12.07.2015 Views

6 - Gislab - Karadeniz Teknik Üniversitesi

6 - Gislab - Karadeniz Teknik Üniversitesi

6 - Gislab - Karadeniz Teknik Üniversitesi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KENT BİLGİ SİSTEMLERİNDENUMARATAJIN ÖNEMİveADRES BİLGİ SİSTEMLERİKent Bilgi SistemleriDers Notları -I –Dr. Volkan YILDIRIM


1- GİRİŞ•NUMARATAJ İŞLEMİNİNÖNEMİ VE KARŞILAŞILANPROBLEMLER•NUMARATAJLA İLGİLİYASAL MEVZUATINİNCELENMESİ•GÜNCELLEMEYE OLANGEREKSİNİMİN ORTAYAKOYULMASI•STANDART ADRESFORMATININ BELİRLENMESİKent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


3- NUMARATAJIN ÖNEMİ (I)BİLGİ SİSTEMLERİ AÇISINDANYerel yönetimler açısından gelir kayıplarının önlenmesi vekentleşmenindaha iyi i takibi için i kurulacak k bilgi i sistemlerinde, i kentliye vetaşınmazlaraait adres veri tabanlarının oluşturulması gerekmektedir.ADRES BİLEŞENİ OLARAK ÖNEMİAdres formatında kullanılan bina numarası ve sokak ismibileşenlerinumarataj çalışmalarıyla belirlenmektedir. Bu iki bileşenin doğrutespitedilmesi adresin doğru tanımlanmasına ve adrese dayalıgönderilen iletilerinyerine zamanında ve doğru ulaşmasını sağlar.Kent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


3- NUMARATAJIN ÖNEMİ (II)MEVZUAT10.04.1927 Tarih ve 1003 Sayılı “BinalarınNumaralandırılması ve Sokaklara İsim verilmesi HakkındakiKanun”10.04.1930 Tarih ve 1580 Sayılı “Belediye Kanunu”27.06.1984 Tarih ve 3030 Sayılı “Büyük Şehir BelediyeleriKanunu”21.03.1963 Tarih ve 11361 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan“Numaralama Yönetmeliği”25.04.2006 Tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan“Numaralama Yönetmeliği”Kent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


3- NUMARATAJIN ÖNEMİ (III)GÜNCELLEMENÜFUS SAYIMI1997 MALİYETİ 14 TRİLYON2000 MALİYETİ 40 TRİLYONNUMARALANDIRMA 2000 MALİYETİ 45 4,5 TRİLYONÇALIŞMALARI1- Personel istihdamı2- Altlık haritaların oluşturulması(Halihazır, uydu görüntüsü, vs..)3- Güncelleme formlarının hazırlanması4- Numarataj krokisi zorunluluğugetirilmesi5- Değişikliklerin ğperiyodik zamanaralıklarında araziye yansıtılması6- Güncel bilgilerin DİE müdürlüğüneve ilgili diğer kurumlara bildirilmesiNUMARATAJ KROKİSİKent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


ADRES BİLGİ SİSTEMLERİKent Bilgi SistemleriDers Notları - II -Dr. Volkan YILDIRIM


2- ABS NEDEN ÖNEMLİDİR?E - BELEDİYEKENT BİLGİ İ İ SİSTEMİİ İADRES BİLGİ SİSTEMİKENT BİLGİSİSTEMLERİNİNBAŞLANGIÇ NOKTASI,ADRES BİLGİSİSTEMLERİNİNOLUŞTURULMASIDIR..ADRESNUMARATAJHukuksal Uygulamada KarşılaşılanProblemlerlProblemlerlKent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


ABS ÖNEMLİDİR, ,Ç ÇÜNKÜ;Aynı kişinin, kurumlariçinde farklı adreslerletemsil edilmesiHasan GÜMRÜK Ferit KILIÇ Metin EROĞLU İsa ÖZTÜRKEmlak Vergisi 207 ada / 12 0 Ada / 547 Parsel 0 Ada / 529 Parsel 110 Ada / 14Kayıtları Parsel Yalı Mah. Yukarı Mah. Cumhuriyet Mah. Parsel YeşilköyÇevre TemizlikVergisi KayıtlarıYalı Mah. No:14 Yukarı Mah. No:3 Cumhuriyet Mah.No:19Yeşilköy No:1Su TahsilatYalı Mah. Y-9 F Yukarı Mah. Y-33 3 Cumhuriyet Mah.Çamlıca Mah.KayıtlarıY-35 6Y-126 1Elektrik FaturasıKayıtlarıHüseyinYILDIRIMHüseyinYILDIRIMElektrikFaturasıYalı Mah. FerahSok.Su FaturasıYukarı Mah.Gökkuşağı Sok.Anavatan Cad. Zirve Otel YanıPelitli / TRABZONDevlet Karayolu cad. Yıldırım Apt.Pelitli / TRABZONCumhuriyet Mah.Belediye ArkasıEsen Sok. No:1HüseyinYILDIRIMTelefonFaturasıAdnan Kahveci Mah.Rize cad. Zirve Otel YanıPelitli / TRABZONHüseyin Emekli Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 160 Aynı daire içinYILDIRIM Sandığı Pelitli / TRABZONKenanYILDIRIMKenanYILDIRIMPosta İletisiHükümet Cad. Zirve Otel Yanı, Kat:2Pelitli / TRABZONÖSYM Hükümet Cad. Adnan Kahveci Mah. No: 160Pelitli / TRABZONKent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -gönderilen postailetilerindeKullanılanFarklıAdres formatları


3- PABİS (PELİTLİ ADRES BİLGİ SİSTEMİ)YAPILAN ÇALIŞMALAR;NUMARATAJ İŞLEMLERİ İÇİN YASAL MEVZUAT İNCELENMİŞTİR.10.04.1927 TARİH VE 1003 SAYILI KANUN(Binaların Numaralandırılması veSokaklara İsim Verilmesi Hakkında Kanun)Yaz kızım; sağdaki yolun adı“Güvercin Uçmaz Sokak”,soldaki ise “Varyemez Bulvarı”..14.04.1930 TARİH VE 1580 SAYILI KANUN(Belediye Kanunu)27.06.1984 TARİH VE 3030 SAYILI KANUN(Büyük Şehir Belediyeleri Kanunu)21.03.1963 TARİH VE 11361 SAYILIYÖNETMELİK (Numaralama Yönetmeliği)“Numaralama Yönetmeliği” ğ25.04.2006 Tarihli ve 5490 sayılı NüfusHizmetleri i Kanunun31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı ResmiGazete`de yayınlanan “NumaralamaKent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


3- PABİS (PELİTLİ ADRES BİLGİ SİSTEMİ)KENTİN NUMARATAJ ALTYAPISI YENİDEN OLUŞTURULMUŞTUR.Toplam Yapı Sayısı: 1602Numaralı Yapı Sayısı: 1015Yanlış Numaralı Yapı Say.: 66Numarasız Yapı Sayısı: 244Yol Ağı Uzunluğu (Top.): 39367 m.Toplam Cadde Uzunluğu: 12333 m.Toplam Sokak Uzunluğu: 27034 m.Cadde Sayısı: 11Sokak Sayısı: 169İsimli Sokak Sayısı: 149İsimsiz Sokak Sayısı: 20ADRES ALTYAPISINIOLUŞTURAN NUMARATAJÇALIŞMALARI E-BELEDİYEİHTİYAÇLARINI HEMYASAL VE HEMDEUYGULAMA YÖNÜNDENKARŞILAYAMAMAKTADIR..Kent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -PelitliBelediyesiDijitalNumaratajSistemi


NUMARATAJ ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARTESPİT EDİLMİŞ Ş VEÇÖZÜMLER BELİRTİLMİŞTİR. ŞTAHSİS NUMARALARISOKAKLARIN İSİMLENDİRİLMESİÇOKLU KAPI NUMARALARICADDE – SOKAK – BULVAR AYRIMISOKAK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞLERİNİN TESPİT EDİLMESİALTLIK HARİTA KULLANIMIGÜNCELLEMEESKİ – YENİ SİSTEM KARMAŞASIKent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


KENTE AİT ADRES ENVANTERİ ÇIKARILMIŞ,YOL VERİTABANLARI VE ADRES DAĞILIM DOSYALARIOLUŞTURULMUŞTUR.BAŞLANGIÇNOK."8102101101-107102-112103UZUN S105KAPINUMARASI107104MEVCUT ADRESDAĞILIMI106108110UN SOKAK SOLSAĞ"8 BİTİŞNOK.112Kent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


SİSTEM OLUŞTURULMUŞ, İŞLETİLMİŞ VEGÜNCELLEME MEKANİZMASI KURULMUŞTUR.Kent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


4- PABİS UYGULAMA SONUÇLARIA- ADRES BULMA VE SORGULAMA132Kent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


B- GELİRLERİN ARTTIRILMASITaşınmazların %23 ü içinemlak vergisi beyanıverilmediği PelitliBelediyesinde, tasarlananadres bilgi sistemi ile butaşınmazların malikadreslerine, çevretemizlik vergisi beyanıvermeyen taşınmazlariçin de bina adresleri ileoturanlara doğrudanulaşılmaktadır.l Kent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


C- DEMOGRAFİK UYGULAMALAR“SAHTEKAR DEĞİLİZ,NUMARATAJ HATASI VAR!”(30/08/2002)Akşam Gazetesi“SAHTE SEÇMENLERİNADRESİ BOŞ ARAZİ”(20/08/2002)Akşam Gazetesi“NUMARATAJ ÇALIŞMALARIDOĞRU YAPILSAYDI... ”(01/11/2002)Milliyet Gazetesi“NUMARATAJ İŞLEMLERİNİDOĞRU YAPAMAYANBELEDİYELER YÜZÜNDEN...”(28/08/2002)Akşam GazetesiKent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


D- ACİL DURUM ANALİZLERİTrabzon 112 Acil Servis BirimindenAlınan bir diyalog.. (12/03/1999)ADRES:49 ANAVATAN CADDESİHERHANGİ BİR YERDE YAPILAN KAZA İÇİNEN YAKIN HASTANENİN SORGULANMASI, VEGÜZERGAH BİLGİLERİADRESİ İLE BELLİ BİR OLAY YERİNE ENYAKIN EKİP OTOSUNUN YÖNLENDİRİLMESİADRESİ İLE BELLİ BİR YANGIN YERİNEİTFAİYE İ VE SAĞLIK Ğ EKİPLERİNİNİ İ İYÖNLENDİRİLMESİADRESİ İLE BELLİ NOKATALARA DAĞITIMYAPILMASI….Operatör (O): 112 Acil servis!Problem nedir?Konuşmacı (K): Problem kocam!Sanırım kalp krizi geçiriyor.O: Tamam bayan telaşlanmayın. Şuanda neredesiniz!K: Evdeyiz..O: Tamam da, bana evinizin adresinisöyleyin!K: Atmaca tepesi diyorlar buraya..O: Nerede bu tepe, hangi mahallede?Lütfen bana posta adresinizi söyleyin!K: Aylin Market var ya, hemen yanı..O: Hanımefendi lütfen mahallenizinismini verir misiniz!K: Yaa burası Çimenli beldesi.O: Hanımefendi, bu söylediklerinizlesize nasıl ulaşalım!K: Bak şimdi, sahil yolundan gelirken,elf petrolü geç, ayrımdan sağa dön.Oralarda sor, sana nasıl geleceğinisöylerler. Ben camdayım zaten..O: Lütfen ayrılmayın! (Bu aradaambulans olay yerine yönlendirilir..)..K: Artık gelmeyin. Sanırım kocamsizlere ömür..Kent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


E- RİSK ANALİZLERİDereceli Risk BölgesiBinaSayısıToplamDaireSayısıToplamKişiSayısıI. Risk Bölgesi (0-50m.) 17 25 55II. Risk Bölgesi (50-100m.) 27 107 189III. Risk Bölgesi (100-150m 150m.) 48 193 272Kent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


5- SONUÇ VE ÖNERİLERYÖNETİMSEL İ KARARLARIN HIZLI VE DOĞRUĞ BİRİ ŞEKİLDEVERİLMESİ, İŞLERİN AKSAMADAN YAPILABİLMESİ VEKENTLEŞMENİN KONTROL ALTINDA TUTULABİLMESİYÖNETİCİLERİN KENTE AİT VERİLERE TAM OLARAK HAKİMOLMASINA BAĞLIDIR. BU BAĞLAMDA İHTİYAÇ DUYULAN KENTBİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN ÖNCELİKLE DOĞRU VE GÜNCEL ADRESVERİLERİYLE, GÜNCEL HALİHAZIR HARİTA VE DİĞER GRAFİKKATMANLAR BİRLİKTE KULLANILARAK BİR ADRES BİLGİSİSTEMİ BAŞLANGIÇTA OLUŞTURULMALIDIR. BU SİSTEMLERAYNI ZAMANDA E-BELEDİYE UYGULAMASININ TEMELİŞLEVLERİNİ YERİNE GETİRMEDE ÖNEM TEŞKİL ETMEKTEDİR..Kent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


ADRES BİLGİ SİSTEMLERİ İLE;1- NÜFUS SAYIMLARINDA ARTIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIKALKACAKTIR.2- VERGİ GELİRLERİ ARTACAK VE YEREL YÖNETİMLEREKONOMİK OLARAK RAHATLAYACAKTIR.3- KAMUSAL DENETİM MEKANİZMASI ETKİN ÇALIŞACAKTIR.4- KENT BİLGİ SİSTEMLERİ DAHA ETKİLİ KULLANILACAKTIR.5- ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ, WAP, GPRS GİBİ ADRESEDAYALI UYGULAMALAR DAHA KOLAY YAPILACAKTIR.6- ACİL HİZMET BİRİMLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDEÇALIŞABİLECEKTİR.KISACASI E-BELEDİYE İÇİN OLASI BÜTÜN SORGULAMAVE ANALİZLER EN OPTİMUM ŞEKİLDEYAPILABİLECEKTİR..İ İKent Bilgi Sistemleri Ders Notları -I -


İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM!!Dr. Volkan YILDIRIMKaradeniz Teknik ÜniversitesiHarita Müh. Böl.GISLab61080 Trabzone-mail: yvolkan@ktu.edu.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!