Yaflatmak iiçin TECR‹T'e sson vverilmesi iiçin Ölüme yyürüyorlar...

yuruyus.com
  • No tags were found...

Yaflatmak iiçin TECR‹T'e sson vverilmesi iiçin Ölüme yyürüyorlar...

TECR‹T’e son verilmesi içinYaflatmak içinwww.yuruyus.comHaftal›k Dergi / Say›: 4816 Nisan 2006Fiyat›: 1 YTL(kdv dahil)info@yuruyus.comL‹NÇ SALDIRILARI FAfi‹ST TERÖRDÜRFaflist terörü, DEVLET örgütlüyorÖlüme yürüyorlar...Genelkurmay’danMGK’ya: “Terörlemücadele, sivilunsurlar dadahil edilerektopyekünsürdürülmelidir.”(2005 A¤ustos)ISSN 13005 - 7944Susturarak, sansürle,linç sald›r›lar›ylaTECR‹T gerçe¤inin,katliam›n›z›n üstünüörtemediniz bugünekadar. Örtemezsiniz!Faşist Teröre KarşıBirleşelim, Direnelim!K›z›ldere’den Çiftehavuzlara, Çiftehavuzlardan BugüneSOSYAL‹ZM BAYRA⁄I B‹Z‹MLE DALGALANIYOR!


Türkiye solunun karfl›karfl›ya oldu¤u tehlikeLinç havas›nda, “vatandafl tepkisi” biçiminde sunularak gerçeklefltirilenfaflist sald›r›lar›n yaratmay› amaçlad›¤› ortam, solun meflrulu¤unudaraltan bir ortamd›r. Solun meflrulu¤unun alabildi¤ine daralt›ld›¤›bir toplumsal zeminde, gericili¤in, flovenizmin otoritesikurulacakt›r. Bu zemin, demokratik mücadeleye, devrimci mücadeleyehayat hakk› tan›mayan bir zemin olacakt›r.Türkiye solu, bir tehlikeyle karfl›karfl›ya. Bu tehlikeyi görmemek,gördü¤ü halde yap›lmas› gerekenleriyapmay›p, sanki hiçbir fleyyokmufl gibi klasik faaliyet ve iliflkilerisürdürmek, affedilmez bir aymazl›kolacakt›r. Sadece geçen haftaiçinde devletin örgütledi¤i faflistprovokatörlerin sald›r›lar›n›n yafland›¤›yerlere bak›n: Erzincan, Isparta,Antalya, Mersin Kazanl›, Hatay,Ordu, Adana, Ni¤de... Bu süreç,2005 Newroz’unda Mersin’deki“bayrak provokasyonuyla” bafllat›lm›fl,Trabzon’daki linç sald›r›s›ylafiilen yürürlü¤e konulmufltur ve ogünden bu yana da yayg›nlaflaraksüregelmektedir.Sald›r›lar›n devlet taraf›ndan örgütlendi¤i,iktidar taraf›ndanonayland›¤› ve bu anlamda da sürdürülece¤ikonusunda kimseninkuflkusu olmasa gerek. Faflist güruhlapolis aras›ndaki iflbirli¤i, gizlemeyegerek duymayacaklar› kadaraç›k ve pervas›zd›r. Tüm “devletpolitikalar›”nda geçerli oldu¤u gibi,yarg› da bu politikaya tabi k›l›nm›flt›r;onlarca linç sald›r›s›ndan sonrayaflanan hep ayn›d›r; sald›r›ya u¤rayanlargözalt›na al›n›p tutuklan›rken,sald›rganlar her türlü soruflturmadanmuaft›r. Bu ülkede yaflay›pda bunlar› görmeyen bir kesim oldu¤unusanm›yoruz.Fakat buna ra¤men, ülkemizdekibirçok ilerici, demokrat kurumun,ayd›nlar›n tavr›, adeta bu tehlikeyigörmezden gelen bir tav›rd›r.fiovenizm ve terör yaygaras›n›nbask›lanmas› alt›nda, sol partiler,demokratik kitle örgütleri, “muhalefet”görevini unutmufl durumdad›r.Bu s›ralar yapt›klar› tek fleyKürt milliyetçi hareketine “silah b›-rak” ça¤r›s›ndan ibarettir. Yaflananlar›nbu sorunun çok ötesinde birplan›n ve politikan›n ürünü oldu¤unu,oligarflinin gündeminde birbütün olarak demokratik muhalefetiyoketmek oldu¤unu görmemektedirler.Bunu görememek,Genelkurmay politikalar›-na teslimiyettir ve bundan yaln›zcafaflizmi daha azd›ran ve pekifltirensonuçlar ç›kar. Tüm ilerici, demokrat,vatansever kurumlar, “demokratik”görevlerine sahip ç›kmal›d›r.Linçlerle kendini gösteren sivilfaflist teröre ve resmi faflist terörekarfl› tav›r al›nmal›d›r.Linç sald›r›lar›, faflist terörün bugünald›¤› biçimdir. Bugün içinsivil faflist terör, mesela 12 Eylülöncesinde oldu¤u gibi, do¤rudanyayg›n bir flekilde “can güvenli¤ini”ortadan kald›ran bir nitelik tafl›m›-yor. Ama en az onun kadar önemlibir baflka fleyi, solun meflrulu¤unu,solun siyaset yapma hakk›n› ortadankald›rmay› hedefliyor.Linç sald›r›lar›nda kullan›lan“vatandafl hassasiyeti” söylemi,sivil faflist örgütlenmenin vedevletin rolünü gizlemeye dönüktür.“K›flk›rt›lm›fl kitleler”, faflist terörünkitle taban› olarak kullan›lmakistenmektedir. Genelkurmaytaraf›ndan 2005 A¤ustos’undaMGK’ya sunulan raporda kullan›-lan ifade hiçbir yoruma gerek b›rakmayacakkadar aç›kt›r: “Terörlemücadele, sivil unsurlar da dahiledilerek topyekün sürdürülmelidir.”Burada ifade edilen, 12 Eylülöncesinde faflist örgütlenmenin kul- 3 Türkiye solunun karfl› karfl›ya oldu¤u tehlike5 Linç Giriflimleri, Faflist Terördür11 Röportaj: Avukat Behiç Aflç›14 Susturan ‘hukuk’ Katleden ‘demokrasi’16 ‘Tecrite Son’ Hayk›r›fl›n› Susturam›yor18 Tecritten Haberler19 AKP’nin “Kürt Politikas›”23 Terörü T›rmand›rmadan ÖnceBurjuva Bas›na ‘Çeki Düzen’24 Zapsu ABD’ye Tayyip’in mesaj›n› iletti26 SOSYAL‹ZM KURTULUfiTUR!29 Partinin Tarihi: Bölüm- 432 Bayraklar› ülkenin her taraf›nda dalgalan›yor34 Alevi halk boyun e¤medi35 Çayan Mahallesi Polis TerörüneBoyun E¤meyecek!36 Gecekondulara Kin Kustu37 Hayat›n ‹çindeki Teori: 1 May›s’›n anlam›41 Emek: GSS Mecliste, Sendikalar Ne Yapacak?42 K›z›ldere Yolunu fiehitlerimiz BugünlereTafl›d›, Biz Yar›nlara Tafl›yaca¤›z44 Belçika Demokrasisi’nin Faflizmle ‹flbirli¤iDosyas› Kal›nlafl›yor!45 Sabanc› Davas› ve Bir Komiserin Ölümü46 Dünya: Direnen Gençler ve ‹flçiler Kazand›47 Filistin’i Bo¤amayacaks›n›z!48 fiemdinli Komisyonu Görevini Yapt›!49 Hasan Hüseyin An›ld›50 fiehit Aileleri Konufluyor


lan›l›fl mant›¤›na uygundur. “Devletingüvenlik güçlerine yard›mc› kuvvetler”anlay›fl› ve devletin “resmen”yapamad›klar›n› onlara yapt›rmapolitikas›, bugünkü sald›r›lar›nard›ndaki politikad›r.Linç havas›nda, “vatandafl tepkisi”biçiminde sunularak gerçeklefltirilenfaflist sald›r›lar›n yaratt›¤› -yaratmay› amaçlad›¤›- ortam, solunmeflrulu¤unu daraltan bir ortamd›r.Solun meflrulu¤unun olmad›¤› veyaalabildi¤ine daralt›ld›¤› bir toplumsalzeminde, gericili¤in, flovenizminotoritesi kurulacakt›r. Bu zemin, demokratikmücadeleye, devrimci mücadeleyehayat hakk› tan›mayan birzemin olacakt›r. (Dersim gibi, böylebir senaryoyu uygulayacak faflistgüçlerin bulunamad›¤› yerlerde ise,provokasyonlar, komplolar do¤rudanpolis taraf›ndan uygulan›yor,ancak amaç de¤iflmiyor: Sola hayathakk› tan›mamak.)Dolay›s›yla, solun karfl› karfl›yaoldu¤u tabloda, ya birleflerekmücadele edilecek ya da meydangericili¤e, faflistlere terkedilecektir.Faflizmin kendinden olmayan herkesedüflman oldu¤unu ve faflist teröründe bu zihniyetin do¤al sonucuolarak kendinden olmayan herkeseyönelece¤i genel do¤rusunu özellikleflimdi hat›rlamak gerekir. Solahayat hakk› tan›mamay› amaçlayanbir politikan›n baflar›l› oldu¤u yerde,ne sendikalar›n, ne legal sol partilerinne baflka demokratik kurumlar›nhayat hakk›n›n olmayaca¤›aç›kt›r.Bu politikay› bofla ç›karmak vegiderek tersine çevirmek, sadecesald›r›lar karfl›s›nda fiziki olarakdireniflten geçmez. Faflist terör karfl›s›ndamilitanca direnmek, asla geriad›m atmamak, bu politikay› boflaç›karman›n olmazsa olmaz kofluludur.“Sa¤duyu” ad›na, “çat›flmama”ad›na, “gerginli¤i t›rmand›rmama”ad›na, k›sacas› ne ad›na olursa olsun,geri ad›m atmak, faflist terörünotoritesinin pekiflmesini ve oligarflininamac›na ulaflmas›n› getirecektir.Gösteri hakk›, bas›n aç›klamas›hakk›, tüm di¤er demokratik meflruhaklar, kararl›l›kla savunulmal›; gerekirse“çat›flma” pahas›na! Bunugöze ald›¤›m›z› göstermek, sald›r›y›püskürtmenin flartlar›ndand›r. Amabelirtti¤imiz gibi, tek bafl›na bu yeterlide¤ildir. Sol, bunun daha ötesinegeçip, en genifl kitlelere ulaflmayaçal›flarak, gerçekleri aç›klayarak,devrimci, demokratik mücadeleninmeflruluk zeminini güçlendirmelidir.fiovenizmle, “Kürt-Türkçat›flmas›” söylemiyle, oligarfli vehalk aras›ndaki çeliflkilerin üstü örtülmektedir;baflka bir ifadeyle mücadeles›n›fsal zeminden ç›kart›lmaktad›r.Oligarflinin bugün linçsald›r›lar›yla hayata geçirmeye çal›flt›¤›politikay› bofla ç›karman›n enönemli yanlar›ndan biri de, mücadeleyibu zemine oturtmak, kitlelerebu zeminde gitmektir.Yöntemler kaba, alabildi¤ine demagojik,yüzeyseldir. Fakatbunlar›n etkili olabilmesi, solun kitlelerleba¤›n›n zay›f oldu¤u, gerçeklerinçeflitli biçimlerde perdelenebildi¤ibir ortamda mümkün olabilmektedir.Hangi konuda olursa olsun,solun hangi kesimi taraf›ndanyap›l›rsa yap›ls›n, polis ve faflistprovokatörler, “niye Türk bayra¤›yok, niye ‹stiklal Marfl› söylemiyorsunuz?”,“terörü k›n›yor musunuz?”gibi söylemlerle k›flk›rtmay›sahnelemekte, ard›ndan “bunlarPKK’li, PKK bayra¤› ast›lar, Türkbayra¤›n› y›rtt›lar” söylemleriylede sald›r› sahneye konulmaktad›r.Eylemin konusu ve yapanlar›n kimoldu¤u, faflist provokasyon politikas›aç›s›ndan önemsizdir. Trabzon’dakilinç sald›r›s›nda k›flk›rt›lankitleler aç›s›ndan bir “aldat›lma”,“yan›ltma” sözkonusuydu. Amasonraki sald›r›larda hiçbir “yanl›flanlama”n›n sözkonusu olmad›¤›aç›kt›r. Polis ve faflist provokatörlerkarfl›lar›ndakilerinin siyasi kimlikleriniçok iyi bilmektedirler. Onlariçin karfl›lar›ndakinin “sol” bir güçolmas› yeterlidir. Provokasyon ayn›söylem ve senaryoyla sahnelenmektedir.Sadece bu olgu bile sald›r›n›ntüm sola, ilerici, devrimci, demokratiktüm muhalefete yönelik oldu-¤unu göstermeye yeter.416 Nisan 2006 / 47Tehlikeyi görüp birlikte karfl› koyabilmeyetene¤ini göstermeliyiz.Halk›n cephesinden olanlarolmas›gerekenler oligarflinin cephesindenkonuflmaya bafllad›¤›ndabundan halk da, “demokrasi”de kazançl› ç›kmaz... Faflist terörletüm solun hayat hakk›n›n yokedilmeyeçal›fl›ld›¤› bir ülkede, solun,demokratik kesimlerin görevi “fliddetekarfl›” kampanyalarla u¤raflmakde¤ildir. fiiddete karfl› olabilirsiniz;“Ülkenin sorunlar›na özgürlükve demokrasi zemininde çözümarayaca¤›z” da diyebilirsiniz. O zamanözgürlük ve demokrasi içinmücadele vermek zorundas›n›z.Tüm solun flovenist, linççi bir kuflatmaylasusturulmaya çal›fl›ld›¤›bir ülkede özgürlük ve demokrasininoldu¤unu kimse iddia edemez.O zaman devrimcileri, halk›, olmayanbu zemine ça¤›ramazs›n›z. Demokratl›k,demokratik hak ve özgürlüklerisavunmakt›r. Faflist terörbu hakk› yokediyor mu, etmiyormu? Etti¤i aç›k oldu¤una göre, ülkemizdekisol, demokrat güçler, kitleörgütleri, faflist sald›r›lar karfl›s›ndakisessizliklerinden s›yr›lmak zorundad›rlar.Türkiye devrimcileri, demokratlar›,ilericileri, halk›, faflist terörüiyi tan›r. Faflist teröre karfl› nas›lmücadele edilece¤ini de bilir. Bunlar›unutanlar, faflist terörün ilk teslimalaca¤› kesimler olacakt›r. Fakatsadece kendileri teslim olmuflolmakla kalmaz, faflist terörün tümhalk› ve ülkeyi teslim almas›n›n dayolunu açm›fl olurlar. Faflist terörünkarfl›s›na “sa¤duyu” ad›na meydanlar›terkederek, demokratik haklar›-m›zdan vazgeçerek, simgelerimizden,kendi meflrulu¤umuzu hayat›nher alan›nda ortaya koymaktan vazgeçerekç›k›lamaz. Solun güçlerinibirlefltirdi¤i, ortak bir anti-faflist politikagelifltirdi¤i noktada, oligarflininflovenizm ve faflist terör temelindesürdürdü¤ü sald›r›n›n önü kesilebilir.Faflist terörün flehirleri,okullar›, fabrikalar› iflgal etti¤i, solahayat hakk› tan›mad›¤› bir ortamaizin veremeyiz ve vermeyece¤iz!


afifl asan ö¤renciler faflistlerin sald›-r›s›na u¤ram›flt›.Faflist Terörün SahibiOligarflik DevlettirHer fleyden önce flu gerçekleritespit edelim, alt›n› bir kez daha kal›nbir flekilde çizelim:Birincisi; Trabzon’dan Erzincan’ayaflanan sald›r›lar, faflist sald›-r›lard›r. Burjuva bas›n›n, iktidar›nve tüm burjuva partilerin deste¤iyle“vatandafl tepkisi” k›l›f›na sokulanbu sald›r›lar›n, linç giriflimlerinedönüfltürülmesi, belli bir kitleyi dek›flk›rtabilmesi, onun niteli¤ini de-lan aç›klamalar adetabir üstlenme niteli¤itafl›yor. Faflistlerin ipinitutanlar, onlara “vatandafl”ad›n› veren vesald›r›lar› “vatandaflduyarl›l›¤›, tepkisi”olarak adland›ranlardanbaflkas› de¤ildir.Sald›r›lar›n birinci amac›; halkakarfl› savafla kitle deste¤i sa¤lamak.Geçen y›l a¤ustos ay›nda yap›lanMGK toplant›s›na sunulmak üzerebir rapor haz›rlayan GenelkurmayBaflkanl›¤› bu gerçe¤i gayet aç›k flekildeifade ediyordu. Hükümete deonaylatt›r›lan raporda flu ifadeleryeral›yordu:“Terörle mücadelenin sivil unsurlar›da dahil ederek topyekünbir mücadele fleklinde sürdürülmesi...”Bugün yap›lmak istenen budur.Faflistler tarihleri boyunca oldu¤uLinç Giriflimleri, Faflist TerördürFaflist Terörü Devlet Örgütlüyor➤ Erzincan’da herhafta oldu¤u gibi, 8Nisan’da da tecritiprotesto amaçl› oturmaeylemi yapanGençlik Derne¤i üyelerine,polis ve sivil faflistlersald›rd›. Sald›r›flovenist k›flk›rtma ile linç girifliminedönüfltü.➤ Ertesi günü sald›r›y› protestoetmek için toplanan çok say›da dernek,sendika ve parti üyelerinin eyleminede ayn› güruh sald›rd›.➤ Mersin’in Kazanl› Beldesi’ndetecrite karfl› afifller yapanTAYAD’l› Aileler, polis iflbirlikçisioldu¤u bilinen muhtar ve adamlar›-n›n sald›r›s›na u¤rad›lar.➤ Antalya’da TAYAD’l›lara sald›r›dahalk k›flk›rt›lmaya, provokasyonyarat›lmaya çal›fl›ld›.➤ Isparta’da soruflturmalar› protestoeden ö¤renciler faflistlerin sald›r›s›nau¤rad›.➤ Ordu’da patlama sonucu hayat›n›kaybeden T‹KKO militan›Dilek Polat ile bir yaral› militanyüzlerce kifli taraf›ndan linç edilmekistendi. Yarat›lan linç kültürününhalk›n yüzy›llara dayanan ahlakide¤erlerini nas›l yoketti¤ini gösterenbu örnekte, hastanede yaral›bir insan› dahi linç etmek istedi, cesedebile gözü dönmüflçesine sald›rmayakalk›flt›.➤ Hatay’da tecriti protesto edenTAYAD’l›lara, sivil polis ya da faflistoldu¤u düflünülen küçük birgrup, “flehit asker ve polisler için deeylem yap›n” diyerek, provokasyonyaratmaya kalk›flt›.Sadece bir hafta içinde yafland›tüm bu sald›r›lar. ‹ki hafta önce deSakarya’da linç giriflimi yaflanm›fl,¤ifltirmiyor.‹kincisi; tüm bu sald›r›lar› örgütleyenbizzat devlettir. Polisi, askeri,valisi, kaymakam›, belediyeyetkilileri, hükümeti ile devletin denetimi,yönlendirmesi ve örgütlemesiile gerçekleflmektedir. Hiçbirolay yoktur ki, bu gerçe¤in d›fl›ndageliflsin. Sa¤da solda “fevri” geliflendurumlar›n etkisiz kald›¤›, sadecebirkaç kifliyle s›n›rl› ve sataflma düzeyindeoldu¤u dikkat çekicidir.Sald›r›ya dönüflen tüm olaylarda dapolisin aç›k deste¤i, hatta ço¤u zamanfaflistlerle birlikte sald›rmas›ve faflistlerin cüreti ayn› flekildedikkat çeken bir baflka noktad›r.Trabzon’dan bu yana yaflananher linç girifliminin klasikleflmifl senaryolar›ndabu gerçek a盤a ç›kmaklakalm›yor, ayr›ca sald›r›lar›nard›ndan devlet cephesinden yap›-gibi yine haz›r ve naz›r flekilde busavaflta kullan›lmaktad›rlar. “Terörlemücadele” dediklerinin, kendiyasalar›nca da hukuk d›fl› bir flekildesürdürüldü¤ünün bir kan›t›d›rayn› zamanda.Sald›r›lar›n ikinci amac› ise;devrimci demokrat güçlerin meflrulu¤unuyokederek alanlara ç›kamazhale getirmektir.Ülkenin meydanlar›nda en s›kkim görülüyorsa, aktif olarak mücadeleediyorsa, sald›r› ona yöneliyor.Bu nedenle TAYAD’l›lar, GençlikDerne¤i üyeleri bu sald›r›lardan enfazla nasibini al›yor. Ama bu demekde¤ildir ki, di¤er devrimci demokratgüçler bu sald›r›lardan kendilerinimuaf tutabilirler. Ne kadar düzeniçiolurlarsa olsunlar, faflist teröronlara da yönelecektir. 12 Eylül öncesinihat›rlay›n; faflist terör516 Nisan 2006 / 48


Devrimci demokratlar Erzincan’dasald›r›ya birlikte cevap verdilerCHP’lilere kadar inmiflti.Bu gerçekler gözönünde bulundurulmadanne süreci anlamakmümkündür, ne de bu sald›r›larakarfl› mücadele edebilmek.Faflist Terörü MeflruGösterme SenaryosuYer yer linç giriflimlerine dönüflenfaflist sald›r›larda senaryo neredeysebirbirinin ayn›, adeta “kopyaka¤›d›” konulmufl gibi. Demokratikbir kurum bildiri da¤›t›m›, bas›naç›klamas›, afifl asma gibi en demokratikhaklar›n› m› kullan›yor;önce sahneye polis ç›k›yor. Kendiyasalar›nda tam tersi olmas›na karfl›n,yap›lan›n “yasad›fl›” oldu¤unusöylüyor. Ayn› anda çevrede küçükbir grup faflist beliriyor. Polisin öncedenhaz›rlad›¤› bu grup, sopal›,silahl›, sat›rl› her türlü silahla donat›lm›floluyor.Ülke genelinde estirilen flovenistdalgan›n kitleleri k›flk›rtmaaraçlar› devreye sokuluyor.Her seferinde yalan oldu¤u ortayaç›ksa da, de¤ifltirme gere-¤i dahi duymad›klar›, “PKKbayra¤› ast›lar, Türk bayra¤›yakt›lar, Apo posteri ast›lar...”gibi yalanlar devreye sokuluyor.Polis, demokratik haklar›-n› kullananlar› coplarken, ayn›anda faflistler sald›r›yor ve biryandan da çevrede toplanan “merakl›”kalabal›¤› k›flk›rt›yor. Ço¤uzaman da faflistlerin önceden çevreil ve ilçelerden, mahallelerden kalabal›kgruplar tafl›d›¤› görülüyor. Ard›ndan,linç giriflimi ve “kurtaranpolis” oyunu...Senaryonun bir sonraki aflamas›ndaise, kentin düzen kurumlar›-n›n, polis flefi ve valisinin linç giriflimive faflist sald›r›lar› meflru göstermeamaçl› olarak yapt›¤› aç›klamalarve ayn› paralelde burjuva bas›n›n“vatandafl tepkisi” haberleridevreye giriyor. Trabzon’dan Erzincan’abütün sald›r›lar› inceleyin busenaryonun genel hatlar›yla de¤iflmedi¤inigörürsünüz.rzincan’da OrganizeESald›r›: Vurun Buna!Gençlik Federasyonu’na ba¤l›Erzincan Gençlik Derne¤i üyeleriaylard›r düzenledikleri tecriti protestoeylemlerinden birini de 8 Nisangünü gerçeklefltirmek istediler.Vak›flar ‹flhan› önünde toplananö¤renciler demokratik haklar›n›kullan›rken, önce polisin müdahalesigeldi, ayn› anda çevrede haz›rbekleyen ve çevre ilçelerden topland›klar›sonradan ö¤renilen ‘AlperenOcaklar›’ mensubu 100 kadarfaflist sald›r›ya kat›ld›. “BunlarPKK’li” diyerek çevrede toplananlark›flk›rt›ld› ve binden fazla kiflininkat›ld›¤› linç giriflimine dönüfltü.Polis bir yandan coplay›p yakalad›¤›n›faflistlerin önüne at›yordu.Bir süre faflistlerin sald›r›s›n› izleyenpolis, onlar›n durmas›n›n ard›ndanbu kez kendisi sald›r›ya geçti.Erzincan Gençlik Derne¤i üyesiR›za fiahin sald›r›y› flöyle anlatt›:“Linç girimifli esnas›nda güvenlikgüçleri hiçbir müdahalede bulunmad›.Tecrite karfl›t› eylem yap›-yorduk. Polisler 'da¤›l›n' dediler.Zaten eylemimiz sona ermiflti ve da-¤›l›yorduk. Polislere can güvenli¤imizinolmad›¤›n› söyledik. Polislerbize 'buraya gelirken bize mi sordunuz?Olacaklardan biz sorumlude¤iliz' dediler. Bu esnada etraf›m›zeli b›çakl› ve sopal› 100 kiflilik birgrup taraf›ndan sar›ld›. AlperenlerDerne¤i öncülük ediyordu. ÖnceFaflist terör protesto edildiErzincan baflta olmak üzere faflist sald›r›lar, AdanaGençlik Derne¤i’nin kundaklanmas›, yap›lan eylemlerleprotesto edildi.10 Nisan günü Elaz›¤ TAYAD'l›lar taraf›ndan HozatGaraj› önünde yap›lan eylemde konuflan Sevcan Göktafl,"bizler bu ülkenin gerçek vatan severleriyiz. Sorunlarakarfl› çözüm üretti¤imiz halk›m›za umut tafl›d›¤›m›z içinsusturulmaya, sindirilmeyeçal›fl›ld›k.Bugün de halka gerçeklerianlatt›¤›m›ziçin sald›r›lara maruzkal›yoruz” dedi.Tunceliler Derne¤i,DHP ve Partizan'›nda destek verdi¤ieylemde, "Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz, FaflizmiDöktü¤ü kanda Bo¤aca¤›z” sloganlar› at›ld›.12 Nisan günü ise ‹zmir, ‹stanbul ve Ankara’da protestoeylemleri vard›. ‹zmir’de Bornova Metro Son Dura¤›’ndatoplanan Gençlik Derne¤i üyeleri, faflist terörün,linç giriflimlerinin gençli¤in mücadelesini engelleyemeyece¤iniifade ettiler. Ankara’da ise ‹nsan Haklar›An›t› önünde toplanan ve aralar›nda HÖC’ün de bulundu¤uçeflitli siyasi gruplar ve DKÖ’ler sald›r›lara karfl›birlikte mücadele ça¤r›s›nda bulundular.‹stanbul’da da Gençlik Federasyonu üyeleri ise, GalatasarayLisesi önünde toplanarak faflist sald›r›lar› velinç giriflimlerini protesto ettiler. Aç›klaman›n ard›ndanoturma eylemi gerçeklefltirildi.Uflak Gençlik Derne¤i’nin 10 Nisan günü dernek binas›ndadüzenledi¤i bas›n toplant›s›nda da, “Bizler hertürlü engellemeye karfl› mücadele etmeye devam edece-¤iz” denildi. Zonguldak Gençlik Derne¤i de ayn› gündernek binas›nda bas›n toplant›s› düzenledi.616 Nisan 2006 / 48


Türk bayra¤› aç›p slogan att›larsonra da sald›rd›lar. Gruptan baz›-lar› silah tafl›yordu.”Her zaman oldu¤u gibi sald›ranlarde¤il, sald›r›ya u¤rayanlar gözalt›naal›nd›lar. Dernek üyeleri yerlerdesürüklenirken Ulviye Yörük,Atilla fieherli, Mahir Aslan ile Hüseyinfiahin gözalt›na al›nd›.DTP ‹l Baflkan Yard›mc›s› Hüseyinfiahin’in eylemle ilgisi yoktu veoradan geçiyordu. Gerisini kendisindendinleyelim: “Dernek üyeleritecrit ile ilgili bir aç›klama yap›yorlard›ve ben de o esnada oradan geçiyordum.Bir anda polislerden birisibeni gösterdi ve 'vurun buna'dedi. Bir anda yaklafl›k 8 sivil polisüzerime çulland› ve dövdüler. O esnadadernek üyelerine sald›rangrup da bana yöneldi ve sald›rd›.Polisler beni araca yaklaflt›rm›flt›ama bindirmiyorlard›. Durmadandövüyorlard›. En son gruptan birisib›çak çekince polisler beni aracabindirdi.”Sald›r›lar bitmemiflti. ‹ki günsonra, faflist sald›r›y› protesto etmekiçin Gençlik Derne¤i, ESP, Partizan,ÖDP, EMEP, YÖGEH, SES,DTP, E¤itim-Sen ve Tunceliler Derne¤iüyesi 400 kifli Vak›flar ‹flhan›önünde topland›. Ancak kan›tlananbir gerçekti ki, linç giriflimi serbest,sald›r›lar› protesto yasakt›. Polis yinefaflistleri yan›na alarak kitleyesald›rd›. Uzun süre yaflanan çat›flmadaçok say›da kifli yaraland› vedevrimci demokrat insanlar gözalt›-na al›nd›. Polis gaz bombas›, panzerve coplarla sald›r›rken, üzerlerindebir tek üniformas› eksik olan ve tekkomuta merkezinden hareket edercesinepolisle uyum içinde sald›ranfaflistler de b›çak, sopa gibi araçlarkullan›yordu.Devrimci demokratlar CumhuriyetMahallesi’ne çekilirken, çat›flmalarburada da devam etti. Mahalleyikuflatan polisin silah kulland›¤›da görülürken çok say›da kifli dövüldü,yaraland›. Akflam saatlerindeise, çevre ilçelerden getirilen faflistlerinyerald›¤› grup, alevi halk›n yaflad›¤›bu mahallede iflyerlerini talanetmeye çal›flt›.Bir sonraki hedef ise üniversitekampüsü oldu. 12 Nisan günü dörtdevrimci ö¤renci, okul ç›k›fl›nda‘Alperenler Ocaklar›’ üyelerininsald›r›s›na u¤rad›. ‹ki minibüsle getirilenve kimilerinin silahl› oldu¤ugözlenen faflistlere polisin müdahalesiolmazken, sald›r›n›n hemen ard›ndan,okulun bulundu¤u CumhuriyetMahallesi’nden gelen 400 kifliokul önünde sald›r›y› protesto etti.Giriflte özetledi¤imiz senaryonunsonraki aya¤› da unutulmam›flt›.Kendisine ‘Erzincan Sivil ToplumBirli¤i’ ad›na veren kurumlar,linç giriflimine ve faflist teröre destekverdiler. 12 Nisan günü bas›ntoplant›s› düzenleyen Birlik, yaflananlar›“ülkeyi bölmek isteyenlerinoyunu” demagojisiyle aç›klarken,Gençlik Derne¤i, DTP, ÖDP, E¤itim-Sen,Tuncelililer Derne¤i “bölücüörgütler” olarak nitlendi. Birli-¤in içinde, AKP, CHP, MHP, SP,DSP, DYP, Türk-‹fl’e ba¤l› sendikalarda bulunuyor.Trabzon’u hat›rlay›n; faflistlerlinç girifliminde bulunmufl, kenttebulunan bütün burjuva partileri, kimiodalar ortak aç›klama yaparak,sald›r›ya maruz kalanlar› suçlam›flt›.Bu tavr›n Türkçesi fludur; biz delinç girifliminin, faflist terörüniçindeyiz, arkas›nday›z. “Sivil unsurlar›katma” senaryosu tam daböyle uygulan›yor.Bu arada, gerek gözalt›na al›-nanlar›n adliyeye ç›kar›ld›¤› s›radagece yar›s›na kadar Adliye önünde60 kiflinin beklemesi, gerekse birçokkurumdan yüzlerce kiflinin sald›r›n›nertesinde protesto için toplanmas›ve Cumhuriyet Mahallesihalk›n›n faflistlerin mahalleye giriflininkarfl›s›nda barikat olarak devrimcilerisahiplenmesi; olumlu ör-Adana Gençlik Derne¤i Kundakland›Faflist sald›r›lar›n yafland›¤› günlerde, Adana’da isesald›r› “kundaklama” fleklini ald›. Adana Gençlik Derne¤i9 Nisan sabaha karfl› kundaklanarak tamamen tahripedildi. Konuya iliflkin aç›klama yapan Adana GençlikDerne¤i, “Kundaklama siyasi düflüncelerimizdendolay›d›r” dedi.“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” slogan› atan dernek üyeleriad›na konuflan P›nar Çal›fl›r, sabah derne¤e geldiklerindesiyasi flube polislerinin hemen dernekten ayr›ld›klar›n›kaydederek, molotof benzeri flifle k›r›klar› bulduklar›n›dile getirdi. Adana’da daha önce de demokratikkurumlara yönelik bu tür kundaklama sald›r›lar›n›noldu¤unu hat›rlatan Çal›fl›r, “olay, genel anlamda gençli¤inmücadelesine yönelik yap›lan sald›r›lar›n bir baflkayöntemidir” diye konufltu ve y›lmayacaklar›n› kaydetti.Aç›klamaya ESP üyeleri de destek verdi.Kundaklama olay›na iliflkin görüfltü¤ümüz DernekBaflkan› Özcan H›r, yang›n›n sigaradankaynakland›¤› fleklinde polisin tutanak tuttu¤unubelirterek, “dernekten ayr›lmam›zdansekiz saat sonra nas›l bir sigara ki, yang›nç›kar›yor” diye sordu. Israrlar› sonucuyap›lan incelemede, yan›c› madde ihtivaeden flifle k›r›klar›n›n olay›n nedenini gösterdi¤inibelirten H›r, özel olarak GençlikDernekleri’ne yönelen sald›r›n›n tüm halkmuhalefetini sindirme amaçl› oldu¤unu dilegetirdi. H›r, “Sald›r›lara cevab›m›z mücadelemiziyükseltmek olacakt›r” dedi.P›nar Çal›fl›r da, Erzincan’dave di¤er yerlerdeyaflanan sald›r›lar›hat›rlatarak, amac›nayn› oldu¤unu, yöntemfarkl› olsa da ayn› güçlercegerçeklefltirildi¤inisöyledi.716 Nisan 2006 / 48


nekler olarak kaydedilmifltir. Faflistterör karfl›s›nda birlikte hareket etmeningüzel bir örne¤i yarat›lm›flt›r.Isparta’da Polis-FaflistKolkola; Senaryo Ayn›!Üniversitelerdeki soruflturma vecezalar›n yo¤unlaflt›¤› yerlerden biriolan Isparta’da, Gençlik Derne¤i,SDP ve Demokratik Gençlik Hareketitaraf›ndan “soruflturma terörüneson” kampanyas› düzenleniyor.Kampanya kapsam›nda ilk etkinlik4 Nisan günü SDP il binas›nda gerçeklefltirildive yap›lacaklara iliflkinbilgiler verildi.Bu çerçevede 8 Nisan günü, 15kiflilik grup halinde bildiri da¤›t›m›yap›ld›. Bildiri da¤›t›m› s›ras›ndaö¤rencileri taciz eden polis, iki kifliyigözalt›na almaya çal›flt›. Ö¤renciler,bildirilerin yasad›fl› oldu¤unusöyleyerek keyfi gözalt›s›n› meflrulaflt›rmakisteyen polise direndiler.Bu esnada, önceden örgütlendikleribelli olan faflistler olay yerindetopland›lar. Faflistler, her sald›r›dagündeme gelen “bunlar PKK’li”diye ba¤›rarak provokasyon yaratmayave linç giriflimine dönüfltürmeyeçal›flt›. Tüm bunlar› izleyenve güya “kanunlar› uygulamakla”görevli polis, faflist terörün örgütleyicisioldu¤unu gizleme gere¤i dahiduymad›.Polis, iki ö¤renciyi gözalt›naal›rken, önü aç›lan faflistler ö¤rencilereyönelik sald›r›ya geçtiler. Polis,“vatandafl›n ihbar› üzerine olay yerinegeldiklerini ve olas› bir linç girifliminiönlemek amac›yla oradabulunduklar›” yalan›na s›¤›n›rken,sald›ran faflistlerden hiçbiri gözalt›-na al›nmad›. Üstelik, üçüncü bir ö¤renciyide gözalt›na al›rken, “bu bildirilerida¤›tamazs›n›z” diye ba¤›rarakçevrede toplanan insanlar› daprovoke etmeye çal›flt›. Faflistlerinsald›r›s›na aç›kça izin veren ve as›lolarak linç giriflimi örgütlemek isteyenpolis, bir avuç faflistle yetinmekdurumunda kald›.Ö¤renciler, yaflananlara iliflkin,“Okuldan aç›lan soruflturmalar yinepolisin yönlendirmesiyle aç›lmakt›r.Faflist sald›r›lara karfl› birleflelim.Bask›lar bizi y›ld›ramaz”dediler.Antalya: Trabzon’u NeÇabuk Unuttunuz!Polisin provokasyon örgütlemekistedi¤i yerlerden biri de Antalya’yd›.9 Nisan günü K›fllahan Oteliönünde toplanarak 'Tecriti Kald›-r›n Ölümleri Durdurun' pankart›aç›p yürüyüfle geçen TAYAD'l› Aileler,daha sonra ayn› taleple biraç›klama yapt›lar.Bir tutsak mektubunun da okundu¤uve ölüm orucuna destek ça¤r›-s› yap›ld›¤› eylem bitip afiflleme yap›laca¤›duyurulurken, çevrede toplananhalk alk›fllarla destek verdi.Bu s›rada polisin aras›ndan ç›-kan bir kifli “sizin Türk bayraklar›n›znerde vatan hainleri, teröristler”diyerek ba¤›rmaya bafllad›.Fatma Koyup›nar'›n foto¤raf›n› vepankart› almaya çal›flan provokatörsald›rd› ve halk› k›flk›rtmaya çal›flt›.Geçen hafta afifllemeden gözalt›-na ald›klar› TAYAD’l›lara, “Trabzon'une çabuk unuttunuz, sizilinç ettiririz” diyen Antalya polisininyeni senaryosu buydu.Ancak halk› k›flk›rtmay›, linç örgütlemeyibaflaramad› ve sivil polisolmas› da muhtemel olan bir provokatörfaflistle baflbafla kald›.Eylemlerine devam eden TA-YAD’l›lar daha sonra Ahatl› Mahallesi'ndeafiflleme yaparken de 3 kerepolis taraf›ndan durduruldular vetamamen keyfi flekilde para cezas›verildi.Buna ra¤men ‘tecrite son’ afiflleriyapmaya devam ettiler.Sakarya: Sald›r›y› Polis ÖrgütlediSakarya Merkez Çark Caddesi'nde 29 Mart günüfaflistlerin sald›r›s›na u¤rayan ve k›flk›rt›lan güruh taraf›ndanlinç edilmek istenen iki ö¤renciden biri olan,Tu¤çe Kocagil ile görüfltük. Kocagil flunlar› anlatt›.30 Mart anmas› için afifl yap›yorduk. PKK’li oldu-¤umuzu bayrak yakt›¤›m›z›, örgüt üyesi oldu¤umuzusöyleyerek insanlar› üzerimize k›flk›rtt›larÇark Mahallesi’nde 2-3 duvar› afiflleme yapt›k. Tepkileriyiydi. ‹nsanlarla sohbet ediyorduk. Sonra bir sivilpolis kimliklerimizi istedi. Bunun yasal olmad›¤›n›, niyeistedi¤ini sorduk. Kendisi gösterince biz de gösterdik.Kimliklerimize el koymak isteyince vermedik. Os›rada tartaklad› ve bir di¤er polis yan›m›za geldi. ‹lkönce gelen polis birden ortadan kayboldu. Tam bizderdimizi anlat›yorduk ki, birden 50-60 kifllik birgrubun tekmeli yumruklu hakaretli sald›r›s›na u¤rad›k.Bir yere s›¤›nd›k ve sonra d›flarda 1500-2000 kiflininbirikti¤ini ö¤rendik. Biz buna ra¤men sakin olmayaçal›fl›yorduk içeride. Fakat görevli oldu¤unu söyleyenkifliler taraf›ndan hakarete u¤rad›k. Daha sonra d›-flar›dan yükselen tehditler artmaya bafllad›. D›flar›y› sakinlefltireceklerinisöyleyip kepenkleri üzerimize kapatt›lar.Fakat d›flar›da bizlerin “terör örgütü üyesi oldu¤umuza”dair sloganlar at›l›yor, küfürler ediliyordu. Panzerebindirirken de polisin tekmeli yumruklu sald›r›s›oldu, kalabal›¤›n b›çakl› sald›r›s› oldu. Emniyete kadarpanzerin üstüne binip gelenler oldu.10 dakikada linç edilmek istendik. Ergin arkadafl›-m›z bafl›na ve vücuduna darbeler ald›. Ben dizime kollar›mabaca¤›ma ve omzuma darbeler ald›m. Emniyettehakarete ve fliddete maruz kald›k, tehdit ettiler.Yerel bas›n her zamanki gibi gerçekleri yazmad›,linç sald›r›s›n› yükseltecek ve destekleyecek tarzda yay›nlaryapt›. Devrimci mücadelenin her alanda sindirilmekistenmesi ve gözda¤› korku verilmek istenmesiamaçt›. Polis ve bas›n birlikte çal›fl›yordu.816 Nisan 2006 / 48


Mersin: Polis ve ‹flbirlikçileriSald›rd›, Halk SahiplendiMersin TAYAD'l› Aileler, 'TecriteSon' afifllerini yapmak için gittikleriKazanl› Beldesi'nde, 8 Nisangünü sald›r›ya u¤rad›lar.Afiflleme yaparak belde meydan›nagelen TAYAD'l›lar, CamiflerifMahallesi Muhtar›’n›n afiflleri y›rtt›¤›n›gördüler. Bunun üzerine konuflmaküzere giden bir grup TA-YAD’l›, muhtar ve sopal› bekleyenadamlar›n›n sald›r›s›na u¤rad›. Ancakpolis iflbirlikçisi oldu¤u beldehalk› taraf›ndan da bilinen muhtarve onu sald›rmas› için örgütleyenler,istedikleri ortam› yaratamad›klar›gibi, Kazanl› halk›n›n öfkesi ilekarfl›laflt›lar. Ve bu nedenle muhtar›na¤ababalar› devreye girdi.Mehmet Tafl, Özkan Kay›kç› veGina Özçelik yaralan›rken, sald›r›s›ras›nda ortal›kta olmayan Kazanl›polisi, her zaman ki gibi sald›ranlar›de¤il sald›r›ya u¤rayanlar› gözalt›naalmaya çal›flt›. Ancak TA-YAD’l›lar Meydanda halka yönelikkonuflmalar yaparak bu oyunu bozdular.Birbirine kenetlenen TA-YAD’l›lar sloganlar ve konuflmalar›ylahalka gerçekleri aç›klarken,belde halk›ndan çok say›da insanTAYAD’l›lara sar›larak polise vermemekiçin direndi. Yafll› kad›nlar›n“onlar bizim evlatlar›m›z” diyereksahip ç›kt›¤› TAYAD’l›lar› götürmektezorlanan polis, “kimliktespiti yap›p b›rakaca¤›z” diyegeri ad›m att›.Ancak polisi iyi tan›yan halk›nsahiplenmesi daha da artt›. Bununüzerine takviye gelen yüzlerce sivilve resmi polis TAYAD’l›lar› ve beldehalk›n› kuflatt›. Halktan insanlarve özellikle her yafltan kad›nlar “yahepimiz ya hiçbirimiz. Bu evlatlarbizim evlatlar›m›z, bunlar› poliseteslim etmeyece¤iz” diye karfl› ç›kt›larve çevrede olaylar› izleyenlerede ça¤r›da bulundular.TAYAD’l›lara destek veren SercanBiber ve Hasan Biber gözalt›naal›n›rken, halk›n sahiplenmesi karfl›s›ndadaha da azg›nlaflan polis,Mehmet Tafl, Gina Özçelik, ÖzkanKay›kç› ve destek için gelen CevahirBiber ile Can Güney Biber’i gözalt›naald› ve halktan yafll› kad›nlaradayak att›. Direnifl karakol önünetafl›nm›flt›. Gözalt›na al›nan 7 kifli 2saat boyunca araçtan inmedi ve sloganlar,marfllarla direndi. TA-YAD’l›lara feci flekilde sald›rarakaraçtan indiren polis gözalt›nda daiflkencelerini sürdürdü ve para cezas›vererek serbest b›rakt›.Kazanl› halk› ise tüm bunlarolurken karakol önünde toplanarakdestek verdi. 7 kiflinin karakolaal›nmas›n›n ard›ndan ise, “sorumlusumuhtard›r” diyerek, muhtar›nevine yürüdüler. Evin önünde sloganlarlaprotesto eden halk›n öfkesinigören muhtar, daha sonra TA-YAD’l›lardan özür diledi.Ertesi gün TAYAD’l›lar yine Kazanl›’dayd›.Belde giriflinde toplanarakhem sald›r›y› protesto etmekhem de polisin teröründen nasibinialan Kazanl› halk›na yaln›z olmad›klar›n›göstermek için, sald›r›n›noldu¤u yere kadar sloganlar ve 'TecriteSon' pankart› ile yürüdüler. FatmaKoyup›nar ve Av. Behiç Aflç›'n›nresimlerinin de tafl›nd›¤› yürüyüflünard›ndan yap›lan aç›klamada, "Kazanl›'dayarat›lmak istenen provokasyonhalk›n deste¤i ile bofla ç›kar›ld›”denildi.Muhtar›n kendilerini kulland›ranzavall›dan öte bir fley olmad›¤› hat›rlat›lanaç›klamada, as›l sorumlununonlar› k›flk›rtanlar ve tüm ülkegenelinde demokratik hakk›n› kullananlarakarfl› linç ortam› yaratanlaroldu¤u kaydedildi.Daha sonra toplu olarak afifl yap›ld›.Tüm sokaklar sloganlar at›larakafifllenirken, belde halk›ndançok say›da insan da kat›ld›. Afifllemeyapmayanlar da, eylem bitenekadar kitleyle birlikte hareket etti,sokaklar› birlikte gezerek, alk›fllayarakdestek sundu. TecritiKazanl›’da duymayan kalmad›!Adana: fiovenizme geçit yok! Ç.Ü. Kütüphanesi’ndeaç›lmak istenen ve ö¤rencilerin tepkileri nedeniyleGüzel Sanatlar Fakültesi’ne tafl›nan “‹nsanl›¤a Ça¤r›” isimli sergiprotesto edildi. Gençlik örgütleri flovenist serginin aç›lmas›n›protesto ederken, faflistlerin sald›r›s›na karfl› koydular.11 Nisan’da ‹HD’de bas›n toplant›s› düzenleyen ö¤renci gruplar›,serginin tam tersine insanl›¤a karfl› sald›r› içeren flovenist,milliyetçi, ›rkç› bir niteli¤e sahip oldu¤unu söylediler. Aç›klamay›yapan Gençlik Derne¤i üyesi P›nar Çal›fl›r, sosyalizm ve komünizmin,dünya halklar›n› ac›mas›zca k›r›mdan geçiren faflizmle ayn›kefeye konulmas›n› kabul edemeyeceklerini ifade ederek, “sald›-r›lar›n tek sorumlusu serginin aç›lmas›na izin verenlerdir. Yaflananlarbir sa¤-sol çat›flmas› de¤il, faflist sald›r›d›r” dedi.Malatya: Temel Haklar’a keyfi bask›n MalatyaTemel Haklar 9 Nisan gece geç saatlerde siyasi flube polisleri taraf›ndanbas›ld›. Polis, iflhan›n›n bir yetkilisini de yanlar›na alarak derne-¤in kap›s›n› zorla k›rmaya çal›fl›rken, dernek üyeleri avukatlar› gelenekadar kap›y› açmad›lar.“Arama karar›” gerekçesi fluydu: Tunceli savc›l›¤› “MKP-DHKP-C üyesiolmaktan Cemal Duta¤ac›, Özcan Do¤an ve Ali Demir için arama karar›”ç›karm›flt› ve “bu kiflilerin Malatya Temel Haklar’da oldu¤u tespit edilmifl”ti...Ucuzdu bu numara; “falanca kifliyi ar›yoruz, burada oldu¤u ihbar›ald›k” diyerek onlarca kurum bas›ld› bugüne kadar. “fiah›s”lar› çekmecelerdearayan polis, dernekte bulunan ve zaten tan›d›¤› insanlar›n kimliktespitini de yaparak 2.5 saatlik keyfili¤e son verdi.916 Nisan 2006 / 48


Tarihleri Boyunca Oldu¤u GibiFaflistler yine kullan›l›yorMersin, Trabzon, Sakarya, Bozüyük,Eskiflehir, Erzincan...Tüm bu kentlerde özellikle sonbir y›ld›r yaflanan sald›r› ve ‘linç giriflimler’ndefaflistler ön plandayd›.MHP, Ülkü Ocaklar›, BBP, AlperenOcaklar› ya da baflka adlarla hephalk›n mücadelesinin karfl›s›na ç›kt›lar.Kitleleri yalanlarla k›flk›rtarakdevrimci mücadelenin meflrulu¤unuyoketmeye çal›flt›lar. “Terörizm”demagojisini, “vatan hainleri” hamasetinidillerinden düflürmediler.S›rtlar› hep polise dayanm›flt›.Hep onlara “abi” diye hitap ederekemirler ald›lar, emirleri yerinegetirdiler.12 Eyül Cuntas› geldi¤inde,“sa¤-sol çat›flmas›n› önleyen asker”senaryosuna uygun olarak faflist hareketinde birçok kadrosunu hapishaneleretafl›m›fl, yarg›lam›flt›. 12Eylül öncesi de t›pk› bugün oldu¤ugibi devletin kolluk güçleri ile kolkolaolan, onlarla birlikte kontrasald›r›lara imza atan faflistlerin ço-¤u, 12 Eylül’ün zindanlar›nda “gerçe¤igördüler”. Devlet kullanm›fl vepaçavra gibi bir kenara atarken deyine kendi senaryosunun parças›haline getirerek kullanm›flt›.Bugün faflist terörde, bulunduklar›yerlerde bafl› çeken BBP’ningenel baflkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu,bu süreci tahlil ederek günah ç›karanlar›n,kullan›ld›klar›n› söyleyenlerinbafl›nda geliyordu. “Gerçeklerigören adam” olarak bas›ndaonlarca demeci yeralm›flt›.Peki ne de¤iflti?Bugün de ayn› flekilde kendilerinikullan›ld›rmakta hiçbir sak›ncagörmeyenlerin bafl›nda geliyor.Ayn› durum MHP ve di¤er faflist örgütlenmeleriçin de geçerli. Yükseltilenflovenizm dalgas›ndan siyasirant elde etmeye çal›flan faflist hareket,bu ülkenin gerçek vatanseverlerine“vatan haini” demagojileriylesald›r›yor, kitleleri ayn› yalanlarlak›flk›rtarak devletin örgütledi¤i linçgiriflimlerinde bafl› çekiyor.Faflist flefler; hizmet ettikleridevletin ordusu, polisi, iktidarlar›ile emperyalizmin gerçek iflbirlikçilerioldu¤unu, kendilerinin tarihleriboyunca bir tek anti-emperyalisteylemi bulunmad›¤›n› halk kitlelerindengizlemek için hamasi milliyetçiliknutuklar› at›yorlar.Ancak bu ucuz oyun ilelebetsürmeyecektir. Bu halk tan›yor onlar›!Türkiye devrimci hareketi tan›-yor faflist hareketi!Onlar› 16 Martlar’da polisle birliktegençlerimizin üzerine att›klar›bombalardan tan›yoruz. Onlar› polisve askeri güçlerin kontrolündeMarafl ve Çorum katliamlar›ndantan›yoruz. Susurluk’ta oligarflikdevletin en kanl› ve kirli iflleriniyapmalar›ndan tan›yoruz.Tarihleri boyunca kendi ayaklar›üzerinde durmam›fllard›r. Tarihleriboyuca hep s›rtlar›n› iflbirlikçi oligarfliyedayam›fl ve onun tektikçili-¤ini yapm›fllard›r. Yine ayn› rolüoynuyorlar, yine halk çocuklar›nasald›rarak, flovenist dalgay› iktidarkoltu¤una basamak yapmaya çal›fl›-yorlar. Peki ne yapacaklar iktidarolunca? MHP ne yapt›ysa onu! Avrupave Amerikan emperyalizmininemirlerini “iktidar gerçekli¤i” bahanesines›¤›narak yerine getirecekler.Faflist örgütlenmelerinin a¤›nadüflen, faflist flefler taraf›ndanbeyni zehirlenen, çeflitli vaatler veç›karlarla aldat›lan gençlerimizeça¤r›m›zd›r;Kendinizi halka karfl› kulland›rmay›n.Unutmay›n; sald›rd›¤›n›zdevrimciler bu ülkenin gerçektenba¤›ms›z olmas›n›, sömürünün sonbulmas›n› isteyenlerdir. Tüm halka,emekçi halk›n mücadelesine zararveren linç giriflimlerinden, sald›r›-lardan uzak duran!Provokatör GenerallerBafl›n› MHP’den ayr›lan TanerÜnal adl› kiflinin çekti¤i ve kendine‘Vatansever Kuvvetler Güç Birli-¤i’ ad›n› veren bir grup, Mersin’de15 Nisan günü “Bayrak Mitingi”düzenliyor. Grubu destekleyenleraras›nda; Hasan Kundakç›, Suat ‹lhan,Cumhur Evcil, Veli Küçük,Hurflit Tolon, Korkut Eken ve YavuzErtürk gibi emekli generaller de bulunuyor.Miting öncesi Kürt halk›na karfl›provokatif ifadelerin yerald›¤› bildirilerda¤›tan gruba destek veren tümbu generallerin ortak özelli¤i, katliamc›l›klar›,kontrac›l›klar›d›r. SusurlukçuVeli Küçük’ten, y›llarcaKürt halk› üzerinde terör estiren,toplu mezarlar yaratan Bolu Da¤Komando Tugay› Komutanl›¤› yapanYavuz Ertürk’e kadar bu emekligenerallerin deste¤inin Genelkurmay’danba¤›ms›z olmas› düflünülemez.Genelkurmay’›n “sivil unsurlar›da katma” plan› çerçevesindeörgütlenen “sivil” kontra güçlerindensadece biridir bu grup.“Kafana S›karlar...”30 Mart sabah›nda Adana'n›n KiremithaneMahallesi’nde bulunanevinden, “ifade” gerekçesi ile gözalt›naal›nan Adem Y›ld›z, polisin,tehdit ve hakaretlerine maruz kald›-¤›n› söyledi. Dergimize konuya iliflkinbilgi veren Temel Haklar çal›flan›Y›ld›z, polisin; “Seni Seyhan nehrineatar›z, ‹skenderun'da bal›k niyetineavlarlar... Kafana s›karlar,kim vurduya gidersin, b›rak bu iflleri,gel biz sana her ay 300 milyonverelim” gibi tehdit ve iflbirli¤i tekliflerinemaruz kald›¤›n› belirtti.Y›ld›z flöyle konufltu: “17 yafl›nday›m.Benim yafl›mdaki gençlerinh›rs›zl›k yapmas›na, uyuflturucu kullanmas›na,ahlaks›zl›k yapmas›namüsaade edenler, hatta bizzat kendileritaraf›ndan bunlar gençli¤e yap›lmaktad›r.Amaçlar› düflünmeyen,araflt›rmayan bir gençlik istiyorlar.”1016 Nisan 2006 / 48


tikalar›. Bir yanda tecrit ve sürdürülenmücadele. Bu mücadelelerde eldeetti¤imiz kazan›mlar ve bundansonra neler katabilece¤imiz, bütünbunlar etkili olmufltur.Avukat olarak, birçok alanda u¤raflverdim, cenazeler kald›rd›m.Oralarda yaflananlar› unutmak, onlarakarfl› vicdans›zl›k göstermekmümkün mü? O kadar cenaze, o kadarflehit ailesi var, gazi var. Ve direnifltedevam ediyor. fiöyle bir bencillikteasla yapamazd›m, ben ölmeyeyimde bir baflkas› ölsün.Benim bulabildi¤im tek çözümbu kald›. Baflka bir çözüm bulabilenvarsa, söylesin onu yapal›m. Çünküben bugüne kadar akl›ma gelen bütünyollar› denedim, çözemedik. Biryan›yla flöyle de düflünülebilir.Ölüm orucu yaparken de asl›ndamüvekkillerimin haklar›n› savunuyorumyine.‘Zaferi kazanaca¤›z’Bu karar en yak›n çevrenizde,meslektafllar›n›zca nas›l karfl›land›?Bildi¤imiz kadar›yla dünyada ilkkez bir avukat ölüm orucu yap›yor?Müvekkillerimin aileleri yo¤unbir duygusall›kla karfl›lad›. Ayn› zamandabir flaflk›nl›kta gördük. Birazavukatl›k statüsünün yerleflmiflli-¤inden. Ama biz kendimizi öyle de-¤erlendirmemifltik hiç. Avukatl›kbizim aç›m›zdan ba¤›ms›zl›k ve demokrasimücadelesini sürdürdü¤ümüzbir aland›r. Bu statünün y›k›lmas›aç›s›ndan güzel bir ad›m oldu.Avukatlar cephesinde de yo¤unbir duygusall›k yafland›. Çok azavukat, düflmanl›k denilebilecektarzda bir tepki gösterdi. Onun d›-fl›nda genel olarak tav›r flu; onurlu,dürüst, cesurca bir karar ve biz elimizdengelen her fleyi yapaca¤›z.Hatta seni yaflataca¤›z, zaferi kazanaca¤›zseninle birlikte dediler.Bir avukat arkadafl›n de¤erlendirmesiçok ilginçti. “Biz bugünekadar tecriti hep kendi d›fl›m›zdayafl›yorduk. Seninle birlikte atefldüfltü¤ü yeri yakt›.” dedi. Bence butüm avukatlar›n içinde bulundu¤uruh halini de anlatan bir de¤erlendirme.‹yi bir bafllang›ç yapt›lar, onlarlagurur duyuyorum. Cemil Çiçek'içok güzel karfl›lad›lar. Bu san›-yorum avukatlar›n herkese verdi¤ibir özelefltiriydi ayn› zamanda.Düflmanl›k denilebilecek noktadaolan birkaç örnek oldu. Bir avukat,“Behiç Aflç›'n›n ölüm orucu,ÇHD'nin sorunu olmamal›d›r” diyebildi.Bir baflkas› 'bizim ölüm oruçlar›nanas›l bakt›¤›m›z biliniyor, bizibu konuda aramay›n' diyebildi.‹ki tav›r, yoruma gerek var m›?Ölüm orucuna karfl› olmak baflka,yaflatmak için bir fleyler yapmakbaflka fley... Ama dedi¤im gibi genelolarak olumlu hava hakim.F Tipleri ve tecrit konusunda sürecinbütünü aç›s›ndan ülkemizinhukukçular› neyi ne kadar yapt›lar?Söyledi¤im gibi, kendi d›fl›ndagörme hakimdi. Ayd›n olarak tan›nanhukukçular›m›z, tamamen kay›ts›z,duyars›z kalmam›fllard›r, amapotansiyel güçleriyle beraber düflündü¤ümüzdebu güçlerini kullanmam›fllarve tecritin kalkmas› konusundabask› olamam›fllard›r. Çabukyorulmufllard›r, çabuk y›lm›fllard›r.Maalesef sürecin özeti böyle.Avukatlar vicdanlar›n›köreltmemeliler“Ben yolun sonuna yaklafl›yorum, o yolunbafl›nda. Ama ikimiz ayn› umutla direniyoruz”Direniflini bir süre Küçükarmutlu’dasürdürdükten sonra, halenBehiç Aflç› ile birlikte fiiflli’de devameden Fatma Koyup›nar’a, av.Aflç›’n›n ölüm orucuna bafllamas›ile ilgili düflüncelerini sorduk.FATMA KOYUPINAR: Elbettegururland›k. Elbette mutlu oldum,ölüm orucuna bir insan›n bafllamas›na.Niye, çünkü hücrelerdeinsanlar ölüyor, tecrit hücrelerindegün be gün, an be an insanlar ölüyor.O yan›yla bir kat daha insankendisini güçlü hissediyor. Di¤eryan›yla da bir hukukçu gözüyle biliyortutsaklar›n neler yaflad›¤›n›.Kendisi de yafl›yor. Yani insanl›kolgusunu düflünüyor. Bir insanolarak vicdan›n› düflünüyor. Bütünhapishaneleri geziyor, tutsaklardakide¤iflmeleri görüyor. Yani kiflisel,sa¤l›k boyutuyla birçok boyutuylade¤iflmeleri görüyor. Ve etkileniyor.Do¤al, “böyle bir direniflteben de var›m” demesi. Yani devrimyolu zaten öyledir ki, bir savaflç›düfler, düfltü¤ü zaman bayra¤› hemenbaflkas› devral›r. Bayrak hiçyere düflmez. Hep hep yüksektedir.Ve hep yükseklerde dalgalanacakt›r.Çünkü amaç en yükseklerdeburçlarda dalgaland›rmakt›r. Yanisosyalizme kadar götürmektir.Direnifl aç›s›ndan fark etmiyorki içerisi d›flar›s›. O yan›yla önemliolan direnmeye devam etmek. Baflkabir mekan fark etmez, direnmekve bayra¤› daha yükseklerde dalgaland›rmak.Biz her gün burada çokgüzel fleyler, paylafl›mlar yarat›yoruz.Bir direniflin güzelli¤ini yafl›-yoruz. Ben yolun sonuna yaklafl›-yorum, o yolun bafl›nda. Ama ikimizayn› umutla direniyoruz. Bubenim direncimi artt›r›yor. Halk›m›çok seviyorum. Gerçekten halk›m›,Türkiye'deki tüm halklar›, tümhalklar›... Direnifli sürdüren büyütenherkesi çok seviyorum.1216 Nisan 2006 / 48


Eyleminizle kimlere nas›l birmesaj vermek istiyorsunuz? Hukukçularabir ça¤r›n›z var m›?Tabii en baflta avukat arkadafllar›ma.Bu ülkede ba¤›ms›zl›k ve demokrasimücadelesi bedellerle sürüyor.Bunlara duyars›z kalmamal›lar.Vicdanlar›n› köreltmemeliler. Yüzlerinihalka dönmeli, mücadeleninbir biçimiyle bir yerinde olmal›lar.Bu ülkede bir devrimci-demokratavukat gelene¤i vard›r. Hiçbir bedeliödemekten kaç›nmay›z. Fuat Erdo¤anbilinir. fiimdi de ben bir avukatolarak ölüm orucuna yat›yorum.Hiçbir siyasi iktidar bizi hesaba katmadanpolitika belirleyemez, uygulayamaz.Bunu ilan ettik.Bir mesaj›m›z da Hukuk Fakültesiö¤rencilerine olacakt›r.Okullar›n› bitirdiklerinde, tercihlerinihalk›n avukatl›¤›n› yapma yönündekullanmalar›n› istiyoruz. Buülkede baflka türlü ba¤›ms›zl›k, demokrasi,hukuk ve adalet mücadelesivermek mümkün de¤ildir.Ayd›n sanatç›lara... Onlar da vicdanlar›n›tekrar sorgulamal›. Bu ülkeninhalklar›n›n güvendikleri birkesimler. Üzerlerine düflen sorumlulu¤uyerine getirmiyorlar. Güçlerinihalk›n yarar›na kullanmal›lar,örgütlülü¤ü tercih etmeliler.Dünyada bildi¤imiz tek örne¤iolan böyle bir eylemde devrimci biravukat olarak yeralman›z size nelerhissettiriyor, neler düflündürüyor ?Esas olarak bana sorumlulu¤umuhat›rlat›yor. Büyük bir yükün alt›nagirdi¤imin fark›nday›m. Dostdüflman herkesbizi izliyor.Duruflmalarda bir gelenekvard›r; önce san›kkonuflur, ard›ndan avukat›.Benim müvekkillerimde önce konufltular flimdide ben konufluyorum.Dostlar›m›z güveniyor, düflman bizimyenilmemizi bekliyor. Baflarmakararl›l›¤›nday›m. Bu süreç AdaletBakanl›¤›'n›n talepleri kabulü ile bitecek.Devrimci demokrat avukatlar›nbir güç oldu¤unu bir kez dahailan ettik. Biz avukatl›¤› böyle yap›-yoruz diye bir kez daha ilan ettik.Bu ola¤an üstü büyük bir gurur.Ama bu sadece kendi ad›ma hissetti¤imbir gurur de¤il.Kömürleflmifl cesetleriunutmak mümkün mü?1316 Nisan 2006 / 48Sizi en çok etkileyen an, olay, enetkileyen flehitlik hangisi oldu diyesorsak; biliyoruz ki seçmekte zorlanacaks›n›z.Ama biz yine de siziniçin en çarp›c› olanlardan birkaç›n›dinlemek isteriz.Cevap vermek zor. Alt› y›l boyuncao kadar çok fley yaflad›k ki.Örne¤in 19 Aral›k Katliam›'ndanhemen sonra Adli T›p'›n önündekiilk cenazeleri al›yoruz. Sa¤malc›-lar'da alt› kad›n yak›lm›fl. Biri belliama di¤er cenazelerin kimin kimeait oldu¤u belli de¤ildi. Aileler geldiler.Alt› tane kömürleflmifl ceset.‹lk dört aile tan›d›lar. ‹ki cenaze kald›.‹flte bu iki cenazede kollar› bacaklar›kafas› olmayan iki tane simsiyahtop. ‹ki aile flöyle bir kararverdiler; zaten ikisi de bizim çocuklar›m›z,birini biz alal›m, birini siz...Ve yine unutamad›¤›m bir baflkaolay. O cenazeyi almadan önce AdliT›p'›n önünde haz›rl›k yap›yorduk.D›flar›da iki tane anne konufluyor,diyorlard› ki birbirlerine;"ben kendi çocu¤umuncenazesini gördüm,teflhis ettim, sençocu¤unun cenazesinigörebildin mi, nas›l öldürüldü¤ünüanlayabildinmi?" Ve bunu çok sakin bir havadakonufluyorlard›. fiimdi d›flardanbakt›¤›nda pek anlafl›labilecekbir durum de¤ildi. S›radan bir fleymiflgibi kendi çocu¤unun ölümündenbahsediyor. Bu ülkemizde yaflananhapishane gerçe¤iyle birliktedüflünüldü¤ünde, iktidar›n insanlar›ne hale getirdi¤ini gösteriyor.Bir de Armutlu'da flehit düflenHülya fiimflek. Çok mütevazi, çoksessiz bir insand›. Osman Osmana-¤ao¤lu, Ümüfl fiahingöz. O'nu hiçunutmam mümkün de¤il. Durumua¤›rlaflm›flt› art›k, komaya girmiflti.Neredeyse son anlar›n› yafl›yordu. Ohaliyle gördüm. Zaten tan›yaca¤›n›sanm›yorlard›. Nas›l yapt›¤›n› bilmiyorum.Kalkt› boynuma sar›ld›....Müvekkillerimize dergimiz arac›l›¤›ylane söylemek istersiniz?Evet yüz yüze görüflemiyoruzama yine oraday›m. Yine avukatl›klar›n›yapmaya devam ediyorum.Bunu bilsinler. Onlar› savunmayadevam ediyoruz. Bana vekalet verdikleriiçin de teflekkür ederim.Önce müvekkillerimkonufltu flimdi benSon olarak sizin eklemek istedi-¤iniz farkl› bir fley var m›?fiunu söylemek gerekli; tecrit buülkenin gerçe¤idir. Belki hepimizbiliyoruz ama tekrarlamaktan çekiniyoruz.Kan›ksam›fl olmam›z tecritiortadan kald›rm›yor, tahrip edicisonuçlar›n› da engellemiyor. Tecritinsanlar› katletmeye, öldürmeye devamediyor, tecrit a¤›rlafl›yor.8 metre karelik bir hücrede insanlar›nsa¤l›kl› kalmas› bekleniyor.Bu tecrit gerçe¤idir. Buna karfl› tav›rs›z,duyars›z kalmak vicdans›zl›kt›r.Vicdan›m›z›n alt›nda ezilmeyelimdiyorum. fiuna inan›yorum,klasiktir ama do¤rudur; 'herkesinyapabilece¤i bir fley vard›r'.Duruflmalarda bir gelenek vard›r;önce san›k konuflur, ard›ndanavukat›. Benim müvekkillerim deönce konufltular flimdi de ben konufluyorum.


‹stanbul Barosu'nunkurulufly›ldönümüetkinlikleri çerçevesindedüzenlenen"AdaleteEriflim" konuluseminerekat›lan AdaletBakan› CemilÇiçek, yine o‘ses’i duydu:Tecrit! Nereyegitse kurtulamayaca¤›bu sesisusturmak için de, kendi demokrasianlay›fl›n›n, AKP iktidar›n›n düflünceözgürlü¤ü anlay›fl›n›n güzel birörne¤ini sergiledi!Korumalar SusturduÇiçek ‹zlediSusturan‘hukuk’Katleden‘demokrasi’Çiçek muhtemeldir ki, 7 Nisangünü seminere gelirken, hiçbir zamaninanmad›¤› hukuktan sözedipuyutmay› planlam›flt›. Böyle olmad›.Hukuk reformlar›ndan bahsetti¤is›rada salonda bulunan ‘TecriteKarfl› Mücadelede Av. Behiç Aflç›'ylaDayan›flma Komitesi'ndenavukatlarca protesto edildi.‹lk olarak aya¤a kalkan Av. TaylanTanay, “Say›n Bakan, siz bunlar›anlat›yorsunuz ama, bak›n bizdeneler oluyor" der demez, daha nediyece¤i belli olmadan Çiçek'in korumalar›taraf›ndan susturulmak istendi.A¤z› kapat›ld›, yerlerde sürüklendi,iflkencecili¤i meslek edinmiflkorumalarca bir depoya kapat›ld›.Bu esnada Çiçek’in korumalaramüdahalesi olmad›¤› gibi, susturulmas›n›bekledi. Yak›flan› yapt›!Evet! Av. Tanay’›n ne söyleyece-¤ini orada bulunan birçok hukukçubilmiyordu belki. Ama Çiçek ve iflkencecileriyi biliyordu. Kaçamad›klar›121 ölümden, “hukukun olmad›¤›yerde direnmek hakt›r” diyerekölüme yatan Behiç Aflç›’danhaberdard›lar, “bekliyorlard›!”Taylan Tanay’›n, “ben bu baronunüyesiyim. Konuflaca¤›m” itirazlar›nara¤men yerlerde sürüklenerek,a¤z›na gaz spreyi s›k›larak birdepoya kapat›lmas›n›n ard›ndan, salondakiavukatlar, gözleri önündeyaflanan bu teröre hem flafl›rd› hemde protesto etti. fiafl›ranlar, bu ülkenin‘hukuk devleti’ oldu¤unu düflünüyordu,bir hukukçunun baro toplant›s›ndadahi konuflturulmad›¤›gerçe¤ini gördüler.Bu esnada Komite üyesi avukatlarda "Bu ülkede bir avukat ölümorucunda, Av. Behiç Aflç› ölüm orucunda,herkesin önünde bir avukatarkadafl›m›za iflkence yap›yorlar"diye ba¤›rarak protestolar›n› sürdürdü.Tanay salona getirilene kadaravukatlar ayakta beklemeye devamederken, bir grup avukat ile ‹stanbulBarosu Baflkan› Kaz›m Kolcuo¤lu,deponun kap›s›na gelerek, Tanay'›nç›kar›lmas›n› istedi. Ancak iflkencecilerBaro Baflkan›’na dahi kap›y›bir süre açmad›lar.Kolcuo¤lu’nun, Tanay'a, görüflleriniBakan Çiçek'e aktaraca¤›n›söylemesinin ard›ndan salon sakinleflirken,Çiçek yeniden konuflmayabafllad›. Ancak bu da uzun sürmedi.Gerçekleri halktan gizlemeye çal›-flan polis, “Avukat Behiç Aflç› tecritekarfl› ölüm orucunda” bafll›kl›bildiriyi da¤›tmak isteyen Komiteüyesi avukatlara müdahale etti.Bunlar yaflan›rken konuflamaz durumagelen Çiçek, suçunu bilen birkatilin edas›yla, “Öyle birfley bekliyordum,benim için sorun yok” dedi.Avukatlar ise engellemeye ra¤menbildirileri da¤›tt›lar.Gitti¤in Her Yerde TecritiYüzünüze Çarpaca¤›zProtestolar karfl›s›nda konuflmas›n›çok k›sa tutmakzorunda kalanÇiçek, kürsüdenininceavukatlar›n ›srarl›söz istemetalebi ile karfl›-laflt›. Bununüzerine Çiçekkaçarcas›na salondanayr›l›rken,gerçeklerpeflinden yank›-lan›yordu.Avukatlar Çiçek salondan ayr›lanakadar flunlar› söylediler:“Bu ülkede tecrit sorunu var.Bunu yok sayamazs›n›z. Bir avukatölüm orucunda, yoksayamazs›n›z.Gerçeklerin üzerini örtemezseniz.Buna izin vermeyece¤iz. Gitti¤inizdeher yerde yüzünüze çarpaca¤›z.Burada bofl bofl demokrasi nutuklar›atarak halk› aldatamazs›n›z, bunaizin vermeyece¤iz.”Bu arada salonun ç›k›fl›nda burjuvabas›n›n sorular›n› cevaplayanAv. Tanay, TRT muhabirinin provokatifve konuyla uzaktan yak›ndanilgisi olmayan “PKK’yi terör örgütüolarak görüyor musunuz, görmüyormusunuz?” sorusu ile karfl›laflt›.Avukatlar muhabire provokatör de-¤il haberci olmas› gerekti¤ini hat›rlatt›lar.Vali Muammer Güler de, biravukat›n düflüncelerini aç›klama iste¤ini,“son derece ay›p, yak›flt›ramad›m”sözleriyle de¤erlendirerek,tam da AKP’ye uygun bir vali oldu-¤unu kan›tlad›. Av. Tanay ise bas›nayapt›¤› aç›klamada, 6 y›ld›r yaflanantecrite ve aylard›r Cemil Çiçek’inrandevu vermemesine de¤inerek,“Cemil Çiçek bu sesi duymaktankaç›yor. 121 tabut var bu ülkede birtabut daha ç›kmas›n istiyoruz" dedi.Çiçek’e Suç DuyurusuAv. Taylan Tanay’a yönelik sald›r›‘Tecrite Karfl› MücadeledeAv. Behiç Aflç›'yla Dayan›flma Komitesi'taraf›ndan yap›lan aç›klamaylaprotesto edildi ve “elbette kibir avukat ölüm orucundayken ve1416 Nisan 2006 / 48


sorunun muhatab› baromuzun yapm›floldu¤u bir etkinlikte AdaleteEriflim üzerine vaaz verirken bunusorgulamak, meslektafllar›m›z›n bukonuya dikkatini çekmek hukukçukimli¤imizin gere¤idir. Ancak eseflegördük ki bu ülkede gerçeklerianlat›rken avukat da olsan›z, toplant›,mensubu oldu¤unuz baronunbir etkinli¤i de olsa sald›r›ya u¤ruyorsunuz”denildi.Avukat Taylan Tanay ve Komiteüyesi 50 kadar avukat da, 11 Nisangünü Sultanahmet Adliyesi önündebas›n aç›klamas› yapt›ktan sonrasald›r›ya iliflkin Cemil Çiçek ve korumalar›hakk›nda suç duyurusundabulundular.ÇHD ‹zmir fiubesi ise, AvukatBehiç Aflç›’n›n ölüm orucuna bafllamas›ile ilgili olarak 6 Nisan günüdernek binas›nda bas›n toplant›s›düzenledi.ÇHD Cezaevi ‹zleme KomisyonuÜyesi Özgür Y›lmazer taraf›ndanyap›lan aç›klamada tecritin kald›r›lmas›istenerek, “Cezaevi d›fl›nda,üstelik bir avukat taraf›ndanölüm orucuna bafllanmas›n›, bugünekadar tecritin kald›r›lmas›na yönelikistemlerin tam bir aymazl›k vevurdumduymazl›kla karfl›land›¤›gerçe¤i ile birlikte düflünmek gerekmektedir”denildi.Adalet ‹ste¤ininYan›ts›z Kald›¤› YerdeBakan›n Da Sözü Kesilir!Yaflananlara iliflkin görüfltü¤ümüzAv. Tanay, tek hedeflerinin tecriteve Behiç Aflç›’ya, 121 insanadikkat çekmek oldu¤unu söyledi.Sald›r›y› anlatan Tanay sözleriniflöyle sürdürdü;“Gerçekleri aktarmak ve sorununçözülmesini isteme karfl›s›ndabizlere karfl› tak›n›lan bu fütursuztav›r siyasal iktidar›n savunma makam›nabak›fl›ndan ba¤›ms›z da de-¤ildir. Tasar› halindeki Terörle MücadeleYasas› ile avukatlar› soruflturmaaflamas›n›n d›fl›na atman›nhaz›rl›¤›nda bulunan siyasal iktidarbugün avukatlar›n üyesi bulunduklar›baro toplant›s›nda konuflmas›-na tahammül edememektedir.”Adalet Bakanl›¤› nezdinde siyasaliktidar›n düflüncesine yön verentemel unsurun ‘ben istedi¤imi yapar›mkimse sesini ç›karmas›n' oldu-¤unu kaydeden Tanay, salonda bulunanavukatlar›n bir meslektafllar›-n›n ölüm orucunda bulundu¤unu121 insan›n öldü¤ü, bir avukat›nölüme yürüdü¤ü vetüm bunlar›n sorumlulu¤unutafl›rken, bu gerçeklerdenkaçamayacaks›n! Tecriti herduydu¤unda surat›n as›lacak,demokrasi, hukuk nutuklar›n›kesmek zorundakalacaks›n ve 121 insan›m›-z›n katlinden sorumlu oldu-¤unu tüm dünya duyacak!yeni ö¤rendi¤ini, hatta kimilerinin121 ölümden bile haberdar olmad›-¤›n› belirterek, böyle bir avukatl›kanlay›fl›n› elefltirdi. Tanay son olarakflöyle dedi:“Adalet Bakanl›¤› sadece hukukçular›n,DKÖ’lerin ve tutsak ailelerininçözüm konusunda att›klar›ad›mlar›n tamam›n› yan›ts›z b›rakmam›flayn› zamanda randevu taleplerinintamam›n› reddederek buusulün do¤mas›na neden olmufltu.Netice itibar› ile elbet Adalet istemininyan›ts›z kald›¤› bir ülkedeAdalet Bakan›’n›n sözü de kesilir,baflbakan›n da.”Tutsaklar Abdi ‹pekçi’de Konufluyor7 Nisan günü Yüksel Caddesi’nde “Tecrit” kitab›n›nsat›fl› yap›lan Ankara’da, Büyük Direnifl’in 940 gündürsesi olan Abdi ‹pekçi Park›’nda, ‘mektup okuma’ veoturma eylemi düzenlenmeye baflland›.Eylemin ilki 8 Nisan günü gerçeklefltirildi. “SanaTecriti Anlatmak ‹stiyorum” yaz›l› pankart vedövizlerin aç›ld›¤› eylemde, temsili hücredenK›r›klar F Tipi Hapishanesi’nden SüleymanErol’un mektubunu okundu.TAYAD ad›na aç›klamay› yapan Bayramfiahin, tecritin iflkence oldu¤unu, ölüm demekoldu¤unun 121 insanla kan›tland›¤›n› belirterek“‹flte bu yüzden tam 6 y›ld›r 121 flehit pahas›nadireniliyor” dedi. Bu eylemin her cumartesiyap›laca¤›n› belirten fiahin’in ard›ndan,temsili hücrenin içine giren Yazar-ÇevirmenOktay Etiman, Süleyman Erol’un mektubunuokudu. Eyleme 75 kifli kat›ld›.Bu arada parkta eylemi sürdüren TAYAD’l›lara,Behiç Aflç›’n›n eyleme bafllamas› ile ilgili olarak düflüncelerinisorduk.Mehmet Y›lmaz, Bayram fiahin ve Ayfle Arapgirli,duyguland›klar›n› ve onur duyduklar›n› belirterek,“Uzun ve zorlu yolculu¤unda baflar›lar diliyoruz. Onuruonurumuzdur. Zafere olan inanc›m›zla biz kazanaca-¤›z”dediler.Ayd›nlar, sanatç›lar; siz detutsaklar›n sesiniAbdi ‹pekçi’den hayk›r›n!


NE‹stanbul Her hafta pazar günleriSultanahmet Park›’nda yap›lan‘mektup okuma’ eyleminin bu haftabeflincisini düzenledi. “TecrideSon” ve “Sana Tecridi Anlatmak ‹stiyorum- Tecrit Öldürüyor” pankartlar›n›naç›ld›¤› eylemde, ölümorucunun 337. gününde olan FatmaKoyup›nar'›n resimleri tafl›nd›.Bu hafta temsili hücrenin içinegiren Süleyman Acar, tutsaklardangelen bir mektubu okumad›, bu kez5 Nisan’da ölüm orucuna bafllayanAv. Behiç Aflç›’n›n tecridi ve nedenölüm orucuna bafllad›¤›n› anlatanmektubu okundu. 100 kiflinin kat›ld›¤›eylemde, “Fatma Koyup›narOnurumuzdur, Behiç Aflç› Onurumuzdur,Yaflas›n Evlatlar›m›z›nOnurlu Direnifli" sloganlar› at›ld›.Diyarbak›r 9 Nisan günü SanatFaşist SaldırılarPolis TerörüProvokasyonlar‘Tecrite Son’ Hayk›r›fl›n› Susturam›yorBüyük Direnifl içeride ve d›flar›da sürerken, TAYAD’l›lar›n direniflin sesini herkese duyurmak,tecriti anlatmad›k kimse b›rakmamak hedefiyle, ‘Tecrite Son’ fliar›yla yürüttü¤ü çal›flmalar devamediyor. Engellerle karfl›lafl›yorlar, linç edilmek isteniyorlar, faflistler üzerine sal›n›yor, ast›klar›afifller y›rt›l›yor, milyarlara varan para cezalar› veriliyor, gözalt›na al›n›yorlar, iflkencegörüyorlar, tutuklan›yorlar... Ama y›lm›yorlar; çünkü onlar ezilen halklar›n tarihinde görülmedikbir direniflin sözcülü¤ünü yapman›n onuru ve kararl›¤›yla hareket ediyorlar.Soka¤›’nda yap›lan eylemde “TecridiKald›r›n Ölümleri Durdurun”pankart› aç›ld›. S›k s›k tecriti protestoeden sloganlar atan TA-YAD’l›lar, sansüre, tecritin duyurulmas›n›engellemeye dönük faflistsald›r›lara de¤inerek, “Bu kadar kat›ve ac›mas›z bir gerçeklik önümüzdedururken bizler tutsaklar›nd›flar›daki sesi olmal›y›z. Devletidayatt›¤› sansür duvar›n› y›kmal› vetecrite karfl› mücadele etmeliyiz”dediler.‹zmir TAYAD'l›lar, Buca fiirinyer'debulunan Forbes Soka¤› giriflindekiküçük anfi tiyatroda, “SanaTecrit Anlatmak ‹stiyorum” ad›ylabir dinleti gerçeklefltirdiler.5 Nisan günü düzenlenen etkinlikteanfi tiyaroya "F Tipi HapishanelerdeTecrite Son" pankart› as›ld›ve Grup Gün Ifl›¤›türkülerini tutsaklariçin söyledi.TAYAD’l›lardinletiyi izlemeyegelen halka 500adet bildiri da¤›tt›larve tecrit gerçe¤inianlatt›lar.Dinleti bafllamadanönce birkonuflma yapanBayram ‹çlek, 6y›ld›r tecrite karfl› ölüm orucu direniflininsürdü¤ünü hat›rlatarak“bask› ve sansürün, ç›kar›lan faflistyasalar›n, linç giriflimlerinin kendileriniy›ld›ramayaca¤›n›” dile getirdi.‹çlek, “hiç kimse 121 insan›m›z›halka anlatmam›za engel olamazlar"diye konufltu.TAYAD ad›na bir bas›n aç›klamas›n›nda yap›ld›¤› etkinli¤in ikincibölümünde de direnifl türkülerininard›ndan Edirne 1 Nolu F TipiHapishanesi’nden Hac› Demir'inmektubu okundu.Esnaf›n ve halk›n yo¤un ilgisininoldu¤u dinleti s›ras›nda bir çokinsan gelerek TAYAD'l› Aileler'etecriti, ölüm orucu direniflini, FatmaKoyup›nar'› sordu, bilgi ald›. Ayr›cabu dinletilerin ‹zmir'in her yerindeÇarflamba günleri devam edece¤iduyuruldu.‹zmir TAYAD’l›lar 8 Nisan günüde, her Cumartesi oldu¤u gibi Kemeralt›giriflinde oturma eylemiyapt›lar. Eyleme, bu hafta aralar›ndaESP, BDSP, ‹HD, ‹C‹, ÇHD, Partizan,Ege 78’liler Derne¤i’nin debulundu¤u çeflitli kurumlar da destekverdi.Elaz›¤ TAYAD’l›lar 6 Nisangünü Hozat Garaj›’ndayd›. “F TipiHapishanelerde Tecrite Son!” pankart›n›naç›ld›¤› eyleme DevrimciDemokrasi çal›flanlar› ile Tun-Derde destek verirken, “Tecriti Kald›-r›n, Ölümleri Durdurun, Yaflas›nÖlüm Orucu Direniflimiz, DevrimciTutsaklar Onurumuzdur” sloganlar›at›ld›. TAYAD ad›na aç›klama yapanSevcan Göktafl, “Ülkemiz hapishanelerinde,d›flar›da, hayat›n heralan›nda siyasi iktidar›n uygulad›¤›tecrit ve sansürü hepimiz yafl›yoruz”diye konufltu ve mücadele ça¤r›s›ndabulundu. Aç›klaman›n ard›ndan5 dakika oturma eylemi yap›ld›.Mersin 7 Nisan günü “TecriteSon” pankart›yla eylem yapan MersinTAYAD’l›lar, bir kez daha hapishanelerde121 insan›n katledildi-1616 Nisan 2006 / 48


¤ini hayk›rd›lar. Sevtap Türkmentaraf›ndan yap›lan aç›klamada, “19– 22 Aral›k 2000 tarihinde gerçeklefltirilenkatliam operasyonundanbu yana ad› F Tipleri ile özdeflleflenbir iflkence yaflan›yor ülkemizde. Buiflkencenin ad›; TECR‹T” denildi.Daha sonra ‘Tecrit’ kitab›n›n tan›-t›m ve ‘Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum’bildirileri, çarfl› merkezindeyüksek sesle konuflmalar yap›larakgerçeklefltirildi.Mersin’deki bir baflka eylem ise,her pazartesi Tafl Bina önünde yap›-lan eylemdi. 10 Nisan günü de pankartlar›ve dövizleri ile Tafl Binaönünde toplanan TAYAD’l›lara Partizanda destek verdi.Bu eylem, yap›lan aç›klamayaimza atan Yol-‹fl, Genel-‹fl, Kristal-‹fl, Yap› Yol-Sen, Tüm Bel-Sen,Emekli-Sen, Birleflik Metal-‹fl Mersinflubeleri ile birlikte ortak yap›lacakt›.Ancak sendikalardan kat›l›molmazken, “duyarl›l›k” bildirinin alt›naimza atmakla s›n›rl› kald›.Kazanl›’da yaflanan sald›r›y› k›-nayarak konuflmas›na bafllayanMersin TAYAD Temsilcisi GülbeyazKaraer, tecritte ifadesini bulanegemen s›n›flar›n sald›r›s›n›n sadecetutsaklar› de¤il tüm emekçi halk›hedefledi¤ini belirterek, “Tecrit politikas›ile elde edilmek istenen örgütsüz,haklar›n› savunamayan, herfleyi ile sermayeye teslim olmufl birhalk. Ç›kar›lan yasalar örgütsüzlefltirmek,kifliliksizlefltirmek için ç›-kan yasalard›r. En son ç›kar›lmayaçal›fl›lan SSGSS yasas› buna örnektir.”diye konufltu.Metne imza atanlar›n ölümlerinson bulmas› için tecritin kald›r›lmas›n›talep etti¤i aç›klaman›n sloganlarlasona erdi.Hatay Hatay’da da TAYAD’l›-lar Cuma günleri Ulus Meydan›’ndadüzenledikleri “Sana Tecriti Anlatmak‹stiyorum” eylemlerine 7 Nisangünü de devam ettiler.Yap›lan aç›klaman›n ard›ndanAdana Kürkçüler Hapishanesi’ndetecritte tutulan Nebiha Arac›’n›nmektubu okundu.Arac›’n›n mektubundadile getirdi-¤i, “28 Nisan’daburada bir y›l› tamamlayaca¤›m.Ve bir y›ld›r neredeysebu hücredetutuluyorum. Havaland›rmas›yok.Bir saat havaland›rmahakk› vermifller.O da hapishanenin di¤erucunda ve gardiyan›n gözetimindebende bu koflullarda hiç ç›kmad›mhavaland›rmaya” sözleri, tecritinuygulan›fl›na çarp›c› bir örnek teflkilediyordu.Eylem sonras› Tecrit kitab›n›ntan›t›m› yap›larak 9 kitap sat›ld›.Malatya 9 Nisan günü MerkezPostanesi önünde aç›klama yapanTAYAD'l› Aileler, “F Tipi HapishanelerdeTecrit'e Son” dediler. FatmaKoyup›nar'›n ile “Avukat Behiç Aflç›Ölüm Orucunda Duydunuz mu?"yaz›l› dövizlerin de tafl›nd›¤› eylemde,“tecrit sürdükçe direnifl de sürecek.‘Tecrit'e Son’ 盤l›klar›n› neprovokasyonlar ne de linç giriflimleriengelleyemeyecek" denildi.Adana 8 Nisan günü Obalar veK›br›s Caddeleri’nde 1000 adet'Tecrite Son' bafll›kl› bildiri halkaulaflt›r›l›rken, her Pazartesi oldu¤ugibi 10 Nisan günü de TAYAD’l›larbir saatlik oturma eylemi için ‹nönüPark›’ndayd›lar.Son dönemde yaflanan linç giriflimlerininde halka anlat›ld›¤› eylemde,tecriti çözmeyen AKP iktidar›n›n121 ölümden sorumlu oldu-¤u gibi, halen direnifli sürdüren FatmaKoyup›nar ve Behiç Aflç›’n›n daölümlerinden sorumlu olaca¤› hat›rlat›ld›.Daha sonra Behiç Aflç›’n›n mektubuile Bolu F Tipi’nden NurettinErenler’in, Sivas E Tipi Hapishanesi’ndetek bafl›na kalan Nursel Demirdö¤ücü’nünmektuplar› okundu.Samsun Her hafta düzenlioturma eylemlerinin yap›ld›¤› Samsun’da8 Nisan günü de SüleymaniyeGeçidi’ndeydi TAYAD’l›lar. “FTipi Hapishanelerde Tecride Son”pankart› aç›larak yap›lan aç›klaman›nard›ndan oturma eylemi yap›ld›.Fatma Koyup›nar ve Behiç Aflç›’n›nresimleri de tafl›n›rken, Aflç›’n›nölüm orucuna bafllama nedeni halkaanlat›ld›. Daha sonra bildiri da¤›t›-m› gerçeklefltirildi.Uflak Uflak’ta da oturma ve‘mektup okuma’ eylemi yap›ld›. 9Nisan günü Tirito¤lu Park›’nda yap›laneylemde, Uflak Hapishanesi’ndengelen tecrit ile ilgili mektupokundu ve “Tecridi Kald›r›n ÖlümleriDurdurun” slogan› at›ld›.Zonguldak Tecrit gerçe¤ininZonguldak emekçi halk›na duyurulmas›nahazmedemeyen polis, birçok yerde ‘Tecrite son’ afifllerini sökerken,Gençlik Derne¤i’ne ve üçö¤rencinin evine bask›nlar düzenledi.Tecriti protesto eylemlerindeaç›klama okuyanlar›n seçilerek yap›lanbask›nlarda, tecrit konulu afiflve bildirilere el konuldu, derne¤inbask›n› s›ras›nda mahallede adetaterör estirildi. Korkular› hiç bitmeyecek!Tecriti duymayan kalmayanakadar o afiflleri hep görecekler!*Bu arada Yurtd›fl›nda da tecritianlatan eylemler sürüyor. Almanya’n›nStuttgart kentinde, Behiç Aflç›’n›ndirenifle bafllad›¤›n› ve ölümorucunun sürdü¤ünü anlatan bildirida¤›t›m› gerçeklefltirildi.1716 Nisan 2006 / 48


Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!TECR‹TTENHABERLERAvukatlara ne gerek var zaten?!Edirne F Tipi Hapishanesi’ndetutsaklar›n avukatlar›ylagörüflmeleri yasakland›.Ayr›nt›s›n› Edirne F Tipi'ndenAli Osman Köse'nin 26 Mart 2006tarihli mektubundan aktar›yoruz:“23 Mart'ta Edirne 2. ‹nfaz Hakimli¤i'ninkarar›n› getirdiler. Av.Taylan Tanay, Av. Behic Aflç›, Av.Naciye Demir ve Av. Oya Aslan'›nburadaki dokuz müvekkiliyle görüflmesineyasak konulmufl. Gerekçeleriçok ilginç. Anlatmas› uzunsürer. En iyisi al›nt› fleklinde aktaray›m:"... Hükümlü ve tutuklular›ncezaevi odalar› aras›nda birbirleriylehaberleflmek maksad› ile [kulland›¤›]haberleflme toplar›ndan eldeedilen notlar›n çözümünün yap›ld›-¤›, buna göre; hükümlü Z. Abidinfiimflek'in gazete parças›na yazd›¤›notunda 'art›k avukata kart› çizer,mesaj› da yazar yollar›m" ... [ifadelerinden]avukatlar› marifeti ile yasalolmayan yöntemle göndermehaz›rl›¤›nda olduklar› anlafl›lmaktad›r.Yine elde edilen Hac› Demir'eait olan notta, 'bir de flu dilekçeyesenin dediklerini de ekleyerek Av.Taylan Beye gönderdik’ ibaresininyerald›¤›, bu notlarda avukatlar› ilehaberleflmenin yasalarla belirtilenyöntemlerin d›fl›nda bir yöntemlegerçeklefltirme çabas› içinde olduklar›anlafl›ld›¤›; avukatlar› vas›tas›ylaörgütler ile haberleflmelerinisa¤layacaklar› endiflesinin has›loldu¤u” gerekçesiyle sözkonusuyasak uygulanmaya konuluyor.”Düflünün ki, avukatlara idare kanal›ylagönderilenler bu yasa¤a gerekçeyap›l›yor. Düflünün ki, karardasadece iki kiflinin isimleri geçiyor,ama dokuz kifliye birden avukatyasa¤› konuluyor. Düflünün ki, karardasadece bir avukat›n ad› geçiyorama “endifle has›l olmufl” ya,tüm avukatlara yasak konuluyor.Hiçbir hukuk kural› umurundade¤il F Tipi hakimlerinin. Onlar nas›lgerekçeler UYDURURUZ DAtecriti biraz daha a¤›rlaflt›r›r›z derdindeler.Ali Osman Köse mektubunuflu sözlerle bitiriyor:“Mektup bu sefer yasak kararlar›yladoldu. Ne diyelim. Bizim yaflam›m›zda bu. Mevcut tecrit uygulamalar›n›yetersiz buluyorlar. Hala6. y›l›nda da nas›l direnmeye devamederler diye...”Malatya Hapishanesi’nde‹flkence7 Nisan’da Tunceli Kapal›Cezaevi'nden Malatya'yasevkedilen Dersim TemelHaklar’dan MuratKaymaz, Malatya Hapishanesi’ndeiflkenceyle “karfl›land›”!Görüfle giden ailelerinaktar›mlar›na göre; giriflte dayat›lanayakkab› aramas› sonucu MuratKaymaz’a, cezaevi müdürü dahilgardiyanlar taraf›ndan iflkence yap›ld›.Müdür, Kaymaz'›n bafl›n› duvaraçarparak iflkenceye bizzat kat›ld›.Bayg›nl›k geçiren Kaymazmüflahade bölümüne at›ld›. Kaymaz'›ndoktor talebi ise hapishaneidaresi taraf›ndan keyfi bir flekildeengellendi ve ancak 5 gün sonradoktora ç›kar›ld›.Yeni Tüzük yürürlü¤e girdidaha çok tüzük ç›karmak zorunda kalacaks›n›z!Ceza ‹nfaz Kurumlar› Tüzü¤ü, 6 Nisan’daResmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.Esas olarak bask›lar›, tecrit uygulamas›n› daha dapekifltirme d›fl›nda bir amac› olmayan tüzük, burjuvabas›n›n birço¤unda tam bir sorumsuzlukla “cinsel tercihifarkl› olanlara ayr› oda”; “hapishanelerde sigarayayasak” gibi bafll›klarla yans›t›ld›.Oysa, Adalet Bakanl›¤›’n›n hapishanelere iliflkin ç›-kard›¤› her yasa, genelge ve tüzükte oldu¤u gibi, bundada direnme hakk›n› yokeden, insanlar› afla¤›layanmaddeler vard› bolca. “Küfür yasak. Hükümlülerdürüst davranmak zorunda olacak” gibi, hiçbir k›ymetiharbiyesi olmayan maddelerle “flirinlefltirilmeye” çal›fl›lanCeza ‹nfaz Kurumlar› Tüzü¤ü, zorla beslemedenKürtçe yasa¤›na, hücreleri kamerayla izlemeye kadartecrit üstüne tecrit ekliyor. Yeni tüzük, AKP’nintecrit politikas›n› sürdürmesinin son belgesidir.Mevcut F Tipleri’nde hücreler hariç tüm alanlarkameralarla izlenmekteydi. Yeni tüzü¤e göre“Hücrelerin kamerayla izlenmesi” de yasallaflt›r›lm›fldurumda. Yine ayn› tüzükte, “Telefon görüflmeleriTürkçe yap›lacak” diyerek Kürtçe’ye tan›d›klar› “serbestli¤in”ne kadar riyakarca oldu¤unu bir kez dahagösteriyorlar. “Sigara yasa¤›”yla hükümlülerin sa¤l›¤›-n›n korunmas›n›n amaçland›¤›n› yazan yalaka bas›n,bunlar›n neyi amaçlad›¤›n› es geçiyor tabii.Bugüne kadar ç›kard›¤› yasa ve yönetmelikleri yeterligörmemifl olacaklar ki, bu tüzükte de açl›k grevive ölüm oruçlar›na karfl› “zorla besleme”yi bir kez dahayasallaflt›rm›fllar. Fatmalar’›n direniflini k›ramaman›nçaresizli¤i onlara durmadan yeni yasalar, tüzükleryapt›r›yor. E¤er iktidar tecriti sürdürmek ve direniflik›rmak politikas›n› sürdürecekse, daha çok yeni tüzüklerç›karmak zorunda kalacakt›r.1816 Nisan 2006 / 48


AKP’nin “Kürt Politikas›”AKP Hükümeti’nin -mevcut resmi devlet politikas›n›nd›fl›nda- bir “Kürt Politikas›” var m›?“Çözümden” ne anl›yor ve nas›l “çözmeyi” düflünüyor?“Yok sayarsan›z yok olur”dan “Kürtsorunu vard›r”a; “sorun daha çok demokrasiile çözülecektir”den “çocuk da olsa kad›n daolsa gereken yap›lacakt›r”a uzanan nas›l birpolitikan›n temsilcili¤ini yapmaktad›r?Bu “zigzagl›” çizgi, bir çok kesimde farkl›de¤erlendirmelere yol açmaktad›r. Bu durum bir“U” dönüflü olarak adland›r›lmakta, “AKP’ninGenelkurmay’›n, statükocu, çözemden yana olmayangüçlere teslim oldu¤u” söylenmektedir.Daha dün, Tayyip’in “Kürt sorunu vard›r” aç›klamas›nabüyük misyonlar biçen ve “iyimserliklerini”ifade eden kesimler, deyim yerindeyse birflaflk›nl›k yaflamaktad›rlar. Zira, son iki haftad›rErdo¤an’›n a¤z›ndan “terörden, kandan, bask›-dan” baflka bir fley ç›km›yor. fiovenizmin en baya¤›argümanlar› ile DTP’yi köfleye s›k›flt›rmaoperasyonunun bafl›n› çekmektedir. Yeni bask›yasalar› haz›rlamakta, hiçbir katliamc› generalinyapamad›¤› flekilde çocuklar›n kurflunlanmas›n›savunmaktad›r.Evet, AKP’nin siyaset tarz› gözard› edildi¤inde,onun Avrupa Birli¤i fatihi bir demokrat hükümetoldu¤u varsay›ld›¤›nda, ortada “neredennereye” dedirtecek bir “çeliflki” mevcuttur.“U” Dönüflü Yok!Aç›klamalara bak›ld›¤›nda, ‘Kürt sorununda’“iki AKP” tablosu karfl›m›za ç›kmaktad›r.Birincisi; geleneksel, inkara, imhaya, asimilasyonadayanan devlet politikas›n› sürdürenAKP’dir. ‹kinci AKP ise; “Kürt sorununun varl›¤›ndan”,“çözümden” söz eden AKP’dir.Peki, hangisi gerçek AKP? Bu sorunun cevab›,AKP iktidar›n›n “Kürt Sorunu” konusunda birpolitikas› olup olmad›¤›n›n, “çözümden” ne anlad›¤›n›nda cevab›n› oluflturacakt›r.Her fleyden önce, AKP için tek k›stas›n koltu-¤u korumak oldu¤unu belirtelim. fiovenist politikalar›savunurken de, “çözümcü” kesilirken de,ayn› kayg› vard›r. Süreçte egemen güç ve egemenpolitika hangisiyse, AKP’yi o cepheninönünde görürsünüz. Ki, Erdo¤an ve AKP’nin siyasiserüvenine bak›ld›¤›nda da, her konudamutlaka egemen güce ve politikaya angaje oldu-¤u görülecektir. Herhangi bir konuda de¤erlerinisatmak, düflüncelerini terketmek, gömlek de¤ifltirmeks›radan ifllerdir. Temel ilkesi, ilkesizli¤i,pragmatizmidir.Öte yandan AKP, sadece “Kürt sorunu”ndade¤il, hak ve özgürlüklerden ekonomiye, halk›nbeklentilerini ifade eden her konuda aldatma,oyalama, kendisini ve gerçe¤i oldu¤undan farkl›gösterme politikas› izlemektedir.Hat›rlanaca¤› gibi, bir grup ayd›nla görüflenErdo¤an, “Kürt sorunu vard›r” diyerek “çözümden”sözetmiflti. Bu görüflmenin “meyvesini”toplamak için gitti¤i Diyarbak›r’da da benzeriaç›klamalar›n› sürdürmüfl, hatta köy yakmalar›,katliamlar› ima ederek, “geçmiflte hatalar›n yap›ld›¤›n›”dile getirmifl ve bunlarla “yüzleflmekten”dem vurmufltu. “Kürt sorununun daha fazlademokrasi ile çözülece¤i” de yine ayn› süreçteyap›lan aç›klamalardan biriydi.Baflta, görüflmeyi yapan ayd›nlar, ÖDP gibireformist partiler ve Kürt milliyetçili¤i, bu görüflmeyeve aç›klamalara önemli bir misyon biçtiler.Hatta “Kürt sorununun çözümünde ilk defatünelde bir ›fl›k görüldü¤ünü, baflbakan›n çözümdebir yönelime ve aray›fla girmifl oldu¤unu”söyleyenler olmufltu. (ÖDP Genel Bflk. Yrd. HakanTahmaz, 13.08.’05, Ö. Politika)Bunun üzerine; Kürt sorununun çözümününbu düzende mümkün olmayaca¤›n›n alt›n› çizerek,Erdo¤an’›n sözlerinin düzeniçi haklar temelindedahi politik hiçbir de¤erinin bulunmad›¤›n›söyleyerek, uyarm›flt›k. Uyar›m›z›n bir yerindede, Kürt halk›nda bofl beklentiler yarat›lmamas›-n›, “PKK’ye silah b›rakt›rma” ad›na, AKP’ninyaratmak istedi¤i bu alt› bofl havaya destek olunmamas›n›ve bir halka “iradeni AB’ye, AKP’yeteslim et!” denilmemesini söylemifltik.Görmek isteyenler için zaten varolan; bu gerçekler,bugün herkesçe görülüyor san›r›z.AKP’nin Kürt politikas›n›n, çözümsüzlük vemevcuttan bir farkl›l›k içermemesi anlam›ndapolitikas›zl›k üzerine oturdu¤u çok aç›kt›r.Peki Erdo¤an bu ç›k›fllar› neden yapm›flt›r?Bunu iki temel etkene dayand›rabiliriz.Birincisi; sorunun gerçek çözümünün üzeriniörtmek ve AB çerçevesinde manevralara baflvurmak.Avrupa emperyalizminin “çözümden” anlad›¤›ve dayatt›¤›, bir tak›m kültürel haklarla s›-n›rl›d›r. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakk›yoktur bu çözümde. Bu konuda Tayyip defarkl› düflünmemektedir. Ancak, AKP, iç politikmanevralar ve as›l olarak da siyasi çizgisi nede-Oyalamac›Avutmac›Politikas›zTakiyyeciPragmatistÇözümsüzlükOportünistTehditGözda¤›Göz boyamaBask›Sayg›s›zKüllemeciKontrac›SansürcüYasakç›AntidemokratHukukd›fl›‹nkarc›fiovenistKatliamc›...1916 Nisan 2006 / 48


niyle, AB çerçevesindekik›r›nt›lar›dahi uygulamam›fl,göstermelik olan›komediye dönüfltürmüfltür.‹kincisi ve ilkineba¤l› olarak; Kürthalk›n› aldatma temelinde,oy avc›l›¤›yapmak istemifltir.Bölgede tarikatlara,afliretlere, fleyhleredayanan bir oy potansiyelioldu¤u bilinmektedir.Bu feodal güçlere ra¤men, “Kürt sorunundan”sözetmeyen ve geleneksel politikay› aç›k sürdürenbir AKP’nin iflinin kolay olmayaca¤› aç›kt›r.Bu iki etkenle birlikte nihai olarak, Kürt milliyetçiharekete silah b›rakt›rabilece¤i hesab› yapm›flt›r. AvrupaBirli¤i de bunu istemekte ve bu konuda oligarfliye büyükdestek vermektedir. Son yaflanan olaylarda ortada birkatliam varken, dahas› PKK’nin askeri bir sald›r›s› sözkonusude¤ilken, AB’nin “PKK terörünü k›nayan” aç›klamas›,bunun sonucudur. K›r›nt› haklar›n uygulan›fl›ndayer yer karfl› karfl›ya gelen AKP ve AB, PKK’nin tasfiyesi,ezilmesi konusunda tam bir uyum içindedir.Tüm bu gerçekler gözard› edildi¤inde, AKP’ye misyonbiçilmesi do¤ald›. Erdo¤an’›n bugün maskesini indirmesinebak›p “flafl›ran” ve “U” dönüflü diyenler,AKP’nin maskeli yüzünü gerçek zannedenlerdir.AKP’nin demokratl›kla, hak ve özgürlüklerle hiçbirilgisi yoktur. Ancak tam bir aldatma ile AB’ciler taraf›ndan,kendi ç›karlar›na uygun olarak böyle bir misyon biçilmiflve görülmedik bir destek ve propaganda kampanyas›ile halka da böyle kabul ettirilmek istenmifltir. AKPde, oligarfli içi iktidar kavgas›nda bu kesimlerin veAB’nin deste¤ini almak için demokratl›k oyununu oynam›flt›r.Ancak, ad› üstünde “oyun”dur ve oyuncu rolünüyer yer unutmakta ve gerçek kiflili¤i ile arz-› endam etmektedir.Tayyip’in faflist, despot yüzünün a盤› ç›kt›¤›anlar, rolün unutuldu¤u, öze dönüldü¤ü anlard›r. Kürt sorunundada, oligarflinin inkara, imhaya, asimilasyona dayananpolitikas›n› bu maskeyle birlikte sürdürmeye çal›flmaktad›r.Ümmetçi oldu¤u kadar flovenizmden de güçlübir flekilde beslenen ve yükselen flovenist dalgadan parsatoplamak isteyen AKP’nin “Kürt sorunu” konusundakiyaklafl›m›n›n temeli, 80 y›ll›k politikad›r.Baflvurdu¤u politik manevralar›n karfl›l›k bulmas›n›,yani Kürt halk›n›n bu iktidar›n yalanlar›na, aldatmalar›-na inanmas›n› isteyen AKP, bu olmad›¤›nda da “Kürt sorunuvard›r dedik karfl›dan ad›m gelmedi” yalan›na baflvurarakbir anlamda niyetini d›fla vurmufltur. Erdo¤an’agöre sorun bu kadar basittir, yüzeyseldir. Ki, AKP içinherhangi bir konuda tespitte bulunmak “sudan ucuz”dur.Sosyoloji, tarih, bilimsellik hiçbir fleye ihtiyaç yoktur,Tayyip söyler, “ifl biter!” “Kürt sorunu” dedi¤inde deher fley bitecek, Kürt halk› tüm güçleri ile iradesini onateslim edecekti. Oysa, bu aç›klaman›n ard›ndan somuthiçbir ad›m›n at›lmad›¤› bir gerçektir.“Kürt Halk› Yaln›z De¤ildir”Haklar ve Özgürlükler Cephesi,Kürt halk›na karfl› katliam politikas›n›protesto etmeye devam ediyor.HÖC’lüler; ‹stanbul, Ankara veAdana’n›n ard›ndan, 7 Nisan günü‹zmir’in Onur Mahallesi’nde yapt›klar›eylemde, Diyarbak›r halk›-n›n yaln›z olmad›¤›n› hayk›rd›lar.“Kürt Halk› Üzerindeki Bask›laraSon! Sorunu Çözün!” pankart› ve“Katliamc›lar ve Katliam Emri VerenlerCezaland›r›ls›n!” dövizleritafl›yan HÖC’lüler ad›na konuflanDursun Göktafl, “bir Kürt sorunu90 yafl›ndaki Mihri Belli ve 87 yafl›ndakiVedat Türkali ile Canip Y›ld›r›m, MihailVasiliadis, Raffi A. Hermonn gibi isimlerinyerald›¤› ayd›nlar, “Kürt sorunununçözümü” için “diyalog bafllat›lmas›” ça¤r›s›ile bir günlük oturma eylemi yapt›lar.vard›r ve bu, Kürthalk›n›n kendi kaderinitayin edebilece-¤i, özgür iradesini sergileyebilece-¤i, bir Türkiye’de çözülecektir” dedi.Eylemde s›k, s›k “Yaflas›nHalklar›n Kardeflli¤i, Kürt Halk›Yaln›z De¤ildir, Diyarbak›r Halk›Yaln›z De¤ildir, Halk›z Hakl›y›zKazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.Ayn› gün Malatya'da HÖC’lülerMerkez Postanesi önünde yapt›klar›eylemde, "Kürt Halk› Yaln›zDe¤ildir, Katliamc›lar ve KatliamEmri Verenler Cezaland›r›ls›n,Kürt Halk› Üzerindeki Bask›laraSon, Sorunu Çözün” dövizleri tafl›rken,Dersim HÖC üyeleri, SanatSoka¤›’nda toplanarak, “Kürt Halk›Üzerindeki Bask›lara Son, KürtSorununu Çözün” pankart› açt›larve “80 y›ll›k zulüm politikalar›ylasonuç alamayanlar halk› birbirinedüflürme politikalar›ndan da sonuçalamayacaklar” dediler.‹sviçre’de; TAYAD Komite’ninde oldu¤u sol gruplarile, Almanya Düseldorf TürkiyeKonsoloslu¤u önündeHÖC taraf›ndan katliam protestoedildi.2016 Nisan 2006 / 48


Bugün AKP’nin flovenist, katliamc› yüzü daha billurlaflm›flt›r.Asl›nda bu yüzü görmek isteyen için her zamankendisini ortaya koymaktayd›. Hat›rlayal›m:Program›ndan, seçim bildirisine kadar sorunun çözümünoktas›nda somut tek bir belirlemesi yokturAKP’nin. Bir siyasi parti herhangi bir konuda kendine aitbir politika belirlemiyorsa, bunu aç›k bir flekilde deklereetmiyor ve uygulamaya çal›flm›yorsa; “mevcut politikay›sürdürece¤im” demektedir. Erdo¤an’›n “çözümden”sözederken somut tek bir fley söylemeden hamasete, demagojiyedayanmas› da buradan kaynaklan›yor. Ancak‘Kürt sorunu’ gibi köklü bir sorunda ve kendi politik çizgisindemücadele eden bir güç karfl›s›nda bu hamasetinömrü uzun olamazd›. Nitekim, günü kurtarma çabas› bugünbofla ç›km›fl, hayat›n k›zg›n prati¤i Tayyip’in gerçekyüzünü deflifre etmifltir.Devam edelim... Daha iktidar olmadan, parlamentodaidam›n kald›r›lmas› görüflmelerinde, (ki sorun Öcalan’›nidam› ile birlikte tart›fl›l›yordu) idam›n sürmesinden yanaoy kullanan yine AKP’dir. Ve bugün de MHP ile flovenistlikyar›fl› yaparken bunu övünerek söylemektedirErdo¤an. Hükümetin ilk y›l›nda Rusya gezisinde de,kendisine “Kürt sorunundan” sözeden vatandafla cevab›,“Yok sayarsan›z yok olur. Bizim böyle bir sorunumuzyok. Kürt sorunu sanald›r” olmufltur. “Çözüm, ‘tek vatan,tek devlet, tek millet.” “Bizde etnik unsurlar› birbirinedin ba¤l›yor. Sadece bölücülük sorunu vard›r" sözleride Erdo¤an’a aittir. “Kürt Sorunu’ndan” sözetti¤igünlerde dahi, terörizm demagojisini dilinden düflürmemifl,“Tek millet, tek vatan, tek bayrak”ta somutlaflaninkarc› flovenist politikay› hep ifade etmifl, fiemdinli gibiaç›k kontrgerilla sald›r›s›n›n üzerinin örtülmesinde Genelkurmayile uyum içinde olmufltur. Bugün legal birparti olan DTP ile görüflmeyi dahi krize dönüfltürenAKP, DEP’lilerin SHP listesinden parlamentoya giriflinidahi terörizm demagojisinin malzemesi yapmakta, Kürtlerindemokratik, yasal zeminde siyaset yapmalar›na dahitahammülsüzlü¤ünü sergilemektedir.“Masa”da Sadece fiovenizm VarAKP Hükümeti’nin soruna iliflkin tutars›zl›¤›, ilkesizli¤i,oportünizmi, pragmatizmi yukar›da sayd›¤›m›z etkenlerinbir ürünü olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ancaktüm bunlar, onun gerçek yüzünü masumlaflt›ran bir tarz-Bütün kurflunlar ölümcül noktalara9 yafl›ndaki Abdullah Duran’› dakalbinden tek kurflunla vurdularDiyarbak›r, Batmanve K›z›ltepe’dedevletin katletti¤i 13kiflinin ölüm nedenleri ve biçimleriotopsi raporlar› ile belgelendi.Otopsilerin söyledi¤i gerçekflu: Ellerinde hiçbir silah› bulunmayan,çocuk, genç, yafll› 13 insanhedef al›narak katledilmifllerdir.Çünkü, özetle aktard›¤›-m›zda görülece¤i gibi, hepsindeölümcül bölgelere kurflunlar,bombalar isabet etmifltir. Burjuvabas›n›n üzerini örttü¤ü ve tambir aymazl›k örne¤i olarak tarihegeçecek flekilde, düzenin tüm güçlerinin“polisimiz so¤ukkanl› davrand›,Diyarbak›r Valisi ne kadardemokrat...” gibi yalanlarla ters yüzedilen gerçekler, otopsilerle de tespitedilmifl oldu.Diyarbak›r’da; Tar›k Atakaya’n›n(22) ölüm nedeni; “Gaz fifle-¤i yaralanmas›na ba¤l› beyin harabiyetive kanamas› sonucu”. Yani,her gösteride kullan›lmas› meflrulaflangaz bombalar› dahi kafaya niflanlanm›flve öldürmüfltür.Yine ayn› gün evinin dam›ndanolaylar› izlerken polis kurflunuylaölen Abdullah Duran’a (9) ise, mermi“kalp ve iki akci¤eri yaralayarakiç kanamaya neden olmufltur.”Mehmet Ifl›kç› (19) ise, kafa vegö¤süne sert cisimle (demir çubuk,tahta cop vb.) vurulmas› sonucu“kafatas› k›r›¤›, beyin kanamas›,sa¤ akci¤er ve karaci¤erde gelifleniç kanama” sonucu ölmüfltür.Bu üç yurtseverin cenazelerininkald›r›ld›¤› s›rada cenazeye sald›r›-da hayat›n› kaybeden Enes Ata (7)geçen hafta aktard›¤›m›z flekildekalbinden tek kurflunla vurulurken,‹smail Erkek (8) de, ayn› günkarakol önündeki polislerin açt›¤›atefl sonucu öldü.Mehmet Akbulut (18); “karaci-¤ere isabet eden kurflunun nedenoldu¤u iç kanama” sonucu öldü.Mustafa Ery›lmaz’›(26); kafas›na isabeteden polis mermisiöldürdü. Emrah Fidan (18);bafl›na isabet eden kurflunla,“beyin kanamas› sonucu” öldü.Halit Sö¤üt (78); kafas›na ald›-¤› darp ile yaflam›n› yitirdi.Mahsun M›zrak (17); “kafas›naisabet eden 7.5x4 cm’lik gaz fifle¤iyaralanmas›na ba¤l› beyinharabiyeti ve kanamas›” sonucuyaflam›n› yitirdi.3 yafl›ndaki Fatih Tekin, Batman’daevinin dam›nda polis kurflunununhedefi olurken; K›z›ltepe’deise, Ahmet Araç (27) ve MehmetS›dd›k Önder (22) devlet güçlerininaçt›¤› ateflle katledildiler. Önder,gösteriyi tarayan polisten kaçarkens›rt›ndan vuruldu ve kurflun iç organlar›n›parçalayarak karn›ndanç›kt›.Fazla söze gerek b›rakmayan önotopsi sonuçlar›, aç›k bir katliampolitikas›n› anlatmaktad›r.Bu arada, Diyarbak›r’da olaylar›izleyen Devrimci Demokrasi DergisiMuhabiri ‹lyas Aktafl’›n beyinölümünün gerçekleflti¤i, makinayaba¤l› “yaflad›¤›” aç›kland›. PolisAktafl’› da kafas›ndan vurmufltu.2116 Nisan 2006 / 48


da ele al›nd›¤›nda, adeta “çözüm” istiyor da “statükocugüçler karfl›s›nda ad›m atam›yor” noktas›na ulafl›l›r ki,bu tamamen yanl›flt›r. Ortada bir “niyet” de yoktur,“ad›m” da, somut bir politika da...Son süreçte tart›fl›lan “silah› b›rak masaya gel” sözünüde bu çerçevede de¤erlendirmek gerekmektedir. Burjuvamuhalefetinin iktidar› elefltirme ad›na “teröristlemasaya m› oturacaks›n›z” diye çarp›tt›¤›, Kürt milliyetçili¤inin“bar›fl” siyaseti çerçevesinde anlamak istedi¤igibi ele ald›¤› bu sözün, hiçbir politik de¤eri yoktur. Erdo¤an’›nniyeti çok aç›kt›r; DTP ile PKK’yi özdefllefltirerekterörize etmek ve flovenist, AB’ci bütün kesimlerinyürüttü¤ü “PKK’yi k›na, fliddeti k›na” kampanyas›ndaköfleye s›k›flt›rmakt›r.AKP’ye “çözüm” ad›na biçilen her misyonun bedeliniKürt halk› ödeyecektir. Bu, geçmiflte yafland›. Devrimciçözümden kaç›ld›kça düzen güçleri ve hükümetlerebel ba¤land›kça, Kürt halk› daha fazla ac› yaflam›fl, haklar›yok say›lmaya devam edilmifl ve flovenizm giderekgüçlenmifltir.‹slamc›l›¤›n Kürt sorununa çözümü yoktur.Halka karfl› savafl›n ‘eylem plan›’MGK Genel Sekreterli¤i Toplumla‹liflkiler Daire Baflkanl›¤›(T‹B) kapat›ld›¤›nda, “büyük sivilleflme”olarak adland›r›lm›fl veT‹B’in halka karfl› savaflta kurmayl›¤›n›yapt›¤› ‘psikolojik savafl’yöntemlerine iliflkin belgeler ortayaç›km›flt›. Bu belgelerde, oligarflininkendi yasa ve hukukunu bir yanab›rakarak gayrimeflru yollarla busavafl› yürüttü¤üne, toplumu manüpileetmek, aldatmak için tüm kurumve kurulufllar› kulland›¤›nailiflkin say›s›z örnek mevcuttu.T‹B’in kapat›lmas›n›n, halkakarfl› savafla son verildi¤i anlam›nagelmeyece¤ini, bunun baflka kurumlarlasürdürülece¤ini söylemiflve ayn› günlerde tüm kentlerde flubeleride kurulan ‹çiflleri Bakanl›¤›Toplumla ‹liflkiler Daire Baflkanl›-¤›’na (T‹DB) dikkat çekmifltik.T‹DB’nin bas›na yans›yan ve‘Bölücü Faaliyetlere Yönelik EylemPlan›’, bu gerçe¤i teyid etmifltir.6 Mart tarihinde oligarflinin di-¤er bask›, istihbarat kurumlar›na dabir brifingle bilgisi verilen ‘Plan’,tüm bir halka karfl› savafl›n plan›d›r.Zaman Gazetesi’nin haberindenözetle neler yap›laca¤›n›n planland›¤›n›aktaral›m: ◆ PKK’n›n yurtd›fl›ndaetkisizlefltirilmesi için Avrupaile iflbirli¤i gelifltirilecek. ◆Örgüte maddi katk›da bulunan flirketlerdenetim alt›na al›nacak. Kürt‹flverenler Birli¤i gibi kurulufllar›niçte ve d›flta örgütle ba¤lant›s› ortayaç›kar›lacak. ◆ Yat›l› ‹lkö¤retimBölge Okullar›’nda ideolojik, psikolojiketkisi yok edilecek. Bölgedenö¤retmen ve ö¤renciler Çanakkale,An›tkabir gibi yerlere götürülecek.◆ Göçün oldu¤u kentlerinvarofllar›n›n haritalar› ç›kar›lacak.◆ Bölücü TV ve gazetelere demeçlerverenler cezaland›r›lacak. Kürtçeyay›n yapan özel TV ve gazetelerdendevlete ba¤l› olanlar desteklenecek.◆ Yurtd›fl›ndaki vatandafllar›m›z›noluflturduklar› örgütlerin,Türkiye’nin yarar›na lobi, propagandafaaliyetleri yürütmeleri sa¤lanacak.“60 maddelik Eylem Plan›”n›-n›n baz› maddeleri bunlar. Görülece¤igibi T‹B ne yapt›ysa, ‹çiflleriBakanl›¤› Toplumla ‹liflkiler DaireBaflkanl›¤› da ayn› fleyleri, benzeryöntemlerle AKP kurmayl›¤›ndaAKP Hükümeti’nin; katletme, inkar ve asimile etmed›fl›nda Kürt halk›na verebilece¤i hiçbir fleyin olmad›¤›görülmüfltür. Politik t›kan›kl›¤›, takiyyeyle, Kürt halk›n›aldatma manevralar› ile aflamaz.Sadece çözümsüz olan, politik olarak t›kanan AKPde¤ildir. Hangi hükümet gelirse gelsin, oligarflinin resmipolitikalar›na angaje olan hiçbir gücün Kürt sorununda“çözüm” ad›na bir politikay› yaflama geçirmesi mümkünde¤ildir. Mevcut bütün burjuva partileri de, her konudaoldu¤u gibi, bu konuda da resmi politikaya endekslenmifllerdir.Kürt halk›na k›r›nt›lar d›fl›nda hiçbir fley vaadetmeyenAB projesiyle hareket edenlerin, çözümün de¤il, sorununüzerini örtmenin adresidirler.Kürt Milliyetçili¤i politik olarak t›kanm›fl, çözümsüzlü¤ükan›tlanm›flt›r.Çözümün adresi ise, bir o kadar aç›k ve alternatifsizdir;devrimci çizgi. Türkü, Kürdü, Arab›, Laz› ile tümuluslar ve milliyetlerin birlikte kuraca¤› bir halk iktidar›ndaulusal sorunun devrimci çözümü.yapmaktad›r.Örne¤in,“Kürt ifladamlar›n›n”nas›l örgüteyard›mlar›-n›n kesilece¤inin prati¤i, BehçetCantürk’lerin kontrgerilla taraf›ndaninfaz edilmelerinde görülmüfltü.Gecekondular›n yo¤un bask› vedenetim alt›nda tutulmas›, potansiyelsuçlu olarak görülmesi en tepedenbu tür yönetmeliklerle yaflamageçirilmiflti.“Terörizm” demagojisi ile gizlenmeyeçal›fl›lsa da, bu maddelerdetüm bir Kürt halk›na karfl› savafl›nplanland›¤›, Kürt çocuklar›n›nasimile edilmelerinin teorilefltirildi-¤i gayet aç›kt›r.Muhalif ayd›nlar›, sanatç›lar›,bilim adamlar›n› ‘Kürt Sorunu’ konusundakonuflamaz hale getirmeamac› ortadad›r. Burjuva bas›n›nasla yer vermedi¤i bu tür aç›klamalar›Roj TV ya da benzeri yay›nlardaaç›klayanlar›, devrimci demokratbas›na demeçler verenleri cezaland›rmaanlay›fl›n›n baflka bir izah›yoktur.Oligarflinin 80 y›ld›r Kürt halk›-na karfl› uygulad›¤› bask› ve zulümpolitikas› AKP ile sürmektedir.2216 Nisan 2006 / 48


fiu kan›tlanm›fl birgerçektir. Oligarfli nezaman halka karfl› terörüt›rmand›rmayakarar vermiflse, önceburjuva bas›na çekidüzen vermifltir. ‹stenen çok aç›kt›r;katliamlar, iflkenceler, infazlar, bask›largörülmeyecek...Burjuva bas›n büyük oranda,halka karfl› savaflta üzerine düfleniyeterince yap›yor olsa da, kimi pürüzlerinç›kar›lmas›n› dahi istemezoligarfli. Çeki düzen verme operasyonuda buna dayan›r.Diyarbak›r’da kendi katliam›n›bahane yapan oligarflinin, bask›y›yo¤unlaflt›rma, kontrgerilla politikalar›naa¤›rl›k verme yönünde kamuoyuoluflturma faaliyeti kimseiçin s›r de¤ildir. Öyle ki, resmen poliskurflunuyla ölenler dahi PKK’ninsuçu ilan edilmifl durumda.Yeni Terörle Mücadele Yasas›Tasla¤› ise, son fleklinin verilmesiiçin Baflbakan’›n önüne gelmifl durumdad›r.Tasar›da, polisin ve Genelkurmay’›nisteklerinin büyükoranda yeralaca¤›, bas›na yans›yanhaberler aras›nda. Abdullah Gül’ün“terörle mücadelede güvenlikgüçlerimizin ihtiyaçlar› vard›r, elbetteyerine getirilecektir” sözleribunun aç›k itiraf›d›r. “Demokrasiden,özgürlüklerden taviz verilmeyece¤i”demagojiden ibarettir, bask›n›nüzerini örtme gayretidir. Çünkü,hemen arkas›ndan eklemektedirGül, “terörle mücadele edilemezse,demokrasinin, özgürlüklerin anlam›Terörü T›rmand›rmadan ÖnceBurjuva Bas›na ‘Çeki Düzen’olmaz.”‹flte böyle bir süreçte, AbdullahGül baflkanl›¤›ndaki Terörle MücadeleYüksek Kurulu, burjuva bas›-n›n yazarlar› ve yetkilileri ile birtoplant› gerçeklefltirdi. Geçen haftayap›lan toplant›da “medyan›n dahaduyarl› olmas›” istendi. Ne demek“duyarl› olmak”?“Terörün propagandas› yap›lmas›n”demagojisi alt›nda, halka uygulananbask›n›n, iflkencelerin, köyboflaltmalar›n, infazlar›n gizlenmesi,sansür edilmesi.Özellikle Diyarbak›r sonras› buyönde burjuva bas›nda bir tart›flmazaten yaflan›yordu. Genelkurmay veAKP güdümünde yaflanan bu tart›flmadaburjuva bas›n, sansüre gerekkalmadan gönüllü olarak otosansüruygulama niyetini gayet aç›kflekilde ortaya koymaktayd›.Diyarbak›r olaylar›nda da bununuygulamas› yap›lm›flt›r. Muhalif bas›n›izlemeyen birinin, orada öleninsanlar›n ölümcül noktalardan hedefgözetilerek, nas›l katledildiklerindenhaberi olmas› mümkün de-¤ildir. Hatta, 3, 6, 9 yafllar›ndaki çocuklarnas›l öldü sorusu dahi yoktu.Yeni Terörle Mücadele Yasas› ileh›z kazanaca¤› aç›k olan halka karfl›savafla uygun bas›n›n flekillendirilmesinde,Fethullah Gülen’in ZamanGazetesi’ninözel olarak alt›n› çizmeliyiz.AbdullahGül’ün toplant›s› öncesindeüç gün boyunca,konuya iliflkinçeflitli aç›lardan manflet atan Zaman,Genel Yayın Müdürü EkremDumanlı’n›n dilinden “Haberciyiz,her fleyi veririz dersek terörealet oluruz” demagojisiyle sansürümeflrulaflt›rmaya çal›flmaktad›r.Zaman’›n tüm bas›na “yazmayal›m,görmeyelim” fetvas› vermesiile, onun uzun süredir “kontrgerillahaber bülteni” misyonu aras›ndaaç›k bir ba¤ vard›r.*Burjuva bas›n, 1990’larda halkakarfl› savafl›n en yüksek noktas›naulaflt›¤› günlerde yaflananlar›, and›çlar›,göz yumduklar› köy yakmalar,toplu mezarlar, infazlar gerçe¤iniyeniden düflünmelidir. AB’cilikrüzgar›yla da olsa, bu süreçte yaflananlar›sansürlemenin, devletin terörünetav›r almaman›n sonuçlar›n›gördünüz, tart›flanlar›n›z, samimiyetisorgulanmaya muhtaç olsa daözelefltiri verenleriniz oldu. fiimdiAKP ayn› fleyleri istiyor, oluk olukkan akarken görmeyin diyor.“Terör” demagojisiyle sizdensansür isteyenlerin suç ortakl›¤›n›yapmay›n! Gerçekleri halktan gizlemek,bask›n›n, terörün daha dakatmerleflmesine hizmet etmektir.Unutmay›n; gerçeklerden korkanlar,suçlulard›r, katliamc›lard›r. ‹flbirli¤i,onlar kadar suçlu olmakt›r.Temel Haklar Yeni TMY’yi fiiflli AKP Önünde Protesto EttiTemel Haklar Federasyonu 10 Nisan günü, fiiflliAKP ilçe binas› önünde Terörle Mücadele Yasas›’n›protesto etti. Haz›rl›klar› süren yasan›n geri çekilmesiniisteyen Temel Haklar Federasyonu üyeleri, “TerörleMücadele Yasas› Haklar›n Mücadelesini Engelleyemez”yaz›l› pankart açt›lar. “Terörle Mücadele Yasas›Geri Çekilsin, Kahrolsun TMY, Yaflas›n Mücadelemiz,Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›lan eylemde,TMY’nin halka yönelik sald›r›, tutuklama, komplove katliamlar›na de¤inilerek “Hiçbir terörle mücadeleyasas› halk›n mücadelesini yokedemez” denildi.2316 Nisan 2006 / 48


CüneytZapsukimdir,bilmeyenleriçin k›-saca hat›rlatal›m.AKP sayesindef›nd›ktan, üreticiyizarara u¤ratarak eldeetti¤i karlar bir yanaO, Tayyip’in en yak›n›ndaki isimlerinbafl›nda geliyor. D›fl politikada,özellikle ABD ile iliflkilerde ak›l danesi.Hükümet olmadan önce ABDBaflkan› ile görüflmeyi ayarlayan,AKP’nin Amerikan emperyalizminepazarlanmas›nda baflrol oynayan,AKP’nin Amerikan ç›karlar›n›koruyaca¤› konusunda o müthifl“ikna” gücünü kullanan bir politikac›d›rZapsu.Bu k›sa bilgiyi vermemizin amac›flu: Zapsu geçen hafta yine Amerika’dayd›.Baflbakan taraf›ndan görevlendirildi¤inigörüfltü¤ü Amerikal›yetkililere de aç›kça ifade edenZapsu, bu görüflmelerin birindeAmerikal›lar’a flu teklifte bulundu:“Bu adam (Baflbakan) dürüstbir adam, kendi inançlar›nda samimi.Lütfen flunu yapmaya çal›fl›n...“Sömürmek” kötü bir kelime, amakullanmak... Bu adamdan yararlan›n.Çünkü bu kiflinin çok genifl biritibar› var, hem inançlar› nedeniyleMüslüman dünyas›nda, hem deBat› tipi demokrasiye inan›yor. Onudevirmeye çal›flmak, delikten afla¤›süpürmek yerine onu kullan›n...Burada ve Avrupa’da bundan yararlanmal›s›n›z.”Bir ülkenin baflbakan›ndan sözediyor Zapsu. Ancak daha çarp›c›olan flu ki, böyle bir görüflme içingönderilmifltir. “Beni gözden ç›-karmay›n, kullan›n” teklifi Baflbakan’›nkendisine aittir. Baflbakan’›nZapsu’ya sahip ç›karak “hakl›d›r”demesi, bu onursuzlu¤un itiraf›d›r.Peki neden böyle bir fleye ihtiyaçduyulmufltur?Daha önce Türkiye-ABD iliflkilerininana felsefesi fluydu: Oligarflikiktidar Amerikan ç›karlar›nahizmet ederken kendi hesab›n› daZapsu ABD’ye Tayyip’in mesaj›n› iletti:“BEN‹ KULLANIN”2416 Nisan 2006 / 48yapmakta, hükümetlere oy vb. kayg›larlabir manevra alan› b›rak›lmaktayd›.Ancak, küreselleflme sürecive özellikle 11 Eylül sonras› budurum de¤iflti ve emperyalizm mutlakitaat d›fl›nda hiçbir alan b›rakmad›.Bafl›na çuval geçirme operasyonuda mutlak itaatte uyumsuzluktankaynakl› bir yola getirmeydi.AKP, gelmifl geçmifl en iflbirlikçiiktidar olma s›fat› baki olmakla birlikte,iflte bu çerçevede hareket etmekteyer yer zorland›. Bunun, islamc›taban›n hassasiyetleri, iç politikmanevralar ve toplumsal bask›gibi birçok nedeni vard›r, ama bunlararas›nda AKP’nin ba¤›ms›z birpolitika izleme amac› asla yoktur.Tezkere krizi ve son olarak Hamasgörüflmesinin Amerikan cephesinde“AKP’nin ne kadar iyi bir iflbirlikçioldu¤u”nu sorgulat›r halegelmesi, ifllerini yeniden Genelkurmayarac›l›¤›yla sürdürmenin tart›-fl›lmas› ve TSK’n›n iktidar gücününartmas›na cevaz vermesi gibi geliflmeler;AKP cephesinde panik yaratm›flt›r.‹flbirlikçilikle varolan ve s›rt›n›emperyalizme dayayan iktidar›nböyle bir deste¤inin zay›flamas› halinde,bunun oligarfli içi çat›flmalardasonuçlar›n›n olaca¤› bilinir.Zapsu, iflte bu deste¤i yenidentahkim etme amac›yla gönderilmifltirAmerika’ya.Yeniden Zapsu’nun sözlerinedönersek, orada ki ruh hali veAKP’nin emperyalizm aç›s›ndanmisyonunu görebiliriz.Kullan›lan kavramlar›n bu denliafla¤›lay›c› ve aç›k bir flekilde olmas›,AKP içinde de rahats›zl›k yaratm›flolsa da, flu bir gerçektir: Kullanma-kullan›lmailiflkisi islamc›çizginin yabanc›s› de¤ildir. Tarihleribilinmektedir. AKP’nin gerekAmerika gerekse Avrupa iliflkisinintemelinde de bu olmufltur. BüyükOrtado¤u Projesi’nin “model ülkesi,modeliktidar›”olarakkendinipazarlamayaçal›flanAKP’nin kendisi de¤ilmidir? Zapsu da bunu“müslüman dünyas›ndakiitibar›n›” hat›rlatarakaç›k flekilde “kullan›n” flekildetelaffuz etmektedir. Keza, AB üyeli-¤indeki “truva at›” misyonu da hat›rlat›lannoktalardan biridir.‹flbirlikçilerin, kullan›lanlar›nhiçbir zaman de¤eri olmam›flt›r. Nehalklar ne de kullananlar›n gözünde.Zapsu’nun bir ülkenin baflbakan›ndan,kendi liderinden söz ederken“bu adam” diye hitap etmesi, bugerçekli¤in ürünüdür. Zapsu, Amerikal›lar’›nbak›fl›yla hitap etmifltir.“Kullanma” kavram›n›n ve iliflkisininkendisi, kullan›l›p at›lmay›da kaç›n›lmazlaflt›r›r. Kullan›lan›nde¤eri yoktur. AKP’nin kullan›lmasüresi doldu mu, bunu söylemekiçin erken. Ancak, böyle bir görüflmeyapmas› ve bu tür tekliflerde bulunmas›karfl›s›nda flu gerçe¤i görmekiçin kahin olmaya gerek yoktur.Bundan sonras›nda kendini kan›tlamakve “delikten süpürülmemek”için iflbirlikçilikte daha dapervas›zlaflacak, Amerika önündek›rk takla atarak onursuzlu¤un endip noktas›na sürüklenecektir.Çünkü bilinir ki, süpürme gücünesahip olan mutlak iktidar oland›r.Süpürülen, geçicidir. AKP de, ülkemizias›l olarak ABD’nin yönetti¤inibilmekte ve mutlak iktidar›nönünde yalvar yakar olmaktad›r.ABD-AKP iliflkisinin, “stratejikortakl›¤›n” özü, Zapsu’nun sözlerindegayet aç›k bir hal alm›flt›r.Beyaz Saray önünde el pençe divanduran, ABD icazetiyle iktidarkoltu¤una oturan bir siyasi partinin,“beni kullan›n” diye yalvarmas›ndagaripsenecek bir fley yoktur.O, “stratejik iliflki”nin gere¤iniyap›yor. Siyasi çizgisi ve kifliliksizli¤ineuygun olarak da, elbette enpespaye flekliyle yap›yor bunu.


Erdo¤an’›n Türkiyesi ve GerçekPartisinin il kongrelerini tek tek gezen Tayyip Erdo¤an öyle bir Türkiyeçiziyor ki, hiçbir sorun yok, müreffeh bir ülke olmam›z yak›nd›r.Enflasyon düfltü, ekonomideki büyüme tavan yapt›, kifli bafl›na gelir ikiyekatland›, asgari ücretlinin al›m gücü iki kat›na ç›kt›, hak ve özgürlüklerdedevrim oldu, hapishanede düflünce suçundan kimse bulunmuyor, iflkenceye‘s›f›r tolerans’ kararl›l›¤› yaflama geçirildi, yoksullara ev yap›m› bafllat›ld›,istikrar yakaland›... diye devam edip gidiyor, Erdo¤an’›n çizdi¤i Türkiyetablosunun köfle tafllar›.Milyonlarca yoksulun, aç›n, iflsizin bulundu¤unu yine kendi resmi rakamlar›söylemiyor mu? Yoksa baflka bir ülkeye mi ait bu rakamlar? Köylülük,tarihinin en kötü dönemini yaflam›yor mu, tasfiye sürecinin ac›lar›flimdiden feryada dönüflmedi mi?Demagojinin, gerçe¤i çarp›tmada yer yer kullan›lan bir yöntem olmaktanç›k›p, AKP ile resmen politikan›n kendisi haline geldi¤i bir süreci yafl›-yoruz. Borsadaki birkaç bin spekülatör ve holding patronunun ç›karlar›ndanbaflka hiçbir önemi olmayan ekonomik rakamlar üzerinden yap›lan propagandaöylesi bir hal alm›flt›r ki, resmen ve alenen bu ülkede yaflayan onmilyonlaryok say›lmaktad›r. Çizilen tabloda onlar yoktur. Bir avuç zengininve orta-üst kesimin Türkiyesi, gerçek Türkiye gibi anlat›l›yor. Erdo¤an, seçimsürecinde ve iktidar›n ilk y›l›nda “yoksullardan” sözeder ve bu tablonunde¤ifltirilip yoksullu¤un ortadan kald›r›laca¤›n› söylerdi. Yoksullu¤ukald›ramay›nca, yoksullar› kald›rd› ortadan. Yoksay›yor onlar› ve bafll›yoranlatmaya. Zulmü, bask›y› gizliyor bafll›yor konuflmaya. Çocuk ölülerinin,hapishanelerde 121 ölümün üzerini örtüyor, bafll›yor nas›l demokratik birülke haline geldi¤imizin yalanlar›na.Bir avuç az›nl›¤›n Türkiyesi’ni gündemlefltirmek, bugüne kadar genelolarak burjuva bas›n›n tuzu kuru köfle yazarlar›n›n ifliydi. Onlara göre, kendiçevresindeki bir avuç az›nl›k ve onlar›n yaflam tarz› vard› ve her fley bununetraf›nda döner, halka dönüp bakmaz, yokmufl gibi yaparlard›. Hattabunlardan baz›lar› eskaza bir gecekondu mahallesine yolu düfltü¤ünde,“uzaydan gelmifl yarat›k” havas›nda ony›llard›r yoksulluklar› ve ezilmifllikleriylehep orada olan “öteki Türkiye’yi” keflfederlerdi.Tuzu kurular›n iktidar› da ayn› yöntemi uyguluyor. “Yok sayarsan yokolur” zihniyetindeki Erdo¤an, bir avuç az›nl›¤›n ç›karlar›na her geçen gündaha da angaje oldukça, Türkiye gerçe¤ini unutup mutlu oluyor, unutturmayaçal›fl›yor. Gerçekleri dile getiren olursa da, susturuyor.Yoksulluk ve açl›k s›n›r›n›n alt›nda oldu¤u araflt›rmalarla sabit olan asgariücretlilerin al›m gücünün iki kat artt›¤›n› söylemek, büyük alçakl›kt›r.Gerçekte çok daha boyutlu olmas›na ra¤men, halk›n yüzde 30’unun yoksul,bir milyondan fazla ailenin ise aç oldu¤unu söyleyen kendi rakamlar› ortadayken,pembe tablolar çizmek, yoksullar› ve açlar› gözden ç›karm›fl olman›nitiraf›d›r. ‹flsizler tekelci burjuvalar›n dahi korkulu rüyas› haline gelmiflken,ekonomideki büyümeden sözetmek; ‘beni tekellerin ç›karlar› ilgilendirir”demekten baflka hiçbir anlam tafl›maz.Ancak flu da bir gerçektir ki; yalan›n ömrü uzun de¤ildir, demagoji vehamasetle açlar› ve yoksullar› ilelebet uyutmak mümkün de¤ildir.Bu nedenle, Gaziantep Kongresi’nde, TÜMT‹S üyesi iflçiler “aç›z” diyeferyat ediyorlar, ayakkab› boyac›s› Cemil Baran, “Çocuklar›ma kim bakacak.B›rakm›yorsunuz ki ekmek paras› kazanal›m” diye Erdo¤an’›n surat›-na gerçekleri çarp›yor. Tayyip’in demagojiye yo¤unlaflmas› da, gerçe¤intam tersine olmas›ndan, protestolar›n giderek artmas›ndan kaynaklan›yor.Yeflil Kartl› DiyeÖlüme TerkedildiAKP pembe tablolar çizedursun,hayat onu yalanlamaya devam ediyor.‹flçisi, köylüsü, emeklisi, memuru feryathalinde, yoksullar ölmeye devamediyor.Samsun’da evlerinde ç›kan yang›ndazehirlenen 6 yafl›ndaki Alihanve 5 yafl›ndaki Bu¤rahan Karak›l›çkardefller, yeflil kartl› olduklar› içinhastaneye kabul edilmediler.‹nflaatlarda çal›flarak yaflam savafl›veren aile devletin ellerine tutuflturdu-¤u yoksulluklar›n›n belgesi olan “yeflilkart›” bu gibi durumlarda en az›ndanbir güvence olarak düflünmüfllerdi.Ama böyle olmad›¤›n› gördüler. Yeflilkartla belgelenen yoksullara bu ülkedeölümden, zulümden baflka bir fleyinreva görülmedi¤ine tan›k oldular.Çocuklar, önce Samsun DevletHastanesi’ne götürüldü, oradan 19May›s T›p Fakültesi’ne. Ancak gerekliünitede personel olmad›¤› için Ankara’yagötürmeleri istendi.Ankara’daki hastaneler ise,AKP’nin halk›n yarar›na diye pazarlad›¤›“Sa¤l›kta dönüflüm reformu” kapsam›ndayap›lan düzenlemeler nedeniyle,çocuklar› yeflil kartl› olduklar›için kabul etmediler. Baba Karak›l›ç,Samsun’daki doktorlar›n Ankara’daaramad›k hastane b›rakmad›klar›n› ancakhepsinin “yeflil kartl›” olmas›n›gerekçe göstererek kabul etmedi¤inisöyledi.Ali Karak›l›ç’tan dinleyelim:“Özel bir hastane kabul etti. Nakiliçin tam donan›ml› bir ambulans gerekiyordu.112 Acil’i arad›m ambulansvermediler. Sonra doktorsuz ambulansgeldi. Karfl›l›¤›nda da 100 milyon paraistediler... Sedyenin üstünde ambulanstahastane hastane dolaflt›k. GA-TA’ya gittik 45 dakika bir saat ambulansiçerisinde bekledik, “yerimizyok” dediler. 6 yafl›ndaki o¤lum AlihanGATA’n›n önünde ambulans içerisindebeklerken öldü ve GATA’n›nmorguna b›rakt›k. Bu¤rahan bitkiselhayatta...”2516 Nisan 2006 / 48


EllerindekiYak›nda, yan›bafl›m›zdatüm berrakl›¤›yla duran›görmeyenlerin, ufukta, henüz sislerve belirsizlikler aras›nda duran hedeflerigörmesi mümkün de¤ildir.Çiftehavuzlar, herkesin gözleriönünde gerçekleflmifl bir direnifltir.Ve pek az direnifle nasip olacak flekildesözlü, yaz›l› ve görsel anlamdabelgelenmiflbir direnifltir.Söylenen hersöz, tarihe notdüflülmüfltür.Ne içindi budirenifl? Orakçekiçlibayra¤›dalgaland›ranlarne istiyordu?Elbette çokaç›k, çok netcevaplar› vard›bu sorular›n.Ama s›n›flarmücadelesi,bir yan›yla dabilinen, apaç›kgerçekleri‘çarp›tmak’üzerinden sürüyor.BöyleKurtuluflumuzun Bayra¤›d›rSOSYAL‹ZM KURTULUfiTUR!oldu¤u için devrimciler kurflun ya¤murlar›alt›nda orak-çekiçli bayraklar›dalgaland›r›rken, her toplumsals›n›f ve katman, kendi meflrebincetasvir ediyor bu sahneyi.Sömürücü egemen s›n›flar›n bayatlam›fldemagoji literatüründe bellidirbu sahnenin ad›: Anarfli, terör...16-17 Nisan direnifli özelindebunu cevaplamak da gereksizdir.Tek bir sahne, direniflin simgesi halinegelen o bir foto¤raf karesindekiolgular bunu cevaplamaya yeterçünkü. K›z›l bayrak 150 y›l› aflk›nsüredir proletaryan›n bayra¤›d›r.Üzerindeki orak-çekiç, yüzy›l› aflk›nsüredir, iflçilerin ve köylülerin,tüm ezilenlerin birli¤inin simgesidir.Bu bayra¤› 1992’nin dünyas›ndadalgaland›ranlar, proleter devrimcihareketin önder kadrolar›d›rve hedefi sosyalizm olan bir kavgan›nsavaflç›lar›d›rlar.1990’lar›n bafllar›nda halk kurtuluflsavaflç›lar›yla oligarflinin katliamc›güçleri aras›ndaki çat›flmalar›,“düello” olarak adland›ranlar davard› ve bunlar›n yapt›¤› da, bilinen,apaç›k gerçekleri çarp›tmaktanbaflka bir fley de¤ildi. Devrimcilerinkuflat›ld›klar› üslerde kurflun ya¤murlar›alt›nda dalgaland›rd›klar›bayraktaki orak-çekici görmezdengeliyorlard›. Ayn›, ölüm oruçlar›ndakibant takma törenlerinde al›nlaratak›lan bantlardaki y›ld›z›, antiçilen kürsülerin üstündeki orak-çekiçlerigörmezden gelip, bu törenleri“alevi ritüelleri”ne benzetmelerindeoldu¤u gibi. Ayn›, aln›nda y›ld›zl›k›z›l band›yla “ya ölüm ya zafer”diye yürümeyi “ölümseverlik”diye adland›r›rken yapt›klar› gibi.Sömürücü egemen s›n›flar›nhalklar›n direnifl ve savafl›n› “anarfli,terör” diye adland›r›r-ken yapt›klar›yla “düello” teorisyenlerininyapt›klar› yöntemsel aç›-dan birbirinden farkl› de¤ildir; heriki tan›mlamada da sürdürülen mücadeleyiideolojik içeri¤inden, politikhedeflerinden koparmak vard›r.‹deolojik, politik muhtevas›n›yoksayarak Çiftehavuzlar Direnifli’-ni anlamak ve bu direnifl üzerine de-¤erlendirme yapmak mümkün de¤ildir.Bu direnifli -direniflleri- ortayaç›karan sadece militanca bir korkusuzlukmu? Tarih bu kadar s›¤ izahedilebilir mi? Tarihe böyle bak›l›rsa,say›s›z savaflta, say›s›z direniflteölüm, kal›m, korku, cüret gibi kavramlardanbaflka bir fley kalmaz geriye.Che, aln›nda y›ld›zl› beresiyledünyan›n da¤lar›nda “ölümün” peflindemi kofluyordu, devrim ve sos-2616 Nisan 2006 / 48


yalizmin mi? Gerilla savafl›n› “biravuç öncüyle polisin düellosu” diyeadland›ranlar, kuflatma alt›nda teslimolmay› reddedip “Ya Özgür VatanYa Ölüm” slogan›yla savaflmay›“ölümü kutsamak” diye adland›ranlar,Che’yle ilgili bu soruya do¤rubir cevap verebilirler mi? E¤er kendigörüflleriyle tutarl› olacaklarsa, busoruya verecekleri dürüst cevap,Che’nin bir “maceraperest”, bir“ölümsever” oldu¤u ve Bolivyada¤lar›nda ölümün peflinde kofltu¤uolacakt›r. Ama sözkonusu olan Cheolunca bu cevab› da vermeyip, onaövgüler düzerler. Çünkü nas›l olsaChe “geçmifl”tir ve Che, Türkiye s›-n›rlar›n›n d›fl›ndad›r. Onu istismaredebilirler. Ama ayn› övgüleri bu ülkenins›n›rlar› içindeki devrimcilerdenesirgerler. Çünkü o zaman onlarasoracaklard›r, “öyleyse siz de niyeonlar gibi yapm›yor sunuz?”Tarihin baflka kesitlerinde, baflkaülkelerde de halklar büyük kahramanl›klaryaratm›fllard›r. Bu kahramanl›klar›ortaya ç›karan ideolojiler,politikalar farkl› farkl› olabilir.Kölelikten kurtulufl için de, vatansavunmas› için de, Nazileri yenmekiçin de büyük kahramanl›klara tan›koldu dünya tarihi. 16-17 Nisan Direnifli’nintarihi kökleri de buralardad›relbette. Öyle oldu¤u içindirki, direniflin hemen ertesinde flöylesesleniliyordu oligarfliye: “Biz inanan,direnen ve savaflan bir gücüz.Direniflçili¤in böylesine güçlü birgelenek, savaflç›l›¤›n böylesine birkarakter haline geldi¤i hareket yokedilemez. Köklerimiz öylesine derindeki, bunun için tüm insanl›k tarihinialt üst etmeniz, tarihi yok etmenizgerekecek. Bunu yapamazs›-n›z ve bu yüzden kaybedeceksiniz.”Fakat bu tarihi köklerin üzerindebiçimlenen, insanl›k tarihinin kapitalizmlebirlikte tan›d›¤› yepyeni birideolojidir. Bu proletaryan›n ideolojisiolan sosyalizmdir. Böyle oldu¤uiçin de, yukar›daki sözlerin devam›ndaflöyle denilmiflti:“Çiftehavuzlar’da ikinci birMaltepe Direnifli’ni faflizmin surat›-na bir flamar gibi indiren yoldafllar›m›z›nçok büyük bir maddi güçleriyoktu belki. Ama kocaman yüreklerivard›. Onlar Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi,Sosyalizm mücadelesi veren,bu u¤urda ölüme de hofl geldi safageldi diyen Devrimci Solculard›.Onlar› böyle güçlü k›lan buydu iflte.Sosyalizme inanc›n soylulu¤unutafl›yorlard›, kurtuluflun devrimdeolaca¤›n› gören ve bu inançla savaflanbir kararl›l›¤a sahiptiler.”Böyle bir ideolojik temel üzerindeyükselen çat›flmalar› ve direniflleri“düello” olarak gören göz, siyasiolarak kördür. Savafl karar›yla,halk›n hesap soran adaletiyle, kuflatmaalt›nda teslim olmama gelene¤iylekarakterize olan bu süreci“düello” olarak adland›ranlar›n ogünkü siyasi konumlar›na bak›ld›-¤›nda tek “özür”lerinin siyasi körlükleriolmad›¤› da görülecektir.Ya sosyalizm u¤runasavaflaca¤›z, ya kapitalizminbatakl›¤›nda bo¤ulaca¤›z!16-17 Nisan Direnifli’nin tarihsahnesinde yerini ald›¤› 1992 y›l›,sosyalizm ve s›n›flar mücadelesi tarihiaç›s›ndan çok özel bir dönemdir.Halklar›n geçmiflte yaflamad›¤› vebundan sonra da muhtemelen buçapta yaflamayaca¤› nitelikte bir dönemdir.Baflta SSCB olmak üzere,sosyalist ülkelerde karfl›-devrimlerinve kapitalist restorasyonun yafland›-¤›, emperyalist propagandan›n “sosyalizmöldü” 盤l›klar›yla bir karfl›-devrim rüzgar›na dönüfltü¤ü bu dönem,birçok siyasi ak›m aç›s›ndanda bir dönüm noktas› olmufltur.Bu sürecin en karakteristik özelliklerindenbiri, dünyan›n çeflitli ülkelerinde“sol” partilerin parti ismive amblemlerinde yapt›¤› de¤iflikliklerdir.Birçok parti, parti isimlerinden“komünist” veya “sosyalist”s›fat›n›, amblemlerinden orak-çekiç’leriç›karm›fllard›r.Emperyalizmin kuflatmas› alt›ndayap›lan bu de¤ifliklikler, hiç kuflkuyok ki ideolojik bir teslimiyetitemsil ediyordu. Mesele, “s›fatlardan”,“simgelerden” taktiksel birvazgeçifl de¤il, o simgelerin tekabületti¤i ideolojiden, politikadan vazgeçiflti.Emperyalistler “dünyan›ntek hakimi” olduklar›n› kan›tlamakistercesine, Ortado¤u’ya yüzy›l›nen büyük askeri y›¤›na¤›n› yap›yor,Romanya'da karfl›-devrimci darbetezgahlan›yor, Balkanlar'da veSSCB’de halklar birbirine bo¤azlat›lmakiçin k›flk›rt›l›yordu. Emperyalizm,sosyalist sistemin y›k›lmas›yla“tek kutuplu dünya”y› ilan etmifl,ve tüm dünya halklar›na, ilerici,devrimci, yurtsever hareketlerede bu “tek kutup” önünde diz çökmeyidayatmaktayd›. Sosyalizminisminden, simgelerinden vazgeçiflbu dayatmaya boyun e¤mekti.‹nsan›n insan› sömürmedi¤i birdüzen, yani sosyalizm idealindenvazgeçilmesi, politik anlamda insan›ninsan› sömürmesine onay vermekanlam›na gelir. Ki nitekim, budayatmaya boyun e¤en siyasi ak›mlar›ngitti¤i yer, düzeniçi olmufltur.Emperyalizm askeri ve siyasalalanda bast›rd›kça, sosyalist ülkelerdekirevizyonist yönetimler, Ortado¤u’nun,Asya’n›n o güne kadarkidengeler içinde emperyalizmekarfl› tav›r alan küçük-burjuva diktatörlükleri,k›blesi SBKP olan revizyonistler,her ülkenin reformistleri,dava kaçk›nlar›, daha da geriyegidiyordu. Asl›nda geride gidecekleribir yer yoktu. ‹lk hamlelerde s›-n›ra gelmifllerdi, uçurumun s›n›r›yd›oras›; daha gerisi emperyalist batakl›¤adüflmekten baflka bir fley de-¤ildi. Devrimden, sosyalizmden,orak-çekiçlerden vazgeçenler, bunundo¤al sonucu olarak, ABD’nindünya düzeni önünde boyun e¤menin,AB’cili¤in teori ve politikas›n›yaparak bu sonu yaflad›lar.Bu süreç devrimden, sosyalizmdensözeden tüm siyasal güçler içintarihi bir karar an›yd›. O tarihi kararan›nda sars›lanlar›n, “taktik”, “manevra”,“dünya gerçekleri” ad›nayalpalayanlar›n hiçbiri bir dahakendini toparlayamam›flt›r.Çiftehavuzlar’da as›lan bayra¤›nsüreç aç›s›ndan simgesel bir önemkazanmas›n›n nedeni, iflte bu tarihikoflullardad›r.2716 Nisan 2006 / 48


Sosyalizmi savunup,sosyalizm için dö¤üflmemek,salon sosyalistli¤idir!Çiftehavuzlar’daki tav›r, sadecesosyalizmin savunulmas› aç›s›ndande¤il, sosyalist kimlik aç›s›ndan daayr›m noktas›n› çizen bir tav›rd›r.En özlü ifadesini “devrim için savaflmayanasosyalist denmez” sözündebulan sosyalistlik tan›m›, ihanetlere,y›lg›nl›klara, dönekliklerekarfl› Çiftehavuzlar’da bir kez dahakanla yaz›lm›flt›r.Ülkemiz solunun önemli bir bölümü“yeni aç›l›m”lar ad›na, Amerika’y›yeniden keflfedip emperyalistdemokrasinin nimetlerinden demvurur, kimileri “legal parti” tart›flmalar›örgütler, kimileri devrimcilikten“demokratl›¤a!” terfi (asl›ndatenzili rütbe) ederken, Marksist-Leninistler,devrim sosyalizm mevzisindeydiyine.Asl›nda ayr›flma, tüm ‘80’li y›llarboyunca hapishanelerde ve d›flar›dasürmüfl olan bir ayr›flman›n devam›ndanbaflka bir fley de¤ildi. 12Eylül’ün sars›c› etkisinin üzerinebir de sosyalist sistemdeki geliflmelereklenmiflti. Yaln›z biri olsayd›,belki sonuçlar› bu kadar çarp›c› vederin olmayabilirdi. Fakat öte yandanbirine direnmeyenin ötekine direnemeyece¤ide ortadayd›. Yalpalayanlar,geriye düflenler, saf de¤ifltirenlerve geçmifle lanet okuyanlar30 Mart Mesajlar›Bir tarih bu. Harc›nda kan olan,can olan bir tarih..."Onlar" hayk›rd›lar K›z›ldere'de"Biz buraya dönmeye de¤il, ölmeyegeldik" diyerek. Kanlar›yla yazmayabafllad›lar tarihi. Dökülen her damlakan umut oldu, gelecek oldu.Mahirler'in fliar› dolaflt› dilden dile,yürekten yüre¤e. Ve 30 Mart1994'te halklar›n kurtulufl umududo¤du yeniden Anadolu'nun üzerinde.36 y›ld›r tarih yaz›lmaya devamediliyor. 36 y›ld›r halk kurtulufl savafl›m›zsürüyor. Ve halklar›m›z özgür,vatan›m›z ba¤›ms›z oluncaya dek süreceksavafl›m›z.Umudumuzun 12. kurulufl y›ldönümünükutluyor, flehitlerimizi selaml›yoruz.Gebze HapishanesiDHKP-C Davas› Tutsaklar›birbirini izliyordu.Devrimci Hareket’in sosyalizmisavunma, devrim hedefine yürümekararl›l›¤›, esas olarak 1990’lar›nbafl›ndaki politika ve kararlar›ylailan edilmifltir. Devrimci Hareket’insilahl› savafl› yeniden örgütleme vegelifltirme karar› ald›¤› 1990'l› y›llar›nbafl›, emperyalist kuflatmayakarfl› ülkemizde bir dönüm noktas›olmufltur. Ki, Romanya’da Çavuflesku’larakarfl› düzenlenen karfl›-devrimde sosyalizmi sahiplenen,emperyalizmin Irak sald›r›s›na emperyalistlerivurarak cevap veren,silah b›rakmalar›n revaçta oldu¤ubir süreçte silahl› mücadeleyi gelifltirenbu tav›r, ayn› dönemde dünyaçap›nda da halklar ve Marksist-Leninistleriçin moral ve esin kayna¤›olarak geçti tarihe. Dünyan›n Türkiyesi’ndesosyalizm savunuluyordu!Emekçi halklar›n kurtulufl bayra¤›dalgaland›r›l›yordu!16-17 Nisan Katliam› iflte bu sürecinsonucuydu ve 16-17 Nisan’dadevrimin sloganlar›yla, sosyalizminsimgeleriyle gerçeklefltirilen direniflde devrim ve sosyalizm kararl›l›¤›-n›n bir yans›mas›yd›.Marksist-Leninistler, hayat›n heralan›ndaki mücadeleleriyle, üslerindedalgaland›rd›klar› orak-çekiçlibayraklarla, karfl›-devrimler karfl›-s›nda sosyalistleri, kapitalist restorasyonlarkarfl›s›nda sosyalizminkazan›mlar›n› savunarak, emperyalizmin“sosyalizm öldü!” propagandas›n›nkarfl›s›na “sosyalizmyafl›yor” fliar›n› ç›kard›lar. Çiftehavuzlar’dasadece bir “düello” görenlerin,Çiftehavuzlar’› sadecedevrimcilerin “kahramanl›¤›na” indirgeyenleringörmedi¤i veya görmezdengeldi¤i iflte budur.Emperyalizmin halklar›n üzerineya¤d›rd›¤› bombalarla, propagandabombard›man› birleflmiflti.Kapitalizmin “ilelebet” sürecek birsistem olarak, “alternatifsiz” bir sistemolarak ileri sürüldü¤ü o günlerde,gerçek Marksist-Leninist’lerintarih sahnesindeki yeri, Sabolar’›n,Sinanlar’›n, Faz›llar’›n yeridir.Dünya halklar› kapitalizme mahkumedilemezdi. Halklar› kapitalizmeve emperyalist hegomanyayamahkum eden hiç bir siyasi hareket,sosyalist, Marksist-Leninist, devrimcis›fat›n› hak edemezdi. Reformizmve devrimcilik, o süreçte ifltebu temelde ayr›flt› ve ayr›flma halabu temelde sürüyor.Alternatif olmak, sosyalizmi savunmaklamümkündür. Sosyalizmisavunmak, devrim için savaflmaklamümkündür. Sosyalizm savunulmadanbir alternatif olunamayaca¤› gibi,devrim için savaflmadan da sosyalistolunmaz. Bu gerçek giderekkendini daha fazla hissettirmeyebafll›yor. Reformistler, AB’ci, kapitalizminiyilefltirilmesi çizgilerininteflhir olmas› karfl›s›nda “kapitalizminsanilefltirilemez, bütünüyle de-¤ifltirilmesi gerekir” demeye bafllam›fllard›rancak, teorinin alt› yinebofltur, “de¤ifltirme”nin nas›l gerçeklefltirilebilece¤ineiliflkin bir iddiave öngörü yoktur.‹ddia Çiftehavuzlar’dad›r. ‹ddia,al›n bantlar›n› kuflan›rken “Direniflimizteslimiyete karfl› bir baflkald›-r› oldu¤u gibi, emperyalizme karfl›da herfleye ra¤men sosyalizm inanc›n›nhayk›r›lmas›d›r” diyenlerdedir.Her koflulda emperyalizm veoligarfliyle uzlaflmay› reddedip, halk›nsavafl›n› gelifltirmeyi savunmaktad›r.Çiftehavuzlar, ne bir “düello”,ne sadece bir “direnifl”tir; o sosyalizmyolunda yürüyüflümüzdür.2816 Nisan 2006 / 48


Bölüm4Bu bir tarih anlat›m›d›rDevrimci Gençlik Dergisi’nin1. say›s›nda “Partisorunu temel meselemizdir”diyen Ankara hizbi, ipe unseriyordu. Partileflme yönünde birad›m, dahas› bu do¤rultuda bir niyet,haz›rl›k yoktu ortada. Dahas›,partiden de nas›l bir partiyi anlad›klar›konusunda kuflku bulutlar› yo-¤unlafl›yordu.Partileflme süreci iradi ve kolektifbir süreçti; o halde süreç dahairadilefltirilmeliydi. Bu ihtiyaç, Nisan1977'de Devrimci Yol Bildirgesi’ninyay›nlanmas›n› beraberindegetirdi. Ancak bildirge sorunlar› daa盤a ç›kard›. Ankara ve ‹stanbul'dakiörgütlülüklerin “ortakonay›” ile ç›kar›lmas› kararlaflt›r›-lan bildirge, konulardaki kuflkularve tart›flmalar giderilmeden Ankarahizbi taraf›ndan yay›nland›.Bildirge’de sorunlu ifadeler vard›.Özellikle “geçmiflin de¤erlendirilmesi”,“ulusal sorun”, “öncü savafl›”gibi baz› konularda ‹stanbul’dakiCepheciler’in itirazlar›karfl›s›nda ise, Ankara hizbi, “düzeltilecek”,“matbaa hatas›” ya da“bu ba¤lamda anlafl›lmal›d›r” fleklindegeçifltirmeyi ye¤liyordu.Bildirge’nin ard›ndan 1 May›s1977'de Devrimci Yol Dergisi'ninilk say›s› ç›kt›. Bu dergide de “savaflç›partinin yarat›lmas› sorunutemel sorun” olarak nitelendiriliyordu.‹stanbul’daki Cepheciler,Ankara ile aralar›ndaki farkl›l›klar›nsüreç içinde giderilebilece¤i düflüncesinikorumak istiyorlard›. AncakAnkara'dakiler ‹stanbul'dakileri“sol kafal›” olarak de¤erlendirip,kendi sa¤ anlay›fl›n› ‹stanbul'a daempoze etmeye çal›flmaktan geridurmuyordu.‹deolojik birli¤in sa¤lanmas›nahizmet edecek olan Devrimci YolDergisi’nde de bu görevden kaç›n›-l›yordu. Ankara Grubu, görüflmelerdeTHKP-C’yi savundu¤unu tekrarlamaklabirlikte THKP-C’nin temeltezlerinden ne anlad›klar›n› açmayabir türlü yanaflm›yordu.‹stanbul’daki Cepheciler’in bellibir döneme kadarki siyaseti “birlikelefltiri-birlik”olarak flekillenmiflti.Ama art›k, pratik farkl›l›klar›n artt›-¤›, teorik farkl›l›klar› giderecek birtart›flma, elefltiri, ideolojik mücadelesürecinin iflletilmedi¤i, tam tersinesa¤ bir görüflün sinsice empozeedilmeye çal›fl›ld›¤› noktada, Cepheciler’insiyaseti de farkl› flekillenmekzorundayd›.Devrimci Yol’un o zamanki önderleri,y›llar sonra, asl›nda o günlerde,sistematik bir flekilde THKP-C düflüncelerini savunma gibi biranlay›fllar› olmad›¤›n› itiraf ettiler.O zaman aç›kça yalan söylemifllerdimilitanlara. Yalan›n nedeni o büyükCephe potansiyelini kendi denetimlerindetutma iste¤iydi.Ve ne ac›d›r ki, bu sinsi tasfiyecili¤i,daha sonra da cunta mahkemelerindekendilerini kurtarmakiçin kullanacaklar, “DevrimciYol'da hiçbir zaman 'partinin yarat›lmas›ndansonra militanlar taraf›ndanverilecek öncü savafl›yla sunidenge k›r›lacak' türünden fleyler yaz›l›psavunulmad›” diyeceklerdi.Evet, THKP-C’nin temel tezlerindensözetmekten ›srarl› ve bilinçlibir kaç›fl oldu¤u aç›kt› art›k. “SizTHKP-C’yi inkar ediyorsunuz,THKP-C düflüncesini tasfiye etmekistiyorsunuz” elefltirileri karfl›s›ndaise, militanlar önünde keskinTHKP-C savunuculu¤u yap›p riyakarl›¤›sürdürüyorlard›.Cepheciler, Mahir’in yolundayürüyeceklerdi. VeMahir gibi, gerekti¤i anda,“ayr›l›k art›k parolam›zd›r”demekten kaç›nmayacaklard›.“Bizim için ayr›l›k ne zaman parolaolur? Kargaflal›k gerek teorik,2916 Nisan 2006 / 48gerek pratik ilerleyifle engel olmayabafllad›¤› zaman” diyordu devrimönderleri.Devrimci Yol tasfiyecili¤i aç›kki bu noktadayd›. Tasfiyeci hizbina盤a vurulmam›fl sa¤c› görüflleri,Cepheciler’i bir belirsizli¤e yuvarl›-yor, bu durum hareketin hem teorik,hem pratik ilerleyifline engel oluyordu.“Birlikte” olunan bu süreçte,genç Cepheci kadrolar aç›s›ndanbirçok fley daha aleni bir hal alm›flt›.Anti-faflist mücadelede Cephemilitanlar›n›n asla ortak olmayaca¤›bir pasifizm savunuluyordu. Örgütlenmedekendili¤indencilik hakimdi.Kadrolaflma sa¤ bir bak›fl aç›s›-n›n ürünüydü. Geçmiflin de¤erlendirilmesindetam bir inkar olmasa dadevrimci bir sahiplenme de yoktu.Ki bunlar ayr›l›¤›n da teorik bafll›klar›n›oluflturacakt› zaten.Ayr›l›kta tereddüt, THKP-C ideolojisininsürdürülmesi ve Parti’ninyeniden yarat›lmas› görevinde tereddütdemekti. Ayr›l›¤›n bir görevhaline dönüfltü¤ü bu noktada görevdenkaç›lamazd›. Bu görevi üstlenecekCepheci kadrolar, dört-befl y›ll›kbir mücadele ve örgütlenme tecrübesinede sahiptiler art›k.Nihayet önder kadrolar, 1978 y›-l› ortalar›nda elefltirilerini aç›klay›pDevrimci Yol Hareketi’nden ayr›ld›klar›n›,görevlerini ask›ya ald›klar›n›aç›klad›lar. Devrimci Yol Hareketiiçindeki görevler ask›ya al›n›rken,daha a¤›r bir görevin alt›na giriliyor,Türkiye devriminin görevleriomuzlan›l›yordu.Ankara hizbiyle yap›lan tart›flmalardanbir sonuç alamayan önderkadrolar, görevlerini ask›ya almakararlar›n› bildirerek ‹stanbul'a döndüktensonra, (ki tarihler 1978 fiubat’›n›göstermektedir), 1974’tenberi mücadele içinde öne ç›km›fl, ‹stanbul’dakianti-faflist mücadeleyeönderlik yapan gençlikten, gecekondumahallelerinden, iflçi, memurkesiminden 40’a yak›n kadroyla birtoplant› düzenlediler. ‹TÜ-DER lokalindeyap›lan bu toplant›da geliflmeleranlat›l›p tart›fl›ld›ktan sonra,


“bir müddet daha beklenmesi” karar›al›nd›.Ancak bu bekleme karar›na karfl›n,ayr›l›k kendini bir baflka biçimde‹stanbul'daki 1 May›s 1978 Mitingi’ndeortaya koydu. “Mahir Çayan’›nresminin mi, yoksa DevrimciYol pankart›n›n m› önde tafl›naca-¤›” fleklinde kendini a盤a vurantart›flmada Ankara DY hizbinin ‹stanbul'dakikadrolara inisiyatifinizorla kabul ettirme çabalar› ters tepti;ayr›l›k tabana yans›m›fl oldu.Bunu alenileflen tasfiyecilik hareketleriizledi. Devrimci GençlikDernekleri Federasyonu (DGDF)' ninkapat›lmas› sonucu yeni federasyonkurma çal›flmalar›nda, nas›l bir örgütlenmeyegidilece¤i amac›ylatoplant›lar yap›lmas›na karfl›n, Cepheciler,Tüm Devrimci Gençlik DernekleriFederasyonu (TDGDF)’ nunkuruldu¤unu gazetelerden ö¤rendiler.Ankara hizbi, örgütlenmeyekendi sa¤c› kafas›na uygun kadrolar›yerlefltirme operasyonu sürdürüyorduve bu manevralar, di¤er örgütlenmelerede yans›yarak devamediyordu.Seyirci kal›namayacak birgeliflme sözkonusudur.Tasfiye operasyonununideolojik, örgütsel tüm boyutlar›yla‹stanbul’daki alanlara ve Anadolu’dakitüm bölgelere aç›lmas› kararlaflt›r›l›r.Anadolu’daki onlarcaDEV-GENÇ birimi, THKP-C çizgisinekarfl› sürdürülen bu sinsi tasfiyecili¤iöfkeyle karfl›lar. THKP-Cgelene¤inden uzaklaflm›fl bir DEV-GENÇ’in kabul edilemeyece¤iniaç›klar onlarca il ve ilçenin temsilcisi.Bunun üzerine 8 Temmuz1978’de ‹stanbul'da DEV-GENÇKURULTAYI topland›. Yaklafl›k1500 delegenin kat›ld›¤› kurultaydaDevrimci Gençlik FederasyonuDEV-GENÇ'in yeniden kurulmas›kararlaflt›r›ld›. Art›k ayr›l›k, örgütselalanda da ifadesini bulmufltur.Bu noktaya gelinceye kadar,Cephe kadrolar›, bu potansiyelinbölünmemesi için gösterilmesi gerekensab›r ve esnekli¤in azamisinigöstermifl; pratik görevler ihmaledilmemifl, örgütsel disipline riayetedilmifl, hep ilkeli ve aç›k olunmufltur.Ve son noktada, elefltiriler vegörüfller aç›kça ilan edilmifltir. Buanlam›yla da devrimci bir ayr›l›kgerçeklefltirilmifltir.3016 Nisan 2006 / 481978 A¤ustos’unda bas›l›pyay›nlanan “Devrimci YolHareketi’nde Tasfiyecilikve DEVR‹MC‹ Ç‹ZG‹” adl› broflürle,ayr›l›¤›n ideolojik, politik nedenleritüm halka aç›kland›.Bu broflürde özetle flu bafll›klaryeralm›flt›.- THKP-C de¤erlendirmesi- Bildirge Platformu ve PartileflmeSüreci- Devrim anlay›fl›- Milli mesele- Çal›flma tarz›- Kadrolaflma sorunu- Anti-faflist mücadelede kendili-¤indencilik- Örgüt anlay›fl›Bafll›klar›n da ortaya koydu¤ugibi, ayr›l›k kapsaml›yd›. Daha do¤rusu,hemfikir olunan pek bir fley olmad›¤›görülüyordu. Çünkü tasfiyecihizip, temelde THKP-C stratejisindenkopmufltu, bu “kopufl”un örgütanlay›fl›, kadro, kitle çal›flmas›,illegalite anlay›fl›, k›sacas› her alandayans›mas› do¤ald›.Tasfiyeci hizbin ilk ifli ayr›l›¤›ngerçek boyutlar›n› gizlemeye çal›flmakoldu. ‹lkin ayr›lanlar "üç-beflkariyerist" dediler. Ard›ndan Cepheciler’insiyasi arenaya ç›kt›klar›isim olan Devrimci Sol ad›n› kullanmay›p"Ask›c›lar" diyerek küçümsemeyeçal›flt›lar. Çeflitli bölgelerdeDEV-GENÇ ad›n› “kulland›rtmama”,duvarlardaki DEVR‹MC‹SOL imzalar›n› silerek üstüne DYimzas› atmak gibi ucuz, tarihi gidiflidurdurmaya elbette yetmeyecekacizlikte yöntemlere de baflvuruldu.Bu yöntemlerle ayn› zamanda, ayr›-l›k konular›n›n tart›fl›lmas›na konulanambargo sonucunda ideolojik,siyasi ayr›l›k noktalar›ndan habersizDY kadro ve sempatizanlar›n› kemiklefltirmekamaçlan›yordu.Ne var ki, ne ayr›l›¤› maddi olarakgizlemeye,“küçükgöstermeye”imkanlar›vard›,ne deideolojikolarak elefltirilericevaplayacakdurumdayd›lar.Bununyerineprovokasyonlardan,silahl› sald›r›lardan medetumdular. Devrimci Yol’un siyasetyasakç›l›¤›n›n, sol içi fliddetinbafl sorumlular›ndan biri oluflununtarihi iflte bu ayr›l›¤a kadar uzan›r.DEVR‹MC‹ SOL taraf›ndan yay›nlanmayabafllanan DEV-GENÇ Dergisi’nin1. say›s›nda Ankara hizbineseslenilerek “Tasfiyeciler DevrimciHareketimizin Geliflimini EngellemedeProvokasyona Umut Ba¤lamamal›d›r”bafll›kl› bir yaz› yay›nlan›r.Nitekim DY’nin sol içi fliddete,provokasyona ba¤lad›¤› umutlarbofla ç›km›fl ve Devrimci Sol s›n›flarmücadelesindeki yerini alm›flt›r.Onbinlerce Cephe militan›n›ndevrimci mücadelesi, elbette er geçCephe çizgisinde yata¤›na kavuflacakt›.Tasfiyecilik, ne sinsi inkarc›-l›¤›yla ne de sald›r›lar›yla tarihin budevrimci gelifliminin önüne geçemezdi.Devrimci Sol, tüm bu sald›-r›lar ve Devrimci Yol’la birlikte hareketeden kimi oportünistlerin kuflatmas›alt›nda, Türkiye solunda birbenzeri daha görülmeyen bir ayr›l›kgerçeklefltirdi. Tasfiyeci hizbin engellerininafl›ld›¤› her yerde kitleseltart›flmalar örgütlendi. Ve tüm bunlar›nötesinde Devrimci Sol, çok k›-sa sürede mücadelesiyle kendisinidosta, düflmana kabul ettirmifltir.Hiç kuflku yok ki, bugünden bak›ld›¤›ndabütün bu tart›flmalar çokanlaml› görülmeyebilir. Veya bugünÖDP gibi bir parti kurup reformizmkulvar›nda kulaç atanlar›n öncü savafl›,savaflç› parti gibi konulardasöyleyebilecek neleri oldu¤unukavramak zor olabilir. Fakat geldiklerinokta da esas olarak o günkü


tasfiyeciliklerinin devam›ndan baflkabir fley de¤ildir. Sa¤c› görüfl, ogünkü koflullarda henüz aleni de¤ildir,ama uç vermifltir, hayat›n çeflitlialanlar›nda rufleym halinde göstergelerivard›r. Devrimci önderli¤inrolü buradad›r ki, bu göstergelerdenhareketle tasfiyecili¤i tespit etmiflve büyük bir Cephe potansiyelini,tasfiyecili¤in etki alan›ndan çekipç›karabilmifltir.Bu ayr›flma ve tart›flma süreci,Devrimci Yol’untasfiyecili¤inin daha netortaya ç›kt›¤› bir süreç oldu. Cepheciler’inayr›lmas› bir anlamda DYönderlerini “rahatlatm›fl”t›. fiimdiinkarc›l›klar›n› daha aç›k ifade edebileceklerdi.Tüm di¤er teori ve politikalar›bir yana, DY’nin bu süreçte ortayakoydu¤u “geçmifl de¤erlendirmesi”,tek bafl›na inkarc›l›¤›n belgesiydi.Ki yaz› dizimizin muhtevas› aç›-s›ndan bizim için burada önemliolan özellikle Parti konusunda söyledikleridir.Evet, THKP-C hakk›ndaflöyle diyordu tasfiyeci ve inkarc›Ankara hizbinin teorisyenleri:“THKP-C... büyük ölçüde kendili¤indennitelikli bir sürecin sonunda1970 sonlar›nda partileflmifltir.”“1971 yenilgisi, THKP-C hareketiningerek örgütsel yap›lan›fl›ndave gerekse örgütün ideolojik temellerive bütünlü¤ü aç›s›ndan önemlizaaf ve eksiklikler ihtiva etti¤ini ortayakoymufltur. THKP-C’nin ideolojikçizgisi, devrim ve mücadeleanlay›fl›, örgütün de¤iflik çal›flmaalanlar›ndaki tüm birimlere ve yönetimkademelerine hakim k›l›namam›flt›r.”Yaz› dizimizin önceki bölümlerindeaktard›¤›m›z k›sa tan›mlardanhat›rlanacakt›r; Neydi Parti? “‹radive kolektif bir sürecin sonunda kurulmuflbir örgütsel yap›” idi. OysaDY teorisyenlerine göre, THKP-Cbu niteli¤i tafl›m›yordu, kendili¤indenkurulmufltu.Neydi Parti? “‹deolojik ve örgütselbirlik” demekti. Oysa yine DYteorisyenlerine göre, THKP-C’deikisi de yoktu. Ki “ba¤lant› kay›fllar›kopuktu, silahl› mücadele ile bar›flç›lmücadele aras›ndaki uyumyoktu... asl›nda savaflma karar› yoktusavaflmak zorunda kald›” vs. diyedaha baflka fleyler de söyleyeceklerdi.‹flin özü fluydu; asl›nda tasfiyecive inkarc› teorisyenler, “THKP-Cbir Parti de¤ildi” demeye getiriyorlard›.Buradan hareketle ise, kabulettirmek istedikleri, alabildi¤ineyatay bir örgütlenme anlay›fl›yd›.Öyle bir THKP-C tarif ediyorlard›ki, her fleyi eksik ve yanl›flt›;dolay›s›yla o eksik ve yanl›fllaradüflmemek için THKP-C ne yapm›flsa,onun tersini yapmak gerekiyordu.Tasfiyeci hizbin teorik sistemati¤iiflte böyle gelifltirildi. Bu sistematik,partileflmeyi reddetti, öncüsavafl›n› reddetti, halk savafl›n› reddetti...Sistematik kendi içinde öylekurgulanm›flt› ki, her gün içindendaha sa¤c› teoriler üretiyordu...THKP-C stratejisinden kopufl,THKP-C’nin geleneklerinden, militanl›¤›ndan,uzlaflmazl›¤›ndan, devrimiddias›ndan da ad›m ad›m uzaklaflmay›beraberinde getirecekti elbette.Bu gidiflat›n nereye varaca¤›-n›n cevab› ise, bu teorilerin sahiplerininörgütledikleri partide ve birgazetedeki “köfle”lerinde yazd›klar›ndad›r.Ki bugünkü durumlar›naburada girmek gereksizdir. Çünküonlar, tasfiyecili¤in teorisini yap›pinkarc›l›¤› örgütlemeye bafllad›klar›andan itibaren asl›nda THKP-C tarihinind›fl›na düflmüfllerdir.Parti’nin öyküsü, ayr›l›¤› parolayapmakta tereddüt etmeyen, tasfiyecili¤inve inkarc›l›¤›n önüne Parti-Cephe’ninteorisini savunarak setçeken kadrolar›n öncülü¤ünde yaz›lmayadevam edilecekti.Kaç›n›lmaz ayr›l›k gerçekleflmiflti.fiimdi görev,THKP-C'nin sa¤ vesol yorumlar›na ve her türden oportünizmekarfl› kal›n çizgiler çekerek,devrimci mücadeleyi ve partiyi örgütlemekti.DEVR‹MC‹ SOL'unideolojik, örgütsel, siyasi oluflumunayön veren önder kadrolar birarayagelerek, iradi ve kolektif bir sürecinilk ad›mlar›n› att›lar. Türkiye çap›ndaaz›msanmayacak say›da kadrove sempatizan, THKP-C’ye,DEV-GENÇ gelene¤ine, Mahir’inönderli¤ine ba¤l›l›klar›yla, 1974’tenberi mücadelenin önünde olan buönder kadrolar›n etraf›nda topland›-lar.20 Aral›k 1978’de süreç dahairadi bir nitelik kazand›. Bu tarihteher alandaki kadrolar›n kat›l›m›ylabir toplant› yap›ld›. “DevrimciSol'un Kurulufl Konferans›” olarakda adland›r›labilecek olan butoplant›n›n sonuçlar›, Parti tarihinde“20 Aral›k Kararlar›” olarak an›ld›.Bu kararlar, “Partileflme süreci”olarak adland›r›lacak olan ogünden sonraki süreci flekillendirenkararlard›r. Sözkonusu toplant›daDevrimci Sol önderinin tuttu¤u notlar,hareketin durumunu ve hedeflerinide ortaya koymaktayd›:“THKP/C'nin bir dizi gruba bölündü¤übir ortamda bir siyasi hareketinörgütlenmesi sorunuyla baflbaflay›z.... Bunu yapabilmek için deyine bu sürece has yukar›dan afla¤›asgari de olsa merkezi bir örgütlenmeve ideolojik birli¤in gündemegelmesi gerekir.”“Bu örgütlülük bizce do¤rulu¤ukabul edilmifl PASS'yi hayata geçirebilecekbir örgütlülük olmal›d›r.”“Bu örgütlülü¤ün hayata geçmesiise öncelikle parti sorunudur.Parti elemanlar›n›n ve organizasyonlar›n›noluflturulmas› için elimizdekimevcut elemanlar›n niceli¤ive niteli¤i yeterli de¤ildir.”“Asl›nda ideal olan, dardan genifledo¤ru geliflen ve organlar›n›yarat›p kaplumba¤a ad›mlar›ylaprati¤e geçirmektir. Ama bizim geliflimimizbunun tam tersidir... Y›llar›ngetirdi¤i kendili¤indencilik veal›flkanl›klar, kadrolar›n deflifre olmas›,gençlik hareketi içinde bo¤ulma,perspektifsizlik ve DY hareketindenayr›l›fl›m›z... önümüzdekitablo budur...”Devrimci bir Parti, iflte bu tablodanyarat›lacakt›r.-devam edecek-3116 Nisan 2006 / 48


Taflk›nUSTASabahat KARATAfi, DevrimciSol Merkez KomiteÜyesi, flehir SDB'leri vebir k›s›m örgütlenmedenSabahat sorumluydu.KARATAfi 1970’lerde ‹YÖKD’de,EdaYÜKSELfabrikalarda, DEV-GENÇ içinde faaliyetyürüttü. ‘76'da DevrimciKad›nlar Derne¤i kurucular›aras›nda yerald›.12 Eylül sonras›n›ngüç koflullar›nda hareketiomuzlad›. 22 y›ll›kdevrimci yaflam›nda ilkeli,kurall›, disiplinliyaflam›yla örnek oldu.Taflk›n USTA, DevrimciSol Üyesi’ydi. Tüm yaflam›n›çal›flmakla, üretmeklegeçiren ve her fleyini hareketesunan bir devrimciydi.Eda YÜKSEL, Devrimci SolÜyesi’ydi. Lisede, üniversitede birDEV-GENÇ'li olarak yerald› kavgada. Üniversiteyibitirdikten sonra çal›flmalar›na ElektrikMühendisleri Odas›’nda devam etti. fiehit düfltü-¤ünde üssün kurumlaflmas›nda görevliydi.Sinan KUKUL, Devrimci Sol Merkez KomitesiÜyesi, Anadolu ve baz› alan örgütlenmeleri sorumlusuydu.1974’de kat›ld› mücadeleye. ‹YÖDyönetiminde yerald›. ‹stanbul DEV-GENÇ Genel Sekreterlik göreviniüstlendi.DY tasfiyecili¤ine karfl› THKP-C çizgisinde yeni bir yap›n›nfiadanÖNGELSinanKUKULArifÖNGELörgütlenmesinde büyükemek harcad›.12 Eylül sonras›nda MerkezKomite Üyeli¤i’neatand›. Aral›k ‘80'de tutsakdüfltü. ‘90'da gerçeklefltirilenözgürlük eylemiyletekrar s›cak mücadeleyekat›ld›.Arif ÖNGEL, DevrimciSol Üyesi’ydi. Liseö¤retmeniydi. Son görevindenönce DevrimciMemur Hareketi’nin yöneticilerindendi.fiadan ÖNGEL, DevrimciSol Üyesi’ydi. Devrimcilikleev kad›n› olaraktan›flt›. Efliyle birlikte mücadeledeyeralmakta tereddütetmedi.Bayraklar› ülkeninher taraf›ndadalgalan›yor...Sabo ve Eda’yd› penceredenseslenen. Birer k›rm›z› karanfilolup ülkenin dört bir yan›nda açacaklar›öngörüsünün sahibi Sabo, oanda, orada kurflun ya¤murlar› alt›ndadalgaland›rd›klar› bayra¤›nülkenin her taraf›nda dalgalanaca¤›inanc›n›n sahibi Eda’yd›.Sabo’nun ve Eda’n›n penceresindenseslendikleri o ev, 1992’nin16 Nisan’›nda ölüm mangalar› taraf›ndanbas›lan dört evden biriydi.‹stanbul’un dört yerinde, Çiftehavuzlar'da,Erenköy'de, Üstbostanc›'da,Sahray› Cedit'te 11 DevrimciSolcu kuflat›lm›flt›.Çiftehavuzlar'da Sabahat Karatafl,Taflk›n Usta ve Eda Yüksel,Erenköy'de Sinan Kukul, Arif Öngelve fiadan Öngel, Üstbostanc›'da,A. Faz›l Özdemir, Sat› Tafl veHüseyin K›l›ç, Sahray› Cedit'te ise Ayfle Nil Ergen ve AyfleGülen vard›.Üç üsteki üç önder kadro, 1970’lerin bafllar›nda K›z›ldere’nindirenifl ve savafl ça¤r›s›na ilk cevap verenlerdendiler.K›z›ldere Manifestosu yolunda ilk ileri at›lanlard›. Ve o gündenbu yana kavgan›n içinde, önündeydiler. Yaflam boyu devrimcili¤in,devrimcili¤i bir hayat tarz› olarak görmenin simgeleriydiler.1974’ten 1992’ye nice sarp yerlerden geçmifllerdi;geçmifller ama hiçbirinde geriye dönmemifl, yalpalamam›fl,yürümeye devam etmifllerdi. Cuntalar, tutsakl›klar, iflkenceler,ihanetler, neler görmemifllerdi ki devrimci geçmifllerinde.Onlar “eski” olman›n döneklik, y›lg›nl›k anlam›na gelmedi¤inincanl› timsalleriydiler. Her yeni göreve, her yeni eyleme,genç bir devrimcinin coflkusu ve heyecan›yla sar›lanlard›onlar.Yanlar›ndaki yoldafllar› da bu uzun kofluda birer Sinan, Sabo,Faz›l olmaya namzettiler. 12 Eylül Cuntas›’n›n serpti¤i ölütopra¤›n› ilk silkeleyenlerdendiler. Karanl›¤› yaran flimfleklerinayd›nlatt›¤› yolda at›lm›fllard› kavgaya. Halk›n yeniden aya¤akalk›fl›n›n öncü neferleri olmufllard›. Ve iflte flimdi, o flimfleklerinyarat›c›lar›yla yanyana omuz omuza direniflteydiler.‹flte bu yüzden, ölüm mangalar›n›n “teslim olun” ça¤r›lar›tek bir cevap dahi bulmad› 16-17 Nisan’da. Katiller, her yer-3216 Nisan 2006 / 48"DevrimciSol bayra¤›m›z ülkeninher taraf›ndadalgalanacak."brand


"Bizlerirer k›rm›z› kanfilolarak ülkeninört bir yan›ndaaçaca¤›z."Birer k›rm›z›karanfil olup açt›larülkemizin dört biryan›ndade direniflle karfl›laflt›lar. DevrimciSolcular, ellerinde silahlar›, dillerindesloganlar›yla kucaklad›larölümü. Ölüm mangalar› karfl›s›ndaK›z›ldere gelene¤ini sürdürdüler.Silah sesleri sustu¤unda, yoldafllar›tarihe flu sözleri kay›t düfltüler:“Yine yenildiniz. Herkes gördüki, yoldafllar›m›z›n kan›n› döktü¤ünüzher evde bizim bayra¤›m›z, bizimmücadele fliarlar›m›z dalgaland›.Yoldafllar›m›z›n cesur ve yi-¤it direniflleri karfl›s›nda pani¤ekap›lan, korku içinde sa¤a sola kaçansizdiniz. Yüzlerce-binlerce idiniz.Binlerce katil, her türlü silah›-n›zla, bombalar›n›zla, panzerlerinizle oradayd›n›z ama titriyordunuz,korkuyordunuz. Biz ise gitti¤iniz her yerde en fazlaüç kifliydik. Her türlü silah›n›za, panzerlerinize, bombalar›n›zakarfl› yumruklar›n› s›k›p söylenecek her fleyi söyleyenve ço¤u kad›n olan üç'er kifli...”16-17 Nisan’da devrim ve sosyalizm bayra¤›n›n inanç, kararl›l›kve cesaretle dalgaland›r›lmas›yla yarat›lan destan, ogünden bu yana direniflin, devrimcili¤in, karfl›-devrim rüzgarlar›n›nortas›nda sosyalizmi savunman›n ad› oldu.Destan›n yarat›c›lar›n›n tek bir sözü, tek bir slogan› dahibofluna de¤ildi. Kurflun, bomba ya¤muru alt›nda, ölümünesöylenen her kelime, anlam›n› tarihimizden, ideolojimizden,geleneklerimizden al›yordu. Ölüm oruçlar›na yatan onlarcakad›n direniflçi kendilerini “Sabo’nun k›zlar›” olarak adland›-r›rken Sabo’nun o tarihi öngörüsünün birer kan›t›yd›lar; yüzlercekaranfil ekildi o günden beri topra¤a ve toprakta binlercekaranfil açt›. Her 30 Mart’ta ülkemizin da¤lar›ndan gecekondular›na,meydanlardan okullara, fabrikalara her yerdedalgalanan bayraklar, Eda’n›n öngörüsünün gerçekli¤e dönüflmesinimüjdeliyor tekrar tekrar.Maltepe’den K›z›ldere’den bugüne uzanan direnifl gelene¤imizindoruklar›ndand›r 17 Nisan Direnifli. O direnifl ki veo devrimciler ki, bundan böyle de rehberimizdir.3316 Nisan 2006 / 48Ahmet Faz›l Ercüment ÖZ-DEM‹R, Devrimci Sol fiehirSilahl› Devrimci BirliklerGenel Komutan›’yd›.1974'te kat›ld› mücadeleye.‹YÖD Yönetim KuruluÜyeli¤i, iflçi ve mahalleörgütlenmesinde sorumluluklar,bir dönemEge Bölgesi Sorumlulu-¤u yapt›. 12 Eylül'densonra Merkez Komite’yeatand›. 10 y›ll›k tutsakl›-¤›n›n ard›ndan ‘91'de özgürlükeylemiyle yenigörevler üstlenmek üzeremücadeleye at›ld›.Sat› TAfi (KILIÇ), DevrimciSol Üyesi’ydi. Birhemflire olarak yerald› öncemücadelede. Memurlar›n mücadelesindeyol aç›c›lardan birioldu. Sonra her görevi tereddütsüzüstlendi.HüseyinKILIÇHüseyin KILIÇ, Devrimci Sol Üyesi’ydi.Gültepe, Okmeydan›, Kas›mpafla gibi gecekondusemtlerinde devrimci çal›flmalar yürüttü. Efli Sat›ve önder yoldafl› Faz›l’la flehit düfltü.Ayfle Nil ERGEN, Devrimci SolÜyesi’ydi. Mühendis-mimar odalar›ndaçeflitli çal›flmalarda bulundu.Ayn› zamanda bir sanatç›yd›.Kültür-sanat alan›ndaürettikleriyle, kat›l›m›ylahalktan ve mücadeledenyana bir sanat›n güçlenmesiiçin çal›flt›.Ayfle GÜLEN, DevrimciSol taraftar›yd›. Devrimcimücadelenin kültür/sanatalan›nda çal›flmalar›n›yürüttü. O düflünen,yaratan, kitlelerebilinç tafl›yan bir sanatç›yd›.Yeryüzüne tohumgibi saçm›fl›mölülerimiKimi ‹stanbul’dayatarEn sevdi¤im memleketyeryüzüdürS›ram gelince yeryüzüyleörtün üzerimiA. Faz›lÖZDEM‹RSat›TAfiAyfleGÜLENAyfle NilERGEN


‹stanbul’un Sultanbeyli‹lçesi’nde y›llard›rcemevi yap›lmas›na izinverilmiyordu. AKP’li belediye,ilçe kaymakaml›¤›ve valilik, cemevinin yap›laca¤›arazinin imaraaç›k olmad›¤› bahanesines›¤›narak, Alevi halk›nibadet yerleriniyapmas›n› engellemeyeçal›flt›lar.450 bin nüfusluilçede 144 camivarken, 20 binAlevi için sadece 30 metrekarelikcemevi var ve Aleviler PSAKD fiubesiöncülü¤ünde 1800 metrekarelikcemevi yapmak istiyorlar. Üçy›ld›r bu konuda mücadele sürüyor.Kazan›lm›fl tam 54 mahkeme olmas›na,onlarca eylem düzenlenmesinekarfl›n, belediye ve kaymakaml›ktutumundan vazgeçmedi.Sultanbeyli Cemevi Temeli At›ld›Alevi halk boyun e¤mediOysa, “imar” gerekçesi bilinçlibir flekilde engel olarak ç›kar›lm›flt›.Belediye cemevi yap›lacak araziyi,imar de¤iflikli¤i yaparak yeflil alanadahil etti. Ayn› yerde çok say›daevin, caminin, okul ve kamu binas›-n›n bulunuyor olmas› ise, Alevi halka“sizin ibadet yerinizi bilerek yasakl›yoruz”demenin bir ifadesiydi.AKP gericili¤inin Alevi halk›ninanc›n› yok sayma, cemevleriniibadet yeri olarak kabul etmeme politikas›yd›uygulanan. Bir baflka deyiflleony›llara dayanan ve çeflitlidönemlerde katliamlara dönüflenAlevi halka karfl› yaklafl›m›n birürünüydü.Ve bu zihniyet, kendini ironikbir flekilde, Alevilerinyaflad›¤› BaflaranMahallesi’nin ad›n›,‘Yavuz Sultan Selim’yaparak a盤avurdu.Yavuz Sultan Selimad›, Alevi halkiçin 40 bin Alevinink›y›mdan geçirilmesiile özdefltir. Yavuz,fiah ‹smail’e karfl› savaflöncesi Sadegül ÇavuflAnadolu'da40 bin Aleviyi k›l›çtan geçirdi,Sünni inanc›n› dayatarak Alevili¤iyok sayd› ve sürekli bask› alt›ndatuttu.Alevi mahallesine, cemevi konusundatart›flmalar›n sürdü¤ü günlerdebu ad›n verilmesi, Pir SultanAbdal Sultanbeyli fiubesi Baflkan›Sadegül Çavufl’un deyifliyle, aç›kbir "mesajd›".Ancak, Alevi halk› bu mesaj›reddederek, üç y›ll›k mücadelesininsonucunda temel atmaya karar verdi.Alevi halk boyun e¤emezdi.Keyfilik ve yasakç›l›k karfl›s›ndasusamaz, geri çekilemezdi. Devrimcilerlebirlikte hareket eden PSAKDve bölgede yaflayan binlerce Alevi,kararl›l›¤›n› aç›l›fl törenine yans›tt›.Alevi Halk ÜzerindekiBask›lar Devlet Politikas›d›rCemevinin temel atma töreni birflenlik fleklinde 8-9 Nisan günlerindegerçeklefltirildi. Binlerce kiflininkat›ld›¤› törende, Alevi BektafliDernekleri Federasyonu Baflkan›Ali Kenano¤lu, PSAKD Genel Baflkan›Kaz›m Genç, Temel Haklar FederasyonuBaflkan› Asuman Özcan,AABK Yöneticisi Servet Demir debirer konuflma yapt›lar.Kerbela’dan Gazi’ye yaflamlar›-n› yitiren Aleviler için sayg› durufluile bafllayan törende, semahlar dönüldü,türküler söylendi. Kaz›mGenç, cemevinin hem ibadet hemde direnifl yeri olaca¤›n› söyledi. AliKenano¤lu “yasalar›n eflit uygulanmas›n›”isterken, Servet Demir de,3416 Nisan 2006 / 48Alevilerin yok say›ld›¤›-na dikkat çekti. TemelHaklar Federasyonu Baflkan›Asuman Özcan, Sultanbeyli’desürdürülenmücadeleye deste¤ini ifadeederken, Alevi halküzerindeki bask›lar›ndevlet politikas› oldu¤unukaydetti. DernekBaflkan› SadegülÇavufl ise,cemevi yap›m sürecindeyaflananlar›özetleyerek,her ne pahas›na olursa olsun cemevinidayan›flma içinde yapacaklar›n›söyledi.Kurbanlar›n kesildi¤i törende,Ali Ekber Eren, Nurettin Güleç,Ercan Göksu, Afl›k Bayram, NilüferSar›tafl, Hasan Papur ve GrupYorum türküler söylerken, semahekibi semah gösterisi sundu.Gün Direnme GünüdürTörene gelen çok say›da mesajdanbiri ise, Alevi gelene¤inin zulmebiat etmemede somutland›¤›n›direnifli ile yaflatanlardan Av. BehiçAflç›’ya aitti.‹ktidar›n cemevleri politikas›n›hat›rlatan Aflç› mesaj›nda:“Ama eminim ki inançlar›n›z›ngere¤ini yapmak için, ölümü gözeal›rs›n›z. Biz de inançlar›m›z içinölümü göze al›yoruz. Nas›l ki siyasiiktidar sizleri dini inançlar›n›zdanvazgeçirmeye çal›fl›yorsa bizleri dedüflüncelerimizden vazgeçirmeyeçal›fl›yor. Bunun için tecrit politikalar›uyguluyor.Sizlerin dini inançlar›n›z›n yaflamas›naizin vermeyeniktidar›npolitikalar› bizleride öldürmektedir.Gün a¤lama,s›zlanma zaman›de¤ildir. Gün direnmegünüdür.Fiziken aran›zdaolamasam da bilinki yan›n›zday›m,sizinleyiz.” Asuman Özcan


Çayan MahallesiPolis TerörüneBoyun E¤meyecek!Devrimci, demokrat insanlar›n, örgütlü bir halk›n yaflad›¤› Nurtepe ÇayanMahallesi, bir süredir polisin yo¤un bask›s›na maruz kal›yor. Devrimcikimli¤inden kaynakl› uygulanan bask›lar, son bir hafta içinde daha da boyutland›ve psikolojik, fiili sald›r›lara dönüfltü.Sokaklar, caddeler panzerler, Akrep denilen z›rhl› araçlarla tutularken,eli silahl› özel timler toplu flekilde mahalle aras›nda gezerek gözda¤› vermeyeçal›fl›yorlar, kafelerde, kahvehanelerde keyfi bir flkilde kimlik kontrolleriyap›yorlar.Konuya iliflkin bir halk toplant›s› düzenleyen Nurtepe Temel Haklar, mahalleninbu teröre boyun e¤meyece¤ini ifade ederken, duyarl›l›k ça¤r›s›ndabulundu. Bu amaçla, evlerin ve esnaflar›n tek gezilerek ça¤r› yap›ld›¤› s›rada,sivil polisler keyfi flekilde, ça¤r› yapan iki Temel Haklar çal›flan›na kimlikkontrolü dayatt›, Temel Haklar üyelerinin bu reddetmesi üzerine, polislerÖzgür Gün ve Onay isimli dernek çal›flanlar›n›, tartaklamaya çal›flt›. ÇayanMahallesi halk› polise tepki göstererek dernek üyelerini sahiplendi veTemel Haklar üyeleri ile birlikte polisi protesto eden sloganlar hayk›rd›.Yo¤un polis ablukas›na ra¤men fiehit Kubilay ilkö¤retim okuluna kadaryürüyen halk›n sahiplenmesi ve günlerdir uygulad›¤› terörün sonuçsuz kald›¤›n›gören polis, daha da tahammülsüzleflti.Okul önünde kitleye sald›rarak, aralar›nda Temel Haklar Baflkan› ‹hsanBulut'un da bulundu¤u yaklafl›k 20 kifliyi gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlarAlibeyköy polis karakolunda götürülürken bu kez gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas›için bir yürüyüfl gerçeklefltirildi ve devrim flehidi Hüseyin Aksoy’unad›n› tafl›yan parkta atefller yak›larak pankart aç›ld›.Bu mahalle kuruluflundan bu yana say›s›z bask›y›, terörü gördü, yaflad›.Bugüne kadar oligarflinin terörü, halk›n örgütlülü¤ünü da¤›tmay›, devrimcilerionlardan tecrit etmeyi baflaramad›. Yine baflaramayacak, çünkü buradayaflayan halk örgütlülü¤ün önemini bilince ç›karm›flt›r. Çayan Mahallesidevrimci kimli¤ine ve tarihine, geleneklerine sahip ç›kacak, koruyacakt›r.Düzeltmeler1- 46. say›m›zda; ErzincanGençlik Derne¤i üyesi R›za fiahin'inabisi Hüseyin fiahin’in, kardeflinintutuklanmas› nedeniyle ifltenat›ld›¤› belirtilmifltir. Hüseyinfiahin dergimizi arayarak; ‹fltenat›lma nedeninin kardeflinin tutuklanmas›ylailgisi bulunmad›¤›n›,DTP ‹l baflkan› oldu¤unu ve “Newroz’daKürtçe konuflmas›” nedeniyleat›ld›¤›n› belirtmifltir.2- 44. say›m›zda; ‘Dersim’dehalk barikat›’ bafll›kl› haberimizde,Temel Haklar’›n bas›lmas›na karfl›geliflen protesto eylemlerinin“HÖC öncülü¤ünde” oldu¤u belirtilmifltir.Do¤rusu; protesto eylemlerinin“HÖC, DHP, ESP, HKM,EMEP öncülü¤ünde örgütlendi¤i”fleklinde olacakt›r.Ba¤c›lar A¤ar’a ProtestoDYP Genel Baflkan› katil Mehmet A¤ar, 6Nisan günü geldi¤i Ba¤c›lar’da HÖC üyeleritaraf›ndan protesto edildi. Ba¤c›lar Cemevi’ndeA¤ar’la karfl›laflan HÖC üyeleri, “Katliamc›lar›ncemevinde ne iflinin oldu¤unu” sorarak,“Kanl› ellerinle insanlar›n ellerini s›kamazs›n,birçok insan›m›z›n katili buraya gelemez”diye konufltular, sloganlar att›lar. Cemeviyönetiminin katile Cemevini açmas›n› daelefltiren HÖC’lüler, Cemevi önünde bekleyeninsanlara da, A¤ar’›n suçlar›n› anlatt›lar.Adana Fuhufla Hay›r!Adana’n›n 60 bin nüfuslu Belediye Evlerimahallesinde bir süredir artan h›rs›zl›k, fuhufl,çeteleflme olaylar›na karfl› çözüm bulmakamac›yla Adana Temel Haklar taraf›ndanbir çal›flma bafllat›ld›. Üç hafta boyuncayap›lan halk toplant›lar› sonunda, Adana TemelHaklar Mahalle Komisyonu kuruldu.Komisyon ilk olarak 7 Nisan’da Cuma namaz›ç›k›fl›nda, 8 Nisan’da da mahalle pazar-›nda bildiriler da¤›ttt›. Bildiride flu ifadelereyer verildi:“Mahallemizin fuhufl yuvas› haline getirilmesiniistemiyoruz. Biliyoruz ki, ancak kendisorunumuza sahip ç›karsak istediklerimizielde edebiliriz. Pisli¤i ancak halk olarak birleflti¤imizdetemizleyebiliriz. Onurumuz, namusumuziçin birleflelim, mücadele edelim”dediler.Eyüp Y›k›ma direnece¤izEyüp Temel Haklar’›n y›k›mlara karfl› sürdürdü¤üçal›flmalar kapsam›nda oluflturulankomisyon, “Kentsel Dönüflüm Projesi”nin mahalleyiyeniden gündemine almas› üzerine, 5Nisan akflam› dernek binas›nda topland›.Mahallede, Temel Haklar Federasyonu’nun“Gücümüz Birli¤imizdir” kampanyas›çerçevesinde halk toplant›lar›, imza kampanyalar›düzenlenmiflti. Bu çal›flmalar s›ras›ndahalk taraf›ndan seçilen 25 kiflilik komisyonuntoplant›s›nda, y›k›mlara karfl› halk› örgütlemekarar› al›n›rken, sokak toplant›lar ve ard›ndangenifl halk toplant›lar› düzenlenece¤i bilgisiverildi.3516 Nisan 2006 / 48


Tayyip ‹ftar fiovunda Hat›rlad›¤›Gecekondulara Kin Kustu“‘Bunlar nas›l y›k›l›r, nas›l giderilir?’deniliyordu. Hepsi y›k›ld›.Demek ki kararl› olursan›z y›kars›-n›z. fiehirlerimizi bir ur gibi sarangecekondu düzenini ortadan kald›rmaken büyük idealimizdi. fiimdi bunubaflar›yoruz, bunu Türkiye genelindebaflarmak zorunday›z.”“Ac›nd›rma gayreti içinde olanlarvar. ‘Zavall›lar›n bir evi vard›,bak onu da y›kt›lar’... Nereden zavall›oluyor. Orada bir iflgal var.Zavall› dedi¤iniz bak 200 YTL taksitledaire sat›l›yor, gitsin oradans›f›r bir daire als›n. Yok. Gettolaroluflturuluyor ve bu gettolarda nelerinoldu¤unu düflünün. At arabas›-n›n tafl›d›¤› tu¤lalarla, biriketlerlehemen oraya bir fley buldum konduray›m,ondan sonra ‘buras› benim,ben vatandafl›m’... Olmaz. Bu birvatandafll›k hakk› de¤ildir. Bu vatandafll›khakk›n› ihlâldir.”Baflbakan Tayyip Erdo¤an, TopluKonut ‹daresi (TOK‹) taraf›ndandüzenlenen “1. Konut Kurultay›”n›naç›l›fl›nda böyle konufltu.Gecekondular ur, gecekonduhalk› iflgalci. Bakmay›n siz y›k›madirenip zavall› rolü yapt›klar›na...Bu zihniyet aç›kça yoksullar› asalakgörüyor, afla¤›l›yor. T›pk› köylüyeasalak diyen Özal gibi.Ve gecekondu y›-k›mlar›nda estirilenterörü böyle meflru göstermekistiyor. Öyle ya, gayrimeflru olan iflgalcilerdir,niye ac›yacaks›n›z; at›ngaz bombalar›n›, dayay›n panzerleri,dozerleri yerlebir edin! “Kararl›-l›k” dedi¤i budur.Güya, gecekondular› y›k›p sosyalkonut yap›l›yormufl. Geçin bumasallar›! Milyonlar›n iflsiz, asgariücretin 380 YTL oldu¤u bir ülkedensöz ediyoruz. Yapt›klar› iki gündey›k›lmaya bafllayan islamc› inflaatflirketlerine rant kap›s› aç›ls›n diyeortaya at›lan projelerle halk› uyutmayaçal›fl›yor, Tayyip. Haydi bunuda bir kenara b›rakt›k, 45 metrekarekutu daireler için, bir asgari ücretli20 y›l boyunca hiçbir fley yiyip içmeden,çocu¤unu okutmadan nas›lsahip olacak? Yoksullardan bihaberyaflayan Fransa kraliçesinin “ekmekbulam›yorlarsa pasta yesinler” hikayesinebenziyor.“‹flgalci” diyor Erdo¤an. Sahilbeldelerini b›rakt›k, sadece ‹stanbul’dakibinlerce kaçak ve gerçekanlamda ormanlar› ya¤malay›p iflgalyapan villalara ayn› flekilde sald›ram›yor,zenginlere “rol yap›yorlar”diyemiyor, onlar› “ur” diye afla-¤›layam›yor. Niye? Çünkü; onlar buülkenin giriflimci vatandafllar›!Yoksullar ise, gerekti¤indeucuz emekleri sömürülecekolan, “ihtiyaç fazlas›” oldu-¤unda en ücra yerlere sürülüpgözden uzak olmas› gerekenyarat›klar!Tüm gecekondu halk›n›afla¤›l›yor, hor görüyor baflbakan.Zavall› de¤illermifl. Bu zihniyetevleri halk›n bafl›na y›k›yor,düflman gibi gaz bombalar› ilesald›r›yor. Ne zaman ki, iftar zaman›yoksullar›n yan›nda olmaflovu yapmaya ihtiyaç duyuyor, ozaman bu “ur”lar›n kap›s›n› çal›p,Emine ‘Kontes’ ile birliktekameralara poz veriyor. Mademiflgalci, niye kap›s›n› çal›p, sofras›naoturup meflrulaflt›r›yorsun?Gecekondulaflmay› kimse savunmaz,ancak AKP iktidar›n›n yaflamageçirdi¤i projede “sosyal”olan hiçbir yan yoktur. Polis zoru vey›k›m araçlar› ile dayat›lm›fl birsoygunculuk vard›r.Sanki bakkaldan ekmek almaktansöz eder gibi taksitli dairedensöz ediyor. Peki var›n› yo¤unu ak›tt›¤›varolan kondusu? O yok say›lacak,diyor ya “s›f›rdan” olacak,böylece inflaat flirketleri kazan›rken,Tayyip de, burjuva düzeni için herzaman bir sosyal tehlike olarak görülenyoksul mahalleleri ortadankald›racak. Geçen y›l bugünlerdeGenelkurmay taraf›ndan da bu gerçe¤inalt› çizilmiflti.Erdo¤an’a bakarsan›z, bunca insankeyfi için gelmifltir büyük kentlere.Tar›m politikas›n›n kentleresürdü¤ü yoksul köylüler de¤ildir.1940’lardan bu yana çarp›k sanayininucuz iflgücü ihtiyac› için kentlerinsa¤l›ks›z koflullar›nda yaflamayamecbur edilenler de¤ildir. Kürdistan’dayak›lan, boflalt›lan köylerininsanlar› de¤illerdir. Durup dururkengelmifller ve at arabalar› ile tafl›-d›klar› tu¤larla iflgal etmifller. Burjuvalarla,kendi zümresi ile kar›flt›-r›yor anlafl›lan. Kendi evi dahil kaçakvillalard›r, sitelerdir iflgalciler.Yoksul gecekondu halk›na diyorki; bakmay›n bu devlet hepimizindiryalan›na; bu devlet tüm varl›¤›ile birlikte zenginlerindir, bu nedenlebu topraklara yerleflen her yoksulzenginlerin mal›n› iflgal etmifltir.Gecekondu halk›!Bu afla¤›lamaya karfl› durmal›,evlerimizin y›k›lmas›na karfl› örgütlenmeliyiz.TOK‹ projeleri, bir aldatmad›r,y›k›ma ses ç›karmamam›ziçindir. Aldanmayal›m! Yar›n piflmanolaca¤›m›z bu oyunu bozal›m.Bu topraklar bizimdir, bir avuçzenginin de¤il. Bizim olan› korumal›y›z.Evet “ac›nd›rma” de¤il, direniflimizlebu ülkede bizim yaflad›¤›-m›z›, bu topraklar› onlara b›rakmayaca¤›m›z›göstermeliyiz.3616 Nisan 2006 / 48


hayat›niçindekiteoriBayram, bizim bayram›m›zKavga, bizim kavgam›z1 May›s’›n Anlam›Yürüyüfl okurlar›na merhaba!Proletaryan›n tarihi aç›s›ndan ve tabiiülkemiz s›n›flar mücadelesi tarihiaç›s›ndan önemli bir gün var önümüzde:1 May›s.Nerede, nas›l kutlanaca¤›na dairtart›flmalar yo¤un biçimde devamediyor. Fakat önceki y›llardan da biliyoruz,tart›flmalar, çeflitli kesimlerinçarp›k yaklafl›mlar› nedeniylebazen öyle bir hal al›yor ki, 1 May›s’›nözü kayboluyor ortadan.Özellikle düzen sendikalar› ve reformizm,sanki sadece biçimsel baz›fleyler tart›fl›l›yormufl gibi bir izlenimvermeyi, kendileri aç›s›ndandaha uygun görüyorlar. ‹flte bu noktada“1 May›s’›n Anlam›” üzerindedurmakta yarar gördük. SohbetimizeDevrimci ‹flçi Hareketi’nden Gülerarkadafl da kat›l›yor. Hem halihaz›rda 1 May›s konusunda kiminne dedi¤ine, hem de 1 May›s’›ngeçmifline daha vak›f olmas› aç›s›ndansohbetimizi zenginlefltirecektir.‹lk sözü de Güler arkadafla veriyorum.Buyur Güler.Güler: D‹H ad›na ben de Yürüyüflokurlar›n› selamlayay›m önce.Konuya nereden bafllayay›m biraztereddütlüyüm. Siz sorular›n›zlayönlendirirseniz daha iyi olur san›-r›m. Çünkü bu konuda hiç kuflkuyok ki, tart›fl›lmas›, aç›lmas› gerekenbir çok yan var. Fakat tespit etti¤inizkonu itibariyle flunu belirteyimgirifl olarak. Hemen yer y›l yap›lan1 May›s tart›flmalar›nda meselehiçbir zaman biçimsel anlamda“flunlar flu alanda yapmay›, bunlarbu alanda yapmay› savunuyorlar”fleklinde bir tart›flma ve ayr›flmaylas›n›rl› olmam›flt›r. Alan, biçim tart›flmas›,muhtevan›n bir yans›mas›d›r.Devrimciler, ad› tarihsel olarak“1 May›s Alan›’na” dönüflmüfl“Taksim”i hat›rlatt›kça, reformistler,uvriyerist oportünistler, devrimcileri,1 May›s’› “alan tart›flmas›na”s›k›flt›rmakla elefltiriyorlar. Asl›ndaonlar›n alan tart›flmas› diye küçümsergörünüp önünü kesmek istedikleri,1 May›s’›n özü tart›flmas›d›r vedüzen sendikac›l›¤›, reformizm,Taksim’den bucak bucak kaçarken,asl›nda 1 May›s’›n özünden kaçmaktad›r.Bu anlamda, 1 May›s’›nözünün ne oldu¤u gerçekten tekrartekrar vurgulanmas› gereken biryand›r. Konu seçiminiz bu aç›danisabetli olmufltur.1 May›slar, dönemsel koflullaraba¤l› olarak bizde de, baflka ülkelerdede baz› dönemler öne ç›km›fl, baz›dönemlerde de geri plana düflmüfltür.Mesela 1960’larda 1 May›s’ayönelik böyle bir yo¤unlaflmaolmam›flt›r. Ama ne o günü bu konuda“eksik kalm›fllard›r” diye elefltirebilirizne de o günden bugünebak›p bugünkü yo¤unlaflmaya yanl›fldenilebilir.1 May›slar’›n 1970’lerin ikinciyar›s›nda ülkemiz s›n›flar mücadelesindehaketti¤i yeri almaya bafllamas›,1960’lardan bafllayan bir birikimin,70’lerde devrim ve sosyalizmfliarlar›yla geliflen mücadelenin birifadesidir. Bu paralellik, bize 1 May›s’›nözünü de gösterir. 1 May›s’›nözü, iflçi s›n›f›n›n sosyalizm mücadelesidir.Dolay›s›yla devrim ve sosyalizmmücadelesinin gelifltirilmesine,ayn› anlamda, iflçi s›n›f›n›n veezilenlerin s›n›f bilinciyle donat›lmas›nahizmet etmeyen her 1 May›s,özünden kopar›lm›fl bir 1 May›s’t›r.Kemal: Bu konuda tart›flmalardakullan›lan adeta “klifleleflmifl”kavramlar, teoriler var. Reformizm,revizyonizm neredeyse her y›l tart›flmalarda,yaz›lar›nda “önemliolan alan de¤il talepler” der, kimileribunu “takvim devrimcili¤i” olarakadland›r›r, kimileri “tafl atanlarlabirlik olup olmamak”tan sözeder.1 May›s’›n özü ve anlam› aç›-s›ndan bunlar neyi ifade ediyor?Güler: Evet, dedi¤in gibi, hersene karfl›m›za ç›kan söylemlerbunlar. K›saca flunlar› belirtebilirimbu noktada.Gerçekten Taksim çerçevesindetart›fl›lan bir alan meselesi midir sadece?Tabii ki hay›r. Taksim mücadelesi,ayn› zamanda katliamc› tarihlebir hesaplaflmad›r. Taksim, ayn›zamanda sol için de bir hesaplaflmaça¤r›s›d›r. Biz hemen her y›lb›kmadan usanmadan hat›rlatt›k bunu.Taksim tart›flmas›, mevcut koflullardademokratik mücadeleninnas›l yürütülece¤ine, iflçi s›n›f› mücadelesiningeliflmesinden ne anlafl›ld›¤›nailiflkin bir tart›flmad›r.Reformizm karfl›m›za genellikle“biz olay ç›kmas›n› istemiyoruz”diye geliyor. Mant›ks›z ve saçma birgörüfl. Devrimciler de “olays›z”kutlamak isterler; fakat bu “olays›z”ç›kmas› için sloganlar›ndan, taleplerinden,1 May›s’› ele al›fl biçimlerindentaviz vermeleri anlam›-na gelmez. Bizim için esas olan 1May›s’› devrimci bir muhtevaylakutlamakt›r. E¤er bu muhteva bir“çat›flma” nedeni olacaksa, yani oligarflibu muhtevaya sald›racaksa,aman sald›rmas›n diye biz o muhtevadanvazgeçmeyiz. Sald›r›rsa sald›r›rve kitle mücadelesi o noktadafarkl› biçimler içinde geliflir. Ayr›mnoktas›, demek ki olaydan, tafl atmaktan,çat›flmadan yana olup olmamade¤ildir. Böyle göstermekdemagojiktir. Ayr›m noktas›, sendikaa¤alar›na, polisin dayatmalar›na,burjuvazinin ideolojik kuflatmalar›-na teslim olup olmamad›r. Polis sald›rmas›n,iktidar yasaklamas›n diye,1 May›s’›n simgesi olan k›z›l bayraklar›dalgaland›rmaktan vazgeçeceksen,iflçilerin, devrimcilerin sözhakk›ndan vazgeçeceksen, devrimve sosyalizm sloganlar›ndan vazgeçeceksen,bu “olays›z” 1 May›s’tan3716 Nisan 2006 / 48


yana olmak de¤il, 1 May›s’› burjuvaziyeve iflbirlikçilerine teslim etmektir.“Takvim devrimcili¤i” meselesinegelince: 1 May›s’›n “takvim”olarak önemi, enternasyonal anlam›tart›fl›lamaz. Elbette takvim olarakönemi var ve biz o önemi verece¤iz.Ama s›rf 1 May›s’ta bir meydanaç›km›fl olmak için yap›yorsan, iflte oo zaman takvim devrimcili¤i olur.E¤er o “takvim”leri, s›n›flar mücadelesiningüncel, somut talep ve ihtiyaçlar›ylabirlefltirirseniz, mesele“takvim” meselesi olmaktan ç›kar.Tüm y›ldönümleri, eylemler, örgütlenmeler,sonuçta tek bir amaçtabirleflir; devrim ve sosyalizmi gelifltirmek.Tüm tart›flmalar ve ayr›flmalarda bu hedeften kopmalar›n, sapmalar›noldu¤u noktada ortaya ç›-kar. 1 May›s tart›flmalar›n›n özü debudur. E¤er konfederasyonlar, reformistlegal partiler baflka fley, bizbaflka fley söylüyorsak, temelindebu sorun vard›r.1 May›s alanlar›nda devrim vesosyalizm rüzgar› esmeli. Öyle birrüzgar ki, o alandan tafl›p gecekondusemtlerine, fabrikalara, iflyerlerineokullar›na ulaflmal›. ‹flte o zamanzaten 1 May›s, sadece tek bir gündebafllay›p biten bir eylem olmakla dakalmaz. Asl›nda “takvimcilik” yapan,1 May›s’› yasak savma anlay›-fl›yla, ekonomist mant›kla ele alanlardanbaflkas› de¤ildir. Çünkü onlar›nyapt›¤› 1 May›s’tan, ertesi günehiçbir fley kalmaz.Özlem: 1 May›s’›n anlam› elbettesendikal çevreler taraf›ndanda, solun tüm kesimleri aç›s›ndanda en az›ndan “teorik” olarak bilinir.Bu anlam›, 1 May›s’›n tarihi dehiç tart›flmaya yer b›rakmayacak flekildegösterir zaten. Ben bu anlamdaizninizle biraz tarihinden sözetmekistiyorum. Sonra yeniden güncele,somuta döneriz.Bilindi¤i gibi, 1 May›s’›n ilkkayna¤› 1886’da Amerika’da iflçilerin8 saatlik iflgünü için bir mücadelebafllatmalar›na uzan›r. Görülece¤igibi bu ekonomik bir taleptir fakat 1May›s’› ekonomik taleplere hapsetmek,yine de 1 May›s’›n tarihsel anlam›n›ninkar›d›r. fiöyle ki; iflçiler,tarih sahnesine ç›kt›klar› andan itibarenmücadele ettiler burjuvaziyle.Ama hedefleri yoktu, makinalar› k›-r›p döktüler, çünkü bir alternatif düzendüflüncesi yoktu. 8 saatlik iflgünümücadelesi ise, iflçi s›n›f›n›n tarihsahnesine örgütlü bir s›n›f olarakç›kmas›na iflaret eder. Nitekim,1889’da Enternasyonal’da bu mücadeleyi,tüm dünya iflçilerinin mücadelesihaline getiren 1 May›s karar›al›n›r. Burjuvaziyle s›n›fsal anlamdaaç›k bir karfl› karfl›ya gelifltir1 May›s. ‹flçi s›n›f›n›n “kendili¤indens›n›f” olmaktan ç›k›p kendisiiçin bir s›n›f olmaya bafllamas›n›ndevam› olarak da iflçi s›n›f› art›kkendi iktidar› için, sosyalizm içinmücadele eden bir güç haline gelir.Ve tüm dünyada 1 May›slar, iflçi s›-n›f›n›n devrim ve sosyalizm yürüyüflüneba¤l› bir muhteva kazan›r.Mazlum: Evet, Özlem arkadaflbu tarihi geliflimi yerinde hat›rlatt›.1 May›s konusunda yaklafl›k 120y›ld›r süren mücadelenin özü budur.E¤er böyle olmasayd›, bütün meseleiflçilerin baz› ekonomik haklar›ylas›n›rl› bir gösteri meselesi olsayd›,burjuvazi yüzy›ld›r 1 May›s’›yoketmek için u¤raflmazd› zaten.Biliyorsunuz, ülkemizde hemenher 1 May›s öncesi yaflanan klasikgeliflmeler vard›r: ‹flte burjuva bas›nda“1 May›s alarm›”, “olay ç›kacak”türünde haberler veya polisin“1 May›s öncesi operasyon ve gözalt›lar›”gibi geliflmelerdir. Amasanmay›n ki bunlar ülkemize özgüdür.1 May›s’›n “enternasyonal” niteli¤ibu noktada da hükmünü sürdürür.Mesela “1 May›s Alarm›” sözü,ta 1892’de Amerikan, ‹ngiliz burjuvabas›n›nda kullan›l›r ilkin. Nas›l“alarm” vermesinler. 2. Enternasyonal’inça¤r›s›yla yap›lan 1 May›s1890’daki eylemler gerçekten çoketkili olmufltur. Mesela sadeceLondra'daki 1 May›s eylemine yar›mmilyon iflçi kat›lm›flt›r. Kezabirçok büyük flehirde de yüzbinler1MAYIS1 May›s alanlar›nda devrim vesosyalizm rüzgar› esmeli. Öylebir rüzgar ki, o alandan tafl›pgecekondu semtlerine, fabrikalara,iflyerlerine okullar›naulaflmal›. ‹flte o zaman 1 May›s,sadece tek bir günde bafllay›pbiten bir eylem olmakla kalmaz.yürümüfltür. 1892’de 1 May›s yasaklar›da bafllam›fl ve “alarm” söylemleriortaya at›lm›flt›r.Afla¤›da okuyaca¤›m flu sat›rlarda 1912 Rusyas›’ndan: “May›s geldi.May›s'›n gelifli, havalar bir yana,genellikle saray sakinlerininpek hofluna gitmez, çünkü bir proleter'bayram'›yla bafllar. Bu y›l... 1May›s özellikle tehlikeliydi. Çeflitligrev ve gösteri söylentileriyle dolubüyük kent havas›nda yang›n kokusuvard›. Güvenilir polisimiz hissedilirderecede sinirliydi, ev aramalar›yapt›, kimi kiflileri tutuklad›, sokakgösterilerini önlemek için büyükdevriye birlikleri örgütledi.”1912 y›l›n›n May›s’›nda Petersburg’dayay›nlanan bir gazetedenbu sat›rlar. 1 May›s’› devrimci içeri-¤inden uzaklaflt›r›p ekonomizmehapsetmeye, enternasyonalist anlam›ndanuzaklaflt›rmaya yönelikyaklafl›mlar hep oldu. Ama burjuvazibu durumlarda bile, 1 May›s’›ntafl›d›¤› tarihsel anlam› hiç unutmad›¤›içindir ki, 1 May›s’a karfl› politik,polisiye savafl›n› yüzy›l› aflk›nd›rsürdürüyor. Burjuvazinin savafl›,ondaki enternasyonalist ve sosyalistözü yoketmektir. Ülkemizdeki “baharflenli¤i” yak›flt›rmas› bunun tipikbir örne¤idir. “Kavga de¤il bayramgünü” söylemi de bundan ba-¤›ms›z de¤ildir.Güler: Tabii burjuvaziye busavafl›nda yard›mc› olan iflbirlikçileriniunutmamak laz›m. 1 May›s’›nözünü boflaltmakta burjuvazinin enbüyük yard›mc›s› da her zaman sar›sendikac›l›k olmufltur. Çeflitli reformist,revizyonist güçler de zamanzaman derece derece buna dahildir.Bu iflbirlikçili¤in ülkemizdeki3816 Nisan 2006 / 48


1MAYISbafl temsilcisi Türk-‹fl’tir. San›r›msiz de duymuflsunuzdur; Türk-‹fl busene, 1 May›s’› “simgesel” olaraksalonlarda kutlama düflüncesinde.Türk-‹fl’in as›l düflüncesi “hiç kutlamama”d›r.Nitekim, 12 Mart veya12 Eylül sonras›nda, kendi d›fl›ndakigüçlerin çeflitli nedenlerle 1 May›s’›gündeme getiremedi¤i dönemlerde,1 May›s Türk-‹fl’in de gündemindeolmam›flt›r. Türk-‹fl 1 May›s’›, devrimciler1980 sonlar›nda Taksimalan›n› zorlamaya bafllayan militanbir mücadeleye girifltiklerinde hat›rlam›flve o zaman da 1 May›s’› salonlarahapsetmeye çal›flm›flt›r. Devrimcilerin-özel olarak da devrimcihareketin- önderli¤indeki mücadeleylealanlar kazan›l›nca, alanlaraç›kmaya mecbur kalm›flt›r. Alanlarada 1 May›s’›n hakk›n› vermek içinde¤il, asl›nda oligarfli ad›na alanlar›denetim alt›nda tutmak için ç›km›flt›r.2004’te Türk-‹fl’in denetimindentamamen ç›kt› 1 May›s. Gerek2004’te, gerek 2005’te devrimcileralanda varl›klar›n› daha fazla hissettirdiler.Türk-‹fl’in salonlara dönüflününbir nedeni, oligarflinin tüm demokratikmuhalefeti sindirme politikas›nauyum sa¤lamak, bir nedenide alanlarda art›k “misyonunu” oynayamazhale gelmesidir.Bu geliflme de tabii bir tart›flmakonusu. 2004 1 May›s’›nda, dahaönce devrimcilere karfl› “birlikte”davranan sendikal blokta bir ayr›l›koldu. O zaman da dedi¤imiz gibi,her ayr›l›k kötü de¤ildir, Saraçhaneayr›flmas› do¤ru bir ayr›flmayd›. 1May›slar’›n içinin boflalt›lmas›nakarfl› küçük de olsa bir ad›md›.Tüm sendikal güçlerin 1 May›s’tabirlikte olmas› iyi bir fleydir.Tüm y›ldönümleri, eylemler, örgütlenmeler,sonuçta tek bir amaçta birleflir;devrim ve sosyalizmi gelifltirmek.Tüm tart›flmalar ve ayr›flmalarda bu hedeften kopmalar›n, sapmalar›noldu¤u noktada ortaya ç›kar. 1 May›start›flmalar›n›n özü de budur. E¤erkonfederasyonlar, reformist legal partilerbaflka fley, biz baflka fley söylüyorsak,temelinde bu sorun vard›r.Fakat sadece “birlik” her fley de¤ildir.Reformistlerle, oportünistlerleayr›flt›¤›m›z bir nokta da buras›d›r.Biz 1 May›s’›n “birleflik ve devrimci”olmas›n› istiyoruz. Bu ikiözelli¤in yanyana bulunmas›n›amaçl›yoruz.3916 Nisan 2006 / 48Kemal: Bu noktada flunu daekleyim isterseniz. 2004’te Saraçhaneve Abide-i Hürriyet ayr›flmas›yafland›¤›nda, özellikle EMEP’liler,devrimcilere karfl› adeta sald›r›yageçmifllerdi. “Küçük burjuvan›n iflçiylerekabeti... iflçiye karfl› solcu...”diye tasvir ediyorlard› bu ayr›flmay›.Hatta h›zlar›n› alamay›p“Görünürde Türk-‹fl bürokrasisine,asl›nda iflçi s›n›f›na salland› k›l›çlar...”diyorlard›.Türk-‹fl’le iflçi s›n›f›n›n özdefl oldu¤ufikrine kendilerini o kadarkapt›rm›fllard› ki...O zaman yine “fiu iflçisiz vehalks›z "sol birlik" ifline de, 1 May›s'labirlikte nokta koyma zaman›-d›r!” diye ahkam kesmifllerdi. “‹flçili”birlik, Türk-‹fl’li birlikti. Peki,Hak-‹fl’in 1 May›s’› kutlamayaca¤›,Türk-‹fl’in alanlara ç›kmama niyetininaç›kland›¤› flimdi ne olacak?EMEP ve “iflçi s›n›f›” konusundaayn› bak›fl aç›s› ve söyleme sahiprevizyonist, oportünist gruplar, iflçis›n›f›yla, Türk-‹fl’i, Emek Platformu’nuayn›laflt›rmakta ve “s›n›f siyaseti”yapmay› da onlar›n peflinetak›lma olarak anlamaktad›rlar. Bizonlara zaman zaman “iflçici” (uvriyerist)diyoruz ama, iflçicilikleri debu kadard›r, tamamen düzeniçi, sendikalbir iflçiciliktir. Bu anlamda 1May›s’› da “iflçi s›n›f›n›n ideolojisi”çerçevesinde de¤il, düzen sendikac›l›¤›n›npolitikalar› çerçevesindeele almaktad›rlar.Saraçhane’deki 1 May›s’tan sonraSüleyman Çelebi söyle diyordu:“S›n›f hareketi Saraçhane’den yenidendo¤mufltur. ... Bizi yapay olarakbirlefltirenlerle de¤il, bundan sonraemek dostlar›yla, s›n›ftan yanaolanlarla yürüyece¤iz. Onlarla birliktemücadele edece¤iz.”Biz bu sözleri de çok ciddiye almad›k.Burjuva politikac›lar gibigünü birlik söylenmifl sözler, verilmifldemeçler, siyasi tahlillerin temeliyap›lamaz. Soruna iflçi s›n›f›-n›n devrim ve sosyalizm mücadelesiaç›s›ndan bakanlar, iflçi s›n›f›n›nmücadelesiyle sendikal mücadeleyiözdefllefltirmezler zaten. Marksizm-Leninizm’e göre bu, ekonomizmdir.Ve biz asl›nda, 1 May›s tart›flmalar›ndaekonomizmle tart›fl›yoruz.Ekonomizm, reformist solun büyükbölümünün 1 May›s politikas›n› belirleyendirçünkü. Bu anlay›fl, iflçis›n›f› içindeki, memur hareketi içindekidevrimci dinamikleri de bo-¤an, bast›ran, hatta zaman zamanoligarfliyle birlik içinde tasfiye edenanlay›flt›r. Türk-‹fl, Hak-‹fl bir yana,ilerici özellikler tafl›yan, tabanlar›ndadevrimci dinamikler olan sendikalar›ny›llard›r 1 May›slar’da,Emek Platformlar›’nda Türk-‹fl’inkuyru¤una tak›lmas›n›n nedeni debu ekonomizmdir. Lenin sendikalarailiflkin bir yaz›s›nda flöyle diyor:“Rusya'da oldu¤u gibi, her yerdeoldu¤u gibi, Almanya'da da darsendikac›l›k ya da ‘ekonomizm’,oportünizme (revizyonizme) ba¤l›-d›r.” (Sendikalar üzerine, syf. 136)Özlem: Önceki y›llardaki biryaz›m›zda, ülkemizde 1 May›s’›ntarihi anlat›l›rken dikkatimi çekenflöyle bir grupland›rma yap›lm›fl:“1 May›s'› 1 May›s Yapan ÜçY›l: 1976, 77, 78... 1 May›s’› YenidenKazanan Üç Y›l: 1988, 89, 90...1 May›s'› Kitlesellefltiren Üç Y›l:1993, 94, 95”2000’lerin 1 May›slar›’n› nereyeoturtmak gerekir?Güler: Biraz önce Mazlum arkadafl›nsözünü etti¤i mücadele hepsürüyor. Mesela, sözünü etti¤in de-¤erlendirmenin yap›ld›¤› y›llardansonraki 1 May›s’ta (1996) kitleselleflmesürerken, 1 May›s’taki devrimcirüzgar daha da güçlendi.1997’de ise, MGK politikalar› paralelindedevrimciler 1 May›s alanlar›ndantasfiye edilmek istendi, alenenalana sokulmamaya çal›fl›ld›lar.Kimi reformistler de buna do¤ru-


dan, dolayl› ortak oldular. Ayn›plan, sonraki birkaç 1 May›s’ta dahauygulanmaya çal›fl›ld›. Devrimcilerirade savafl›yla ve do¤ru politikalarlabu sald›r›y› püskürttüler.Devrimciler olmadan 1 May›s’›n olmayaca¤›herkesin kafas›na kaz›nd›.2000’lerdeki 1 May›slar ise 1May›slar’›n muhtevas›n› devrimcilefltirmemücadelesiyle belirleniyor.Türk-‹fl olmasa da bu tart›flmalar elbetteçeflitli biçimlerde sürecektir.Do¤al olarak reformizmin devrimdiye bir derdi yoktur. 1 May›s’a da“devrimi nas›l gelifltirir?” diyebakm›yor. Biz ise tam o noktadanbak›yoruz. Biçim, alan farkl›l›klar›da dedi¤im gibi buradan do¤uyor.Mazlum: Yine tarihten bir ekyapal›m. Lenin de hemen her 1 May›sde¤erlendirmesinde ayn› noktadan,yani devrimi ne kadar, nas›l gelifltirdi¤inoktas›ndan bak›yor. Rusya’da1905 yenilgisinden sonra, ayn›bizde 12 Eylül sonras› oldu¤u gibi,1 May›slar’da uzun bir kesintiolur. 1905’ten sonraki en güçlü kitlehareketleri 1912 1 May›s gösterileridir.Yayg›n grevler ve meydanlardamitingler yap›l›r o y›l. Ama1912 1 May›s’›na tarihsel öneminiveren bunlar de¤il, Lenin’in deyifliyle“Kitlesel grevlerin, toplant›lar›nve gösterilerin, s›n›rs›z Bolflevikdevrimci fliarlar›n iflareti alt›ndageçmesi... 1905-1907 Devrimindenbu yana ilk kez tekrar silahl›ayaklanmay› haz›rlama görevinigündeme koyuyor” olmas›yd›. (Seçmeeserler, C.4, syf. 398)Yine Lenin bir baflka yerde 1May›s’› de¤erlendirirken bak›n neleredikkat çekiyor: “Ama 1 May›sgrevcilerinin say›s›ndan çok dahaönemli -ve çok daha çarp›c›- olanfley, iflçilerin sokaklardaki devrimcigösterileriydi... ‹flçiler kalabal›klarhalinde baflkentin tüm varofllar›ndave dört bir yan›nda, devrimci marfllarsöyleyerek, devrim için ça¤r›lar›n›ç›nlatarak, ellerinde k›z›l bayraklarla,hükümetin kat ve kat artanenerjiyle harekete geçirdi¤i Okranave polis güçleriyle saatlerce savaflt›.”(Age. s. 222)Kuflku yok ki, iflçi s›n›f›n›n devrimimizdekiyeri de, bugün yaflad›-¤›m›z süreçler de farkl›. Ama 1 May›s’›ndevrimci muhtevas›ndan anlafl›lan,amaçlanan nokta farkl› de-¤ildir. Devrimden korkan, devrimci1 May›s’tan da korkar. Kimilerininkarikatürize etti¤i gibi “devrimci 1May›s”tan anlafl›lan ve bizim kastetti¤imizsadece devrimcilerin kutlamas›veya sadece at›lan sloganlarla,tafl›nan bayraklarla s›n›rl› bir fleyde¤ildir. Bu da oportünizmin ve reformizminklasik karikatürize etmeyaklafl›mlar›ndan biridir. Karikatürizeederek güya bu tart›flmadan kaçacaklar.Kaçamazs›n›z. sömürü alabildi¤ineyo¤unlafl›rken “Patronumuseviyorum” afiflleriyle alana ç›-karak, açl›ktan, zulümden ölümlerinoldu¤u bir ülkede 1 May›s alanlar›n›mücadele alan› olmaktan ç›kar›phoplan›p z›plan›lan “flenlik” alanlar›naçevirerek, düzen sendikac›lar›-n›n flemsiyesi alt›na girerek, iflçi s›-n›f›n›n mücadelesinin gelifltirilemeyece¤itart›fl›lamayacak kadar aç›kt›r.‹deolojik ve politik olarak “s›n›-f›” savunanlar›n 1 May›s’›, devrimcibir muhtevaya sahiptir. 1 May›s’›devrimci muhtevas›ndan uzaklaflt›rmayaçal›flanlar, devrimden ve devrimciliktenuzaklaflanlard›r.Kemal: Evet, bizim için esasnokta budur. 1 May›s öncesi çal›flmalar›m›zdada, 1 May›s alan›ndada esas olan devrimi gelifltirmektir;bu anlamda iflçilerin, halk›n örgütlenmesiniyayg›nlaflt›rmak, onlaras›n›f bilincini, mücadele azmini tafl›makt›r.“Çat›flmal› m›, çat›flmas›zm›, olayl› m› olays›z m›” diye birtart›flmalar› olmaz devrimcilerin.Bu her fleyi düzenin yasall›¤›na, oligarflininicazetine endekslemifl kafalar›ntart›flmas›d›r. Biz, hangi tarz,kitle mücadelesini gelifltirir, hangitarz iflçi s›n›f›n›n önündeki engellerinafl›lmas›n› kolaylaflt›r›r, hangibiçim kitlelere devrim ve sosyalizmfliarlar›n› en genifl ve aç›k flekildeulaflt›rmay› sa¤lar, bunlara bakar,buna göre bir eylem biçimi tercihederiz. Bu sorular›n cevaplar› sürece,güçler dengesine göre farkl›lafl›r.Bize göre 1 May›s, o alanlara toplanankitlelere ve o alanlardan yans›-yan havayla tüm halka, mücadeleruhu vermeli, direnme azmi afl›lamal›,meflruluk bilincini tafl›mal›. 1May›s öncesiyle, alandaki flekillenifliyleve sonras›yla bunu sa¤l›yorsa,iflte o zaman devrimci bir muhtevayakavuflturulmufl demektir. 1 May›s’›nkutlanma biçimleri, yerleridönemlere göre de¤iflebilir, esasolan bu özdür.Sohbetimizi burada noktalarken,Güler arkadafla teflekkür ediyor vetüm Yürüyüfl okurlar›na da, 1 May›s’akadar bu bilinçle alanlar› doldurmak,alanlarda devrim ve sosyalizmrüzgar› estirmek için çal›flmaça¤r›s› yap›yoruz.Devrimci 1 May›s Platformu Çal›flmalar›ndanDevrimci 1 May›s Platformu, 1 May›s’ta halk›n taleplerini belirli hedeflereyöneltmek ve halk› 1 May›s alanlar›na ça¤›rmak için yayg›n bir afiflleme yaparken,1 May›s'›n resmi tatil yap›lmas› için bafllatt›¤› imza kampanyas› çerçevesindede, ‹stanbul'un birçok yerinde imza standlar› açt›. 11 Nisan’da TaksimGalatasaray Lisesi'nde, 12-13 Nisan’daGaziosmanpafla, Befliktafl, Ümraniye veBak›rköy'de, 15-16 Nisan'da Taksim GalatasarayLisesi önünde aç›lan standlarla1 May›s'› devrimci özüne uygun kutlamaanlay›fl›yla halka ça¤r›lar yap›ld›. Standlarahalk›n ilgisi yo¤undu.4016 Nisan 2006 / 48


emekGSS Mecliste, Sendikalar Ne Yapacak?Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›kSigortas› Yasa Tasar›s› meclistegörüflülmeye baflland›. AKP, bütünitirazlara ra¤men yasay› IMF’nin istedi¤ibiçimiyle getirdi TBMM’ye.Türk-‹fl’in sessizce izledi¤i,Hak-‹fl’in destekledi¤i yasaya karfl›ç›kan D‹SK, KESK, ‹TO, TMMOBise, referandum sonuçlar›n› 10 Nisangünü Meclis’te grubu bulunanpartilere ilettiler. Konfederasyon veoda baflkanlar› taraf›ndan iletilensonuçlarda, yaklafl›k 2.5 milyon insan›nkat›ld›¤› oylamada yüzde 99.4“Hay›r” ç›kt›¤› hat›rlat›ld›. 8 Nisan’dada AKP ‹stanbul il örgütüneyürüyen emekçiler, tasar›n›n geriçekilmesini isteyerek, “HerkeseSa¤l›k, Sosyal Güvenlik Hakk› ‹çin,Birleflik Mücadeleye” pankart› açm›fllard›.Hat›rlanacakt›r; referandum sonuçlar›dikkate al›nmaz, meclistegörüflülmesine devam edilirse, ‘büyükyürüyüfl’ bafllat›laca¤› aç›klanm›flt›.Bu yaz› yaz›l›rken, iktidar›geri ad›m att›racak, zorlayacak, kitleselve radikal bir eyleme iliflkinherhangi bir haber yoktu.SSK hastanelerinin tasfiyesinihat›rlayal›m. Emek Platformu bileflenikonfederasyon ve odalar, “yasameclise iner inmez...” diye bafllayarak,“etkili eylemlerden”, “ifl b›rakmaktan”sözetmifllerdi. Ancak, burjuvaziyitan›mayan ya da tan›mamazl›ktangelen “emek örgütleri”,devrimcilerin uyar›lar›na karfl›n, iktidar›nbir gecede yasay› meclisegetirip geçirmesi karfl›s›nda onursuzbir sessizli¤e bürünmüfllerdi.‘Sermayenin sald›r›lar›n› püskürtmekten’sözedilecekse; buucuz oyunlara son verilmelidir öncelikle.Ya direnirsiniz ya da direnmezsiniz.“Yasa fluraya gelince, buradangidince...” manevralar›, kendiiçinde direniflten kaç›fl›n teorilerihaline gelmifltir. Sendikalar›n buaç›klamalar›na bakan iktidar›n, onlar›hareketsiz b›rakacak biçimdesermayenin istedi¤i yasalar› birerbirer geçirmesinin önüne bu flekildegeçilebilir mi?Evet, yasa TBMM’de. Diyelimki yasalaflt› da. Peki bitecek mi herfley? Bugüne kadar sald›r› yasalar›konusunda tak›n›lan tutum bu olmufltur;yasalaflana kadar sonuç al›-c› olmayan eylemlerle emekçileroyalanm›fl, yasalafl›nca da “yapacakbir fley kalmad›” dercesine sesizli¤ebürünülmüfltür. Ayn› mant›¤›n Fransa’dageçerli oldu¤unu düflünelim;iki ayd›r süren direnifl yarat›labilirmiydi? Çünkü, Frans›z gençli¤i veemekçilerinin püskürttü¤ü düzenlemede yasalaflm›fl, onaylanm›flt›.Burjuva yasalc›l›¤›na teslimiyetinbir tezahürü olan bu bak›fl aç›s›terkedilmek durumundad›r. Türkiyeemekçilerinin tarihinde de iktidarlartaraf›ndan ç›kar›lan yasalar›n geriçektirildi¤i örnekler hat›rlanmal›d›r.fiimdi soru flu: Oligarflik iktidarüzerine düfleni yapt›, yap›yor. IMFtalimat›n›, sermayenin ç›karlar›n›yerine getiriyor. Konfederasyon veodalar ne yapacak? Emekçilerin ç›-karlar› çerçevesinde sonuç almakiçin direnifle geçecek, bugüne kadaryap›lan› aflan bir flekilde eylemleriyükseltecek mi? Yoksa “elimizdengeleni yapt›k, milyonlarca insan yasaya‘hay›r’ oyu kulland›, ama iktidardinlemiyor” mu denilecek?Sermayenin iktidarlar› hiçbir zaman,hiçbir konuda emekçileri dinlemeyecektir,bu do¤ald›r. Emekçilerdinletmesini bildi¤inde, gücünüortaya koydu¤unda, tüm halk güçlerininbirli¤ini sa¤lamak için düzeninicazetine s›¤›nmaktan vazgeçti-¤inde, sendikac›lar bedel ödemeyigöze ald›¤›nda, protesto de¤il direniflörgütlemeyi hedefledi¤inde; isterAKP isterse baflka bir iktidar olsun,dinlemek zorunda kalacakt›r.Toros Gübre iflb›rakt›Ceyhan’da kurulu Toros GübreFabrikas› patronunun, 25 sendikal›iflçiyi iflten atmas› ve daha120 iflçiyi atmay› planlamas›,toplu sözleflmeyi ayn› kuruluflaait olan Akdeniz Gübre Fabrikas›ile birlefltirmeyi ve sonuç olarakemekçilerin haklar›n› gasbetmeyidayatmas› üzerine, iflçiler iflb›rakt›. 8 Nisan günü bir saatlikifl b›rakan iflçiler fabrika önündetoplanarak aç›klama yapt›lar.Soma’da Madenci EylemiSoma’da kurulu bulunan Karanl›kdereYeralt› Oca¤› iflçileri,madenin özellefltirilmesine karfl›ç›karak, madenin önünde ‘nöbetçad›r›’ kurdular. Türkiye Maden-‹flüyesi iflçilerin eylemi birhafta sürdü ve çeflitli sendika veDKÖ’ler taraf›ndan desteklendi.‹flçi K›y›m› SürüyorDaha önce 24 sendikal› iflçininat›ld›¤›, Tuzla Ayd›nl›köy'de bulunanM‹TO Afi’de, geçen haftada 15 iflçinin ifline son verildi.Birleflik Metal-‹fl Sendikas›'naüye olduklar› için iflten at›lan iflçilerinat›lma nedeni olarak, “eylemyapmalar›” gösterildi. ‹fltenat›lan 15 iflçi de tazminatlar›n›almay› reddederek direniflte olandi¤er iflçilerle birlikte fabrikaönünde beklemeye bafllad›.‹flçi k›y›m›n›n yafland›¤› yerlerdenbiri de Nizip’te bulunan SankoHolding. Patron, Özbekistan’›ndaha ucuz emek cenneti olmas›nedeniyle, fabrikan›n büyük birbölümünü kapatarak 800 iflçiyiiflten att›. Bir süre sonra ise, halen100 iflçinin çal›flt›¤› di¤er ikibölümün daha kapat›laca¤› aç›kland›.4116 Nisan 2006 / 48


K›z›ldere Yolunu fiehitlerimiz BugünlereTafl›d›, Biz Yar›nlara Tafl›yaca¤›z30 Mart – 17 NisanDevrim fiehitlerini AnmaUmudun KuruluflunuKutlama Günleri etkinliklerisürüyor.Ankara’da “K›z›ldereYolunda fiehitlerimizi Selaml›yor!Umudu Büyütüyoruz”bafll›kl› 5500 bildiri5 Nisan günü YükselCaddesi’nde, Abdi ‹pekçiPark›’nda, fientepe veDikmen Mahalleleri ileAnkara, Hacettepe ÜniversiteleriKampüsleri’nde gerçeklefltirildi.Toplam 5500 bildirininda¤›t›ld›¤› eylemlere halk›n yo¤unilgi gösterdi¤i görüldü.‹stanbul Gülsuyu Mahallesi’ndebirçok yere ‘DHKP-C’ imzal›“K›z›ldere Son De¤il Savafl Sürüyor”,“Yaflas›n 12. Kurulufl Y›ldönümümüz”,“Yaflas›n Ölüm OrucuDireniflimiz” yaz›lamalar› ve kufllamalaryap›ld›.Samsun HÖC’lüler de 5 Nisangünü, Yüzüncü Y›l Bulvar›’ndanbafllayarak, 56’lar Caddesi ve ÇiftlikCaddesi’nde bildiri da¤›t›m›yapt›lar. K›z›ldere ruhunun yaflad›-¤›n›n anlat›ld›¤› bildiriye tahammüledemeyen siyasi flube polislerininkeyfi olarak “bunlar› size da¤›tt›rmam”dayatmas› karfl›s›nda polisiteflhir eden konuflmalar yapanHÖC’lüler, da¤›t›m› sürdürdüler.Polisin engelleme giriflimis›ras›nda halktan insanlar›n bildirialmaya gelmesi polise eniyi cevab› olufltururken, ‘Ulafl’isimli bir gencin bildiri da¤›t›-m›na kat›lmas› dikkat çekti.Halk›n kurtuluflu u¤runa topra-¤a düflenlerin halk›n içinde, çocuklar›nadlar›nda yaflayaca¤›-n›n örne¤iydi Ulafl.*Gülsuyu’nda 30 Mart günüTemel Haklar taraf›ndan NurettinSözen Park›’nda yap›lan etkinlikile, K›z›ldere’den günümüze direnen,ba¤›ms›zl›k demokrasi ve sosyalizmu¤runda ölümsüzleflenler selamland›.120 kiflinin kat›ld›¤› etkinlikte,Parti’nin kuruluflu havai fifleklerile kutland›. Yap›lan konuflmalarda‘Tek yol devrim’ kararl›l›-¤›na vurgu yap›l›rken, “Mahir HüseyinUlafl Kurtulufla Kadar Savafl”,“Kurtulufl Kavgada Zafer Cephe’de”,“K›z›ldere Son De¤il SavaflSürüyor” sloganlar› at›ld›.Sivas’ta ise, 2 Nisan günü,Gençlik Derne¤i taraf›ndan E¤itim-Sen’de gerçeklefltirilen etkinlik ileflehitler an›ld›. 36 y›ld›r bask›larakatliamlara darbelere ra¤men yürüyüflünsürdü¤ünü ifade eden DEV-GENÇ’liler, devrimci hareketinsosyalizmde ›srar ve bu yolda ka-Gülsuyurarl›l›kla yaratt›¤› direniflleredikkat çektiler. Sinevizyongösterimi ile devameden etkinlik GrupUmut Ifl›¤›’n›n seslendirdi¤imarfllar› ve türküleriile son buldu.Adana’n›n fiakirpaflaMahallesi’nde ise karanl›¤›ayd›nlatan meflalelerle,yoksul gecekondu halk›na“Kurtulufl KavgadaZafer Cephede” fliar›ulaflt›r›ld›. 6 Nisan günüSivasl›lar Kahvesi mevkiindetoplanarak “K›z›ldere Yolundafiehitlerimizi Selaml›yor UmuduBüyütüyoruz” pankart›, k›z›l bayraklarve meflalelerle yürüyüfle geçenAdana HÖC üyeleri s›k s›k“Mahir, Hüseyin, Ulafl, KurtuluflaKadar Savafl, Kurtulufl Kavgada ZaferCephede” sloganlar› att›lar. Yürüyüflsonunda K›z›ldere’yi ve devrimflehitlerini anlatan bir konuflmayap›l›rken, Parti’nin kuruluflu coflkuluhalaylarla kutland›.Ad›yaman HÖC’lüler, 9 Nisangünü Temel Haklar'da düzenlediklerietkinlikte, “Bizler flehitlerimizdenö¤renmeye, onlar›n an›s›n› mücadelemizidaha da gelifltirerek yaflatmayadevam edece¤iz” dediler.Malatya'da da 9 Nisan günü TemelHaklar binas›nda düzenlenenetkinlikte, "bu ülkede 36 y›ld›r direnen,teslim olmayanlar K›z›ldere'deyarat›lan teslim olmama,direnme gelene¤inin sürdürücüsüdürler.Mayalar›n›K›z›ldere'den almaktad›rlar”denildi. K›z›ldere’nin bir savaflça¤r›s› oldu¤unu kaydedenHÖC’lüler, “K›z›ldere halklar›nkurtulufl yoludur" dedilerve bu yolda yürüyüflü sürdüreceklerininalt›n› çizdiler.*HÖC ‹zmir Temsilcili¤i 94216 Nisan 2006 / 48


Nisan günü Bornova P›narbafl›’ndabulunan Hamiyet Y›ld›z’›n mezar›bafl›nda, devrim yolunda düflenleriand›lar. Hamiyet’in resimlerinin tafl›nd›¤›anmada, “Hamiyet Y›ld›zÖlümsüzdür” sloganlar› at›ld›.Hamiyet Y›ld›z’›n yoldafllar›n›nhesab›n› sormak için düzenledi¤ibir eylemde flehit düfltü¤ü hat›rlat›-larak, bunun köklü bir gelenek oldu¤ukaydedildi. “‹flte Hamiyetlerburada. Hamiyetler savafl›yor,Hamiyetler’in silah› çal›flmayadevam ediyor” diyen HÖC’lüler,bugün mücadelenin ayn› inanç vekararl›l›kla devam ettirildi¤ini ifadeettiler. Anma marfllarla son buldu.Bir baflka anma da Dersim’deydi.Ölüm orucu flehidi Fatma Ersoy,Dersim Asri Mezarl›¤›’nda bulunanmezar› bafl›nda 11 Nisan günü an›ld›.“Devrim fiehitleri Ölümsüzdür”pankart› açan HÖC üyeleri, FatmaErsoy’un “Tecrite karfl› süren BüyükDirenifl’te ba¤›ms›zl›k demokrasisosyalizm bayra¤›m›z› onurla,umutla, dirençle tafl›yarak flehitdüfltü¤ünü” söylediler. “K›z›ldereSon De¤il Savafl Sürüyor, FatmaErsoy Ölümsüzdür” sloganlar›n›nat›lmas›n›n ard›ndan anma, marfllarlason buldu.*30 Mart-17 Nisan çerçevesindeba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmyürüyüflümüzün ele al›nd›¤›seminerler de gerçeklefltiriliyor.Bu seminerlerden biri de ‹stanbul’da12 Nisan günü Halay Dü¤ünSalonu'nda Temel Haklar Federasyonutaraf›ndan düzenlendi.Salona; Mahir Çayan’›n ve 12Temmuz, 16-17 Nisan’da ölümsüzleflenönder kadrolar›n resimlerininyerald›¤› pankartlar ile, "K›z›ldereYolunda fiehitlerimizi Selaml›yorUmudu Büyütüyoruz, KahramanlarÖlmez Halk Yenilmez" pankartlar›as›ld›. Devrimci hareketin tarihinianlatan sinevizyon alk›fl ve sloganlarlakarfl›land› ve fliirler okundu.Temel Haklar Federasyonu Baflkan›Asuman Özcan taraf›ndan verilenseminerin ilk bölümünde Mahirler'inörgütlenmelerindenkatledildikleri zamanakadar yaratt›klar› veölümleriyle, yaflarkenyapt›klar›yla dünya devrimtarihine eklediklerigelenekler anlat›ld›. ‹kincibölümde ise THKP-Csonras› süreç ele al›nd›.Özcan, 12 Eylüller’in,katliamlar›n yolundandöndüremede¤i devrimcihareketin yürüyüflününflehitlerin yaratt›¤› geleneklerlesürdü¤ünü kaydetti¤ikonuflmas›n› "K›-z›ldere yolunu flehitlerimizbugünlere tafl›m›flt›rbiz de yar›nlara tafl›yaca-¤›z" sözleriyle bitirdi.Ankara’da da; Ankarave Dikmen TemelHaklar’da, Gençlik Derne¤ive ‹dilcan KültürMerkezi’nde 8 Nisan günü‘Ba¤›ms›zl›k, Demokrasive Sosyalizm Yolunda36 Y›l’ isimli seminerlerdüzenlendi. Seminerlerde,Anadolu tarihininbir isyan tarihi oldu¤uvurgulanarak, 36 y›ld›rsürdürülen ba¤›ms›zl›k,demokrasi ve sosyalizmmücadelesi anlat›ld›.*Yurtd›fl›nda da anma vekutlama etkinlikleri sürüyor.Belçika’n›n Liegeflehrinde faaliyet yürütenBAHKEM’de ise 9 Nisangünü bir anma ve kutlamaetkinli¤i gerçeklefltirildi.Yap›lan konuflmalarda;“K›z›ldere ve flehitlerimizinyolunda yürüyece¤iz,Kurtulufla Kadar Savaflaca¤›z”dendi. Ayn› günüHollanda’n›n Rotterdamkentinde Anadolu-Der’deyap›lan etkinlikte de Parti-Cephe’nintarihi anlat›-larak, yarat›lan geleneklerinBüyük Direnifl’teyaflat›ld›¤› kaydedildi.4316 Nisan 2006 / 48Parti’nin kurulufl y›ldönümünü kutlama etkinliklerindenbiri de Cepheliler taraf›ndan 10 Nisangünü akflam saatlerinde düzenlenen gösteriler oldu.Alibeyköy ve Okmeydan› Yola¤z›’nda toplananCepheliler, yolu molotoflarla yakarak "K›z›ldereSon De¤il, Savafl Sürüyor!-DHKC" pankart›ast›lar. "Yaflas›n Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi"sloganlar› atan Cepheliler, halka yönelikkonuflmalar yapt›lar. Türkiye halklar›n›n kurtuluflumudunun Parti-Cephe oldu¤unu söyleyen Cepheliler’in,çevrede toplanan halk taraf›ndan alk›flland›¤›görüldü.Dergimize telefonla ulaflan bir üstlenmeye göre;11 Nisan günü ise, Saat 09.30'da Anadolu Yakas›Küçükyal›'da Yap› Kredi Bankas› DHKC taraf›ndanbombaland›. Eylemin, flehitleri anmak,umudun kuruluflunu kutlamak amac›yla yap›ld›¤›kaydedildi.6 Nisan’da da Yenibosna Vali Recep Yaz›c›-o¤lu Üstgeçidi’ne ‘K›z›ldere Yolunda fiehitlerimiziSelaml›yor, Umudu Büyütüyoruz-DHKC’imzal› bombal› pankart as›ld›.Parti’nin kuruluflunu selamlayan, flehitlerimizi anan pankartlardanbiri de Bursa’da as›ld›. Yurtd›fl›nda ise 10 Nisan günüAlmanya’da Hamburg’da iki, Berlin'de üç yere, Köln’de, DortmundTren ‹stasyonu’nda, Stuttgart flehir merkezinde ‘CepheAvrupa Temsilcili¤i’ imzal›; “K›z›ldere Son De¤il”, "Cephe'nin12. Y›l›n› Selaml›yoruz”, “Tek Yol Devrim” sloganlar›n›n yerald›¤›pankartlar uzun süre as›l› kald›.


Belçika Demokrasisi’nin Faflizmle‹flbirli¤i Dosyas› Kal›nlafl›yor!DHKC-Brüksel EnformasyonBürosu, 9 Nisan’da “Belçika polisininmüthifl çal›flmalar›!” bafll›kl›bir aç›klama yapt›.Belçika polisinin müthifl çal›flmas›,Cephe Enformasyon Bürosu’nda,bir koltu¤un içinde dinlemecihaz› yerlefltirmekti. Ancak büroçal›flanlar› taraf›ndan bu cihaz a盤aç›kar›ld›.“2005 y›l›nda üretilmifl, borufleklinde Hollanda yap›m›, 4S 1PLSH20 modeli” oldu¤u belirtilen cihaz›niçinden Belçika telefon operatörüMobistar’a ait bir SIM kart› daç›km›flt›. A盤a ç›km›flt› ki, Belçikaburjuva demokrasisi, Knokke Davas›’ndadevrimcileri cezaland›rmakve Enformasyon Bürosu’nu kapatmakiçin, kendi yasalar›n› çi¤neyerek“yasad›fl›” dinleme yap›yordu.Enformasyon Bürosu aç›klamas›nda,“Tüm bask›lara ra¤men, Türkiyedevletinin faflist yüzünü ve emperyalizminsahte demokrasisiniteflhir etmeye devam edeceklerine”vurgu yap›larak aç›klama flu sözlerlebitiriliyordu: “Büromuza karfl›Bruges Hapishanesi’ndeTecrit Kald›r›ld›Knokke Davas›’na hapis cezas›naçarpt›r›lan tutsaklar›n Bruges Hapishanesi'ndetecritte tutulmas› uygulamas›na 7Nisan’da son verildi.Tutsaklar ve avukatlar›, tecrit uygulamas›n›nhiçbir hukuki dayana¤› olmad›-¤›n›, insanl›k d›fl› oldu¤unu belirterekkald›r›lmas› için bir süre önce mahkemeyebaflvurmufllard›. Musa Aso¤lu, fiükriyeAkar Özordulu ve Kaya Saz taraf›ndanyap›lan itiraza, önce Dan›fltay'da yetkisizlikkarar› verilmifl ve tecrit sürdürülmüfltü.Brüksel Mahkeme’sinde 4 Nisan’dayap›lan duruflmada, “teröristdamgas›n›n tecrit için yeterli neden olmad›¤›”belirtilerek, tecritin kald›r›lmas›nakarar verildi.yap›lan kriminalizasyon faaliyetlerineson! Terörist ar›yorsan›z,dinleme cihazlar›n›z› ABD, ‹srailve Türkiye Konsolosluklar›’nayerlefltirin !”*“Gizli faaliyetleri”nin deflifreedilmesi üzerine, 10 Nisan’da FederalPolis yetkilileri büroya geldilerve dinleme cihaz›n› isteyerek nas›lbulundu¤una dair bilgi istediler. Cihaz›nverilmemesi durumunda bask›nve gözalt›lara baflvuracaklar›tehdidini yapmaktan da geri durmad›lar.Büroya gelen yetkililerin piflkinlikle“Cihaz› koyan M‹T de olabilir”demesi üzerine, büro çal›flanlar›“Tabii, M‹T art›k Belçika’n›nMobistar telefon operatörlüyle iflbirli¤iiçinde dinleme yap›yor öylemi?..” diye cevap verdiler.Fakat Belçika polisinin, gizliservisinin M‹T’le iflbirli¤i içinde buifli yapt›¤›n›n ortaya ç›kmas› devrimcileraç›s›ndan hiç flafl›rt›c›olmayacakt›r. Çünkü Knokke Davas›’ndave devam›ndaki geliflmelerdegörüldü ki, Belçika devleti, Türkiyefaflizmiyle iflbirli¤i yapmakta, çokisteklidir.Belçika burjuva demokrasisiningünümüzdeki temsilcileri, Naziler’leiflbirli¤i yapan krallar› 3. Leopold’unyolundan gidiyorlar anlafl›lan.Kral 3. Leopold, tarihe Nazi iflbirlikçisiolarak geçenlerden biridir.Ülkesini Alman faflistlerine satanbir iflbirlikçidir. Öyle bir iflbirlikçilikki, Naziler’e karfl› direnen ve budireniflte 15 bin Belçikal›’y› flehitveren halk›na karfl› da SS’lerle operasyonlaragiriflmifl. 40 bini aflk›nvatanseveri Belçika hapishanelerinedoldurmakla yetinmeyip, “Belçika’y›korumak” ad›na Belçikal› vatanseverleriAlman faflistlerininölüm mangalar›na teslim etmektende çekinmemifl.Belçika demokrasisi’ninCephe tarafından“suçüstü” yapılmasınınresmidir!Türkiye’deki Nazi iktidar›nakarfl› direnen devrimcileri de flimdiBelçika hapishanelerine dolduran,onlar› Türkiye faflizminin cellatlar›-n›n eline teslim etmek isteyen Belçikaburjuva demokrasisidir.Burjuva demokrasisinin genelliklekitlelerden gizlenen öteki yüzüdürbu. Ç›karlar› gerektirdi¤indefaflizmle iflbirli¤i yapmaktan, faflistcuntalar›, iflkenceci, katliamc› rejimleridesteklemekten hiç geri durmazlar.Belçika halk› nas›l Nazi iflbirlikçilerinilanetlemiflse, Türkiyefaflizmiyle iflbirli¤i yapan Belçika’n›nbugünkü yöneticileri de ayn›flekilde lanetlenecektir. Bundan hiçflüpheleri olmas›n.Almanya Düseldorf'daki TürkiyeKonsoloslu¤u önünde HÖCtaraf›ndan 11 Nisan’da “Kürdistan'daDevlet Terörüne Son”pankart›yla bir protesto gösterisiyap›l›rken, Brüksel’de de, AvrupaParlamentosu önüne as›lanpankartla Kürt halk› üzerindekibask›lar protesto edildi.4416 Nisan 2006 / 48


Ümraniye Direnifli Davas›Ümraniye Hapishanesi’nde 19-22Aral›k 2000’de yaflanan katliamailiflkin, katledenlere de¤il, katliamadirenenlere karfl› aç›lan davaya 10Nisan’da devam edildi.Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesi'ndegörülen duruflmada, savc›, tutsaklar›nanlat›mlar›n› kesmeye çal›-fl›rken, bunda baflar›s›z olmas› karfl›-s›nda da tutuklular konuflurken uyumay›tercih ediyordu.Oysa “san›k”lar orada 19-22 Aral›k’ailiflkin gerçekleri anlat›yorlard›.Katliam sald›r›s›nda bir gözünü kaybedenMehmet Do¤an’›n, jandarman›naçt›¤› ateflte sa¤elinin 3 parma¤›n› kaybedenSerdar Turan’›norada “san›k” olarak yarg›lanmak istenmesindekiçeliflkiyi anlat›yorlard›.Savunmalar›n ard›ndan avukatlar›ntalepleri dinlendi. Avukatlar›n›n,hapishane idaresinin, gardiyanlar›ndinlenmesi, arama ve say›m tutanaklar›n›nistenmesi talepleri kabul edilirken,keflif yap›lmas› ve jandarman›nvideo kay›tlar›n›n izlenmesireddedildi.TAYAD'l› Aileler duruflma sonras›mahkeme önünde yapt›klar› aç›klamaylaadalet için mücadeledenvazgeçmeyeceklerini belirttiler.Sabanc› Davas› ve Bir Komiserin ÖlümüDHKP-C’li tutsaklardan ErcanKartal’›n yarg›land›¤› Sabanc› Davas›’na,12 Nisan’da 14. A¤›r CezaMahkemesi’nde devam edildi.‹lk olarak HHB avukatlar›ndanBark›n Timtik, Avukat Behiç Aflç›'n›nneden davaya kat›lamad›¤›n›dile getirdi¤i dilekçeyi okumak istedi.Hakim, tecrit gerçe¤inden kaçarakdilekçeyi okutmazken, Av. TimtikBehiç Aflç›'n›n ölüm orucundaoldu¤unu dile getirdi.Ercan Kartal duruflmada özetledi¤idilekçesinde, avukatlar›yla görüflmesininengellendi¤ini belirterek“Bu dava da dahil faflizmin mahkemelerikendi hukukuna yasas›na uymuyor”dedi.Kartal ayr›ca, Halk›n Hukuk Bürosuavukatlar›n›n misyonuna de¤inerekölüm orucuna bafllayan HHBavukatlar›ndan Behiç Aflç›'ya baflar›dileklerini iletti. 30 Mart-17 Nisanvesilesiyle DHKP-C’nin kuruluflunuda kutlad›¤›n› belirtti.Av. Güçlü Sevimli ve Taylan Tanayda Ercan Kartal’a uygulananavukat yasa¤›n›n kald›r›lmas›n› talepettiler.*Duruflma öncesinde Ercan Kartal'›n6 y›ld›r tek bafl›na tecrit hücrelerindetutulmas›n› protesto edenTAYAD'l› Aileler, duruflmaya girdiktensonra, d›flar›da kalan ailelerden‹kitelli Temel Haklar Baflkan›Kemal Delen tamamiyle keyfi birflekilde gözalt›na al›nd›. Kemal Delen'ingözalt›na al›nmas› s›ras›ndaavukatlar›, Kemal Delen’e karfl› zorkullanmas›na, gözalt›n›n keyfili¤inemüdahale ettiler. Bu müdahale s›ras›nda,her zaman ba¤›r›p ça¤›rmayaal›flm›fl bir baflkomiser, yine ba¤›r›pça¤›rmaya bafllad› ve bir süre sonrada geçirdi¤i kalp krizi sonucu öldü.Demagojiye, karalamaya al›flm›flburjuva bas›n bu olay›, gözü dönmüflbir düflmanl›kla vererek avukatlar›suçlu göstermeye çal›flt›. Oysasuç, tamamen o komiserin “görev”yapma anlay›fl›yla ilgilidir.Halka, demokratik haklar›n› kullananlara,elefltirenlere “adam gibi”davranmay› ö¤renselerdi, halka hakaretedip ba¤›r›p ça¤›rmak yerineuygarca konuflmay› bilselerdi, kimsenin“tansiyonu yükselmez”, öylebir sonla da karfl›laflmazlard›.Devrimci Bas›ndan F TipiHapishane YönetimineSUÇ DUYURUSUYürüyüfl, Mücadele Birli¤i,Devrimci Demokrasi, At›l›m veK›z›lbayrak'tan oluflan sosyalistbas›n temsilcileri, 6 Nisan’da SultanahmetAdliyesi’nde, F Tipleri’ndetecrit uygulayan ve devrimciyay›n organlar›n› tamamenkeyfi kararlarla tutuklulara vermeyenhapishane yönetimlerihakk›nda suç duyurusunda bulundular.Devrimci bas›n temsilcileri,suç duyurusunun ard›ndan yapt›klar›aç›klamada, "F Tipleri'ndeDevrimci Bas›n EngelleniyorDevrimci Bas›n Susturulamaz"pankart› açarak F Tipleri’ndekikeyfi uygulamalar› anlatt›lar.Dünya Demokrasi HareketiKongresi’nden:F Tipleri Kapat›ls›n!Dünya Demokrasi Hareketiadl› kurulufl taraf›ndan 2-5 Nisanaras›nda, ‹stanbul Lütfü K›rdarKongre Merkezi'nde, "DemokrasiyiGelifltirmek: Adalet, Ço¤ulculuk,Kat›l›m" ad›yla düzenlenenkongrede, kat›l›mc›lar F Tipi hapishanelerinkapat›lmas› için ortakbir metin yay›nlad›lar.90 ülkeden 500 örgüt temsilcisininkat›ld›¤› kongrede “türkiye’deiflkence yok” iddias›na karfl›ns›k s›k F Tipleri’nin durumunugündeme getirirken, F Tipleri’ninkapat›lmas› için haz›rlanan metnide 30 aflk›n ülkeden temsilcilerimzalad›. Haz›rlanan metinde FTipi hapishanelerin tutuklu ve hükümlüleritecrit etti¤i, bu nedenlekapat›lmas› gerekti¤i belirtildi.Baflbakan Tayyip Erdo¤an aç›-l›fl konuflmas›n› yapt›¤› ve demokrasi,adalet, kat›l›mc›l›k üzerinenutuk çekti¤i kongredeki kat›l›mc›lar›ntaleplerine kulak verecekmi, görece¤iz!4516 Nisan 2006 / 48


dünyaÜniversite gençli¤inin bafl›n›çekti¤i, iflçilerin, liselilerin içindeyer ald›klar› iki ay› aflk›n süren direniflsonuç verdi. Frans›z hükümeti,26 yafl›n alt›nda ifle bafllayan gençleriniki y›l denemeye tabi tutulmas›nave gerekçesiz iflten ç›kart›lmalar›naimkân tan›yan yasay› geriçekmek zorunda kald›. Zafer; direnen,çat›flan, iki ay boyunca sokaklardanhiç inmeyen gençlerin ve beflkez genel greve ç›kan iflçilerin oldu.Zafer, emekçi halk›n oldu. Gençler11 Nisan günü de büyük bir gösteridüzenleyerek hem zaferlerini kutlad›lar,hem de yeni düzenlemenin takipçisiolacaklar› mesaj›n› verdiler.Bu süre içinde birkaç üniversited›fl›nda hiçbir okulda e¤itim yapt›-r›lmad›, sürekli boykot düzenlendi.Sonuncusu 3 milyon olmak üzere,befl kez yüzbinler, milyonlar sokaklaradöküldü. Her gün onbinlercegenç eylemleri sürekli hale getirdi,Paris’in Cumhuriyet Meydan›’n›kuflatan sermayenin polisi karfl›s›nadikildiler. ‹stasyonlar›, metrolar› iflgalettiler. Eylemler hükümeti ciddianlamda bir siyasi krize soktu.Elbette Frans›z burjuvazisi istedi¤idüzenlemeleri yapmak için f›rsatkollayacak, yeniden deneyecektir,baflka k›l›flara sokarak esnek çal›flmay›yaflama geçirmek isteyecektir.Ama art›k fluras› aç›kt›r ki; sermayehalk karfl›s›nda geri ad›m atmakzorunda kalm›flt›r.Direnen Gençler ve ‹flçiler Kazand›Yaflanan, “ortadan kalkt›, bitti”denilen s›n›flar›n ve onlar›n mücadelelerininbir yans›mas›yd›. Gençlerinve iflçilerin ön planda oldu¤uemekçi s›n›flar›n cephesi ile Frans›zburjuvazisinde kendini ifade edensermaye cephesi aras›ndaki muhabereyi,emekçiler kazand›. Sermayeningüçlülük imaj›, bugünün dünyas›ndadirenifllerin anlams›zl›¤› gibisaçmal›klar, Fransa taraf›ndan birkez daha çöpe at›ld›.Bu, özellikle Avrupa ülkelerindeburjuva s›n›f›n›n sald›r›lar›n›n yo-¤unlaflt›¤› bir süreçte, tüm bu ülkeleraç›s›ndan da örnek teflkil edecek,moral ve güç verecektir, yol gösterecektir.Son süreçte emekçi direnifllerininbüyük oranda yenilgilerlesonuçlanmas›n›n yaratt›¤› havay›k›rmada önemli bir aflama olmufltur.Sermayenin sald›r›lar›n›n direnilerekgeriletilebilece¤i bilincinin yenidenkazan›lmas›nda örnek teflkiledece¤i kuflkusuzdur.Peki nas›l kazan›ld›?Birincisi; eylemlerin süreklili¤i.‹kincisi; Gençli¤in dinamizmininemekçilerin üretimden gelengüçleri ile bütünleflmesi.Üçüncüsü; Ayn› hedefte birleflentüm gençlik örgütlerinin, iflçisendikalar›n›n, sol güçlerin hem kitleseleylemleri yaflama geçirmesi,hem de gerekti¤inde radikal, direniflçibir tutum sergilemeleri.Daha baflka olgular da say›labilir,ancak süreci belirleyen bunlarolmufltur. Türkiye sendikal hareketive gençli¤i de elbette bu süreçtendersler almal›d›r.Öte yandan, tüm toplumsal eylemlergibi kendi içinde zay›fl›klar›da tafl›m›flt›r. Bunlar›n bafl›nda ise,sermaye düzeninin kendisine yönelikbir hareket niteli¤i tafl›mamas›say›labilir. Düzenin kendi içinde,sosyal devletin budanmas›na karfl›ç›k›flla s›n›rl› bir harekettir, “sosyaldevlet” aldatmacas› savunulmufltur.Tüm bu sald›r›lar›n as›l kayna¤›olan kapitalist sisteme yönelim,hem hareketin önderli¤inin niteli¤i,hem de Fransa’da s›n›flar mücadelesininbugünkü durumu itibariyleflu an için beklenen bir durum de¤ildi.Ancak, gelecek aç›s›ndan, iflçiemekçi s›n›flar›n kendine güveninikazanmas›, gücünü görmesi, “de-¤ifltirebilece¤ini” kavramas› aç›s›ndanönemli bir direnifltir.S›n›flar mücadelesi biraz daböyle geliflecektir. Emekçiler nihaikurtulufllar›n›n düzen için iyilefltirmelerlemümkün olamayaca¤›n›,de¤ifltirme gücünün sadece emekçihalkta oldu¤unu göreceklerdir.Monarfli y›k›lacak halk kazanacak!Nepal’de çürümüfl monarflik düzene karfl› savaflan NKP(ML) ilemuhalif 7 politik parti aras›nda var›lan anlaflma uyar›nca yaflama geçirilendört günlük genel grev çat›flmalara sahne oldu. Gösteriler genelgrevin ard›ndan da sürdü. Ülkenin baflka bölgelerinde gerillalar kentbask›nlar› düzenledi ve monarfliye ait bütün simgeleri ülkeden silmeaç›klamas› yapt›. Baflkentte sokaklara ç›kan ö¤renciler ve halk, kraliyetpolisi ile çat›flt›lar. Kral Gyanendra’n›n soka¤a ç›kma yasa¤› ilanetmesine karfl› gerçekleflen gösteriler ülkenin dört bir yan›na yay›ld›.Demokratik seçimlerin yap›lmas› istenen gösterilere kraliyet güçlerinincevab› ise terör oldu. “Yasa¤› çi¤neyenlerin vurulmas›” emri verilmesine,7 politik partinin NKP(ML) ile iliflkilerini kesme yönündebask›ya maruz kalmalar›na karfl›n, geri ad›m at›lmad›. Dört kiflinin öldü¤ügösterilerin sürece¤i kaydedilirken, barakalardan oluflan mahallelerdebarkiatlar›n kuruldu¤u, halk›n polisle çat›flt›¤› bildirildi.Avrupa ve ABD destekli Monarflik rejim sars›l›yor. Kentlerdeki hareketleve reformist ‘komünist’ partilerden burjuva partilere kadar politikpartilerle gerilla hareketinin bu taktik bütünleflmesinin yaratt›¤›sars›nt›, iktidara yönelik bir cephe birli¤inin yarataca¤› sonucun da iflaretidir.Bu nedenle ABD kral› “bir an önce demokrasiye geç” diyeuyarmaktad›r. Emperyalizm, iflbirlikçi iktidar› kaybetmemek için,‘dünyan›n tepesinde” sosyalizm bayra¤›n›n dalgalanmas›n› önlemeyeçal›fl›yor. Ancak baflaramayacak, gücünü gösteren halk kazanacak!4616 Nisan 2006 / 48


Filistin’i Bo¤amayacaks›n›z!10 Nisan günü toplanan AvrupaBirli¤i D›fliflleri Bakanlar›, y›ll›k500 milyon euro yard›mda bulundu-¤u Filistin’e do¤rudan yard›mlar›durdurma karar›n› onaylad›. Hat›rlanaca¤›gibi ABD yönetimi de yard›mlar›ask›ya alm›flt›.Emperyalizmin “yard›m” dedi¤itam da böyledir iflte. Bir “koz”dur,flantaj arac›d›r. Kendi yaratt›klar›bir sorunda ve ‹srail’e desteklerininüzerini örtmek için yapt›klar› yard›-m› dahi, Filistin halk›n› dize getirmekiçin aleni flekilde kullanmaktançekinmiyor Bat› demokrasisi!Avrupa, ‹srail ve ABD’ninKuklas› M›?“Açl›kla terbiye” siyasetinin alenileflmesi;emperyalizmin dilindekiinsan haklar› sahtekarl›¤›n›n, birhalk›n seçimle ortaya koydu¤u iradesinitan›mamas›; demokrasi anlay›fl›n›nçarp›c› bir örne¤i olmufltur.Peki bu karar, kimin karar›d›r?‹srail ve destekçisi ABD’nin!Riyakarca “ancak ayn› zamandaFilistin halk›n› desteklemek istiyoruz”diyen Avrupa Birli¤i, yineAmerikan emperyalizminin ve siyonizminterörizm demagojisinin kuyru¤unatak›lm›flt›r.Hollanda D›fliflleri Bakan› BernardBot’un, AB’nin karar›na iliflkinyapt›¤› aç›klamada sarfetti¤i flusözler ibretliktir: “Filistin halk› birseçimde bulundu. fiimdi de sonuçlar›nakatlanmas› gerekir.”Gerisi bofltur! Cezaland›r›lantüm bir halkt›r! ‹srail nas›l tüm Filistin’e“terörist” diyorsa, AB de ayn›gözle bak›yor. Bu karar, AB’ninutanç sayfas›na yaz›lm›flt›r ve Filistinhalk›, ezilen halklar taraf›ndanasla unutulmayacakt›r.‹srail Terörü ABD veAvrupa’dan Güç Al›yorAvrupa ve Amerika ekonomikambargo uygularken, tecritte baflar›elde eden ‹srail yönetimi, resmi olarakFilistin’i “düflman” ilan etti¤iniaç›klad›. Dün de pervas›zca katliamlar›n›gerçeklefltiriyordu, flimdi“düflman” tan›mlamas› ile sald›r›lardaha da artacakt›r.‹srail’in, bu pervas›zl›¤› dolays›zbir biçimde ABD ve Avrupa’n›ntavr›ndan güç almaktad›r. Hamas’›tecrit ve ambargo kararlar› ile birlikteartan katliamlar dikkat çekicidir.S›n›rl› tek tarafl› belirleme karar›alan ve bunun tarihini de 2010 y›-l›ndan 2008 y›l›na çeken ‹srail, sadecegeçen hafta içinde; Gazze fieridi'ninkuzeyindeki iki evi top atefliylevurdu. Bundan önce gerçekleflentop ateflinde de, aralar›nda silahl›olmayanlar›n da bulundu¤u 14 Filistinliöldü. ‹srail uçaklar›n›n, Gazzefieridi’nde, Filistinli gerillalar›tafl›yan bir araca düzenledi¤i sald›-r›da, içinde sivillerin bulundu¤uikinci bir araç daha isabet ald› ve 1’içocuk 6 kifli öldü, 14 kifli yaraland›.8 Nisan günkü hava sald›r›s›nda dabiri 5 yafl›nda bir çocuk olmak üzere8 Filistinli öldü. Sald›r›lar›n sonkurban› 8 yafl›nda bir k›z çocu¤u oldu.Ondan önce de 7 yafl›nda bir çocukölmüfltü.Gazze’de AB’ye ProtestoAB’nin ambargo karar›, Gazze’de,binlerce kifli taraf›ndan protestoedildi. Meclis binas› önündetoplanan Filistin halk›, AB bürosunayürüyerek, “Yard›mlar›n Durdurulmas›naHay›r”, “Filistin Halk›n›nSeçimine Karfl› Cezaya Hay›r” sloganlar›att›lar.Bir baflka grup gösterici ise,Gazze’de BM bürosuna yumurtaatarak, “Neden Bizi Aç B›rakmak‹stiyorsunuz” sloganlar› att›.Slogandaki sorunun cevab› aç›kt›r;çünkü siz direniyorsunuz, dünyan›nezilen halklar›na örnek olmayadevam ediyorsunuz. Bu nedenleemperyalistler ve onlar›n kurumlar›cezaland›rmak, dize getirmek vetersinden bir örnek yaratmak istiyor.Ama baflaramayacak! Filistinhalk› bu kuflatmay› da yaracak!IRAKSamarra DireniyorSamarra sokaklar›, Felluce sokaklar›n›and›r›yor bugünlerde. ‹flgalcilerinhavadan gördükleri insantopluluklar›n› helikopterlerlekatletti¤i kentin sokaklar›nda direniflçilerleiflgalciler aras›nda yo-¤un çat›flmalar yaflan›yor. Direniflçilerinkentte bulunan hükümet binalar›nayönelik kapsaml› sald›r›-s›n›n ard›ndan gerçekleflen çat›flmalarhalen devam ediyor.Öte yandan, Türkmenler’in yaflad›¤›Telafer'e yeniden sald›r›bafllat›ld›. 8 bin ABD askeri, iflbirlikçiordu, fiii iflbirlikçisi BedirTugaylar› ve Kürt peflmergelerininyerald›¤› operasyona 100'ün üzerindetank kat›l›yor.‹flgal alt›ndaki ülkede, iç çat›flmay›körükleme amaçl› sald›r›larda sürüyor. Geçen hafta bir fiii camiinedüzenlenen sald›r›da 50’yeyak›n insan yaflam›n› kaybetti.‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair’in‹nsan Haklar› Dan›flman›Ann Clwyd ise, Irak’ta ABD taraf›ndantutuklanan kiflilerin “karadelikte yokoldu¤unu, kay›tlar›n›nbile tutulmad›¤›n›” aç›klad›.‹flgalcinin her türlü kontra yönteminebaflvurmaya bafllamas›, direniflkarfl›s›ndaki açmaz›n›n daiflaretidir.‹RANSald›r› Planlar›‹ran, uranyumu zenginlefltirdi-¤ini aç›klarken, Amerikan emperyalizmibir hava sald›r›s›n›n zemininiyaratmaya çal›fl›yor. Amerikanbas›n›nda yeralan haberleregöre; sald›r› karar› al›nd›, nas›lolaca¤› tart›fl›l›yor. ABD’nin uyduarac›l›¤›yla istihbarat toplad›¤›bilgilerine yer veriliyor.Bu tür haberlerle dünya sald›r›-ya haz›rlanmak isteniyor. Ayn›sahneleri Irak’ta izledik. Sonuç;10 milyonluk ülke direniyor!4716 Nisan 2006 / 48


fiemdinli Komisyonu Görevini Yapt›!Askerin fiemdinli ile ilgisi yokmufl!Devrimcileryine hakl› ç›kt›Susurluk AKPile sürüyorBu yüzdenfiemdinli’deortaya ç›kandevletigizlemeyeçal›fl›yorTBMM fiemdinli Komisyonu‘taslak raporunu”aç›klad›. Rapor, tambir aklama raporu. “Nereyekadar giderse gitsin”yalan›n›n alt›ndan ç›kan,“devlet içinde gizli birörgütlenme tespit edilememifltir”oldu.Evet, “devlet içindebir çete” de¤ildir fiemdinli’yi yaratan;devletin kendisidir. Ancak komisyonöylesine göstermelik ve oligarflik devletibir biçimde aklama gayreti içindedirki, “çete” dahi diyememektedir.Hem “at izi it izine kar›flm›fl, izleri takipedemedik” diyor, hem de “gizli birörgütlenme yoktur” diyor. ‹zleri takipedemiyorsan, nereden biliyorsun? Birbiriyleçeliflse de, amaç devleti aklamakolunca, çeliflki de görmezlikten geliniyor.Bir baflka tespit ise, “olay›n askerle iliflkisinin birfantazi oldu¤u” yönünde. Generalleri fiemdinli’nin d›-fl›nda tutma kampanyas› komisyon nezdinde de sonuçvermifltir.Öte yandan; olay gayet aç›kken, fiemdinli halk› tümç›plakl›¤›yla anlat›rken, “olay› tam olarak ayd›nl›¤a kavuflturamad›klar›n›”söyleyen komisyon, AKP’ninfiemdinli’nin üzerini örtme politikas›n› yaflama geçirmekte,zeminini haz›rlamaktad›r. CHP ise zaten kontrgerilladevletinin sözcüsü gibi oldu¤u için bir muhalefetlede karfl›laflmamaktad›r.“Milletin temsilcisi” s›fat›n› tafl›d›klar›n› iddia edenler,fiemdinli’de halk›n katledilmesini, tepelerinde onlarcakez bombalar›n patlat›lmas›n› görmezden gelmifller,onaylam›fllard›r. Gerisi demagojiden ibarettir.Devletin halka karfl› iflledi¤i suçlar konusunda,TBMM’de oluflturulan tüm komisyonlar›n temel görevi,aklama olmufltur. fiemdinli komisyonu da bu gelene¤ibozmad› ve “topyekün savaflta” görevini yerine getirdi.Ve bir kez daha teyid edilmifltir ki; düzenin hiçbirkurumunda halk için adalet yoktur.Üst Geçit Hakk›m›z› Kazanaca¤›zBursa Temel Haklar Gemlik Temsilcili¤i, “Bir üst geçitkaç insan eder?” ad›yla bir kampanya bafllatt›. 1994’te trafi-¤e aç›lan Gemlik-Armutlu yoluna üst geçit yapt›r›lmas› hedeflenenkampanya dahilinde, ilk olarak, bölgede yaflayanhalk ile “Çevre yolunun verdi¤i zararlar” konulu bir araflt›rmayap›ld›. 600 kifliyle yap›lan görüflmeler sonras›nda halk›ntaleplerini dikkate alan temsilcilik, 5 Nisan günü kazalar›nyafland›¤› çevre yolunda aç›klama yaparak kampanyay›duyurdu.Eylem öncesi polisin, Temel Haklar üyelerinin ard›ndanevleri gezerek, “onlar PKK’l›, bayrak açacaklar. Onlar› tutuklayaca¤›zbas›n aç›klamas›na kat›l›rsan›z sizi de tutuklar›z”fleklinde tehdit etti¤i ö¤renildi. Gemlik’te y›llard›r demokratikeylemleri tehdit ve bask›yla engelleme faaliyetiyürüten polisin bu k›flk›rtmalar›na karfl›n, çok say›da insanaç›klamay› izlemek için gelirken, Dernek Temsilcisi TuncelAyaz, “Art›k bunlar› yaflamak istemiyoruz. Ölümler halendevam ediyor. Ve bu uzun y›llar bize gösteriyor ki; yap›lmas›gereken birilerinin vicdan azab› duymas›n› beklemek de-¤il, vicdans›zlardan hesap sormakt›r”diye konufltu.Eylemde, “Üst Geçit Hakk›-m›z Kazanaca¤›z, Halk›z Hakl›y›zKazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.Yürüyüfl emekçi mahallelerindeDergimiz meydanlarda, gecekondularda emekçihalka ulaflmaya devam ediyor. Bu hafta, ‹stanbul’unyoksul gecekondu halk›n›n yaflad›¤› Ça¤layan sokaklar›ndayd›k.10 Nisan’da 30 okurumuzun kat›ld›-¤› sat›fl s›ras›nda halka duyurular yap›ld›, Türkiyegerçe¤i anlat›ld›. 1.5 saat süren etkinlikte 92 dergisat›ld›. Ayr›ca ayn› gün Kartal Karl›ktepe'de sat›fl yapanokurlar›m›z 1 saat içinde 35 dergi satt›.4816 Nisan 2006 / 48


Hasan Hüseyin An›ld›Bizim fliir antolojisiHalk›n ozan› Hasan HüseyinKorkmazgil, do¤umunun 79'uncuy›l›nda 9 Nisan akflam› Atatürk KültürMerkezi'ndeki etkinlikte an›ld›.fiiirlerinde emekçilerin, halk›n yaflam›n›ve mücadelesini anlatan HasanHüseyin’i anma etkinli¤i, GürünDayan›flma Derne¤i'nce düzenlendi.Dernek, ölüm y›ldönümündeanmas›n› yapamad›klar› için ‘do-¤um gününü’ anma etkinli¤i olarakplanlad›klar› dile getirdi.Hasan Hüseyin’in fliirlerininokundu¤u etkinli¤in onur konu¤uolan, efli Azime Korkmazgil, ozan›nfliirlerinin hâlâ güncelli¤ini korudu-¤unu belirterek günümüz ayd›nlar›-n›n da “kula¤›na küpe” olmas› gerekenflu sözlerle anlatt› O’nu: “Türkçeö¤retmeni olmama ra¤men hak,hukuk, anti-emperyalizm baflta olmaküzere Türkçe’yi anlayarak sevmeyiondan ö¤rendim. Örne¤in K›-z›l›rmak fliiri dönemin en güçlü anti-emperyalisttablosunu çiziyor.”Ozan›n yaflam›n›n anlat›ld›¤› anmaetkinli¤inde, fliirlerinden bestelenentürküler, Grup Yorum, Sad›kGürbüz, Tozan Alkan ve Leyla-Fatihikilisi taraf›ndan seslendirdi.Hasan Hüseyin, Sivas’›n Gürünilçesinde, 1927’de do¤du. Ortaokulve liseyi Bolu, Ni¤de ve Adana’dayoksulluk içinde okudu. Okulu bitirdiktensonra Ankara ve Marafl-Afflin’de görev yapt›, Göksun’a sürüldü.Bask›lar, sürgünler boy vermeyebafllam›flt› hayat›nda.Gürün’de 30 A¤ustos Zafer Bayram›kutlan›rken, devlet erkan›n›n obildik ruhsuz konuflmalar› aras›ndaonun sesi duyuldu. Dayanamad› bukonuflmalara ve kürsüye f›rlayaraketkileyici bir konuflma yapt›. “Buülkeyi göksel varl›klar de¤il, Anadoluinsan› kurtarm›flt›r” diye hayk›rd›.Bu hayk›r›fl, ilk tutuklulu¤unuyaflamas›na neden olur. Ancak sonolmaz. 1951 Tevkiffat›’nda O datutsak edilir. fiiirlerinden dolay› birçokdefa yarg›lan›r. Yarg›lan›rken,kürsülerinden adaletsizlik akan burjuvamahkemelerinde sosyalizmiyüzünün ak›yla savunur.Hapishanelerde ve d›flar›da devrimci, sosyalist, ilerici flairlerin fliirlerini‹smail Hardal ve Kemal Kök’ün haz›rlad›¤›, ‘‹çerideki, d›flar›dakihapishaneden Bizim fiiir Antolojisi’ Sorun Yay›nlar› taraf›ndan yay›mland›.Antolojide; devrim flehitlerinden; Fatma Tokay Köse, GülnihalY›lmaz, Eyüp Beyaz, Hüseyin Çukurluöz, Muharrem Çetinkaya,Muharrem Karademir’in de fliirleri yeral›yor.Av. Hüdayi Berber Yaflam›n› YitirdiDemokrat Avukat Hüdayi Berber, evinde b›çaklanm›fl olarakbulundu. ÇHD Yönetim Kurulu Üyesi olan HüdayiBerber, 17 y›ll›k meslek yaflam›nda, hak veözgürlükler mücadelesinin yan›nda yerald›.Denizli’ye gönderilen Berber’in cenazesi,Küçükarmutlu Cemevi’nden kald›r›ld›. Cenazetörenine kat›lan TAYAD’l›lar ad›na konuflanAhmet Kulaks›z, Av. Hüdayi Berber’in hapishanelereyönelik gerçeklefltirilen operasyon davalar›nda,TAYAD'l› Ailelerin hukuk mücadelesininyan›nda onlarla daima birlikte oldu¤unu vekendilerinin bir dostu oldu¤unu söyledi.4916 Nisan 2006 / 48Her alanda örgütlümücadeleden yanad›r.T‹P üyesidir. Keremce ahçekebilmek için, Keremceyanmay› bilir. Yunus-’ca dizebilmek için dizeleriniYunus misali dervifleyler gönlünü. Anadolu’yu dillendirebilmekiçin Anadolu mozai¤ininher bir desenini tan›r, bilir. Halkçayazabilmek için halkça yaflar. Ac›çekti¤imizde ac›lan›r, yüreklendi¤imizdeyüreklenir. Güldü¤ümüzdegüler. Ezildi¤imizde ezilir, direndi-¤imizde direnir... ‹çimizden biridir.O’nun için fliir; altalta yaz›lm›fl,flekilli dizeler de¤ildir. Sanat içinhiç de¤ildir. Derdi, halk›n aynas›olabilmektir. Kalemini bunun içinkullan›r.Halk fliirinin köklerine iner. PirSultan’›, Baba ‹shak’›, Bedreddin’i,Yunus’u ve daha nicelerini çekipal›r bu köklerden. Halk deyifllerini,efsanelerini, masallar›n›, tekerlemelerini...yeniden ifller. Tüm bunlar›bugünle birlefltirir, yeniyi yarat›r.Bu yüzdendir ki dili aç›kt›r, ayd›nl›kt›r,yal›nd›r. Bu yüzdendir ki,e¤iticidir, ö¤reticidir.Dilek Polat ÖlümsüzdürOrdu'da 7 Nisan'da bomba düzene¤i haz›rlarkenbomban›n patlamas› sonucu yaflam›n› yitirenTKP ML / T‹KKO gerillas› Dilek Polat'›ncenazesi 12 Nisan günü Gazi Cemevinde yap›-lan törenin ard›ndan Cebeci Mezarl›¤›'nda defnedildi.Yaklafl›k 250 kifli, "Gerillalar Ölmez Yaflas›nHalk Savafl›- Partizan" ve "Önce Çocuklar›-m›z› Savunuyorduk fiimdi Düflüncelerini-Partizanfiehit ve Tutsak Aileleri" yaz›l› pankartlarlayürüdü. Sloganlar›n at›ld›¤› yürüyüfle, HÖC’ünde oldu¤u devrimi yap›lar da kat›larak devrimflehidi Dilek Polat'› sahiplendiler. Cebeci Mezarl›¤›ndayap›lan konuflmalar›nard›ndan,Polat'›n naafl›,bayra¤asar›larakdefnedildi.


Benim Gibi AnalarÖyle AslanlarDo¤uruyor Ki...(Dersim’de DHKC gerillas› olarak flehit düflenGülseren Beyaz’›n anne ve babas›. Ayn› zamandaFidan Kalflen’in day›s› ve yengesi)KUMRU BEYAZ: Ben bir anay›m,6 senedir devaml› olarak içimdeatefl var. Ci¤erim yan›yor. Çünküher ay bir haber al›yorum. Ölümoruçlar›nda flehit düflen her zamanGülseren'le beraber flehit düflüyorlar.6 senedir devaml› yüre¤imiz a¤l›-yor. ‹çimiz kan›yor. Ama kan a¤layanyüre¤imizin sorumlusu devlettir.Benim okumam yazmam yok.Bu çocuklar›n suçu nedir? Çünküayd›n insanlar, fikri temiz insanlar,ak›ll› insanlard›rlar. Devlet bundandolay› kald›rmak istiyor. Her ne kadarac› çeksem, yüre¤im s›zlasa daben devaml› onlar›n arkas›nday›m,yan›nday›m. Vücutla gövdeyle de-¤il, yüre¤imle onlar›n yan›nday›m.Nas›l 6 senedir bu Ölüm Orucunudurduram›yorlar. Neden durduram›-yorlar. Çünkü bu insanlar yaflamakistiyorlar. Özgür ve hür yaflamak istiyorlar.Özgür ve hür yaflamalar›n›k›s›yorlar. Bize teslim olmam›z› istiyorlar.Öyle beyni ile, yüre¤iyle, akl›ylahiçbir zaman teslim istemiyorlar.Ama biz devaml› onlar›n yan›nda,onlar›n arkas›nday›z. Tecriti kald›rmakistiyoruz. Kald›rmazlarsa birgider bin geliriz. Benim gibi analaröyle aslanlar do¤uruyorlar ki, Fidanlargibi, Hüsniyeler, Gülserenler,Fatmalar, Adaletler, Cihanlar gibiyi¤itler do¤uruyorlar.Devletten, sizde ricada bulunaraktecriti kald›r›n demiyorum. Amatecrit mutlaka kalkacak. Tecriti kald›r›nölümleri durdurun.Tüm ayd›n insanlar›n duyarl› olmas›n›istiyorum. fiehit düflen insanlar,onlar da kardeflimiz. Ama bir birimizedestek, yard›mc› olmal›y›z.F Tipi’ndeki ölümlerin biz fark›nday›z.Niye siz fark›nda de¤ilsiniz.Siz ayd›ns›n›z daha çok fark›ndaolmal›s›n›z. Ama çocuklar›m›z FTipi cezaevlerinde çok mu güzel yafl›yorlar.Hepimiz F Tipi’ndeyiz.Tüm bas›n›n çocuklar›m›z›n yan›ndaolmas›n› istiyorum. Duyarl› olmalar›n›istiyorum.Ben bir de¤il üç flehit vermiflim.Yüre¤im üçe bölümmüfl. Yaln›z Fatmaile, Fidan’la, Gülseren'le de¤iltüm flehit yavrular›m için yüre¤imparçalan›yor. Son olarak devrimcilerhepsi birlikte olmal›lar. Ölümlerinsorumlusu AKP hükümetidir.Susanlar SuçludurHASAN BEYAZ: 30 Kas›m2000 tarihinde Çanakkale Cezaevindeye¤enim Fidan’›n ziyaretine gittim.O tarihte ölüm orucuna ve açl›kgrevine bafllam›fllard›. Ye¤enime nedenölüm orucuna bafllad›¤›n› sordum.“Bu bizim ç›kar›m›z için de¤il,ülkemiz ve halk›m›z›n gelece¤i içinbu karar› ald›k. Karar›n nedeni ise;F Tipi’nde yaflamamak ve kapatmakiçin bu yola bafl koyduk ve ölümütercih ettik" dedi. Fidan o anda arkadafllar›nadedi ki “ben sizlere dahaönce de söylemifltim,birgün biz burada düflersekDay›m gelir cenazemizial›r". Ben de bu söyleyifleüzüldüm. Dedimki, "karar›n›za sayg› duyar›mbu ölüm haberi bizimiçin büyük bir ac›d›r."Ondan sonra tekrar dediki, "biz bu ölümü halk›-m›z için seçtik”. Fidanher zaman do¤runun,hakl›n›n yan›nda oldu.Onun için en önde kendisiniyakt›. Onur duyuyorum.Ben de Fidan'›n dedi¤ini tutarakÇanakkale'den cenazesini Dersim’egetirip defnettik. Bursa’da cenazeAdli T›pa getirildi¤inde polis desteklifaflistler sald›rd›.Ölüm Orucu devam ediyor. Devletad›m atm›yor. Gün gelecek ki FTipleri’nde mücadele edenlerin mücadelesihakl› olacak. F Tipleri’nitasvip edenler, onaylayanlar orayagireceklerdir. O zaman da karar vereceklerki, halk için kendilerini nedenfeda ettiklerini görecekler. Budönem böyle gitmez. Onlar›n bir yak›n›,bir çocu¤u da o F Tipleri’ne girebilir.Birlik ve beraberlik olsayd›,19 Aral›k operasyonu olmayabilirdi.Bölmek için F Tipleri’ni yapt›lar.Birlik olsayd› tüm örgütler aras›nda,devletin gözü korkacakt›.Geçen y›l Munzur festivalindekisald›r› ise tamamen TAYAD'l› Ailelereyönelikti. A¤›r yaralanm›flt›m.Aya¤›m k›r›lm›flt›. Hala a¤r›lar› devamediyor. O olaydan dolay› suçduyurusunda bulundum. On gün raporverildi. Raporu almama ra¤menbugüne kadar herhangi bir olumluolumsuzbir geliflme olmad›.Son olarak; sessiz kalmak suç ortakl›¤›d›r.Tarihin karfl›s›nda suçludurumdad›rlar. Susmak onaylamakt›r.Susmayal›m. Unutmadan flunuda ekleyeyim, çeflitli yalan yanl›flfleyler söylediler. Fidan'›n feda karar›ylailgili. Fidan önceden karar vermiflti,kendisini feda etmesi konusunda.Sonradan ç›kan haberler as›ls›zd›r.Çünkü ben bire bir gördüm,gözlerimle gördüm.Gülseren BayazHasan Beyaz5016 Nisan 2006 / 48

More magazines by this user
Similar magazines