12.07.2015 Views

Kent Bilgi Sistemleri - Gislab

Kent Bilgi Sistemleri - Gislab

Kent Bilgi Sistemleri - Gislab

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kent Bilgi SistemleriSEC 4041. Ders Hakkında Genel Bilgiler2. Kent Bilgisi3. Kent Nedir4. Kentin Temel Fonksiyonları5. Kent ve Konumsal Bilgi6. Kentlerde Konumsal Bilgi Üreten Kurumlar7. MevzuatYrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIMyvolkan@ktu.edu.trwww.harita.ktu.edu.tr/yvolkanI. Ders


Ders Hakkında Genel Bilgiler


Ders Hakkında Genel Bilgiler


Ders Hakkında Genel BilgilerCoğrafi bilgi sistemlerinin günümüzde en yoğun uygulandığı alanlardan biri de yerelyönetimlerin çağdaş kentleşmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalardır. Buders kapsamında, aşağıdaki ana başlıklar altında, kent bilgi sistemlerine ilişkin temelkavramlar, uygulamada karşılaşılan sorunlar ile, kent bilgi sisteminin organizasyonu,temel yönetimsel analizler ve bunların kent yönetiminde sağladığı avantajlarirdelenecektir. Kent bilgisi ve organizasyonu Kent bilgi sisteminde temel unsurlar Kent bilgi sistemi tasarımı Kent bilgi sisteminin sorunları


Ders Hakkında Genel BilgilerArazi geri dönüşümü olmayan,tüketilebilir, sonlu bir kaynaktırarazi kullanımda evrim …


Kent BilgisiTarımsal toplumdan sanayi toplumuna geçişle birlikte insanların bir aradayaşama ve hizmetleri paylaşma geleneği oluşmaya başlamıştır. Kurulankentler ile bu olgu hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bugün tüm dünyadaolduğu gibi, ülkemiz de kente doğru hızlı bir nüfus hareketi ile karşıkarşıyadır. Bu hareketlenme beraberinde hızlı kentleşmeyi ve düzensizkentleşme ş sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Kentlerin yönetilmesi artıkgünümüzde daha zor olmakta, idari ve yatırım kararlarının verilmesindebirçok karmaşık bilginin aynı anda ve çok kısa bir zamanda analiz edilmesigerekmektedir. Kentte yaşayan bireylerin, farklı ancak gerektiğinde de ortakolabilen taleplerini karşılamak için faaliyet gösteren yerel birimlerin, hizmetleriaksatmadan yerine getirebilmesi, ancak bu birimlerin kent bilgilerine sağlıklıbir şekilde hakim olmasıyla mümkün olur.Kent bilgisi, altyapıdan üstyapıya, planlamadan sağlığa, güvenliktenulaşıma, eğitimden turizme kısaca kent hayatındaki tüm olgulardır.Kurumlarca toplanan, saklanan, paylaşılan l ve gerektiğinde kamuya sunulanhizmetlerdeki her bir fonksiyon kent bilgisiyle doğrudan ilişkilidir. Karmaşıkyapıda gözüken bu bilgilerin yönetilmesi bugün kent bilgi sistemlerinin temelgörevleri arasındadır.


Kent BilgisiBilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler insan hayatını artık doğrudan etkiler halegelmiştir. Toplum bireyleri her türlü bilgiye ulaşmak ve sorgulamak arzusundaolduğundan, kurumların da buna hazırlıklı olması gerekmektedir. Dolayısıylabilgi paylaşımı için gerekli sistemlerinin oluşturulması idarelerin temel görevleriarasında yer almalıdır. Bugün kentlerde, sadece bireylerin isteklerini karşılamakiçin değil ğ aynı zamanda kurumların kendi ihtiyaçlarını da karşılamak ş için bilgisistemlerine ihtiyaç vardır. Özellikle doğru-kararların verilebilmesi için çok yönlübilgi analizleri gerekir. İlk olarak 1960’lı yılların sonunda kent planlamasınayönelik çizim amaçlı kullanılan bilgisayarlar bugün kentlerin gelişmesine yönelikstratejik kararların alınmasında kullanılan en etkili araçlar haline gelmiştir.Ancak günümüzde bilgisayar sistemlerinin kurulup kullanılmasındanziyade bilginin ne şekilde yönetilmesi gerektiği daha fazla önemkazanmıştır. Bu bakımdan yerel yönetimlerde özellikle belediyelerde bilgiyönetimine bağlı olarak kurumların re-organizasyonu araştırmacıların veyöneticilerin il i daima ilgisini i i i çekmiştir


Kent Nedir?Kentin sözlük anlamı, “nüfusu belli bir büyüklüğü ve yoğunluğu aşan, ekonomisi tarımdışı etkinliklerde yoğunlaşan ve etki alanı içinde yaşayanlara hizmeti sağlayan yerleşimalanları” şeklindedir. Bu nedenle kent hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak kentincoğrafi varlıklarıyla çok yakından ilgilidir. Ayrıca kentler, tarım dışı faaliyetlerinyoğunlaştığı, tarımsal ürünlerin toplanıp dağıtımının yapıldığı, iş bölümü veuzmanlaşmanın ş yüksek düzeylere eriştiği ş ğ belirli nüfus ve ekonomik büyüklüğe ğ sahipyerleşim alanlarıdır. Bir diğer yaklaşım ile, kent iki şekilde tanımlar;Yasal Tanım: 07.04.1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu’na göre, “20.000’den yukarınüfuslu yerleşme merkezleri” kenttir.Fonksiyonel Tanım: “Kent, tarımsal olmayan, üretim yapılan, tüm üretimindenetlendiği, dağıtımın koordine edildiği, belirli teknolojiye sahip, büyük, yoğunluk,çok işlevlilik ve bütünleşme düzeylerine erişmiş yerleşme türüdür”.


Kentin Temel FonksiyonlarıKent fonksiyonu kavramı, genel olarak ele alındığında, bir kentin devamlılığınısürdürmesinde, gelişmesinde ve çevresiyle sürekli olarak iletişim halinde bulunmasındaönemli bir yeri olan, kentte ve çevresinde bulunan kaynakların doğru bir şekildekullanılmasını sağlayan, işlevler ve faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir.Kentsel fonksiyonların önemi kentte verilen hizmetlerin çeşitliliği ve sayısıyla doğruorantılıdır. Bu yüzden kentlerde verilen hizmetler çevrelerine doğru hizmetin durumunagöre bir yayılış göstermektedir.Kentsel lfonksiyonlar, kentleri çevrelerine göre bir cazibe merkezi ihli haline getiren önemliunsurdur. Bundan dolayı kentler çevrelerindeki nüfusu kendine çeken bir özelliğesahiptir. Buna bağlı olarak genel anlamda kent nüfusu artmakta, bu artış karşısındafaaliyetler ve hizmetler de çeşitlenmekte ve bu çeşitlenen fonksiyonların aynı kentteönem kazanmasına sebebiyet veren bir durum söz konusu olmaktadır.


Kentin Temel Fonksiyonlarıa) Genel Fonksiyonlar: Şehir özelliği gösteren tüm yerleşmelerde bulunan hizmetler.b) Özel Fonksiyonlar: Şehrin bulunduğu konumu ve özelliği itibariyle ön plana çıkanhizmetler.Genel Fonksiyonlar; Şehirler, çok çeşitli hizmetlere sahiptir. Fakat şehirlerin yapılarındamutlak surette bulunan ve büyük bir öneme sahip fonksiyonlar vardır ve bunlar şehrinolmazsa olmaz fonksiyonları olarak bilinir. Bunlar üç ana fonksiyondur. İktisadiFonksiyonlar, İdari ve Siyasi Fonksiyonlar, Kültürel ve Sosyal FonksiyonlarÖzel lFonksiyonlar; Bir şehirdeki d özel lfonksiyonlar, genel fonksiyonlar arasında yeralabileceği gibi şehrin konumu ve taşımış olduğu özelliklerinden kaynaklanan ve diğerfonksiyonlar arasında ön plana çıkan ve o şehre has bir fonksiyon olarak ortayaçıkmaktadır. Bununla ilgili olarak örneğin sınır şehirlerinin savunma fonksiyonu, birülkenin idari açıdan ön plana çıkan başkent fonksiyonu veya özellikle kıyıların elverişlialanlarında kurulmuş olan liman fonksiyonunun bulunduğu şehirler gibi.Kentsel fonksiyonlar önemli olduğu kadar karmaşık bir yapıya sahiptir.


Kentin Temel FonksiyonlarıŞehirler, kuruluş dönemi, kapladığı alan, nüfusu veya fonksiyonları gibi pek çokkriter kullanılarak sınıflandırılabilir. Ancak coğrafi yönden yapılansınıflandırmalarda çoğu kez nüfus ve fonksiyon kriterleri kullanılmaktadır.Nüfuslarına Göre Şehirlerin SınıflandırılmasıFonksiyonlarına Göre Şehirlerin SınıflandırılmasıTarım Şehirleri, Ticaret Şehirleri, Sanayi Şehirleri, İdari Şehirler, AskeriŞehirler, Kültürel Şehirler, Turizm Şehirleri


Kent ve Konumsal BilgiTÜRKİYE’DE İDARİ BİRİM YAPILANMA ve konumsal bilgiİdari Birim, ilgili kurum/kuruluşların sorumluluk alanlarını belirleyen, sınırlardan oluşan,bir ülkenin veya ilgili bölgenin daha etkili yönetilebilmesi için ortaya çıkmış kavramlarolarak düşünülebilir. Türkiye’de mevcut idari birimler, Merkezi ve Yerel İdareler’e bağlıolmak üzere ikiye ayrılabilir.Merkezi İdareler ve ifade ettiği sınırlar;Ülke Sınırları (Uluslar arası antlaşmalar ile belirlenir)Bölge Sınırları (mevcut yapılanmada yok ancak özel yasalarla belirlenir. Örnek; O hal BgVl)İl Sınırları (1949 tarih, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu)İlçe Sınırları (1949 tarih, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu)Bucak Sınırları (1949 tarih, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu)Köy Sınırları (1924 tarih, 442 sayılı Köy Kanunu)Mahalli İdareler ve ifade ettiği sınırlar;Büyükşehir Belediyesi Sınırları (2004 tarih, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu)Belediye Sınırları (2004 tarih, 5215 sayılı Belediye Kanunu)


Kent ve Konumsal Bilgi


Kent ve Konumsal BilgiKent ve konumsal bilgilerKent bazında üretilen bilgiler, alan, nüfus, yoğunluk, genel ve mahalli gelişmeprogramları ile belirlenen özel fonksiyon türlerine göre değişir. En küçük nüfus birimine(20.000) sahip olan yerleşim alanlarında olması gereken donatım tesisleri ve bunlara aitbilgiler aşağıdaki ş ğ şekilde özetlenebilir.İdari tesisler: Merkezi, mahalli teşkilatlar, adliye, vergi dairesi vs.Sosyal tesisler: Kulüp, lokal, toplantı salonları, yardım cemiyetleri vs.Kültürel tesisler: Kütüphane, tiyatro, müze, konser salonu, sanat galerileri vs.Endüstriyel tesisler: Fabrikalar, küçük sanat bölgeleri, çeşitli atölyeler vs.Eğitim tesisleri: Lise veya kolej, sanat okulları, meslek okulları, üniversiteler vs.Sağlık tesisleri: Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinik, doğum evi vs.Ticari tesisler: Büyük mağazalar, bankalar, sigorta ve çeşitli acenteler, mobilya, eveşyası, radyo, TV, spor ve benzeri malzemeleri l satan dükkânlarDinlenme ve eğlence tesisleri: Koşu ve spor tesisleri, kapalı spor salonu, eğlence havuzu,oyun sahaları, umumi park ve çocuk parkı vs.


Kentlerde Konumsal Bilgi Üreten KurumlarKonumsal lBilgi iKullananMuhtemelBölge (b)-İl İl(i) Bağlı Bakanlık Bk lkKurumlarHarita Ölçekleri bazı, ilçe (ilç)1 Belediyeler 1.000, 5.000 i İçişleri2 Tapu ve Kadastro Gn. Md. 1.000, 2.000, 5000 b, i, ilç Bayındırlık ve İsk.3 Meteoroloji Bölge. Md. 100.000 b Devlet4 DİE Bölge. Md. 100.000 b Devlet5 MTA Bölge. Md. 10.000, 25.000 - 100.000 b Enerji ve T. Kay.6 Köy Hizmetleri Bölge. Md. 5.000, 25.000, 100.000 b Tarım ve Köy İşl.7 Bayındırlık ve İskan Md. 25.000 i Bayındırlık ve İsk.8 Karayolları Bölge. Md. 1.000, 5.000, 25.000 b-i Bayındırlık ve İsk.9 İller Bankası Bölge. Md. 1.000 - 10.000 Bayındırlık ve İsk.10 DSİ Bölge. Md. 5.000, 25.000 000-100.000000 b Enerji ve T. Kay.11 Orman Bölge. Md. 10.000, 25.000 - 100.000 b Orman ve Çevre12 Kültür Md. 5.000 - 100.000 i Kültür13 Turizm Md. 5.000 - 100.000 i, ilç Turizm14 Çevre Md. 5.000 - 100.000 i, ilç Orman ve Çevre15 Milli Eğitim Md. - i, ilç Milli Eğitim16 Sağlık kMd. - iil i, ilç Sağlık17 Müftülük - - Devlet18 Emniyet Md. - ilç İçişleri19 Nüfus ve Vatandaşlık Md. - i, ilç İçişleri20 Tarım ve Köy İşleri Md. 5.000 - 100.000 b,i Tarım ve Köy İşl.21 TEDAŞŞ 1.000, 100.000 b,i Enerji ve T. Kay.22 Kültür ve Tabiatı Koruma Md. 25.000, 100.000 b,i Kültür23 Mahalli İdareler Md. 25.000, 100.000 i, ilç İçişleri24 TRT - b,i Devlet25 Vakıflar B. Md. - b,i Devlet26 Türk Telekom 6. B. Md. 1.000 - 100.000 b,i Ulaştırma27 Sanayi ve Ticaret Md. - i, ilç Sanayi ve Ticaret28 Organize Sanayi Md. - i, ilç Sanayi ve Ticaret29 KOSGEB-KÜGEM - - Sanayi ve Ticaret30 DHMİ - - Ulaştırma31 Sivil Savunma Md. - - İçişleri32 İl Özel İdare Md. 25.000, 100.000 i, ilç İçişleri33 Sahil Güvenlik Grup Kom. 1.000 – 100.000 iil i, ilç İçişlerii l i34 İl Jandarma Komutanlığı 1.000 – 100.000 i, ilç İçişleri35 Üniversiteler 1.000 – 100.000 - Milli Eğitim36 BOTAŞ 1.000 – 100.000 b Enerji ve T. Kay.• HGK• TKGM• İller Bankası• Diğer kurumlarHarita AltlıklarıÖlçek ve Koordinat BirliğiVeri StandartlarıVeri iPaylaşımı


Kentlerde Konumsal Bilgi Üreten KurumlarKonumsal VerilerPlanlama KademeleriBÖLGE PLANIP.ÇEVRE DÜZENİİMAR PLANIİL PLANLAMASIÇED(Planlarda Kullanılan Konumsal Veriler)Arazi kullanımı x X x x xBitki Örtüsü x x x x xDeprem derecesi x x x x xEğitim alanları x x xEkolojik önem taşıyan alanlar x x x xEkonomik yapı x x x xEndüstri tesisleri x x x x x Bölge PlanıEnerji hat ve tesisleri x x xErozyon ve Heyelan alanları x x xFlora-Fauna türleri xGürültü ve hava kirliliği xHalihazır harita xİçme suyu kaynakları x x xİdari sınırlar x x x xİklim x x x xJeolojik yapı x x x x xKadastro Haritası x xKentsel alanlarda onanlı İmar Planı x xKırsal alanlarda onanlı İmar Planı x xKıyı alanları l yapısı x xKoruma alanları x x x xMaden alanları x x x x xOrman sınırları x x xPis su-temiz su x xSanayi alanları x x x x xPosta ve haberleşmeşx x xSağlık alanları x x xSit alanları x x x xSosyal yapı x x x xTarım alanları x x xTaşkın alanları x x x xTopografya x x x x xToprak kabiliyeti x x x x xTurizm alanları x x x xUlaşım haritaları x x x x xYer altı suları ve kaynakları x x x x xYer üstü suları (akarsu, göl, deniz) x x x x xÇevre Düzeni Planıİmar Planıİl PlanlamaÇED Raporu


Kentlerde Konumsal Bilgi Üreten KurumlarCOĞRAFİ VERİ KATMANLARIHidrolojiOrmanJeolojiEnerjiİklimUlaşımYerleşimToprakAkarsuOrmanKadastro HaritasıLitolojikBirimlerEnerjiHatlarıMeteorolojiİstasyonlarıOtoyolİl SınırlarıTarımArazileriGöl, Gölet,Baraj Gölü ...SulamaKanalıSu KirliliğiYeraltı SuPotansiyeliHidrojeolojiTermalSularTatlı SuKaynaklarıMeşcereHaritasıYetişme OrtamıHaritasıOrmanİşletme SınırlarıMilliParklarSitAlanlarıFaylarKıvrımlarMühendislikJeolojisiAyrışmaDoğalgazHatlarıYağışDağılımığGSMKar, YağmurOperatörleriNisbi Nem ...PetrolKar, YağmurHatlarıNisbi Nem ...Temel AltlıkDevlet YoluKöy YoluDemir YoluDeniz YoluYaya Yoluİlçe SınırlarıBucak, BeldeKöy SınırlarıİdariMerkezlerYaylalarTurizmMerkezleriSanayi, EndüstriAlanlarıAlt ToprakGrubuErozyonDerecesiBüyük ToprakGruplarıEğim DerinlikKombinasyonuBitkisel ÜretimAlanlarıBitkiÖrtüsüMevcut HeyelanAlanlarıJeodezik KontrolTopoğrafyaHarita İndeksi3D Arazi ModeliErozyonEğim HaritasıTurizm HaritasıBakı HaritasıBCVTE 7D 885Yol HaritasıPotansiyel HeyelanÇığ HaritasıYerleşime UygunlukArazi KullanımHarita KütüphanesiJeomorfolojiArazi KullanımKabiliyet Sınıfı


Kentlerde Konumsal Bilgi Üreten KurumlarVerilerKamu KurumlarıTe elekom Müd.HG GKM ahalli İdarelerNü üfus Müd.Sa ağlık MüdM illi EğitimÇe evre Müd.Tu urizm MüdD İEM eteorolojiTa abiatı korumaKü ültür Müd.M TAİlle er BankasıKa arayolları Müd.TE EDAŞDS SİKa adastro Müd.Be elediyeBa ayındır ve İs.Ta arım ve Köyiş.Kö öy HizmetleriO rman Müd.Arazi kullanımı K Ü K K KBitki Örtüsü ü Ü K Ü K KÇevresel ve görsel değer. Ü K K K ÜDemografik yapı Ü Ü K K Ü KDeprem derecesi K K Ü K KEğitim alanları Ü ÜEkolojik önem taşıyan al. Ü K K ÜEkonomik yapı ÜEndüstri tesisleri K ÜEnerji hat ve tesisleri K Ü KErozyon ve Heyelan al. K K K K K Ü K KFlora-Fauna türleri Ü K K K KGürültü ve hava kirliliği K ÜHalihazır harita Ü Ü K K K K Kç y yİdari sınırlar Ü K Ü K K Üİklim K K K K Ü K KJeolojik yapı K K K K K K Ü KKadastro Haritası K K Ü KKentsel alanda onanlı İ.P. Ü ÜKırsal alanda onanlı İ.P.Kıyı alanları yapısı Ü Ü K KKonutlar, şekli yoğunluklar Ü K KKoruma Alanları Ü K Ü K ÜKöy işletme ve büyüklüğü Ü KKüçük sanatlar zanaatlar Ü K KLokanta-gazino-kahve ÜMaden alanları Ü K KOrman sınırları Ü K KPis su-temiz su Ü Ü K KPosta, haberleşme, iletş. ÜSağlık alanları K K ÜSit alanları Ü K Ü K ÜSosyal yapı K K Ü K KTarım Alanları K K ÜTaşkın alanları l K K K Ü K K KTopografya K K K K K Ü K K K Ü K K K ÜToprak haritası Ü K K KTurizm alanları K ÜUlaşım haritaları Ü Ü K K K Ü K K ÜYer altı su ve kaynakları K K Ü Ü K KYer üstü suları (göl,deniz) Ü K Ü K Kİçme suyu kaynakları Ü K Ü K K K VeriÜ: ÜretilenK: KullanılanFonksiyonMatrisi


Kentlerde Konumsal Bilgi Üreten Kurumlara) Belediyeye bağlı birimler: Belediyeye bağlı birimler çalışma alanlarına görefarklı hizmetler yapmaktadırlar. Her birim yapmış olduğu hizmet şekline göre bilgiüretmektedir. Şekil 11.1, belediye teşkilatı içindeki mevcut asgari birimlerigöstermektedir.b) Valiliğe ğ bağlı ğ kurumlar: Valilik bünyesine bağlı ğ kurumlar kentin idari ve yönetimişlemleri ile ilgili bilgilerini üretmektedirler. Bu kurumlar kendi iç yapıları içinde de altbirimlere ayrılarak hizmet etmektedirler. Şekil 11.2 herhangi bir valiliğe bağlı kurumlararası genel ilişkileri gösterir.c) Diğer kamu kurumları: Kent hizmetleri için bilgi üreten ve kullanan valilik vebelediyeden başka bir çok değişik kamu kurumları ve bölge müdürlükleri de mevcuttur.Şekil 11.3 kentteki diğer kurumlardan bazılarını göstermektedir.


Kentlerde Konumsal Bilgi Üreten KurumlarZabıtaBütçe Hes.GelirUlaşımHalkla İlişkiPersonelBELEDİYEHaritaİmarFen işleriSuTrafikGüvenlikDefterdarlıkÇalışmaSuçEmniyetBasınYayınMilliEğitimSağlıkİmarBayındırlıkHaritaÇevreKonutSporKirlilikGürültüMezarlıkDoğalgazİtfaiyeHukukPark BahçeKanalizasyonAPKSosyalhizmetlerMahalliİdarelerAnıtlarVALİLİKKültürSivilSavunmaTarımTurizmDoğal afetJandarmaTapu-SicilNüfusTapu veKöyİllerAlım-KadastroHizmetlerii BankasısatımTescil DoğumOrmanŞerhBölgeÖlümMüftülükGöçHeyelanSelDepremTHYDHMİTCDDDİĞERBAZI KAMUBİRİMLERİTEDAŞMTADSİBOTAŞKarayollarıÜniversiteMahkemelerSSK


MevzuatBELEDİYE KANUNUKanun Numarası : 5393 Kanun Kabul Tarihi : 3/07/2005Resmi Gazete Tarihi : 13/07/2005Resmi Gazete Sayısı : 25874ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIBELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARIMadde 14a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgisistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park veyeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyalhizmet ve yardım, nikâh, meslek lkve beceri ikazandırma; ekonomi ve ticaretinigeliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.


MevzuatBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUKanun Numarası : 5216 Kanun Kabul Tarihi: 23.7.2004Resmi Gazete Tarihi : 23.7.2004Resmi Gazete Sayısı : 25531ÜÇÜNCÜ BÖLÜMMadde 14 - Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesininstratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygunolarak bütçesini hazırlamak….b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücaviralan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imarplânını yapmak, yaptırmak…….c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiğiproje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını,parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak


Mevzuatf) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak…..g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollarıyapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, ……..; meydan, bulvar,cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numaraverilmesi işlerini gerçekleştirmek.h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının vesuhavzalarının korunmasını sağlamak….; ağaçlandırma yapmak; hafriyattoprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış vedepolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğinemeydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânınıyapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonunakadar taşınması hariç katı atıkların vehafriyatın yeniden değerlendirilmesi,depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, buamaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbîatıklara ilişkin ş hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak,kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak,toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.


MevzuatİL ÖZEL İDARESİ KANUNUKanun Numarası: 5302 Kanun Kabul Tarihi: 22/02/2005Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2005Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25745Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri,devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık,eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibihizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarınıngörev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılanödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir.şBu işlemler ancak CBS ile gerçekleştirilir ancak İl Özel İdarelerinin CBS/KBSkullanma ile ilgili bir hüküm getirilmemiştir.


Büyükşehir BelediyelerininStratejik Planlarında CBSAdana BŞBAnkara BŞBAntalya BŞBİzmir BŞBGaziantep BŞBKonya BŞBMersin BŞBKayseri BŞBBursa BŞBDiyarbakır BŞBİstanbul BŞBİl Özel İdarelerin StratejikPlanlarında CBSBursa İÖİAntalya İÖİBilecik İÖİOrdu İÖİHakkari İÖİKocaeli İÖİMuğla İÖİKamu Yönetiminde deCBSS Uygulamalarıa aEmniyet Müdürlüğü MOBESEMilli Savunma Bakanlığı SAHADASU,Sayısal Harita Destekli Askeri UygulamalarMSB Emlak Bilgi SistemiTUİKVakıflar Genel MüdürlüğüMilli Emlak Genel MüdürlüğüTapu Kadastro Genel MüdürlüğüÇevre ve Orman BakanlığıEPDK (Doğal Gaz)Telekom


üzerinde yaşadığımız dünya ve çevremizdeyaşanan tüm olaylar hakkındaki bilgilernasıl temin edilebilir ?...


CBSetkin araçBİLGİSAYAR


zyxVeriler tematikkatmanlarşeklindetoplanır veGerçek dünyasaklanır...


Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS),akıllı haritalarınüretilmesidir !CBS, konuma dayalı verilerin1 > toplanması,2 > saklanması,3 > işlenmesi,4 > sunulmasıdır...


Coğrafi Bilgi Sistem Uygulamaları‣ Elektrikrik/Ga/Gaz İşletimi‣ Ticarette‣ TlkTelekomünikasyon‣ Taşımacılık‣ Maden/Petrol arama‣ Güvenlik/Emniyet‣ Su ve atık su‣ Tıp / Sağlık‣ Risk yönetimi‣ Jeoloji / yer bilimleri‣ Perakendecilik‣ Askeri/İstihbarat‣ Harita yapımı‣ Arazi kullanımı‣ Çevre yönetimi‣ İmar ve kadastro‣ Devlet sektörü‣ Ziraat / tarım‣ Ormancılık‣ Yerel yönetim‣...vd.


NÜFUSNÜFUSİLETİŞİMİLETİŞİMKİRLİLİKKİRLİLİKNÜFUSNÜFUSULAŞIMULAŞIMADALETADALET İMARİMARKİRLİLİKKİRLİLİKPARKPARK BAHÇEBAHÇETURİZMTURİZMYANGINYANGINADALETADALETSUSUVERGİVERGİPARKPARK-BAHÇEBAHÇETURİZMTURİZMPLANLAMAPLANLAMAEĞİTİMEĞİTİMSAĞLIKSAĞLIKALTYAPIALTYAPIVERGİVERGİTRAFİKTRAFİKÜPERSONELPERSONELHALKLA İLİŞKİHALKLA İLİŞKİKANALKANALTRAFİKTRAFİKEMLAKEMLAKBÜTÇEBÜTÇEPERSONELPERSONELHALKLA İLİŞKİHALKLA İLİŞKİİMÜLKİYETMÜLKİYETİÇEVREÇEVREELEKTRİKELEKTRİKEMNİYETEMNİYETSANAYİSANAYİ


Çözüm >>> KENT BİLGİSİSTEMLERİİİ“kentsel faaliyetlerin i yerine getirilmesinde il i ihtiyaçduyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetlerve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekildeirdelemek amacıyla oluşturulan, coğrafi bilgisistemlerinin kent bazındaki bir uygulamasıdır.”* KBS’nin birinci temel öğesi, belediye sınırları içinde yaşayan kentlilerinnüfus, mülkiyet, uğraş ve vergi bilgilerinin toplandığı kentli kütüğüdür.* İkinci temel öğe ise, kentin topografik özelliklerini yansıtan halihazırharitalar, mülkiyet durumunu yansıtan kadastro haritaları ve şehirplanlamasını temsil eden imar planları ile kentin altyapı bilgilerininbilgisayar ortamında yer aldığı grafik kütüktür.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!