksan›r›m az çok kafam›zda flekillenmifltir.Emperyalizm, sadece sömürgelerdekiyönetimi de¤il, geliflippekifltikçe, kendi içinde de devleti,ekonomiyi, sosyal yap›y› yenidenkendine göre flekillendirir. Yani,dünyay› kendine tabi k›lmak isterken,üst yap›y› da kendine göre biçimlendirir.Bunu da k›saca somutlayal›m.Bunun ilk önemli sonuçlar›ndanbiri devletin yap›s›ndaki de-Hayat›n‹çindekiTEOR‹Emperyalizmça¤›nda tektek ulusalekonomilerdenve ulusal pazarlardansöz etmek mümkünde¤ildir. Bu zincirind›fl›na ç›kman›n tek biryolu vard›r, o da ulusalkurtulufl savafllar›d›r.¤iflikliktir. Sanayi sermayesi ile bankasermayesinin bütünleflmesiyle ortayaç›kan mali oligarfli, ülke ekonomisinikontrol eden bir güç halinegelirken, devlete de hakim olur.Do¤al olan da budur zaten; kapitalizmgeliflip tekeller belirleyici unsuroldukça, tekellerin devlet üzerindekibelirleyicili¤i de pekiflecektir.Bu pekiflmenin belli bir noktas›ndadevlet, tekelci devlete dönüflür.Devletin ifllevi de buna göre,yani tekellerin ç›karlar›na hizmetedecek flekilde yeniden flekillenir.Devletin vergi, borç gibi ekonomikifllevleri, tekellerin ihtiyaçlar›-na göre düzenlenmesini beraberindegetirirken, bu ayn› zamanda halk›ndaha çok sömürülmesi de demektir.Sömürünün yo¤unlaflmas› ve devletindaha aç›k biçimde tekellerin hizmetinegirmesi, s›n›f çeliflkilerininde derinleflmesine yol açar.Emperyalizm aflamas›n›n birbaflka sonucu, ekonominin dünyaçap›nda bir sisteme dönüflmesidir.Emperyalizm tekelleflme ve sömürgelefltirmeylebirlikte, tüm ülkeekonomilerini emperyalist ekonomininbir halkas› durumuna getirmifltir.Dolay›s›yla emperyalizm ça-¤›nda tek tek ulusal ekonomilerdenve ulusal pazarlardan söz etmekmümkün de¤ildir. Bu zincirind›fl›na ç›kman›n tek bir yolu vard›r,o da ulusal kurtulufl savafllar›d›r.Evet, bu yönünü de ortaya koyduktansonra, emperyalizmin “ekonomiközü”nün d›fl›ndaki özelliklerinegeçelim. Buyur Mazlum.M a z l um : Emperyalizmin“ekonomik özünü” ortaya koyarkenemperyalizm salt ekonomik bir olguda de¤ildir demifltik. Lenin, flöylediyor: “Emperyalizm, kapitalizminözel bir tarihsel aflamas›d›r. Buözellik üçlüdür: Emperyalizm: 1)tekelci kapitalizmdir; 2) asalak veçürüyen kapitalizmdir; 3) can çekiflenkapitalizmdir.”Bu tan›m, emperyalizmin tarihselgeliflim içindeki yerini iflareteden önemli bir tan›md›r. Emperyalizm,dönemsel olarak güçlü görün-Say›: 138TEOR‹ 31


se de, tarihsel olarak bu çürümüfllükonun karakteridir. Emperyalizm neden“asalak ve çürüyen kapitalizm”dir?Bunu birkaç boyutuylacevaplayabiliriz.Birincisi, s›n›f olarak çok yayg›nbir asalak s›n›f oluflur emperyalizmlebirlikte.Burjuvazi üretim sürecinden tümüylekoparak tamamen asalak birs›n›fa dönüflür. fiirketlerin, iflletmelerinyönetimini bile ço¤u durumdaücretli profesyonellere devrederler.Ama esas olarak “kazanç” biçimleride yeniden flekillenir. Burjuvalar,üretimin yan›s›ra ekonomide “de-¤erli ka¤›t” olarak adland›r›lan hissesenetleri, bono, tahvil ve faizdenbüyük ölçüde gelir elde etmeye bafllarlar.Buna rant gelirleri de denir.Bu gelir, burjuvazinin tüm gelirleriiçinde önemli bir yer tutmaya bafllar.‹kincisi, burjuvazinin tamamenasalaklaflmas›na ba¤l› olarak, tüketimleri,hem miktar, hem muhtevas›bak›m›ndan önceki dönemlerle k›-yaslanamayacak ölçüde artar.Lenin, rantiye s›n›f›n “de¤erlika¤›tlar”la büyük kazançlar elde etmesikonusunda flunlar› vurguluyor:“Emperyalizm, az say›da ülkede...büyük bir nakdi-sermaye birikimidir.Rantiye s›n›f›n ya da dahado¤rusu rantiye tabakan›n, yani‘k›rpt›klar› kuponlarla’ yaflayan insanlar›n,herhangi bir iflletmeninçal›flmas›na hiçbir biçimde kat›lmayaninsanlar›n, meslekleri iflsizlikolan insanlar›n ola¤anüstü bir biçimdeço¤almas› bundand›r. Emperyalizminbaflta gelen ekonomiktemellerinden biri olan sermaye ihrac›,rantiye tabakas›n›n üretimdenkopuflunu daha da art›r›r vedenizafl›r› baz› ülkelerin ve sömürgelerineme¤inin sömürüsüyle yaflayanülkenin topuna asalakl›k damgas›n›vurur.”Özlem: Geçti¤imiz y›llardaKoç Holding’in, Sabanc›lar’›n kazançlar›içinde faiz gelirlerinin tümüretim gelirlerinden daha fazla oldu¤unadair bilançolar yay›nlanm›flt›hat›rlars›n›z. Devletlerin tamamentekellerin hizmetinde bir flekil almas›ylabirlikte, bu tüm dünya çap›ndageçerli bir durum san›r›m.Burjuvazinin tüketim kal›plar›nailiflkin de bir fley ekleyeyim. Bu rantiyekazanca ba¤l› olarak biraz öncebelirtildi¤i gibi tüketimde çok özelbiçimler ç›km›flt›r. Rantiye kesimler,ak›llara durgunluk veren ölçülerdetüketim harcamalar› yap›yorlar.Dikkatinizi çekmifltir bu kesimlerintüketimlerini adland›rmak üzere“ultra lüks” diye bir kavram bileç›kt› ortaya. Bir ülkenin ekonomisinidüzeltecek ölçüde para, meselabir tekelcinin sadece yat›na veyayazl›¤›na harcanabiliyor..Mazlum: Ancak burada esasolarak tek tek burjuvalardan söz etmeninde ötesine geçen bir durumvar. Lenin’in “ülkenin topuna asalakl›kdamgas›n› vurur” sözlerininanlam› budur. Rantiye bir s›n›f›nötesinde “rantiye devlet”ler olufluyoremperyalizmle birlikte.‹hraç edilen sermayeden ve yat›-r›mlardan elde edilen gelirler, emperyalistülkelerdeki asalak s›n›f›nvaroluflunu mümkün k›larken, bununda ötesinde, gelirlerinin büyükbir bölümünü meta ve sermaye ihraçetti¤i di¤er ülkelerden, sömürgelerindenelde etti¤i kazançlarla sa¤layanemperyalist devletlerin bizzatkendisi bir rantiye devleti halinegelmektedir.Amerika Birleflik Devletleri,rantiye devletin en çarp›c› örneklerindenbiridir. Bir tarafa ABD’nindi¤er ülkelere verdi¤i borçlar›, birHayat›n‹çindekiTEOR‹Sömürgeler,ABD’ye borçlar›n›ödemekiçin ABD’denyeni borçlar al›yorlar vebu çark yüzy›ld›r Amerika’yapara ak›t›yor.Emperyalist tekeller, hiçzahmetsiz, hiç üretimsizböyle bir kazanç kayna-¤› sahibidirler.tarafa da bu borçlar karfl›l›¤›ndaABD’ye ödenen faizleri yanyanakoyun... ‹kincisi, birincisinin yüzlercekat›n› oluflturur... Öyle birmekanizma var ki, sömürgeler,ABD’ye borçlar›n› ödemek içinABD’den yeni borçlar al›yorlar vebu çark yüzy›ld›r Amerika’ya paraak›tan bir çark olarak dönüyor. Emperyalisttekeller, hiç zahmetsiz, hiçüretimsiz böyle bir kazanç kayna¤›sahibidirler.Bu noktada “Rantiye-devlet,asalak, çürüyen kapitalizmin devletidir”der Lenin. Ve dünya ülkeleriniikiye ay›r›r: Tefeci devletler veborçlu devletler...“Rantiyelerin elde etti¤i gelir,d›fl ticaret gelirinden... befl kat dahafazlad›r! Emperyalizmin ve emperyalistasalakl›¤›n esas› budur iflte.Bunun için, ‘rantiye-devlet’ yada tefeci-devlet kavram›, emperyalizmiiflleyen iktisat yaz›n›nda, s›ks›k kullan›lan bir deyim olmufltur.Dünya, bir avuç tefeci devlete ve birborçlu devletler ço¤unlu¤una bölünmüflbulunmaktad›r.”Asl›nda sosyalist ülkeler hariç,kalan ülkeler aç›s›ndan hala bölünmüfllükgeçerlidir.Kemal: Emperyalizmin asalakl›¤›n›nbir di¤er boyutunu bilimteknoloji alan›nda görürüz. Bunu dasen aç Özlem.Özlem: Bafllang›çta, yani serbestrekabetçi kapitalizm dönemindeburjuvazi bilim ve tekni¤in geliflmesiniteflvik eden, bu geliflmeyiüretime yans›tan bir konumdad›r.Serbest rekabet, kapitalisti bunamecbur k›lmaktad›r zaten. Kapitalist,üretimi azami ölçüde art›rabilmekiçin her bilimsel geliflmeyi hemenüretim sürecinde kullan›r. Amatekelleflmeyle birlikte bu de¤iflir.Tekeller, bilimsel, teknolojik geliflmelerüzerinde istedikleri gibi tasarruftabulunmaya bafllarlar. Bu “tasarruf”ise özünde bilim ve tekni¤inönünde engel olma yönünde gerçekleflir.Bilim ve teknolojideki muazzamgeliflmeler gözönüne al›nd›-¤›nda bu bir çeliflki gibi görünür ve-32 TEOR‹ 10 fiubat 2008


ya tekeller bilimi gelifltiriyor gibigörünür. Evet, gelifltirmektedirler.(Ar-Ge) ad›n› verdikleri araflt›rmagelifltirme çal›flmalar›na büyük yat›-r›mlar da yapmaktad›rlar.Fakat bilimsel araflt›rmalar›n neiçin, hangi yönde yap›laca¤›n› belirleyende, bilimsel bulufllar›n, yeniteknolojik geliflmelerin ne zaman,nas›l kullan›laca¤›n› belirleyen desadece ve sadece tekellerin kar-zararhesaplar›d›r. Herhangi bir bilimselkeflif veya yeni gelifltirilen birteknoloji, genifl kitlelerin yarar›naolsa bile, e¤er tekeller için uygunde¤ilse, piyasaya ç›kar›lmaz. Bilimve teknoloji üzerinde de tekel denetimisöz konusudur. Mesela, çeflitlisektörlerde yeni teknolojiler gelifltirmiflolmalar›na karfl›n, baflka ülkelere,ellerindeki eski teknolojiyisatmaya devam edebilirler.Tekellerin bilim ve teknolojiningeliflmesinin önünde engel olduklar›n›nen aç›k kan›t› ise, dünyadamilyarlarca insan›n açl›ktan, hastal›klardanölmesidir. Bilimin ve tekni¤inbugün ulaflt›¤› aflamada, bilimve teknolojinin insanl›¤›n bu temelsorununu çözmeye yöneltilmesi halindebunun çözülememesi mümkünmü?.. Lenin, henüz 1900’lerinbafl›nda yazd›¤› bir makalede diyorduki; “‹nsan nereye bakarsa baks›nad›m bafl›nda, insanl›¤›n derhal tamamençözebilecek durumda oldu-¤u görevlerle karfl›lafl›yor. Kapitalizmbunu engelliyor. O, da¤ gibizenginlikler biriktirdi -ve insan› buzenginli¤in kölesi durumuna getirdi.Tekni¤in en karmafl›k sorunlar›n›çözdü- ve nüfusun milyonlarca kitlesininyoksullu¤u ve cehaleti karfl›-s›nda ve bir avuç milyonerin dar kafal›h›rs› karfl›s›nda teknik iyilefltirmelerinkullan›lmas›n› engelledi.”Kemal: Bir ek yapay›m. Tekellerindenetimindeki bilim ve teknoloji,insanl›¤›n sorunlar›n› nas›l çözerizsorusuna de¤il de, tekellerinkar›n› nas›l art›r›r›z, tar›m›, sanayiyiemperyalist tekellere nas›l daha ba-¤›ml› hale getiririz sorusuna cevapar›yor. Sorun burda.Bilim, yine son derece çarp›c›bir noktad›r, esas ve öncelikli olarakaskeri teknolojinin hizmetindedir.Bugün tüketim unsuru haline gelenbirçok bulufl ya askeri araflt›rmalarya da uzay araflt›rmalar› kapsam›ndakibulufllard›r. Ekonominin askerilefltirilmesive askerilefltirilmiflekonominin emperyalizmin en temelsektörü halinde olmas›, militarizmindünya çap›nda körüklenmesi,emperyalizmin asalak karakteriningöstergelerinden biridir. Devletlerin,üretken, sorunlar› çözücüalanlara de¤il de, silahlanmaya yönlendirilmesiemperyalizmin ortayaç›kard›¤› bir sonuçtur.Mazlum: Sohbetimizin bugünkübölümünü bitirmeden asalaklaflman›nbir boyutuna daha de¤inelimisterseniz. Burjuvazi tamamenasalaklafl›rken, toplumun baz› kesimlerinide kendine benzetir. Bunlar›nbafl›nda da iflçi s›n›f› içindekibir kesim gelir. Daha 1902’de “Emperyalizm”adl› bir kitap yazan ‹ngilizYazar Hobson, bu noktadaki gözlemleriniflöyle aktar›r: "Tam anlam›ylaasalak nitelikteki bu siyasetiyürütenler kapitalistlerdir; ancak,ayn› itici nedenler, baz› özel iflçigruplar›n› da etkilemektedir.”Hobson, emperyalist ülkelerinkarakteristik davran›fllar›na iliflkinflunu belirtiyor: "Bunlardan birincisiekonomik asalakl›k gelene¤idir;egemen devlet, bununla, kendi yönetens›n›f›n› zenginlefltirmek ve sakindursunlar diye alt s›n›flar›narüflvet vermek için, eyaletlerini, sömürgelerinive ba¤›ml› ülkeleri sömürmektedir."Hayat›n‹çindekiTEOR‹Bilim, esasve öncelikliolarak askeriteknolojininhizmetindedir. Devletlerin,üretken, sorunlar›çözücü alanlara de¤il de,silahlanmaya yönlendirilmesiemperyalizmin ortayaç›kard›¤› bir sonuçtur.Dünyay› paylaflm›fl bir avuç çokzengin ülkeye, çok yüksek tekelkarlar› sa¤lamak demek olan emperyalizm,“proletaryan›n üst tabakalar›naekonomik bak›mdan rüflvetverme olana¤› yaratm›flt›r.” Altakibu asalaklaflt›rman›n sonucu iflçiaristokrasisinin oluflumudur.Emperyalizmin bu kadar büyükservetler ve rüflvetler da¤›tabilmesiiçin elbette yüksek tekel karlar› gereklidir.‹ngiltere'nin ulusal geliri1865-1898 y›llar› aras›nda, hemenhemen iki kat›na yükselmiflti; oysa"yurtd›fl›ndan sa¤lanan" yani sömürgelerdensa¤lanan geliri ayn›süre içinde dokuz kat artm›flt›. ‹fltebuna paralel olarak da asalakl›k pekiflti,asalak kesim geniflledi. Sömürgelerdenakan gelir o kadar büyüktüki, 1990’lar›n bafllar›nda ‹ngiltere’dekirantiye insan say›s›,yaklafl›k 1 milyona yükselmiflti.Asalakl›k bugün de sürüyor.Dünyan›n en zengin 10 milyon kiflisi,dünyadaki toplam servetin üçtebirini elinde bulunduruyor. Bunlar›n37.2 trilyon dolar serveti oldu¤ubelirtiliyor ve bu servetin de yüzde64'ü ABD, Japonya, Almanya, ‹ngiltereve Fransa kaynakl›.Düflünün, dünyan›n nüfusu 6milyar. Ve onlar –o 10 milyoncukaz›nl›k–, 5 milyar 990 milyon kiflininelindekiyle k›yaslanamayacakbüyüklükte bir servetin sahibi durumundalar.Onlar›n içinde de en zengin10 tekelci burjuvan›n serveti133 milyar dolar. Bu rakam, en yoksul48 ülkenin y›ll›k gelirinin 1,5kat› ediyor... Ve dünyan›n en zengin225 kiflisinin serveti 2.5 milyar yoksulungiderlerine eflit... Emperyalizmde¤iflmifl mi, yoksa asalakl›¤›büyüterek sürdüren bir sistem olmayadevam m› ediyor? Cevap, ortada.Kemal: Evet arkadafllar, emperyalizmeönümüzdeki hafta dadevam edece¤iz. Emperyalizminneden can çekiflen kapitalizm oldu¤unu,emperyalist dönemin ayn›zamanda devrimler ça¤› olmas›n›,aralar›ndaki iliflkileri ele alaca¤›z.fiimdilik hoflçakal›n.Say›: 138TEOR‹ 33


B‹LG‹DEMOKRAS‹Siyaset sahnesinde herkes demokrasidenyana, herkes demokrat.Günümüzde kimse ona aç›kçakarfl› ç›km›yor, ama herkes de onukendine göre yorumluyor, oldu¤undanfarkl› gösteriyor. Oysa demokrasininherkesin keyfine göre yorumlayamayaca¤›tarihsel ve bilimselbir anlam› var.Demokrasi; eski Yunanca’dahalk anlam›na gelen demos ve otoriteanlam›na gelen kratos kelimelerininbirleflmesinden oluflmufl birkavramd›r. Kavram›n kökeninin degösterdi¤i gibi, “halk›n yönetimi”anlam›na gelir. “Halk›n kendi kendiniyönetmesi” olarak da tarif edilir.Fakat, demokrasi gerçekte, ancaksosyalist toplumda halk›n yönetimioldu.Demokrasi, tarihsel olarak krallar›n,padiflahlar›n mutlak egemenli-¤ine dayanan feodal sisteme karfl›,toplumun tüm kesimlerinin yönetimekat›laca¤› bir yönetim biçimiolarak ortaya ç›kt›. Bu nedenle detarihsel olarak feodalizme karfl› ileribir yönetim biçimidir.Tüm toplumun seçme ve seçilmehakk›n› kazand›¤› kapitalist toplumda,demokrasi de biçimsel olarak,toplumun tamam›n›n seçimler arac›-l›¤›yla yönetime kat›l›m› görünümünüald›. Fakat bu, halk›n yönetimegerçek anlamda kat›l›m› anlam›nagelmedi.Burjuvazi feodalizme karfl› savafl›rkentoplumun di¤er kesimlerini yan›naçekebilmek için onlar›n da yönetimekat›lmas›n› savundu. Fakatburjuvazinin as›l amac› kendi iktidar›-n› ve egemenli¤ini kurmakt›. Nitekim,burjuvazinin önderli¤inde kurulandemokrasi de onun egemenli¤inindamgas›n› tafl›d›.Bu demokrasi biçimine, “burjuvademokrasisi” denir.Hiçbir toplumda ve tarihin hiçbiraflamas›nda saf bir demokrasi olmad›ve olmayacakt›r da. Demokrasi,her durumda bir s›n›f›n egemenli¤inidile getirir ve bu anlamda da bir s›n›-f›n damgas›n› tafl›r.Bu durumda, yönetim biçimi olarakdemokrasi, ikiye ayr›l›r. Bunlardanbirisi “burjuva demokrasisi”,di¤eri “proletarya demokrasisi”dir.O halde, demokrasiden söz edildi¤indeen baflta sorulmas› gerekensoru “kimin için demokrasi?” sorusudur.Buna göre, demokrasinin niteli¤ini,iktidar› hangi s›n›f›n elindebulundurdu¤u belirler. Burjuvazininiktidarda oldu¤u demokrasi “burjuvaziiçin demokrasi”, proletaryan›nve emekçi halk›n iktidarda oldu¤udemokrasi “halk için demokrasi”dir.Demokrasiler, ayn› zamanda iktidardaolmayan s›n›flar üzerinde birbask› gücü, yani diktatörlük anlam›-na gelir. Her demokrasi, ayn› zamandabir diktatörlüktür.Yani; burjuva demokrasisi; burjuvaziiçin demokrasi, iflçi s›n›f› vehalk için diktatörlüktür.Sosyalist demokrasi ise; iflçi s›-n›f› ve halk için demokrasi, burjuvazive di¤er sömürücü s›n›flar›n kal›nt›lar›için diktatörlüktür.Lenin, Devlet ve ‹htilal’de bu durumu;“demokrasi, bir s›n›f taraf›ndanbir baflka s›n›fa, nüfusun birbölümü taraf›ndan nüfusun birbaflka bölümüne karfl›, sistemli zoruygulamas›n› sa¤lamaya yarayanbir örgüttür” fleklinde ifade eder.Tek bafl›na genel oy hakk›n›nvarl›¤›, “halk›n kendi kendini yönetmesini”sa¤layamaz. Burjuvazi, biranayasa yaparak, bir parlamento vebaflka temsili kurumlar kurarak, halk›ngenel oy hakk›n› kabul etti diye,otomatik olarak kendi iktidar›n›halkla paylaflm›fl olmaz. Tersine,kurdu¤u devlet örgütlenmesi ile,halk›n oy kullanma hakk›n›, kendiiktidar›n› güçlendirecek bir aracadönüfltürür. Burjuva demokrasilerindesistem, emekçi halk›n politik faaliyetlerinifelce u¤ratacak, k›s›tlayacakve gerekti¤inde politik faaliyettenuzak tutacak tarzda organizeedilmifltir.Demokrasi hakk›nda yanl›fl veçarp›k görüfller vard›r: Demokrasi“az›nl›¤›n ço¤unlu¤un kararlar›nauydu¤u” bir yönetim biçimi de¤ildir;öyle görünse de, esas olan birs›n›f›n di¤er s›n›flar üzerindeki egemenli¤iolmas›d›r. Demokrasi, tümvatandafllar›n yönetime Efi‹T kat›l›-m› da de¤ildir. Herkesin bir oy hakk›vard›r ama demokrasilerin s›n›fsalniteli¤ini belirleyen, say›sal bir az›nl›kço¤unluk de¤il, iktidar gücünükimin elinde bulundurdu¤udur.Demokrasi kelimesi, bu s›n›fsalniteli¤inden ayr› olarak ifade edildi-¤inde, somut bir olguyu tan›mlamaktanuzak kal›r. Dolay›s›yla, demokrasidensöz edilirken, s›n›fsalniteli¤iyle birlikte kullan›l›r. Halk›nyönetimini anlatmak için “halk demokrasisi”,burjuvazinin yönetiminianlatmak için, “burjuva demokrasisi”kavramlar› kullan›l›r.Bu anlamda, demokrat oldu¤unuve demokrasiyi savundu¤unu iddiaedene sorulmas› gereken ikinci soru,“hangi demokrasi?” sorusudur.Devrimciler, demokrasi mücadelesindensöz ederken, bundan kastedilen,halk için demokrasi mücadelesidir.Gerçek anlamda halk›n yönetiminiifade eden demokrasi sosyalist demokrasininbir biçimi olan halk demokrasisidir.Bu demokrasi, sosyalisttoplumda yaflam bulur.Burjuva demokrasisinde halk›nyönetime kat›l›m›, 4-5 y›lda bir seçimlerdekullan›lan oy hakk› ile s›-n›rlanmas›na karfl›l›k; sosyalist demokrasiise; komünler, konseyler,sovyetler, meclisler, sendikalar veonlarca biçimde örgütlenmifl halk›ndo¤rudan yönetimidir.Burjuva demokrasisini savunmak,burjuvazinin egemenli¤ini,halk demokrasisini savunmak isehalk›n egemenli¤ini savunmakt›r.Demokrasiyi savunmakta ay›rdedicinokta budur.


HIZIR PAfiALAR’IN TORUNLARINABOYUN E⁄MEYECE⁄‹ZAleviler son günlerde Türkiye’deve yurtd›fl›nda Alevi halk›nayönelik yap›lan iftira, karalama vesald›r›lara karfl› 3 fiubat günü Kad›-köy ‹skele Meydan›’nda miting yaparakonuruna, kimli¤ine, kültürünesahip ç›kacaklar›n› hayk›rd›lar.Saat 11.00’den itibaren Kad›köyTepe Natilius önünde toplanmayabafllayan PSAKD flubeleri, demokratikkitle örgütleri ve siyasi partilerkortejler oluflturarak yürüyüfle bafllad›lar.PSAKD flubeleri Aleviler’inüzerindeki bask›lar› teflhir edenpankartlar›n yan›nda “Yezitlerin veH›z›r Paflalar›n Torunlar›na BoyunE¤meyece¤iz” pankartlar›yla yürüdüler.Mitinge kat›lanlara Sivas’takatledilen 35 can›n foto¤raf›n›n bulundu¤u“Unutmad›k Unutturmayaca¤›z”pankart› öncülük etti. Onunarkas›nda yer alan “Ö¤retine, Onuruna,Özgürlü¤üne Sahip Ç›k” pankart›n›nad›ndan mitingekat›lanlar›n kortejleris›raland›.HÖC mitingin enkitlesel ve görkemlikortejiydi. “AKP-CHP-DSP Alevi Halk›n Düflman›d›r,Alevi Halk›n›nÜzerindeki Bask›laraSon” pankart›yla birliktebafllatt›klar› kampanyan›ntemel slogan›olan “Ortak DüflmanAmerika’d›r” vurgusunuön plana ç›kartan pankartlar› tafl›yanHÖC’lüler yürüyüfl boyunca“Ortak Düflman Amerika’d›r” sloganlar›n›att›lar. HÖC’ lülerin kortejindeTAYAD’l› analar k›rm›z› bantl›beyaz baflörtüleriyle en önde yeral›rken analar›n bulundu¤u kortejdeGazi, Sivas katliamlar›n›n resimleritafl›nd›, bu katliamlar›n›n sorumlular›n›nkorundu¤una dikkat çekildi.Analar›n kortejinin arkas›ndanemekliler, “Devrimci MücadeledeEmekliler” imzal› ve taleplerini ifadeeden dövizleriyle yer al›rken onlar›nard›ndan “Ortak DüflmanAmerika’d›r” pankart› ve ayn› içerikteafifller tafl›nd›. Afifllerin arkas›ndank›z›l bayrak denizini and›ranflamalar›yla yüzlerce HÖC’lüdenoluflan kortej, disiplini, görkemi vedüzeniyle göze çarpt›.Mitinge kat›lanlar AKP’ninAleviler’e yönelik politikalar›n›att›klar› sloganlarla protesto ettiler.Miting devrim flehitleri içinsayg› durufluyla bafllad›. Mitingekat›lanlar ad›na söz alan PSAKDBaflkan› Av. Kaz›m Genç’in AKP’nin temel politikas›n›n inkar ve yoketme üzerine kurulu oldu¤una amaasla bitmeyeceklerine de¤inen konuflmas›n›nard›ndan Hasan Sa¤lam,Grup Vardiya, Erdal Bayrako¤luve Tolga Sa¤ türküler söyleyipdeyifller okudular.Mitinge yaklafl›k 7000 kifli kat›-l›rken, Alevi halk›n›n üzerindenrant sa¤lamaya çal›flan ve Alevi halkayönelik gerçeklefltirilen katliamlar›nsorumlular›ndan olan CHP’demitinge kat›ld›.HÖC’ün “AKP-CHP-DSP AleviHalk›n›n Düflman›d›r” pankart›ndanve slogan›ndan rahats›z olan CHP’liler daha kortejler s›ralan›rkenHÖC’ün tafl›d›¤› pankart›n indirilmesiiçin mitingin tertip komitesinebask› yapt›lar. Talepleri karfl›lanmay›ncada CHP’lilerin büyük bölümükortejler alana girmeden miting alan›n›terk etti. Faflizmle yönetilen ülkedes›k s›k “Türkiye Laiktir LaikKalacak” slogan›n› atan CHP’lilerinAlevi halk›n sorunlar›yla bir ilgileriyoktu.AfiURE ZAL‹ME B‹ATETMEMEN‹N S‹MGES‹D‹RKerbela flehitlerini anmak veAleviler’in direnifl geleneklerini selamlamakiçin düzenlenen aflure etkinliklerisürüyor. Geçti¤imiz haftaAdana’da fiakirpafla Temel Haklar,Malatya’da Malatya Temel Haklarve Munzur Cafe, Bursa’daBursa Temel Haklar, ‹zmir’deBuca Temel Haklar,Mersin’de Demirtafl KültürSanat Derne¤i, ‹stanbul’daNurtepe Temel Haklar ve Ba¤c›larKaranfiller Kültür Merkezi taraf›ndanyap›lan etkinliklerde ‹mam Hüseyinler’denMahirler’e uzanan direniflgelene¤i sahiplenildi.Malatya Temel Haklar Derne¤iile Munzur Cafe’nin ortaklafla düzenledi¤iaflure etkinli¤ine 250 kiflikat›l›rken, Mersin’de Demirtafl Mahallesi’ndekietkinlikte ise yaklafl›k100 kifli vard›.Etkinlikte halka aflure da¤›t›l›rkenyap›lan konuflmalarda ilericide¤er ve geleneklerin yaflat›lmas›n›nönemine vurgu yap›ld›.Say›: 138ALEV‹LER 35


PSAKD, Kad›köy Mitingi ve CHPPSAKD Marmara fiubeleri, 3fiubat Pazar günü "Ö¤retimize Özgürlü¤ümüzeSayg› Mitingi" düzenlediler.Kuflkusuz, Alevi kültürünü,Pir Sultan kültürünü sahiplenenve onu yaflatmaya çal›flanlar, sondönemlerde Alevi inanc› ve halk›üzerindeki bask›lara karfl› böyle birmitingi yapmakta son derece hakl›yd›lar.Alevi halk›n inançlar›na,kültürüne yönelik ahlaks›zca sald›-r›lar sürerken, Alevi halk› AKP'siyle,CHP'siyle düzene yedeklenmeyeçal›fl›l›rken, muhalif kimli¤i yokedilmeye çal›fl›l›rken, Alevi halk›ndangüçlü bir itiraz›n yükselmesi birzorunluluktu.Ancak mitingin ön toplant›lar›,bu toplant›lar›n yap›l›fl biçimi vetart›flmalar hiç de bu itiraz›n muhtevas›nadenk düflmüyordu. Bir mitingnas›l örgütlenir, güçlü olmas›için neler yap›l›r sorusuna bu ülkedesiyaset yapan her kurum, “ortakbir çal›flma yap›lmal›” cevab›n› verir.PSAKD'nin tek bafl›na bir mitingkarar› alma hakk› vard›r. Kurumlardandestek isteyebilir, bu dahakk›d›r. Fakat bunun bile bir usulü,kurumlar aras› bir hukuku vard›r.PSAKD bu hukuka uygun davranmam›flt›r.Neden?PSAKD miting karar›n› alaca¤›Marmara fiubeleri Eflgüdüm Toplant›s›’naSultanbeyli fiubesi’ni ça-¤›rmam›flt›r. Neden?Bu flubeyi ça¤›rmamalar›na iliflkinde hiçbir aç›klama yapmam›fllard›r.Yine Eflgüdüm Toplant›s›’ndaal›nan kararlar -mitingin ad› da dahil-yok say›lm›fl, genel merkezinsundu¤u çerçeve ve tarz dayat›lm›flve hayata geçirilmifltir.PSAKD içinde entrikaya yeryoktur. Maalesef 3 fiubat mitingininörgütlenme aflamas› ve yürütülentart›flmalar, izlenilen yolun, küçükhesaplar›n, entrikalar›n, PSAKDkültürüne nas›l zarar verdi¤ini aç›kçaortaya koymufltur. PSAKD, 19Ocak Pazar günü demokratik kurumlar›telefonla aram›fl, mitingtenbahsetmifl ve imzalar›n›, kat›l›mlar›-n› istemifltir. ‹mza veren kurumlar›nço¤u kimlerle birlikte imza att›klar›n›bir gün sonra yap›lan mitingtoplant›s›nda görmüfllerdir. PSAKD,20 Ocak'ta yap›lan miting toplant›-s›na, birgün önce imzas›n› istedi¤ikurumlar›n ad›n›n da yaz›l› oldu¤umiting afifl ve bildirilerini bas›lm›flolarak getirmifltir. Bu bildiri ve afifllerdekimlerin imzas› vard›r? Afiflve bildiriler CHP, DSP, SHP'ninimzalar›, devrimci demokratik kurumlarla,Alevi kurumlarla yan yanayaz›larak bast›r›lm›flt›. ‹mzalar›n›nkimlerle yan yana oldu¤unu görenkurumlar itiraz etmifl, sonuç olarakbildiri ve afifller imzalar›n oldu¤ualt k›s›mlar› kesilerek PSAKD taraf›ndankullan›ma sunulmufltur. Birgün önce imza isteyip ayn› gece afiflve bildirileri bast›r›p kurumlar›nönüne koymak ve üstelik CHP,DSP, SHP gibi partilerin imzas› ilebunu yapmak hangi kültürün ürünüdür?Pir Sultan ö¤retisinde, Alevili-¤in kültüründe böyle bir davran›flayer var m›d›r?Sorun bununla da bitmemifltir.20 Ocak’ta yap›lan miting toplant›s›ndaCHP, DSP ve SHP'ye itirazeden devrimcilere karfl›, tarihlerininher döneminde Alevi katliamlar›ndaimzalar› bulunan bu partiler,PSAKD yöneticileri taraf›ndan pervas›zcasavunulmufltur. CHP'ninmitinge kat›l›m›, imzac›s› olmas›,"PSAKD Genel Merkezi karar›"olarak ve "Mitingin kitlesel olmas›"gerekçesiyle savunulmufltur.Toplant›da, CHP'nin katliamc›yüzü teflhir edilmesine, “Sivas’›nkatilleri ile nas›l omuz omuza mitingyap›labilir? ” elefltirilerine ra¤men,“mitingi ben örgütlüyorum, istedi¤imiça¤›r›r›m” havas›yla, Alevihalk›n›n düflmanlar› savunulabilmifltir.Devrimcilerin itiraz›, CHP’nintaban›ndaki halktan insanlar›n mitingekat›l›m›na de¤ildi elbette.CHP'nin taban› baflka, CHP'nin kurumsalkat›l›m› baflkad›r. ‹tiraz,CHP'nin taban›n›n kat›lmas›na de¤ilkurumsal kat›l›m›nad›r. Buna ra¤menkaba bir demagoji ile "kitlesellik"ad›na CHP'nin parti olarak mitingekat›lmas› savunulmufltur.Hepimiz biliriz, Pir Sultan’›n haramyemeyen itleri dahi H›z›r’› hiçsevmezler. Pir Sultan, H›z›r’› tan›d›-¤›ndan, o giderken, "H›z›r H›z›rumar›m pafla olup döndü¤ünde kellemiziistemezsin" diyerek kifliliksizli¤iniyüzüne vurmufltur.Bunlar› geçmiflimizin aynas›ndanbugünümüzü görmek için yaz›-yoruz. Bizler H›z›r Paflalar’› unutabilirmiyiz? Günümüzün egemenleride¤il midir k›l›çlar›n› kuflanacakpaflalar›n› yetifltirmekle kalmay›piçimize salanlar? Yak›n tarihimizinkatliamlar›n› unutabilir miyiz? Marafl'›,Çorum'u, Sivas'›, Gazi'yi, da¤lar›,flehirleri ve hapishanelerdekikatliamlar› unutabilir miyiz? Bukatliamlar› yapan yapt›ran H›z›r Paflalar’›unutabilir miyiz?Elbette ki unutulmaz bunlar.Hiçbir gerekçeyle, ne dünün tarihini,ne bugün yaflad›klar›m›z› unutamay›z,gerçeklere gözlerimizi kapayamay›z.Alevilerin içine “s›zmaya” kalk›flanCHP, DSP, SHP'nin tarihi bellidir.Sol ad›na, sosyal demokratl›kad›na sömürücü egemenlerin bir dedi¤iniiki etmemifl, bu ülkede Alevihalk›na yönelik en büyük katliamlar,onlar›n iktidarlar›nda gerçekleflmifltir.Tarihleri ihanet ve katliamlarladoludur. Nas›l bir arada olunurbunlarla? Var m›d›r AKP'den birfarklar›? Bunlarla birlikte hareketetti¤imizde AKP'nin iftar›na kat›landüflkünlerden, Pir Sultan’a ihaneteden H›z›rlar’dan ne fark›m›z kal›r?Alevi halk›n› "ölümü gösterips›tmaya raz› etmek" misali, AKP'yigösterip CHP'ye yedeklemeye çal›-flanlar H›z›r Pafla’ya m›, Pir Sultan'am› hizmet etmektedirler?Miting günü yaflananlar ise bafltaHaklar ve Özgürlükler Cephesi ol-36 ALEV‹LER 10 fiubat 2008


mak üzere devrimci demokrat kurumlar›nneden CHP'yi istemediklerinincevab› niteli¤indedir. CHP'nin yapt›¤› ilk ifl HÖC'ü tertip komitesine"Alevileri bize karfl› k›flk›rt›yorlar,söyleyin pankartlar›n›indirsinler" fleklinde flikayet etmekolmufltur. Ne yaz›yordu o pankartta;"AKP, CHP, DSP Alevi halk›-n›n düflman›d›r." Bu pankart› tarihdo¤rulamaktad›r, CHP reddetsene olur? Çok geriye gitmeye gerekyok; son 30 y›ll›k tarihimiz bileAlevi halk›na yönelik katliamlar›kimlerin yapt›¤›n›, inkar ve asimilasyonukimlerin nas›l sürdürdü¤ünügöstermektedir. Pankartta busuçlar›n faillerinin isimleri yazmaktad›rsadece.HÖC'ün pankart› kald›rmamas›üzerine CHP'nin büyük bölümüalan› terk etmifltir. Miting alan›ndada defalarca HÖC pankart›na yöneliktacizde bulunmufllar ve k›sa sürelibir arbedeye neden olmufllard›r.‹flte PSAKD Genel Merkezi’nindavet etti¤i CHP, bu CHP'dir. Devrimcilerdenrahats›z olan, pankartlar›na,sloganlar›na tahammül edemeyenve hatta sald›rmaya çal›flanPSAKD'nin savundu¤u CHP'dir.Yaflanan arbededen sonra CHP'lilerinkalan k›sm› da alan› terk etmekdurumunda kalm›flt›r.Sonuç olarak PSAKD GenelMerkezi taraf›ndan davet edilenCHP, "Türkiye Laiktir Laik Kalacak"slogan›n›n ve türban meselesinind›fl›nda tek bir slogan atmam›flt›r.Alevilerin haklar›n›, inanç özgürlü¤ünüsavunan tek bir sloganbile atamam›flt›r. CHP'nin Alevihalk›n›n sorunlar›yla ilgisi, sadeceve sadece o sorunun kayna¤› olmas›ndangelmektedir. Ne CHP, neDSP, ne de AKP Alevi halk›n›ndostu de¤ildir. PSAKD Genel Merkezipragmatik davranmamal›, birstand ve ses düzeni veya düzeniçibaflka hesaplar için CHP'yi mitingve benzeri tüm faaliyetlerine ça¤›rmamal›d›r.PSAKD'nin dostlar› dadüflmanlar› da bellidir, belirsizli¤eyer olmamal›d›r. Dostu ve düflman›mu¤laklaflt›racak her politika, Alevihalk›na yarar de¤il zarar verir.PSAKD Mamak fiubesi’ndenHat›rlanaca¤› gibi, geçen hafta‹stanbul Esenler PSAKD seçimlerindeyaflanan sorunlar üzerineEsenler HÖC Temsilcili¤i’nin aç›klamas›n›yay›nlam›flt›k. PSAKDGenel Merkezi’nin anti-demokratikuygulamalar›n›n bir örne¤i de Mamak’tayafland›. PSKAD Mamakfiubesi’nin 2 Aral›k’ta yap›lan GenelKurulu’nda seçilen yönetim kurulununsoruna iliflkin aç›klamas›n›afla¤›da sunuyoruz:“BASINA VE KAMUOYUNAPir Sultan Abdal Kültür Derne¤iMamak fiubesi olarak 7. Ola¤an GenelKurulumuzu 02 Aral›k 2007’deMamak fiubesinde yapt›k. Yo¤un kat›l›m›noldu¤u genel kurulda 2 listeyar›flm›flt›r. Demokratik bir ortamdasorunsuz bir flekilde genel kurul tamamlanm›flve 54 oyla bizim listekazanm›flt›r. Genel kurulda aidatborcu olanlara seçme seçilme hakk›-n›n tan›nmamas› yanl›fl bulunmufl,üye olan herkes oy kullanm›flt›r.PSAKD Genel Merkezi seçimdensonra “tüzü¤ün 6. maddesi veHazirun cetvelinin onaylanmamas›-n›” gerekçe göstererek soruflturmaaçm›fl ve 23 Ocak 2008 tarihli karar›ve oy çoklu¤u ile genel kurulumuzuiptal etmifltir. PSAKD GenelMerkezi Mamak fiubesini ola¤anüstügenel kurula götürmektedir. Yenidenatama yaparak yönetim kurulundakiarkadafllar›n ço¤unlu¤una görevvermifltir. Yani seçilenleri yenidenatam›flt›r.Biz Mamak fiubesi olarak al›nanbu karar› do¤ru bulmuyoruz.1) Çünkü derneklerde üyelik vemücadele gönüllülük temelinde sürmektedir.Derneklerimizin temel gelirininüyelik aidat› oldu¤unu biliyoruz.Üyelerimiz ikna edilerek aidatborçlar›n› yat›rmal›d›r. Aidat borcuolanlar›n seçimlere kat›lmamas› dahabüyük sorunlara sebep verecektir.fiimdiye kadar yap›lan genel kurullarbu flekilde yap›lm›flt›r. Bu 6.maddede ›srarc› olunursa, derneklerimizdeileride çok ciddi sorunlarlakarfl›lafl›lacak ve seçimler anlams›zolacakt›r. fiubelerimizi büyütmeyecekdaraltacakt›r. fiimdiye kadar yap›lantüm genel kurullar› tart›flmal›hale getirmifltir.2) Genel Merkeze hazirun cetvelieski yönetim taraf›ndan genel kuruldanönce teslim edilmifltir. GenelMerkez ise bu hazirun cetvelini fiubeninGenel merkeze borcu oldu¤ugerekçesi ile onaylamam›flt›r. Bilindi¤iüzere Mamak fiubesinin birikmiflkira borcu vard›r. fiube borçlar›nedeniyle çal›flamaz hale gelmifltir.Bu durumda genel merkeze para aktarmas›mümkün olmam›flt›r.Mamak fiubesi olarak genel kuruluniptal edilmesinde yukar›da yaz›lanlar›ngerçek nedenler oldu¤unainanm›yoruz. Gerçek neden ise yönetimegelen insanlar›n devrimci demokratolmas›d›r. Yönetime gelenlerinMamak Halk› ile bütünleflip mücadeleyiyükseltecek olmas›d›r.Biz Mamak flubesi olarak bu yap›lanyanl›fll›¤a karfl› mücadelemiziher platformda sürdürece¤iz. Tümüyelerimizin flubelerimizin, halk›m›-z›n, demokratik kitle örgütlerininGenel Merkezin yapt›¤› haks›zl›¤akarfl› direnmelerini bekliyoruz. ...Zaman örgütümüze sahip ç›kma zaman›d›r.Ülkemiz karanl›¤a sürüklenirken,cesaretle mücadeleyi büyütmezaman›d›r.Genel Merkezin, Genel Kuruluiptal etmesini do¤ru bulmad›¤›m›ziçin bize bahfletti¤i görevi reddediyoruz.Yeniden ola¤anüstü genel kuruldayönetime aday olaca¤›z. Mücadelemizibüyüterek sürdürece¤iz.Üyelerimize ve demokratik kitleörgütlerine sayg›yla duyurulur.1 fiubat 2008Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤iMamak fiubesi GörevdenAl›nan Yönetim KuruluSüleyman B‹ÇER, Murat KILIÇ,Leyla KIRLANGIÇ, Bar›fl SARI-G‹L, Bünyamin KENEfi, SongülÜNALMIfi, Sevim KAÇMAZSay›: 138ALEV‹LER 37


Meryem Özsö¤üt’eDestek SürüyorKESK Ankara fiubeler Platformu,Kevser M›rzak’›n katledilmesininprotesto edildi¤i bir aç›klamayakat›ld›¤› gerekçesiyle tutuklananSES MYK Üyesi Meryem Özsö-¤üt’ün serbest b›rak›lmas› için bas›naç›klamas› yapt›. 1 fiubat Cumagünü saat 12.30’da Yüksel Caddesi’ndetoplanan KESK üyeleri ad›-na KESK Genel Baflkan› ‹smailHakk› Tombul konuflma yapt›.Tombul konuflmas›nda KESKve SES olarak ba¤l› bulunduklar›Uluslararas› Çal›flma Örgütü’ne veuluslararas› sendikalaradurumu bildirdiklerinibunun sonucunda Özsü-¤üt’ün mahkeme tarihinin22 fiubat 2008 olarak belirlendi¤inisöyledi.‹fade ve örgütlenme özgürlü¤üsözkonusu oldu¤unda insan haklar›,demokrasi sözcüklerinin rafa kald›-r›ld›¤›n› söyleyen Tombul, MeryemÖzsö¤üt’ün tutuklanmas›ndaki hukuksuzlu¤udile getirerek “buradanbir kez daha yetkililere sesleniyoruz.Hiçbir delil ve belge olmaks›-z›n hukuk d›fl› olarak tutuklananMeryem Özsö¤üt derhal serbest b›-rak›lmal›d›r. Üyelerimize ve yöneticilerimizeyönelik her türden bask›ve anti demokratik uygulamalarabir son verilmelidir” dedi.KESK’e ba¤l› tüm sendika yöneticilerininkat›ld›¤› eylemde,emekçilerin y›llard›r yürüttüklerifiili-meflru mücadele gelenekleriyle,bundan sonra da özgür, demokratik,eflitlikçi, bir ülke yaratma mücadelelerininsürece¤i vurguland›.KESK ayr›ca Özsö¤üt'ün serbestb›rak›lmas› için Uluslararas›Çal›flma Örgütü'ne (ILO) baflvurdu.TÜMT‹S:TutuklananlarSerbest B›rak›ls›n!TÜMT‹S Ankara Sendikafiubeleri Platformu, bir süre öncetutuklanan Ankara flube yöneticilerive üyelerinin serbest b›-rak›lmas› için 4 fiubat günü bireylem gerçeklefltirdi.Saat 12.30’da K›z›lay YKMönünde toplanan TÜMT‹S üyeleri,“Çete De¤il ‹flçiyiz ÖrgütlüyüzGüçlüyüz, TutuklananlarSerbest B›rak›ls›n” pankart› açt›-lar. Eylemde TÜMT‹S GenelSekreteri Gürel Y›lmaz taraf›ndanyap›lan aç›klamada “flubeyöneticilerimiz yasad›fl› çetekurmakla, iflverenlere bask› yapmaklasuçlanm›fllard›r. Demokrasitart›flmalar› yap›lan flu günlerdebu tutumlar›n hiçbiri demokrasiyeuygun de¤ildir” denildi.Özel flirketlerde çal›flan iflçilerisendikaya üye yapt›klar›için bu sald›r›lara maruz kald›klar›n›söyleyen Y›lmaz, yöneticilerininbiran önce serbest b›rak›lmas›n›istedi.SSGSS Yasas›na Karfl›Adana’da Miting Yap›ld›3 fiubat Pazar günü Adana’daAKP’nin emekçilere yönelik sald›-r›lar›ndan biri olan SSGSS yasas›-n›n protesto edildi¤i bir miting düzenlendi.Saat 12.00’de DKÖ’lerin MimarSinan Aç›kHava Tiyatrosuönündetoplanmas›ylabafllayan mitinge Haklar ve ÖzgürlüklerCephesi de “Ortak DüflmanAmerika’d›r” pankart›yla kat›ld›.HÖC’lüler miting boyunca “OrtakDüflman Amerika’d›r, IMF DefolBu Memleket Bizim, GSS Yasas›Geri Çekilsin” sloganlar›n› atarakSSGSS yasas›n›n IMF’nin,Amerikan emperyalizmininemekçilere yönelik sald›r›s›n›nbir parças› oldu¤unu anlatt›lar.E¤itim-Sen, BES, KESK,Türk-‹fl, SES, Adana TabiplerOdas›, Gaziantep-Kilis TabipOdas›, TEB. 4. Bölge AdanaEczac›lar Odas›, TMMOB, E¤itim-‹fl,DSP, Alevi Bektafli Birli-¤i Adana fiubesi, Al›nteri, Atak,BDSP, ÇHKM, Mücadele Birli¤i,Partizan, DHP, Devrimci Yaflam,Devrimci Yol, HÖC, TÖP, Dev-Lis,78’liler Adana Giriflimi, Tekstil-Sen, ESP, CHP Adana fiubesi,EMEP, ÖDP, SHP, SDP, YurtseverCephe, Çukurova Halkevleri’ninkat›ld›¤› yürüyüfl sonunda U¤urMumcu Meydan›’na gelindi¤indetüm demokrasi ve devrim flehitlerian›s›na 1 dakikal›k sayg› duruflundabulunuldu.Sayg› duruflundan sonra söz alanKESK Adana fiubeler Platformuad›na E¤itim-Sen Adana fiube Baflkan›Güven Bo¤a ve KESK GenelBaflkan› ‹smail Hakk› Tombul yapt›klar›konuflmalarda SSGSS Yasas›’n›nçok ciddi bir sald›r› oldu¤unadikkat çektiler. Mitinge 3000 kiflikat›ld›.38 EMEK 10 fiubat 2008


YIPRANMA HAKKIMIZGASBED‹LEMEZTürkiye Gazeteciler Sendikas›üyeleri çeflitli illerde yapt›klar›eylemlerle SSGSS yasa tasar›s›ile y›pranma haklar›n›n ellerindenal›nmak istenmesini protestoettiler.6 fiubat günü saat 10.00’daTaksim Tramvay Dura¤›’nda birarayagelen gazeteciler, “Y›pranmaHakk›m›z Gasp Edilemez”pankart› açarak GalatasarayLisesi’ne kadar yürüdüler.“Yaflas›n Örgütlü Mücadelemiz”sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemdeTGS fiube Baflkan› Gürsel Eseryapt›¤› konuflmada; hükümetinpatronlar›n talebi ve ç›karlar›do¤rultusunda bir düzenlemeyegitti¤ini belirterek “Çal›flma veSosyal Güvenlik Bakanl›¤›, bas›nemekçilerine adeta savaflaçarken, bir hafta içinde alt› arkadafl›m›z›daha ifllerinden edenmedya patronlar›n›n doymakbilmezli¤ini görmezden geliyor”diye konufltu. GalatasarayPostanesi’nden Baflbakanl›¤ave Çal›flma Bakanl›-¤›’na toplanan 500 imzan›ngönderildi¤i eyleme, Türk-‹fl, D‹SK Genel SekreteriMusa Çam, TGC, ÇGD, Bas›n-‹flGenel Baflkan› YakupAkkaya ve Haber-Sen yöneticilerikat›larak destek verdi.TGS Antalya Temsilcili¤i de5 fiubat günü y›pranma hakk›için eylemdeydi. Antalya’da datoplanan imzalar›n BaflbakanRecep Tayyip Erdo¤an ve Çal›flmave Sosyal Güvenlik Bakan›Faruk Çelik'e gönderildi¤i eylemdegazetecilere CHP, Türk-‹fl, KESK ve E¤itim-Sen temsilcileride destek verdi.Gazeteciler Ankara’da ise 7fiubat’ta Yüksel Caddesi’nde birarayageldiler. “Y›pranma Hakk›Gasbedilemez” kokartlar›n›takan TGS üyesi gazeteciler ad›-na yap›lan aç›klamada gazetecili¤inbedenen y›prat›c› ve tehlikelibir görev oldu¤u söylenereky›pranma hakk›n›n gazetecileriçin önemli oldu¤u belirtildi. Eylemsonunda toplanan imzalarK›z›lay Postanesi’ndenTBMM’ye gönderildi.‹flçiye VerilenDe¤er: ÖLÜMDavutpafla’da maytap fabrikas›ndakatledilen 23 iflçinin sorumlular›n›n ortayaç›kar›lmas› ve yarg›lanmas› içinHÖC’ün de içinde oldu¤u SSGSS Platformu,6 fiubat günü Davutpafla’da patlaman›noldu¤u yerde bir bas›n aç›klamas›yapt›lar.“Yaflanan Facia ve Ölümlerin SorumlusuSorumsuzluk ve Denetimsizliktir”pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme 200kifli kat›ld›. Kaz›m Mermer taraf›ndanyap›lan aç›klamada 2 y›l önce Ümraniye’demeydana gelen maytap atölyesipatlamas›ndan hiç ders ç›kar›lmad›¤›nade¤inilerek “yaflanan facian›n sorumlususorumsuzluk ve denetimsizliktir. Buolaydan sorumlu kiflilerin veya kurumlar›nortaya ç›kar›larak kamuoyunaaç›klanmas› gerekmektedir” denildi.D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebide patlaman›n ifl kazas› de¤il bir cinayetoldu¤unu ifade ederken Çal›flmaBakanl›¤›’na da birlikte denetim yapmaça¤r›s›nda bulundu.TEKEL’‹N ÖZELLEfiT‹R‹LMEK‹STENMES‹ PROTESTO ED‹LD‹Tekel’in özellefltirilmek istenmesi‹stanbul’da Tekel iflçileri taraf›ndan4000 kiflinin kat›ld›¤› mitingleprotesto edildi.2 fiubat günü saat 10.30’da HaydarpaflaGar› önünde toplanan iflçiler“Tekel Vatand›r Vatan Sat›lmaz”sloganlar›yla Kad›köy ‹skele Meydan›’nado¤ru yürüyüfle geçtiler.En önde çocuklar›n yürüdü¤ümitingde “Ülkene ve Tekel’e SahipÇ›k” yaz›l› Türk- ‹fl imzal› pankartaç›l›rken AKP iktidar›n› protestoeden birçok döviz tafl›nd›.Mitingde Tek G›-da-‹fl Baflkan› veTürk–‹fl Genel SekreteriMustafa Türkelbir konuflma yapt›.Tekel iflçilerinin lideri denilerekkürsüye davet edilen Türkel’e, alandakiiflçiler yuhalamalarla ve “Sat›lm›flTürk-‹fl ‹stemiyoruz, Türk-‹flUyuma ‹flçine Sahip Ç›k” sloganlar›ylatepki gösterdiler. Miting Türkel’ink›sa konuflmas›n›n ard›ndansaat 14.00’de sona erdi.Türk-‹fl’e ba¤l› sendikalar›n yan›s›raEMEP, BDSP, ESP, TKP, ‹flçiGazetesi, Devrimci ‹flçi Partisi Giriflimi,Tekstil-Sen, PSAKD ‹st. fiubesi’ninkat›ld›¤› mitinge, CumhuriyetGazetesi Okurlar› (CUMOK),DSP, BBP, CHP, MHP, ANAP, AtatürkçüDüflünce Derne¤i, CumhuriyetKad›nlar› Derne¤i, Ba¤›ms›zCumhuriyet Partisi, Öncü Kad›n ‹stanbul,www.bizkackisiyiz.com ve‹flçi Partisi’nin de kat›ld›¤› görüldü.Mitingin sonunda 18 fiubat’taAnkara’da “özellefltirme binas›n›nönünde” yap›lacak eyleme ça¤r› yap›ld›.Say›: 138EMEK 39


Tecrit Örtbas EdilemiyorAç›ld›klar› günden günümüze,tecritin, iflkencenin merkezi olarakifllev gören F Tipi Hapishanelerde,tecrit ve iflkence devam ediyor. Bugerçe¤i, TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹ncelemeKomisyonu’na hapishanelerdenyap›lan baflvurular›n bir y›liçinde yüzde 100’ün üzerinde artmas›da gösterdi. Ço¤unlu¤unu FTipi Hapishaneler’deki "kötü muameleve iflkence" ile "keyfi tutumve ifllemler"in oluflturdu¤ubaflvurular›n say›s›, geçen y›l 87iken, bu y›l 225 oldu.Adalet Bakanl›¤›, bundan yaklafl›k1 y›l önce, ölüm orucu direniflininkazan›m› olarak tecritin gevfletilmesineyönelik bir genelge yay›nlam›flt›.Yine yak›n zamanda tutukluaileleri, Adalet Bakanl›¤›’na giderek,F Tipi Hapishanelerde tecrit veiflkencenin sürdü¤ünü anlatm›fllar,karfl›l›¤›nda bakanl›k yetkilileri ilgileneceklerisözü vermifllerdi.Salt TBMM Komisyonu’na yap›lan"kötü muamele ve iflkence"baflvurular›ndaki bu art›fl bile sözlerindedurmad›klar›n› gösteriyor.AKP, dincili¤i gelifltirme söz konusuoldu¤unda, demokratikleflmeyi,hak ve özgürlük söylemlerini dilindendüflürmüyor. Fakat, gerçektebu kavramlarla ilgisinin ancak demagojiyapmaya yönelik oldu¤u,baflka birçok konuda oldu¤u gibi FTipi Hapishane’lerde tecrit ve iflkenceyisürdürmekteki ›srarlar›ndada görülüyor.Hangi sorunu çözdüklerini söyledilerse,görüldü ki daha da büyüttüler.Yoksulluk, iflsizlik, asgari ücret,sa¤l›k sorunlar›, Kürt sorunu,Alevilerin sorunlar› hepsi AKP’ningündemine girdi, fakat çözülmedidaha da büyütüldü. Tüm politikalar›halk› kand›rmaya yöneliktir. F TipiHapishane’lerde yaflanan sorunlar›da çözeceklerini söylediler, genelgeyay›nlad›lar, ama uygulamad›lar.Bask›y›, iflkenceyi daha da art›rd›-lar.TBMM Komisyonu, baflvurular›nbu oranda artmas› üzerine Tekirda¤ve Edirne F Tipi’nde incelemeyapma karar› alm›fl. Bir ‹nsan Haklar›Komisyonu, ülkesindeki hapishanelergerçe¤ini ö¤renmek için dilekçelibaflvurular› beklemez. Heleki, bu ülke bizim ülkemizse, bu ülkeninhapishanelerinden yüzlercetutsa¤›n cans›z bedenleri ç›kar›lm›flsa,komisyonun hapishanelerin içindenç›kmamas› gerekir. Ayn› durum,“cezaevlerini izleme kurullar›” içinde geçerlidir. Fakat, her ikisininfonksiyonu da bugüne kadar hapishanelerdekitecriti, iflkenceyi gizlemeyeçal›flmak olmufltur. Bu ziyaretleride bu amaca hizmet edecekflekilde olmamal›d›r.19 Kas›m 2007’de Sincan HapishanelerKampüsü’nü ziyareteden Ankara Tabip Odas›, özellikle45/1 say›l› genelge ile ilgili izlenimlerinibir rapor haline getirerek kamuoyuile paylaflt›.ATO’da 6 fiubat günü düzenlenenbas›n toplant›s›nda ilk olarakTecrite Karfl› Ankara ‹nisiyatifi ad›-na ÇHD Genel Sekreteri Selçuk Koza¤açl›söz ald›. Koza¤açl› AdaletBakanl›¤› taraf›ndan OPCAT (OptionalProtocol to the ConventionAgainst Torture – BM ‹flkenceyleMücadele Sözleflmesine Ek SeçmeliProtokol) kapsam›nda gündeme al›-ATO: 45/1 NOLUGENELGE UYGULANMIYORnan “Cezaevlerinde Sivil ‹zleme”çal›flmas›n›n tamamen hatal› yönelimlerüzerine kuruldu¤unu dile getirerek,insan haklar› örgütleri ilemeslek odalar›n›n ve sendikalar›nbirikim ve görüfllerinin de¤erlendirilmedi¤ibir izlemenin amaca uygunolmad›¤›n› söyledi.Türkiye’de izleme yapacak birmevzuat›n bulunmad›¤›n›, fakatBM’de imzalanan protokol neticesindebunun haz›rl›¤›na baflland›¤›-n› ifade eden Koza-¤açl›, bakanl›¤›nözellikle sivil birizleme komitesikuraca¤›n› dile getirerekkendilerinin içinde bulunmad›¤›bir komiteyi kabul etmediklerinive bunun hukuk d›fl› oldu¤unusöyledi.ATO ‹nsan Haklar› Komisyonuüyesi Ça¤r› Temuçin de, oluflturduklar›rapor neticesinde 45/1 No’lu genelgeninuygulanmad›¤›na vurguyapt›. ATO YK Üyesi Selçuk Atalayise taleplerinin bir izleme faaliyetioldu¤unu, bunu da kendilerinin belirlemesigerekti¤ini ifade etti.Van F Tipi’nde Piflmanl›k Dayatmas›Van Tuyad-Der taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Van F Tipi Hapishanesi’ndeidarenin tutsaklara TCK’nin 221. maddesini dayatt›¤›n›, dayatmay›kabul etmeyen 30 tutsa¤›n da hücrelere at›ld›¤›n› belirtti.Tuyad-Der Baflkan› Adil Kotay, Van Hapishanesi’ndeki politikay› flusözlerle özetledi: “Burada tutsaklara ‘ya teslim olacaks›n›z, ya da tek kiflilikhücrelerde bitirileceksiniz’ deniliyor.”40 HAP‹SHANELER 10 fiubat 2008


AKP’nin Zindanc›l›k RekoruKenan Evren Cuntac›Ya Tayyip Erdo¤an ?!Bir ülkede hapishanelerdeki doluluksay›s›, ço¤u zaman o ülke halk›n›niçinde yaflad›¤› durumun veiktidar›n›n niteli¤inin de göstergesidir.O halk yoksuldur, bask› ve zulümalt›ndad›r, o ülke adaletsiz birülkedir ve iktidar› zulmederek yönetenbir iktidard›r.Tüm bunlar, salt bugünü de¤il,ayn› zamanda geçmifli de dahil olmaküzere tam da ülkemizi tan›mlamaktad›r.Fakat, bu genelleme AKPiktidar› dönemini anlatmaya yetmiyor.Çünkü, AKP iktidar› kendisindenönceki hiçbir iktidar›n baflaramad›¤›n›baflararak, hapishanelerdekitutuklu hükümlü say›s›n› 12eylül cuntas› döneminde, yani1981’deki say›n›n bile üzerine ç›-karmay› baflard›. Hapishaneleri doldurmarekoru k›rd›.Hapishanelerdeki tutuklu-hükümlüsay›s›, 12 Eylül cuntas›yla 70bine ulaflm›flt›. AKP’nin iktidar oldu¤u2002’de say› 59 bindi. VeAKP iktidar›ndaki 5 y›l içinde, tutuklu-hükümlüsay›s› 93 bineulaflt›.Tayyip Erdo¤an televizyonlar›nkarfl›s›na geçerek, bu rakamlar›n nas›lböyle artt›¤›n›, Nas›l bu kadarsuç ve suçlu üretmeyi baflard›klar›n›izah etmelidir.Çünkü, bu tablo AKP politikalar›n›nözeti gibidir. AKP politikalar›;halk› yoksul b›rakmaktad›r. Yoksulhalk gayr› meflru yollara baflvurmayamüsait hale gelmektedir.AKP politikalar› halkta kültüreldejenerasyonu büyütmektedir. Dejenerasyonsuç iflleme oran›n› art›rmaktad›r.AKP iktidar›, halk›n her kesiminesuçlu gözüyle bakmakta, tümhak ve özgürlük eylemlerini suçolarak tan›mlamaktad›r. En basithak arama eyleminin karfl›l›¤›ndabaflvurulan yöntem tutuklama yöntemiolmufltur.Sonuç olarak AKP politikalar›,halk› yoksullaflt›ran, kültürel dejenerasyonuart›ran, hak ve özgürlüklerik›s›tlayan, bask› ve yasaklarlahalk› susturmaya, sindirmeyi amaçlayanpolitikalard›r.Ve hapishanelerdeki bu dolulukoran›na, AKP iktidar›n›n çözümüyeni hapishaneler yapmakt›r. Bir iktidar,kendi döneminde hapishanelerdekitutuklu-hükümlü say›s›n›nbu kadar artmas› üzerine, nedenleriniaraflt›r›p çözüm üretmiyor, tersinekapasiteyi daha fazla art›rmay›düflünüyorsa, bu iktidar›n niteli¤idemokrat, özgürlükçü olabilir mi,ve hepsinden önemlisi halkç› olabilirmi? Böyle bir iktidar›n niteli¤initan›mlayacak tek bir kavram vard›r,o da küçük bir az›nl›¤›n hizmetindehalka düflman bir iktidar oldu¤udur.TAYAD: GENELGE UYGULANSINAdalet Bakanl›¤›; ölüm orucu direnifliningücü, geliflen kamuoyubask›s›, demokratik kitle örgütlerinintutuklu ve hükümlüleri sahiplenmesisonucu 45/1 say›l› genelgedekisohbet hakk›n› kabul etmiflti. Ancakgenelgenin yay›nlanmas›n›n üzerinden1 y›ldan fazla süre geçmifl olmas›nara¤men halen genelge uygulanmamakta,tutsaklar›n 10 saatlik sohbethaklar› gasbedilmektedir.Genelgenin uygulanmas›n› isteyenTAYAD’l› Aileler 6 fiubat günüTaksim Tramvay Dura¤›’nda yapt›klar›eylemde 2007 Hak ‹hlalleriRaporu’nu aç›klad›lar.“F Tipi Hapishanelerde 10 SaatlikSohbet Hakk› Gasp Ediliyor45/1 Say›l› Genelge Uygulans›n!”pankart› açan aileler F Tiplerindetecrit iflkencesinin sürdü¤üne dikkatçektiler. Aileler ad›na aç›klama yapanLerzan Caner Adalet Bakanl›-¤›'n›n 10 saatlik sohbet hakk›n› ilerleyensüreçte 20 saate ç›karmay› taahhütetti¤ine, ancak 10 saatlik hakk›nbile gasp edildi¤ine de¤indi.Aç›klamada genelgeyle kazan›lansohbet hakk›n›n gasbedilmesineizin verilmemesi gerekti¤i kaydedilerek“Biz bu hakk› büyük bedellerkarfl›l›¤›nda diflimizle-t›rna¤›m›zlakazand›k. Uygulatmay› ve daha dageniflletmeyi baflarabiliriz” denildi.TUYAB:SALDIRILARA SONTUYAB’l› Aileler Taksim TramvayDura¤›'nda yapt›klar› bas›naç›klamas›yla F Tiplerindeki bask›-lar›n artmas›n› protesto ettiler. 6 fiubatgünü “Hapishanelerdeki Sald›r›-lara Son” pankart› açan aileler ad›naaç›klama yapan Emriye Demirk›rSincan 2 No'lu F Tipi Hapishanesi’ndetutuklu bulunan 60 yafl›ndakiHasan Ero¤lu'nun 26 Ocak akflam›hayat›n› kaybetti¤ini, ancak bununs›radan bir ölüm de¤il, cinayet oldu-¤unu dile getirerek "Hasta tutsaklaracilen serbest b›rak›ls›n, talebimizinne kadar yak›c› oldu¤u F Tiplerindeyaflanan ölüm olaylar›yla ispatlanmaktad›r”diye konufltu.Aç›klama “Tecrit ‹flkencesineSon, F Tiplerinde ‹flkenceye Son"sloganlar›yla sona erdi.Say›: 138HAP‹SHANELER 41


‘‹flgali bitirmenin tekyolu silahl› mücadeledir!’Abeer Abu Kheder(FHKC Kad›n Birlikleri Üyesi)FHKC’nin kollar›ndan biri olanFilistin Kad›n Birlikleri üyesi AbeerEbu Kheder, ‹stanbul’da düzenlenen“Ortak Düflman Amerika’d›r”toplant›s›nda HÖC’ün konuklar›ndanbiriydi. Kheder’le Filistin direniflinindünü ve bugünü üzerine görüfltük.Yürüyüfl: Kad›n Birlikleri’ninfaaliyetlerinin kapsam› nedir?FHKC, Kudüs’te pek güçlü de-¤il. Oslo sürecinde Filistin direniflininbütününde oldu¤u gibi bizim depasifleflti¤imiz yaklafl›k 10 y›ll›k birsüreç yaflad›k. Son üç y›ld›r kad›nbirlikleri olarak yeniden örgütlenmeçal›flmalar› yap›yoruz.Kudüs’te yaflanan tehditler nedeniylebiz flu anda Kudüs'te HalkCephesi ad›yla hiçbir faaliyet yapam›yoruz.Biz Halk Cepheliyiz dedi-¤imiz anda tutuklan›r›z.Bizim Kad›n Birlikleri olarak Filistingenelinde 9 flehirde merkezlerimizbulunuyor. Sadece Nablus'ta10 merkezimiz var. Kad›n Birlikleriolarak kad›n sorunlar›yla da ilgileniriz,ulusal konularla da ilgileniriz.Ama temel amac›m›z iflgale karfl›savaflmak ve iflgalden kurtulmakiçin ulusal mücadelenin her alan›nakat›lmak. En son Türkiye'ye geldi-¤im gün Bush'un ziyaretini protestoetmek için bir gösteri yapm›flt›k.Gösteriye vahflice sald›rm›fllard›. Vebunu yapan Filistin iktidar›yd›.Bugün Filistin direniflinde yer a-lan bütün gruplar Kudüs’te ulusaltemelde bir birlik sa¤lamaya çal›fl›-yor. Kudüs'ün özel konumu ve Filistiniktidar› alt›nda olmamas› nedeniyle,Kudüs'teki mücadeleyi toparlayabilmekve Kudüs konusunununutturulmas›n› engellemek içinönümüzdeki günlerde Kudüs'te birkonferans düzenlemeyi düflünüyoruz.Bu konferansta Fetih’in iflbirlikçipolitikalar›n› engellemek vebizim ulusal politikalar›m›z›n etkiliolmas› için büyük bir kat›l›m sa¤lamayaçal›fl›yoruz.Yürüyüfl: Filistin solu olarakFilistin Halk Kurtulufl Cephesi veDemokratik Cephe tan›n›yor dahaçok. Bize Filistin solu hakk›nda bilgiverebilir misiniz?Filistin solunda büyük bir sorunlakarfl› karfl›yay›z. Bir tarafta sa¤c›bir “sol” anlay›fl› var; bu anlay›flMahmut Abbas'la birlikte hareketediyor. Bu anlay›fla güvenmek zor.Bir yandan da Halk Cephesi’nin dedahil oldu¤u ve Filistin’de güçlüolan sol var. Biz Halk Cephesi olaraksa¤c›lar›n geri ad›mlar›na kat›lmakistemiyoruz. Filistin’de FHKC,FDKC, Halk›n Partisi, Reform veDönüflüm Partisi (Barguti'nin cemaati),Feda (Demokratik Cephe’denkopan bir grup), Arap Cephesibulunuyor sol olarak.Ne yaz›k ki Filistin solu genelolarak Abbas'›n ve Fetih’in att›¤›geri ad›mlara uyum sa¤lam›fl. Fetih'inpeflinde sürükleniyor, ancakbiz FHKC olarak ulusal ilkelerimizeba¤l› kal›yoruz. Örne¤in Annapolisgörüflmelerine kat›lmayan tekpartiydik. Kudüs’ün merkezinde deAnnapolis'e karfl› bir yürüyüfl düzenledik.Annapolis’e kat›lan di¤ergruplara bir mesaj ileterek vatan›-m›za dönüfl hakk›, ba¤›ms›z Filistinve kendi kaderimizi tayin hakk›ilkelerine sad›k kal›n dedik. Dahasonra Annapolis’in baflar›s›zl›¤› ortayaç›kt›... Daha önce de Bush birkonuflmas›nda bizim temel ilkelerimizdenbiri olan ve direniflin belkemi¤inioluflturan dönüfl hakk›n›ntan›nmayaca¤›n› söylemiflti, direniflinbelkemi¤i olan madde görüflmelerekonu olamayacaksa, bu görüflmelerekat›l›p ayn› masaya oturman›nhiç gere¤i yoktu. fiimdi bütüngruplar da zaten Abbas'tan görüflmelerekat›lmamas›n› istiyorlar.Filistin’deki sol örgütlerin bugünamac› Fetih ve Hamas aras›ndakiçat›flmalar› durdurmak, bütüngruplar› çat›s› alt›nda toplayacakulusal bir birlik kurmakt›r.“Bu iç çat›flmalar iflgalciyehizmet ediyor”Yürüyüfl: Bugün Filistin direniflihangi aflamada? Özellikle direnifltençok Fetih Hamas çat›flmas›ndansöz ediliyor, bu çat›flmalar›n nedeninedir, halka yans›mas› nas›l oluyor?Filistin direnifliyle bafllayacakolursak, bugün Filistin direnifli herörgütün kendi direniflidir. Bütündirenifl gruplar›n›n kendi mücadelelerivar. Bugün Filistin’deki solgruplar›n öncelikli amac› Hamas veFetih aras›ndaki çat›flmalar› durdurmak.Çünkü bu çat›flma ve Filistinliler’inFilistinliler’i katletmesi, direnifliparçalad›. Herkesin ‹srail iflgalikarfl›s›nda Filistin direniflini büyütmeyidüflünmesi gerekirken bugünbütün enerjimizi Fetih ve Hamasaras›ndaki çat›flmalar› durdurmakiçin harc›yoruz. Bu çabalar›-m›z çat›flmalar› büyük oranda azaltt›.Bugün Filistinli bütün gruplar›nçabas› direnifli yeniden toparlamakyönündedir. Ve bu çok büyük emekistiyor. Çünkü Hamas da anlaflmay›reddediyor Fetih de. Yani Gazze’debir taraf ambargoyla halk› daha çokac›kt›rarak teslim olmas›n› bekliyor,biri de gücümden kaybederimkorkusuyla anlaflmaya yanaflm›yor.Di¤er bir yandan da ‹srail yerleflkelerinibüyütme program›n› hayatageçirmeye devam ediyor. Genelolarak da yeni Ortado¤u Projesi’nihayata geçirmeye devam ediyorlar.K›sacas› bu iç çat›flmalar iflgale veiflgalciye hizmet etmekten baflkahiçbir fley yapm›yor. Bu çat›flmalar42 RÖPORTAJ 10 fiubat 2008


direnifli felç etmifl durumda.Halk ise iki tarafa da sövüyor veçözüm istiyor, sol nerede diyor. Bizde sol olarak bir fleyler yapmam›zgerekti¤ini düflünüyoruz. Filistinhalk› bir Filistinli’nin baflka bir Filistinli’yikatletmesine al›fl›k de¤ilve bu durumu alg›layam›yor.Bir yandan da ekonomik s›k›nt›var. Memurlar iki-üç ayda bir maaflalabiliyor, çat›flmalar›n bafllad›¤›ndanbugüne geçen iki sene boyuncahalk›m›z açl›kla yüz yüze b›rak›ld›.Halk›n da istedi¤i bu çat›flmalar›nbitmesi ve Filistin halk› olarak bar›fliçinde yaflamak...Yürüyüfl: Fetih ve Hamas aras›ndadaha önce de bir çeliflki vard›,bu çeliflkinin çat›flmaya dönüflmesininnedeni nedir?Hamas'›n seçimleri kazanmas›ylaçat›flmalar bafllad›. Hamas'›n kazanmas›n›nönemli bir sebebi Filistinhalk›n›n Fetih’in yapt›¤› yolsuzlukve namussuzluklardan b›km›flolmas›d›r. Halk›n alternatif arad›¤›bir dönemde Hamas'›n ç›kmas› seçimlerikazanmas›na yol açt›. FetihAmerika ve d›fl güçler taraf›ndandestekleniyordu ve bunca y›ll›k iktidar›n›bir ç›rp›da kaybetmek istemiyordu.Hamas kazan›nca bütün Avrupada Filistin direnifline olan deste¤iniçekti. Hamas ambargo nedeniyledo¤ru düzgün maafllar› bileödeyemedi. Okullar ekonomik s›-k›nt›lar nedeniyle kapal› kald›.1969'dan bu yana Fetih’in elindeolan iktidar›n birden bire Hamas'ageçmesi Fetih’i flok etti, Fetih’inkitlesi Hamas taraf›ndan yönetilmeyireddediyordu. Hamas'la Fetihgüç yar›fl›na girdiler, sonuçta katledilen,kurban olan yine halk oldu...Bütün bunlar›n sonucunda seçimlerinyeniden yap›lmas› gündeme gelinceHamas da yeniden kazanamamkayg›s›yla kabul etmedi. Fetihde iktidar› teslim etmeyi kabul etmeyincebu noktaya geldik.“‹ktidar ‹srail'in maflas›”Yürüyüfl: Filistin’de bunca çeliflkiyaflan›yor ama bir yandan dadirenifl sürüyor. Bu ortamda Filistindireniflinin gelece¤i nedir?Halk Cephesi olarak bizim ilk vetemel hedefimiz Filistin’in kurtulufludur.Ve direniflin sürmesidir. Bizdiyoruz ki bar›fl içinde yaflamak istiyoruz!Bu nas›l bir bar›fl olacak,ABD ve ‹srail’in bize bahfledece¤ibir bar›fl m›, yoksa bizim Halk Cephesiolarak istedi¤imiz Ba¤›ms›z FilistinDevleti yönetimi alt›nda m›?Bizim inand›¤›m›z temel bir ilkevar, ki zorla çal›nan her fley zorlageri al›n›r.Bu durumda Halk Cephesi olarakbizim görevimiz direnmeye devametmektir. Direniflte bir an geriad›m atmamal›y›z, ki ‘60'lardan buyana direniyoruz, silahl› mücadelede dahil mücadelemizi sürdürmeliyiz.‹srail'in görüflme ve anlaflmalarlaiflgali sona erdirmesi mümkünde¤ildir. ‹srail bu görüflme ve anlaflmalarlakendi projesini hayata geçirmeyeçal›fl›yor. ‹flgali bitirmenintek yolu silahl› mücadeledir. Biz Filistinlilerolarak iflgale ve ABD'ninOrtado¤u projelerine karfl› sonunakadar mücadele etmemiz gerekiyor.Bugüne kadar yap›lan Kahire, Oslo,Filistin ulusal anlaflmalar›, ‹srailyerlefltirmelerinin sona erece¤inisöylüyordu. Ancak ‹srail yay›lmac›-l›¤› devam ediyor. Yani aç›kça Filistinhalk›yla alay ediyorlar. Bu nedenlede direnifli yeniden toparlay›pher alanda mücadeleyi sürdürmemizgerekiyor.Yürüyüfl: Türkiye'ye geldiniz veburada HÖC’ün “Ortak DüflmanAmerika'd›r” kampanyas›n›n bafllang›c›olan bir toplant›ya kat›l›pbir konuflma yapt›n›z. Bu gece hakk›ndane düflünüyorsunuz.?Ben hala o etkinli¤in etkisi alt›nday›m...Ve sahneye ç›kan herkesFilistin’le ilgili mutlaka bir fleylersöyledi. Bu, herkesin davam›z› bildi¤i,bizi sevdi¤i ve davam›z› destekledi¤ianlam›na geliyor. Bunlarbizi gururland›rd›. Ve Filistin’e gitti¤imdebu olanlarla ilgili bir raporyazaca¤›m. Türkiye halk›n›n bu“Sizlerleyken kendimiKudüs'te ya da Ramallah'takiyoldafllar›mla birlikteymiflimgibi hissediyorum”deste¤i üzerinde duraca¤›m. Gerçektençok etkilendim. Bunlar bizimmoralimizi yükseltiyor. Bunlar›görünce anl›yoruz ki dünyada bizibilen, bizi destekleyen birileri var.Yürüyüfl: Filistin direnifli dünyahalklar›n›n moral ve onur kayna¤›-d›r. Elbette Türkiye ve dünya solunungündeminde olacak. HamasFetih çat›flmas› bunu zedelemez. ElbetteFilistin direnifline deste¤imizsürecek.Teflekkür ederim, bu söylediklerinizikat›ld›¤›m etkinlikte hissetmifltim,görmüfltüm. Türkiye halk›-n›n, özellikle halk cephesinin(HÖC) bizi nas›l destekledi¤ini gördüm.Sizlerleyken kendimi Kudüs'teya da Ramallah'taki yoldafllar›mlabirlikteymiflim gibi hissediyorum.Ve sizleri tan›d›¤›ma çok sevindim.Yürüyüfl: Son olarak eklemek istedi¤inizbir fley var m›?Biz Filistinliler’in durumu zor.Bugün Filistin yönetiminde bulunanRamallah'a iflgalciler girdi ve yoldafl›m›zZekeriya El Nahas› tutuklad›.Peki iflgalciler Filistin yönetimindekitopraklara girip iste¤i kifliyi tutukluyorsa,Filistin halk›na nas›l birgüvenlik vaadi verebilir ki? Bu türolaylar Filistin yönetiminin ve yap›-lan görüflmelerin baflar›s›zl›¤›n›gösterir. Bizler böyle tutuklan›rkenFilistin yönetimi bunlar›n önündeduramayacaksa, nas›l olur da kendiniFilistin “iktidar›” olarak görebilir?Filistin iktidar› bizi bask› alt›ndatutmak için alet oluyor. Filistiniktidar› ‹srail'in maflas› durumunda.Say›: 138RÖPORTAJ 43


Haf›zaGerçekler unu tulmas›n diye1918 Ekim’inde imzalananMondros Mütarekesi, Osmanl› ‹mparatorlu¤uyönetiminin emperyalistlerindayatmalar›na kay›ts›z flarts›zteslim oluflu demekti.10 A¤ustos 1920'de de Osmanl›yönetimi ile ‹tilaf Devletleri aras›ndaSevr Anlaflmas› imzaland›; buanlaflmaya göre, Osmanl›’ya sadeceAnadolu'nun iç kesimleriyle s›n›rl›bir alan b›rak›lm›fl, Osmanl›’yaba¤l› çeflitli bölgeler emperyalistlereda¤›t›lm›flt›; Filistin ‹ngiltere'nin,Suriye de Fransa'n›n mandas› alt›nagirecek, Irak, Hicaz ve Yemen Osmanl›Devleti’nden ayr›lacakt›. Dahas›,emperyalistler bunlar›n d›fl›ndakalan yerleri de “gerek duydukça”iflgal edebileceklerdi.Önce Mondros, ard›ndan Sevr,özellikle ayd›n kesimde büyük birkaramsarl›¤a yol açm›fl, s›rtlar›n›yaslayacak bir yer, emperyalist paylafl›msavafl›n›n f›rt›nal› ortam›ndas›¤›nacak bir liman aramaya bafllam›fllard›.Halka güvenmeyen, s›rt›n› halk›-na yaslamayan bir ayd›n ne yapabilirseayd›nlar›n önemli bir k›sm› daöyle yapt›. Kurtuluflu, “uygarl›¤›ntemsilcisi” oldu¤u varsay›lan ülkelerdearamaya bafllad›lar. ‹flte buaray›fl içinde, ABD Baflkan› WoodiowWilson'un bir iki y›l önce AmerikaKongresi’ne sundu¤u 14 maddeyiiçeren program, Osmanl› "ayd›nlar›"aras›nda önemli etkilerdebulundu.HAmerikan emperyalizmi tümemperyalistler içinde “h›zla geliflen”bir konumdayd›. Bu anlamdada peflpefle ekonomik, siyasi askerietkisini art›racak hamleler yap›yordu.Daha sonra “Wilson ‹lkeleri”olarak an›lacak program›n ilan› dabu hamlelerden biriydi. Programdaortaya konulan “ilkeler” de, Amerika’n›ndi¤er emperyalist ülkelerinhakimiyetine karfl›kendi lehine bir alanaçma amac›n› yans›tmaktayd›.“Wilson ‹lkeleri”olarak adland›r›lacak programdakibaz› maddeler flunlard›:- Gizli diplomasiye son verilmesi.- Silahlar›n azalt›lmas›.- Denizlerde tam serbestli¤insa¤lanmas›.- Milletler Cemiyeti’nin kurulmas›.- Sömürge halklar›n›n ba¤›ms›zl›klar›nakavuflmalar›.- Tüm uluslar›n kendi geleceklerinikendilerinin belirlemeleri...Görüldü¤ü gibi, her biri demokrasiad›na, eflitlik ad›na, özgürlüklerad›na savunulabilecek maddelerdi.Osmanl›'n›n halktan kopuk "ayd›nlar"›özellikle "tüm uluslar›nkendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi"ilkesinesar›ld›lar; Wilson‹lkeleri, Anadolu’nunkurtuluflunuda sa¤layacakt›onlara göre.HWilson ‹lkeleri’nisavunanlarzamanla daha aç›kbir flekilde Amerikamandac›l›¤›n› savunmaya bafllad›-lar. Bu kadar “medeni ve uygar” birdevletin himayesine girmekte ne sak›ncavard› ki???Amerikan mandac›l›¤›n› savunanlardanbiri olan Halide EdipAd›var, 10 A¤ustos 1910'da MustafaKemal'e yazd›¤› mektupta "Serüvenve savafl döneminin art›k geçti-¤ini” ileri sürüyor, “kalk›nma”ktansöz ediyor ve kalk›nma için de sözüAmerika’ya getirip flöyle diyordu:“Filipin gibi vahfli bir ülkeyi bugünkendi kendini yöneten yepyenibir makina haline koyan Amerika,bu konuda çok iflimize geliyor. Onbefl,yirmi y›l s›k›nt› çektikten sonrayeni bir Türkiye'yi ancak Yeni Dünyan›n(Amerika’n›n) yetene¤i yaratabilir.”HWilson ‹lkeleri sempatisi vemandac›l›k e¤ilimleri o kadar alenilefltive yayg›nlaflt› ki, ‹stanbul'daWilson Prensipleri Cemiyeti ad›ylabir dernek kuruldu. 4 Aral›k1918'de kurulan derne¤in kurucular›aras›nda bak›n kimler vard›:Yazar Halide Edip Ad›var, GazeteciYunus Nadi, Vakit GazetesiBaflyazar› Ahmet Emin Yalman,MANDACILAR!AB’cilikten Önce ABD Mandac›l›¤›Kopenhag Kriterlerinden ÖnceWilson ‹lkeleri Vard›...Akflam Gazetesi Baflyazar› Necmettin(Sad›k), Sabah Gazetesi Baflyazar›Ali Kemal, Ati ve ‹kram GazeteleriBaflyazar› Celal Nuri (‹leri),Eski Bakanlardan Velid Ebuzziya,Refik Halit Koray, Leman GazetesiBaflyazar› Cemal Bey, Yeni GazeteBaflyazar› Mahmut Sad›k Bey...Cemiyet, ilk toplant›s›ndan sonra6 Aral›k 1918'de bir bildiri yay›nlayarakaç›k bir biçimde Amerikanmandas›ndan yana olduklar›n› ilanettiler. ABD Devlet Baflkan› Wilson'ada bir mektup göndererekAmerikan mandas›n›n sa¤lanmas›için baflvuruda bulundular. Mektuptaflu istemlerde bulunulmaktayd›:1) Padiflah egemenli¤i ve Meflru-44 TAR‹H 10 fiubat 2008


ti Hükümet biçimi korunacakt›r.2) Tüm seçimlerde nispi temsil uygulanarakaz›nl›klar›n haklar› sa¤lanacakt›r.Tüm Osmanl› uyruklar›...tüm hükümet memurluklar›na atanacaklard›r.3) Maliye, Tar›m, Sanayi, Ticaret,Bay›nd›rl›k ve E¤itim Bakanl›klar›’n›n her birine uzman yard›mc›larlabirlikte bir Amerikan baflmüsteflar›atanacak ve bu müsteflarlardan kuruluAmerikan komisyonu... ülkeninmutlulu¤u ve maddi geliflmesini sa¤layacakreformlar› yapacak yeni yöntemleriülkeye getirecek, öte yandanülkemizdeki çeflitli siyasal ak›mlaryüzünden hiçbir zaman düzenli biçimdeyerine getiremeyece¤imiztoplumsal gönenç ve ö¤retim ile ilgilitüm iflleri düzenleyecek...tir.4) Adliyede reform için yürürlüktekihukuk siteminin kurallar›n› ortadankald›rmak amac›yla AmerikanBaflmüsteflar›’n›n uygun görece¤iülke ve uluslardan seçilerek uzmanbir kurul yap›lacakt›r. Bu kurul Türkyasalar›n› tüm Osmanl›lar’a adalet veeflitlik sa¤layacak biçimde yenilefltirecektir.5- Jandarma ve polis iflleri birAmerikan genel müfettifline... b›rak›lacakt›r.6- Türkiye'nin her ilinde göreviyöresel yönetimde reform yapmakolan bir Amerikan baflmüfettifli veona ba¤l› uzmanlar bulunacakt›r.8- .... Amerika'dan yönetilmesi istenenTürk imparatorlu¤unun s›n›rlar›Bar›fl Konferas›’nda saptanacakt›r.HMandac› ayd›nlar›n Wilson’a mektubunubiraz uzun aktard›k. Ama bumektup ayd›n›n “utanç tarihi”nin enönemli belgelerinden biri olarak bilinmelidiye düflündük.Mandac›lar›n isteklerinden ziyadesiylememnun olmufltu Amerika. Fakatonun kendine göre planlar› vard›:ABD Devlet Baflkan›, mandac›lar›ntaleplerine karfl›l›k "Türk olan bölgeleregüvenlik ve egemenli¤in verilmesini"kabul ederken, di¤er yandan fluplanlar› yap›yordu: Yunanl›lar’›n yo-¤un bulunduklar› k›y› bölgeleri uluslararas›denetim alt›nda Yunanl›lar’averilmeli, Do¤u Anadolu'yu kapsayanbir Ermeni devleti kurulmal›, TürklerTrakya'dan ç›kart›lmal›, Bo¤azlar veçevresinde tek ya da çok uluslu birmanda düzeni sa¤lanmal›.Bu koflullarda Wilson PrensipleriCemiyeti’nin ömrü pek uzun olmad›.Ama mandac›l›k düflüncesi devam ettiyine de. ‹zmir'in iflgal edilmesindensonra Amerikan Mandas› görüflü dahada yay›ld›. Sonralar› Kurtulufl Savafl›’n›n komutanlar›ndan, yeni kurulacakCumhuriyetin Baflbakan› ve Cumhurbaflkan›da olacak olan ‹smet ‹nönüde o dönemde 15. Kolordu Komutan›Kaz›m Karabekir'e yazd›¤› mektuptaflöyle diyordu:"Tüm ülkeyi parçalamadan bir Amerikandenetimine b›rakmak, yaflayabilmekiçin tek zarars›z çare gibidir.."Evet, ‹smet ‹nönü de mandac›yd› os›ralar. Erzurum Kongresi’nde demandac›l›k konusunda yo¤un tart›flmalaryaflanm›flt›. Orada da, daha sonralar›Kurtulufl Savafl› dönemi meclisindebakanl›k, baflvekillik yapacakolan Rauf Orbay ve Rafet Bele demandac›l›¤› savunanlar aras›ndayd›lar.Mandac›l›k, Anadolu’da KurtuluflSavafl› gelifltikçe etkisini kaybetti.Mandac›l›¤› savunan birçok ayd›n,politikas›, asker, Kurtulufl Savafl› cephesinekat›ld›. Mandac›l›k mahkumedildi; emperyalist iflgali yaflam›fl butopraklarda art›k ony›llar boyuncakimse mandac›l›¤› savunmaya cesaretedemeyecekti... Ta ki...HTa ki... 1945’lere kadar.Y›l 1947; bir milletvekilli TürkiyeBüyük Millet Meclisi kürsüsünde konufluyor;sanki mandac›lar hortlam›fl,sanki 1920’lerin bafl›nda Wilson‹lkeleri için cemiyet kuran mandac›-lardan biri konufluyor:"... Maddi ilerlemeler sahas›ndaen önde gelen millet, ruh yüksekli¤ibak›m›ndan da en bafltad›r. Gerçekten,ABD'nin gerek harp içinde ve gerekflu harp sonras› aleminde oynad›klar›asil rol bu millet tarihinin enK›sa Tarih10 fiubat - 16 fiubat10 fiubat 1969ABD 6. Filo'suna ait gemilerin‹stanbul'a gelifli ö¤renciler taraf›ndanprotesto edildi.8 fiubat 1980‹zmir Çi¤li ‹plik Fabrikas›'nda1500 iflçi barikat kurdu. 10fiubat'ta polis iflçilere sald›rd›.15 iflçi yaraland›, 500 kifligözalt›na al›nd›.13 fiubat 1967D‹SK kuruldu.13 fiubat 199010 bini aflk›n tütün emekçisiManisa'n›n Akhisar ‹lçesi vebirçok yörede eylemlerle tabanfiyatlar›n› protesto ettiler.Eylemlerde Akhisar-SomaKarayolu kesildi, ANAP binas›ve tüccarlara ait iflyerleri tahripedildi.8 fiubat 1980‹stanbul Bayrampafla’da Migrosana deposu devrimcilertaraf›ndan bas›larak yiyecekkamyonlar› kamulaflt›r›larakyiyecekler gecekondu semtlerindeda¤›t›ld›.14 fiubat 1980‹stanbul esnaf›, IMF talimat›ylaal›nan “24 Ocak Kararlar›”n›protesto etmek için DevrimciSol’un ça¤r›s›yla kepenkkapatt›. Eylem tüm ‹stanbulçap›nda yüzde 90'l›kkat›l›mla gerçeklefltirildi.15 fiubat 199035 binden fazla Belediye iflçisiYeniçeltek Madeni’ndemeydana gelen katliam› protestoetmek amac›yla ifl b›rakmaeylemi yapt›.Say›: 138TAR‹H 45


üyük flereflerinden biri olarak yadedilecektir. ... ABD'nin yeni bir hükümranl›k,taptaze bir ekonomikanlay›fl›n›n öncüsü olarak bu bütüninsanl›k için hay›rl› ifller baflarmakiste¤i görülüyor ve takdirle karfl›l›-yoruz. (Bravo sesleri)." (Çetin Yetkin;Türkiye'de askeri darbeler veAmerika. Syf. 19)Konuflan CHP Milletvekili NihatErim’dir. Fakat CHP’lisi, DP’lisitüm meclis “bravo” sesleriyle alk›fllamaktad›rbu konuflmay›.Menderes’in açt›¤› “KüçükAmerika” olma yolunda, mandac›-lar dizginsizce ilerlemektedir art›k.1920’de gerçekleflmeyen Amerikanmandas›, 1945’lerden sonra“yeni-sömürgecilik” biçiminde gerçekleflecektine yaz›k ki..HDönem 2000’lerin bafl›; ABDBaflkan› Wilson’a 1918’de yaz›lanmektuptan tam 82 y›l sonra.Ülkenin maliye, tar›m, sanayi,ticaret, bay›nd›rl›k ifllerine, e¤itimine,jandarmas›na, polisine, adliyesineAmerikan müfettiflleri ve uzmanlar›taraf›ndan çeki düzen verilmesiniisteyen mektubu yazanlar›nyerini, ülkenin ekonomik, siyasi,sosyal, kültürel, hukuki tüm kurumlar›naAvrupa Birli¤i taraf›ndan çekidüzen verilmesini isteyen ayd›nlar,politikac›lar alm›flt›r.Bizi AB’ye al›n, bize, ülkemizeçeki düzen verin, biz kendi bafl›m›-za bunlar› yapam›yoruz diyen mandac›ayd›n ve politikac›lar, utançtarihine yeni sayfalar eklemektedir.Fakat sayfalar eklenmekle bitmez.Mandac›l›¤›n utanç tarihi,kal›n bir kitap olacakt›r.HY›l, 2006; Türkiye Cumhuriyeti’ninD›fliflleri Bakan› konufluyor:“Büyük Ortado¤u Projesi, Ortado¤u’yudemokratiklefltirecek, bar›flve huzuru getirecek bir projedir...Biz... Büyük Ortado¤u Projesikapsam›nda ABD ile birlikte hareketedece¤iz. ... BOP'u destekliyoruz,bu proje Türkiye'nin d›fl politikahedef ve ilkelerine uymaktad›r...‹slam ülkelerinde demokrasi, insanhaklar› ve özgürlüklerin gelifltirilmesinive tüm ‹slam dünyas›na yay›lmas›n›amaçl›yoruz...”Döndük yine 1910’a. HalideEdip’in Mustafa Kemal’e yazd›¤›mektuba; ne diyordu orada HalideEdip:“Filipin gibi vahfli bir ülkeyi bugünkendi kendini yöneten yepyenibir makina haline koyan Amerika..”Ne diyor Abdullah: “Afganistan,Irak gibi vahfli islam ülkelerini kendikendini yöneten yepyeni bir makinahaline koyan Amerika...HYaz›k ki, ülkemizi Wilson Prensipleri’neyürekten inanan, aradangeçen 80 küsur y›la ra¤men mandac›l›kbatakl›¤›ndan ç›kamam›flBOP’cu Abdullahlar yönetiyor.Çocuklar Ölmesin Diye!Buca Temel Haklar Derne¤i, 2 Aral›k2007’de “Çocuklar›m›z›n Sa¤l›¤›‹çin Mahallemize Trafik Lambas› ‹stiyoruz!”diyerek bafllatt›¤› imza kampanyas›n›,30 Ocak’ta bitirdi.Dernek çal›flanlar›, toplad›klar› 2bin imzay›, ‹zmir Büyükflehir Belediyesiönünde 30 Ocak’ta yapt›klar› bas›naç›klamas› ile belediye yetkililerineverdi.“Enis, Hasan, Muhammed Öldü, Baflka Çocuklar Ölmesin!Trafik Lambas› ‹stiyoruz” pankart› aç›larak yap›lanbas›n aç›klamas›nda; bir trafik lambas› olmad›¤›için, Kuruçeflme Mahallesi’ndeki Do¤ufl ve Ahmet Yesevicaddelerinde ço¤u çocuk 12 kiflinin öldü¤ü anlat›-larak, “‹nsan Hayat›n›n Bir Trafik Lambas› Kadar De-¤eri Yok Mudur?” diye soruldu.Bu ülkede, bir trafik lambas›n›n yap›lmas› gibi basitve düflük maliyetli bir konu bile eylemlerle gerçeklefltiriliyor.Dernek yapt›¤› aç›klamada kendilerinin de imzatoplarken polisler taraf›ndan engellenmeye çal›fl›ld›klar›n›anlatt›lar.Eylem, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›ylabitirildi.Çi¤li’de “GelenektenGelece¤e” Konseri‹zmir PSAKD Çi¤li fiubesi taraf›ndan düzenlenen“Gelenekten Gelece¤e” Hasan Yükselir konseri, 2 fiubatgünü Fuar ‹çi ‹smet ‹nönü Kültür Merkezi’nde gerçeklefltirildi.Saat 19.30’da Çi¤li PSAKD fiube Baflkan› Türkan Do-¤an’›n yapt›¤› konuflmayla bafllayan etkinlikte Do¤an,Amerikan emperyalizminin yoz kültürünün ülkemizin heryan›na yay›ld›¤›n›, yarat›lan bireycili¤e, yozlu¤a ve çürümeyekarfl› Anadolu’nun kültürüne, de¤erlerine sahip ç›kt›klar›için düzenledikleri etkinli¤e bu ismi verdiklerinisöyledi. “AKP hükümeti de¤erlerimizin üzerinden eliniçekecek” diyen Do¤an konuflmas›nda ac›lar›m›z›, sevinçlerimizi,isyanlar›m›z›, ezilmiflli¤imizi en yal›n biçimiyleifade eden türkülerimizi yaratan ozanlar›m›z› yad etmekiçin düzenledikleri etkinli¤i onlara adad›klar›n› ifade etti.Do¤an’›n konuflmas›n›n ard›ndan sahneye ç›kan HasanYükselir verdi¤i konserde Yunus Emre, Karacao¤lanve Pir Sultan Abdal’dan türküler okurken yine Naz›mHikmet’in fliirlerinden besteledi¤i türkülerden örneklersundu.500’den fazla insan›n kat›ld›¤› etkinli¤in sonunda HasanYükselir ayakta alk›flland›.46 HABER 10 fiubat 2008


KARNELER BAfiARI VEYABAfiARISIZLIKLARIMIZINBELGELER‹ DE⁄‹LD‹RBir e¤itim ö¤retim döneminindaha sonuna geldik elbette ki budönemin bitifli hiç de kolay olmad›.Onlarca sorun s›k›nt›yla sonuçland›.Bu sorunlar, s›k›nt›lar dönemlerboyunca de¤il on y›llard›rpeflimizi b›rakm›yor. fiimdiye kadarMilli E¤itim Bakanlar› de¤iflti,YÖK baflkanlar› de¤iflti. Ama nesorunlar bitti ne de s›k›nt›lar›m›zazald›. Her yaz›m›zda yazd›k, önümüzdesorun olarak duran çözümleri!?.Hep çözüm olarak sunulanlaryaflam›m›zda kolayl›klar yerineyeni yeni zorluklar yaratt›. Onlarsorunlar›m›z› çözemezler. Çünkübu sorunlar› yaratanlar kendileridir.Bugün bizim sorun olarakgördüklerimizin baz›lar›n› sayarsak;paral› e¤itim, not bask›s›, liselerdedayak, söz ve örgütlenmeözgürlü¤ü önündeki engeller, ulafl›m,kantin sorunlar› gibi.Dönemin sonlanmas›yla birlikteyüz binlerce liseli genç karnesiniald›. Karne neyi ifade ediyor? Bugün not bask›s›yla ö¤renciler öylebir hale getirilmifltir ki, gençlerimizkarneyi her fley olarak görmektedir.Ondand›r ki her döneminsonunda, notlar› kötü olanö¤renciler aras›ndan ‹NT‹HARLARyaflan›r, birçok gencimiz bunal›mlarave depresyona girer.‹flte bu olaylardan baz›lar›;Hatay'›n ‹skenderun ilçesinde,‹skenderun Anadolu Lisesi 2. s›n›fö¤rencisi Süleyman K›l›ç karnesindekik›r›k notlar yüzünden bunal›-ma girerek babas›n›n beylik tabancas›ylagö¤süne tek el ateflederek intihar etti, tüm müdahalelerera¤men kurtar›lamad›.(27.01. 2008, stargazete.com)Mersin'in Erdemli ‹lçesi’nde,karnesinde 9 zay›f oldu¤u ö¤renilenbir lise ö¤rencisi, girdi¤i bunal›msonucu intihar etti. ErdemliMesleki ve TeknikE¤itim Merkezi(METEM) ö¤rencisiSinan Akgün(16), çok say›dahap içerekintihar etti.Rize Çayeli'neba¤l› Beyazsu Köyü’ndemeydana gelen olayda, liseö¤rencisi 15 yafl›ndaki E.Ç, dersnotlar›n›n düflük olmas› nedeniylekendini öldürme girifliminde bulundu.Evde bulunan bir ilaçtaniçerek intihara teflebbüs eden E.Ç,yak›nlar›n›n olay› fark etmesi üzerinehastaneye kald›r›ld›.Bunlar sadece yaflananlardangöze çarpan birkaç örnektir, gerçektetablo çok daha kötüdür.Durum o kadar vahimdir ki liseligençler içinde karnesindekizay›f› eve götürmemek için evegitmemeyi dahi göze alanlar bulunmaktad›r.Bu sonucu yaratankimdir, neden böyle bir sonuç yarat›ld›?Bu sonucu yaratanlargençlerimizi not yar›fl›na sokarak,baflar›n›n tek ölçüsünü ne olursave hangi yöntemle olursa olsunyüksek not almak olarak gösterenlerdir.Onlar›n amac› egemenolana karfl› itaatkar, çevresindekisorunlara karfl› duyars›z, yozlaflm›flkiflilikler yaratarak gelece¤edair hiçbir umudu olmayan gençlikyaratmakt›r. ‹flte bunlar› yaratmay›baflar›rlarsa as›l o zaman hedeflerineulaflm›fl olacaklar bugünkarnelerle amaçlanan tam da budur.fiöyle bir düflündü¤ümüzdeelinde not gibi bask› arac› olan ö¤retmenö¤renciye her flekilde hakaretedebilir, yönlendirebilir durumdad›r.Böyle olunca ö¤retmenbirçok uygulamay› ö¤renciye dayatabilmektedir.Bunun son örne-¤ini fiiflli Endüstri Meslek Lisesi’ndegördük. Burak Tibar adl›genç hastanelik edilene kadartekme tokat dövülmüfltür. Bunara¤men dayak yiyen genç a¤z›n›aç›p tek kelime dahi söyleyememektedir.Bu sonuç bir anda yarat›lmad›.Onlarca y›ld›r uygulanane¤itim sisteminin sonucudur.Gençlerimiz; karneler bizim herfleyimiz de¤ildir, karnelerdeki verilennotlar bizim baflar› ve baflar›-s›zl›klar›m›z›n tek ölçüsü olamaz.Çünkü karnelerde verilen notlardabilgi birikimimizin yan›nda düzenene kadar itaat edersek o kadar iyinot al›nd›¤› da görülmektedir.E¤er ilerici-demokrat insanlarolursak, araflt›ran, soran, sorgulayan,hakk›m›z olan› isteyen ö¤rencilerolursak, ço¤unlukla notlar›m›zzay›f olmaktad›r. Bugün onlarcaliseli ve üniversiteli gencimizine¤itim hakk› elinden al›nm›flt›r;tek nedeni ise devrimci olmas›,kendi sorunlar›na sahip ç›kmas›-d›r. Öyle ki, gençlerimiz s›rf kendisorunlar›na sahip ç›kt›¤›, hakk›olan› istedi¤i için “terörist” ilanedilirler. ‹flte bu bile bize e¤itimsisteminin niteli¤ini göstermesiaç›s›ndan yeterlidir.Bunun için bizler, bu ülkeninüreten, paylaflan, vatansevergençli¤i olarak liseli gençlerimizediyoruz ki; bunal›mlara, depresyonlaragirerek sorunlar›m›z›-s›-k›nt›lar›m›z› çözemeyiz. Çözüm bizimbirlikteli¤imizde, ellerimizdedir.Bizler bir araya gelip örgütlenirsekyaflad›¤›m›z sorunlar›n birço¤unu çözebiliriz. E¤er birlikteolursak güçlü oluruz. Ayn› flekildeyaln›z olursak savrulup dururuz.Bu düzen bize çözüm sunamaz.Bunun en güzel örne¤ini görmekiçin çokta uza¤a gitmeye gerekyoktur. Bak›n günlerdir televizyonlarda,çevik kuvvet polisleritaraf›ndan Adana’da KÜRT ÇO-CUKLARA muz da¤›t›l›rken yaflananizdiham› gösteriyorlar. Sonrada sanki çok iyi bir fley yapm›fllargibi övüne övüne anlat›yorlar. Buyaflanan izdiham›n sorumlusu oküçük çocuklar› onlarca y›ld›r horlayanyok sayan düzenin kendisidir.Düzene karfl› mücadelemiz, buflekilde çocuklar›m›z›n onurunuk›rarak, afla¤›layarak günlerce televizyondagösterenlere karfl› damücadeledir.GENÇL‹K FEDERASYONUSay›: 138GENÇL‹K 47


değinmelerParlamenter seviyeAtilla Kart, Burhan Kuzu diyalogu...TBMM Anayasa Komisyonu Baflkan›Burhan Kuzu, söz isteyen CHP'li Atilla Kart'asöz vermeyince flöyle bir tart›flma geliflti:Kart: Sayg›s›zl›k yapmay›n.Kuzu: Ayn›s›n› yapaca¤›m iflte.Kart: Yapamazs›n. ‹ktidar›n aynas›s›n.Kuzu: Vay yavrum, vay. Otur yerine seni atar›m d›flar›.Kart: Despot adam, terbiyesiz adam. Sözlerini geri al,özür dile.Kuzu: Buldunuz benim gibi demokrat baflkan› ç›t›r ç›t›ryiyorsunuz.CHP'li Atilla Emek: Ne biçim konufluyorsun lan.Kuzu: Terbiyesizlik yapmay›n atar›m. (2 fiubat 2008,Sabah)‹flte veriler; art›k seviyesizli¤in boyunu kendinizölçün.Bazen Allah, bazen millet!Saadet Partisi Genel Baflkan› Recai Kutan türban konusunda“millet ne derse o olur” demifl;O söz “Allah’›n dedi¤i olur” fleklinde de¤il miydi?Söz mü de¤iflti, islamc›lar m› “demokrat”laflt›?Yoksa yine takiyye mi var?!BAM TELİ çizgilerDo¤ru DavetliHalis Toprak’›n Londra’daki malikanesini50 milyon sterline sat›n alan “Kazakemlak kraliçesi”, Hourieh Peramaa, malikaneyisat›n almas›n›n flerefine verdi¤i ilk özeldavete “onur konu¤u” olarak SSCB’nin son DevletBaflkan› Mihail Gorbaçov’u ça¤›rm›fl.Neden malikanede ilk olarak Gorbaçov’ua¤›rlad›¤›n› ise “en fazla sat›fl› Rus milyonerlereyapt›¤› “için” diye aç›klam›fl.Yani diyor ki, Gorbaçov’un sayesinde oldu bütünbunlar.. Do¤ru söz!YAKIfiTIRAMADIK!Adalet A¤ao¤lu’nun Çankaya’da “yeflil kuflak savaflç›s›”,MTTB militan›, Amerikan iflbirlikçisi, BOP tafleronu,gerici AKP’nin Cumhurbaflkan› AbdullahGül’ün sofras›na oturmas›n›... yak›flt›ramad›k.Bu iflte bir terslik var!Akbank’›n sponsorlu¤uyla kurulan “Zeynep TanbayDans Projesi!” iki yeni oyununu geçen hafta sahnelemifl.Zeynep Tanbay, Türkiye’nin flu an mecliste olan tek“sosyalist” partisinin genel baflkan›n›n efli...Parti ve Genel Baflkan›, sosyalist yani tekellere karfl›.Fakat tekeller onun efline sponsor olmakta sak›ncagörmüyor, bir terslik var bu iflte..Sabanc›lar m› kendi ç›karlar›na ters ifl yap›yor‹lerici Tanbay m› Sabanc›lar’›n sponsorlu¤unu kabuletmekle yanl›fl davran›yor?Tanbay’›n sahneledi¤i oyun bar›fl› anlat›yormufl;tekelci burjuvazi acaba neden “bar›fl”tan yana bir projeyedolarlar yat›rm›fl. Akbank m› kafay› yemifl, o bar›flta m›sorun var, yoksa...Bu arada sosyalist bir partinin genel baflkan›, eflinintekellerden sponsorluk kabul etmesine nas›l bak›yor?...Bafll›kta “bir terslik” var dedik ama, düflününce,meselede birden de fazla terslik var de¤il mi!Hac›hac› olmazgitmekleMekke'ye,Dededede olmazgitmekleTekke'ye.(Anonim)48 DE⁄‹NMELER 10 fiubat 2008


TÜRK‹YE’DE MUTLULUK!“Yabanc›lar, borsada 26.7 milyar dolarla 9 y›l›nkâr rekorunu k›rd›.” (6 fiubat Hürriyet)8.4 milyar dolar getirmifller, bir y›lda üç kat›ndan fazlas›n›al›p gitmifller.Ne mutlu Türkiye borsas›nda yat›r›m yapana!Demokrasiden nasip almam›fllar!Bülent Ar›nç, muhaliflerden söz ediyor: “Seçimdensonra utançlar›ndan soka¤a ç›-kamaz dedi¤imiz insanlar sokaktateneke çalmaya bafllad›lar.”Erbakan, Susurluk’a karfl› 1dakika karanl›k eylemleri için:“Glu glu dans› yap›yorlar”Yarg›tay Baflkanvekili Osmanfiirin: “Üniversite kap›lar›nda‘inanc›m›n gere¤idir’ diye bar bar ba¤r›l›yor.”Mehmet fiimflek, asgari ücreti elefltirenleri tasvirediyor: “Bir sürü gürültü”...Unak›tan, çevre konusunda eylem yapan köylülerdensöz ediyor: “Pijamalar›n›n alt›n› giydiriyorlar, üstüyok, yallah d›flar›”...Tayyip’ten rektörlere “Siz kendi iflinize bak›n”...Beyaz Saray’›n üzüntüsüBeyaz Saray Sözcüsü Dana Perino,‹ran'›n füze f›rlatmas›n›n "üzüntü verici"oldu¤unu belirterek bunun sadeceTahran'›n uluslararas› toplumdan soyutlanmas›nayol açaca¤›n› öne sürdü.Apollolar, Celencirler, Colombiyalaruzaya ç›karken iyi de, baflkas› füze f›rlat›nca m› üzüntüverici...Bu Amerikal›lar’›n da üzüntüsü de, sevinci de birbaflka oluyor; halklar›n sevindi¤ine onlar üzülüyor,halklar üzüldü¤ünde onlar seviniyor!‹HT‹MALLER!Akbank’›n Private Banking’den (özel bankac›l›k)sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Fikret Önder,Türkiye’deki baz› ‘süper zengin’ ailelerin en az 60-70milyar dolar›n› “her ihtimale karfl›” yurtd›fl›ndatuttu¤unu söyledi.Nedir acaba o ihtimaller?Kriz mi? ‹flas m›? Devrim mi?Hepsi olabilir elbette, hattatafl düflebülü, ay› ç›kabülü, tomruk kayabülü, her fleyolabülü...Allah hepsini birden versin tekelcilerin bafl›na. Amin.Grup Yorum’dan Dayan›flma Konseri“PAYLAfiTIKÇA AZALTACA⁄IZACILARIMIZI,PAYLAfiTIKÇA BÜYÜTECE⁄‹ZUMUTLARIMIZI”Ac›lar paylafl›ld›kça azal›r, umutlar paylafl›ld›kça büyürdiyen Dersim HÖC üyeleri 29 Ocak günü düzenlediklerietkinlikle 27 Eylül 2007’de Hozat’›n BoybaflKöyü’nde katledilen Bülent Karatafl ve yaral› olarak tutuklanarakMalatya Hapishanesi’ne gönderilen R›za Çiçekve aileleriyle dayan›flma içerisinde olduklar›n› gösterdiler.Yo¤un kar ya¤›fl› nedeniyle köylerden arabalar›n gelemedi¤i,kat›lmak isteyen birçok kiflinin mahsur kald›-¤› olumsuz koflullara ra¤men Belediye Dü¤ün Salonu’ndasaat 18.00’de bafllayan etkinli¤e 700 kifli kat›ld›.Devrim flehitleri için yap›lan sayg› duruflununard›ndan Zeynep Karademir bir aç›l›fl konuflmas› yapt›.Bülent Karatafl’›n sevdi¤i Ahmet Arif’in “Caney” adl›fliirinin okunmas›n›n ard›ndan HÖC Temsilcisi SakineÖgeyik de yapt›¤› konuflmada tarihi egemenlere karfl›direnenlerin yazd›¤›n›, egemenlere karfl› bir direnifl tarihioldu¤unu dile getirirken onurlu bir yaflam›n Bülentler’inyolundan geçti¤ini söyledi. Ögeyik’in konuflmas›-n›n ard›ndan Grup Yorum Dersim halk›yla bulufltu.Dersim jandarmas›, polisi, trafik polisleri Grup Yorum’unDersim halk›yla biraraya gelmesini ve direnifltürkülerinin tek bir a¤›zdan söylenmesini engellemekiçin keyfi arama yaparak Grup Yorum üyelerinin araçlar›n›ba¤lad›. Yine konsere gelmek isteyenler ve araçsahipleri polis ve jandarmaca tehdit edildi. Ancak GrupYorum’un Dersimliler’le buluflmas› engellenemedi.Coflkuyla söylenen marfllara havaya kalkan yumruklarefllik ederken türkülerle omuz omuza halaya duruldu.Grup Yorum ad›na yap›lan konuflmada “Ortak DüflmanAmerika’d›r” kampanyas›n› destekleme ça¤r›s› yap›ld›.Etkinli¤in ikinci bölümünde Dersim’i, 38 katliam›n›,orman yang›nlar›n›, köy boflaltmalar›nda katledilenleri,Bülent Karatafl’›n cenaze görüntülerini içeren sinevizyongösterimi yap›ld›. Dersim halk›n›n öfkesinin doru-¤a ç›kt›¤› sinevizyon gösteriminde s›k s›k “Bülent KarataflÖlümsüzdür, Katiller Halka Hesap Verecek, MahirHüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl” sloganlar› at›ld›.Etkinlik birlik ve beraberlik mesajlar›yla saat22.00’de sona erdi.Say›: 138DE⁄‹NMELER 49


EGE TEMEL HAKLAR’AKEYF‹ BASKINEge Temel Haklar ve ÖzgürlüklerDerne¤i takvimlerindeMahir Çayan’›n ve Che’ninresmi oldu¤u gerekçesiyle 5fiubat günü 13.30 s›ralar›ndapolis taraf›ndan bas›ld›. Polisleravukatlar›n gelmesini de beklemedenkap›y› k›rarak derne¤egirdiler ve keyfili¤e karfl› ç›kaniki dernek üyesine sald›r›p gözalt›naald›lar. Bask›nda çok say›da takvime el konulurkeniki ay önceki bask›nda el konulmayan ve toplatmas› olmayanCanan ve Zehra, Canan ve Zehra’n›n ‹ngilizce bas›m›,Milliyetçilik Ç›kmaz›, Direnifl Ölüm ve Yaflam, Bir DireniflOda¤› Metris ve Server Tanilli’nin Nas›l Bir Demokrasi kitaplar›ile Sanat ve Edebiyat dergisine de el konuldu.Ege Temel Haklar bask›ndan sonra yapt›¤› aç›klamada“Che’nin resmi cola, bira bardaklar›na hatta ayakkab›-lara kadar bast›r›ld›¤›nda ya da Mahir Çayan devrimcide¤erlerin içini boflaltmak için yap›lan dizilere malzemeyap›ld›¤›nda sald›r› veya yasaklar devreye girmiyor. Ancakezilen, sömürülen halklar›n önderi olup, milyonlar›örgütleyen Che ve Mahir Çayan’›n resimleri ba¤›ms›zl›kve demokrasi mücadelesinin bir parças› haline getirildi-¤inde, yasaklar, sald›r›lar bafll›yor” diyerek Bu sald›r›lar›ndevrimcilerin halklar› örgütlenmeye, mücadeleye ça-¤›ran resimlerine karfl› duyulan korkunun ifadesi oldu¤ubelirtildi.TÜRK‹YEDEMOKRAT‹K M‹?Gençlik Federasyonu 1 fiubat tarihinde yapt›¤›aç›klamayla artan bask›lara, gözalt›, tutuklama vekomplolara bir kez daha dikkat çekti.Federasyon aç›klamas›nda ülkemizde infaz edilenKevser M›rzak örne¤inde oldu¤u gibi mezar ziyaretinin,infaz ve katliamlarla ilgili bas›n aç›klamas› yapman›nsuç haline getirildi¤i belirtilirken Ankara veAdana’daki tutuklamalar protesto edildi.Ülke manzaras› söylendi¤i gibi demokrasi manzaras›olmad›¤› tersine hukuksuzluk, keyfilik ve insaniolan her fleyin suç olarak görülmesi ve bask›larlakarfl›laflmakt›r. Bunun bir örne¤inin de ‹zmir GençlikDerne¤i Baflkan› ‹leri K›z›laltun’un da polisin komplosuile tutuklanmas› oldu¤u belirtilen Federasyonaç›klamas›nda ac›lar› paylaflman›n suç olmad›¤›, de¤erve geleneklere sahip ç›k›laca¤› belirtilirken, hak veözgürlük mücadelesinde tutuklananlar›n serbestb›rak›lmas› istendi.TUTUKLAMALARATEPK‹LER SÜRÜYORAdana polisi taraf›ndan 22 Ocak tarihinde sabah›n erkensaatlerinde ev bask›nlar› düzenlenerek gözalt›na al›-nan ve ç›kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan “bas›n aç›klamas›nakat›ld›” denilerek 7 kiflinin tutuklanmas›na ve sonras›ndadevam eden tutuklamaya iliflkin tepkiler sürüyor.Adana Temel Haklar Derne¤i, fiakirpafla Temel HaklarDerne¤i, Seyhan Sosyal Kültür ve Sanat Derne¤i ve AdanaGençlik Derne¤i taraf›ndan, 1 fiubat tarihinde düzenlenenbas›n aç›klamas›nda tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›istendi.Aç›klamada “Devleti ve ülkeyi soyanlar, emperyalistülkelere peflkefl çekenler ellerini kollar›n› sallayarak gezerken,bunlara karfl› gelenler gözalt›na al›nmakta, tutuklanmakta,katledilmektedir” sözleriyle Türkiye’de hukukundurumuna dikkat çekildi. Bu ülkede haklar kolay kazan›lmad›¤›,bunun için bedeller ödendi¤i haklar› kullanman›nengellenemeyece¤i belirtilen aç›klama “TutuklananlarSerbest B›rak›ls›n!, Bask›lar, Gözalt›lar Bizleri Y›ld›ramaz!"sloganlar› ile sona erdi.‹HD: ‹fade Özgürlü¤ü K›s›tlan›yor‹HD Ankara fiubesi 5 fiubat günü yapt›¤› bas›ntoplant›s›yla tutuklanan ‹HD yöneticilerinin serbest b›rak›lmas›için bir kampanya bafllatt›¤›n› duyurdu. Son zamanlardaifade özgürlü¤ünün k›s›tland›¤›n› söyleyen‹HD’liler bunun sonucunda birçok yöneticinin tutukland›-¤›n› dile getirdiler.Aç›klamada “Toplumsal muhalefete dönük bask›larher geçen gün artarak devam ediyor. Günümüzde en demokratikhaklar ve özgülükler için soka¤a ç›kan muhalifkesimler gözalt› ve tutuklama sald›r›s›yla karfl› karfl›ya kal›yor”denildi. Aç›klama hukuksuzlu¤un sona erdirilmesitalep edildi.Bolu F Tipi’ne SürgünlerHapisanelerde keyfi uygulamalar, yapt›r›mlar, bask›lardevam ediyor.6 fiubat günü ziyarete giden ailelerin verdi¤i bilgiyegöre Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi ve Edirne F Tipi hapishanelerindenzorla Bolu F Tipi’ne sürgünler oldu.Edinilen bilgiye göre; Tekirda¤ 1 No’lu F TipiHapishanesi’nde 9 adli, 2 PKK ve 1 TDP’li tutuklu vehükümlü zorla sevk edildi.Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki tutsaklar›n4-6 fiubat tarihlerinde açl›k grevi yaparak keyfisürgünleri protesto ettikleri ö¤renildi.50 HABER 10 fiubat 2008

More magazines by this user
Similar magazines