12.07.2015 Views

9 - Gislab - Karadeniz Teknik Üniversitesi

9 - Gislab - Karadeniz Teknik Üniversitesi

9 - Gislab - Karadeniz Teknik Üniversitesi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pilot Bölge UygulamasıBu bölgenin seçiminde başlıca şu faktörler dikkate alınmıştır:1. Kunduracılar Caddesi, Trabzon’un en eski caddelerinden birisi olup Trabzon’ungeleneksel sokak tipini yansıtması, çevresindeki yapıların çoğunun tarihi yapı olmasıve bunların çağdaş gelişmelere göre altyapı tesislerine kavuşturulmuş olması,2. Orta Asya’dan Trabzon’a ulaşan tarihi İpekyolunun bu güzergahı izleyerek Molozmevkiindeki antik limanda son bulmasının kültürel niteliği,3. Trabzon halkının geçmişten beri önemli bir alışveriş merkezi olması, dolayısıylakentin ticari hayatında yoğunluğu olan bir cadde olması,4. Ara sokakların ve bu sokaklardaki binaların altyapı tesislerinin de bu caddedengeçiyor olması,


Pilot Bölge UygulamasıBu bölgenin seçiminde başlıca şu faktörler dikkate alınmıştır:5. En son 2004 yılında eklenen altyapı tesisleri ile cadde yeniden kazılarak ve bütüntesislerin yeraltına alınmış ve yol üst yapısının yeniden düzenlenmiş olması, bunedenle zaten dar olan zeminin altında çok karmaşık bir altyapı tesisleşmesibulunması,6. Yapılan son düzenleme sırasında doğalgaz tesisi dikkate alınmadığı için yakın birgelecekte bu tesisler için yolların yeniden kazılmasının kaçınılmaz olması ve bunungetireceği büyük külfet,7. Bütün bu özellikleri dolayısıyla Kunduracılar Caddesinin Trabzon’un eski ve yeniözelliklerini yansıtan bir yapı göstermesi.


Pilot Bölge Uygulaması


Veritabanı TasarımıTasarım; amaçların tanımlanması, alternatif yaklaşımların türetilerekdeğerlendirilmesi, analiz edilmesi ve uygulanabilir iş planının ortaya konulmasıgibi işlemlerin tümüdür.Tasarım, veri tabanının bir bütün halinde görülüp, kullanıcının daha etkin birdeğerlendirme yapmasına olanak sağlar.Gelişen zaman içerisinde mevcut bütçe ve yönetim kaynakları dikkate alınarakproblemlere çözüm aranır. Tasarım sonunda iyi sonuçlar alabilmek için, fonksiyonelve işlemsel olarak iyi bir ön planlama gerekir. Bu amaçla en azından aşağıdakihususlara dikkat edilmelidir;• Kurumsal gereksinimlerin desteklenmesi ve amaçların başarılması,• Aşırı verilerden arındırılmış sadece ihtiyaç duyulan verilerin tespit edilmesi,• Farklı kullanıcıların erişimini sağlayacak şekilde verilerin organizasyonu,• Değişik bakış açılarındaki verilerin bağdaştırılması,• Verilerin korunmasına yönelik uygulamaların ayrıştırılması,• Konumsal detayların anlaşılır biçimde gösterilmesi, kodlanması veorganizasyonu.


Veritabanı TasarımıTasarım karmaşık ve zaman alıcı bir işlemdir, ancak birçok yararı da vardır;• Veriye yeniden erişip analiz etmede kullanıcıya hız ve esneklik sağlar,• Kullanıcı uygulamalarının olabilirliğini artırır,• Veri elde etme, saklama ve kullanım maliyetini ve korunmasını sağlar,• Farklı kullanıcının ihtiyaç duyabileceği verileri muhafaza eder,• İleriye yönelik fonksiyonların genişletilmesine destek verir,• Gereğinden fazla veriyi minimize eder.


Veri ToplamaYapılan çalışmada veri toplama işlemi grafik ve sözel verilerin toplanması olmaküzere, iki başlık altında gerçekleştirilmiştir. Uygulama bölgesine göre belirlenenveritabanı katmanları ve öznitelik bilgileri bir sonraki yansı da gösterilmiştir. Grafik veöznitelik bilgileri aşağıdaki bölümde açıklanan tekniklerle elde edilmiştir.Grafik Verilerin ToplanmasıGrafik veriler, yeryüzünde bulunan detayların kağıt, astrolon, alüminyum v.b.değişik altlıklar üzerinde veya bilgisayar ortamında, nokta, çizgi ve poligon varlıktipleriyle temsil edildiği haritalardır. Konumsal bilgi sistemlerinin (KBS) görsel kısmınıntemelini oluşturmaktadırlar. Bu aşamada yapılan başlıca işlemler şunlardır:


Veri Toplama


Veri Toplama


Veri Toplamaa) Hâlihazır Haritaların Temini: İller Bankası tarafından 1999 yılında yaptırılanTrabzon Belediyesi idari sınırları içerisinde bulunan doğal ve yapay tüm detaylarıngrafik bilgilerini içeren hâlihazır harita, sayısal ortamda temin edilmiştir.Konumsal bilgi sisteminin temel grafik katmanlarından olan bina, yol, eş yükseklikeğrisi gibi katmanları da içeren bu harita, çalışmanın en temel grafik verilerden birinioluşturmaktadır. Bu harita, yersel ölçme yöntemleriyle elde edilen koordinatdeğerlerinin, NetCad ortamına aktarılıp detay noktalarının birleştirilmesiyleoluşturulmuş bir haritadır. Arazi çalışmalarında haritanın güncelliğini kaybettiğigörülmüştür.b) Kadastral Haritaların Temini: Uygulama bölgesine ait mülkiyet haritaları, TrabzonBelediyesinden sayısal ortamda temin edilmiştir. Daha sonra DXF formatınaçevrilerek ArcGIS programında üzerinde değişiklikler yapabilecek SHP file formatınadönüştürülerek poligon topolojisi kurulmuştur.


Veri Toplama


Veri Toplamac) İmar Planı Bilgilerinin Temini: Uygulama bölgesine ait imar planı bilgileri,Trabzon Belediyesinden sayısal ortamda temin edilmiştir. Daha sonra DXF formatınaçevrilerek ArcGIS programında üzerinde değişiklikler yapabilecek SHP file formatınadönüştürülerek poligon topolojisi kurulmuştur.


Veri Toplamad) Altyapı Haritalarının Elde Edilmesi: Kunduracılar caddesinde yapılanuygulamada altyapı tesislerinin konum bilgilerinin elde edilmesinde, kurumlardantemin edilen bilgi, belge ve bu tesislerin yapımında çalışmış kişilerin verdiğibilgilerden yararlanılmıştır. Elde edilen bilgilerin yararlanılarak tesislerin yerleritespit edilmiş ve zeminde işaretlemesi yapılmıştır. İşaretlenen yerlerin konum bilgilerigünümüzün gelişmiş ölçü teknolojisi olan GPS ile ölçülmek istenmiş, ancakcaddenin iki tarafında bulunan binalar, GPS alıcılarının yeterli sayıda uyduyugörmesini engellediğinden bu ölçüm yapılamamıştır. Bu yüzden konum bilgileritotal station kullanılarak yersel yöntemle ve üç boyutlu olarak üretilmiştir. Buradatesislerin konum duyarlığı, kurumlardan elde edilen verilerin doğruluğuoranındadır.e) Bina Katmanının Oluşturulması: Sayısal ortamda temin edilen hâlihazır haritadauygulama bölgesinde bulunan bina köşeleri, yapı nizamının sık ve yoğun olmasındandolayısıyla net olarak bulunamamıştır. Bu yüzden Trabzon Kadastro Müdürlüğündentemin edilen kadastro haritası taranmış ve R2V sayısallaştırma programı yardımıylasayısal hale getirilmiştir. Ancak elde edilen bilgiler ışığında binalar kabaca ortayaçıkarılmıştır. Daha sonra oluşan veri DXF formatına çevrilerek ArcGIS programındaüzerinde değişiklikler yapılabilecek SHP file formatına dönüştürülmüştür.


Veri Toplama


Veri Toplamaf) Yol Katmanının Oluşturulması: Yol ağı üzerinde gerekli analiz ve sorgulamalarınyapılabilmesi amacıyla, hâlihazır harita üzerindeki yol orta eksenlerinden yol ağıçizgisi geçirilmesi gerekmektedir. Ancak uygulama bölgesi eski yerleşim yeriolmasından ve binaların aynı doğrultuda olmadığından yollar her yerde aynıgenişlikte değildir. Yol genişlik bilgileri yol veri tabanında ilgili sütuna girilerek buproblem ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca uygulama bölgesinin bütüncül gösterimi içinboşluk olan yerler alan olarak çevrilmiştir. Elde edilen veriler, DXF formatınaçevrilerek ArcGIS programında üzerinde değişiklikler yapabilecek SHP file formatınadönüştürülmüştür.g) Altyapı Haritalarının Oluşturulması: Yukarıda belirtildiği gibi, araziden yerselyöntemle elde edilen altyapı tesislerinin konum bilgileri NetCad programı yardımıylasayısal hale getirilmiştir. Daha sonra oluşan bu veriler DXF formatına çevrilerekArcGIS programında üzerinde değişiklikler yapabilecek SHP file formatınadönüştürülmüştür. Uygulama bölgesindeki bulunan altyapı tesislerini gösterenharitalar ayrı ayrı düzenlenmiştir.


Veri Toplama


Veri Toplama


Veri Toplama


Veri Toplama


Veri Toplama


Veri ToplamaSözel Verilerin TeminiSözel veriler, konumsal bilgi sisteminde kullanılan grafik bilgilerin öznitelikbilgilerini ifade eder.Altyapı ve üst yapı tesislerinin ait sözel bilgiler ilgili kurumlardan ve arazidenbulunabildiği ölçüde toplanmıştır. Ancak bu bilgiler sorgulama ve analiz için özniteliktabloları oluşturmada yetersiz kalmıştır. Bunun için öznitelik tabloları türetilenbilgilerle hazırlanmıştır.


Veri Toplama


Veri Toplama


Veri Toplama


Veri Toplama


Sonuçlar


Sonuçlar


Sonuçlar


Sonuçlar


Sonuçlar


Sonuçlar


Sonuçlar


Sonuçlar


Sonuçlar


Sonuçlar


HARİTA BÖLÜMÜTrabzonwww.gislab.ktu.edu.trwww.harita.ktu.edu.tr/ecolak@ktu.edu.trYrd. Doç. Dr. H.Ebru ÇOLAK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!