Aydın İli Yaz Mevsimi Koşullarında Esmer ve Siyah Alaca Sığırların ...

zooteknidernegi.org

Aydın İli Yaz Mevsimi Koşullarında Esmer ve Siyah Alaca Sığırların ...

4ÖzdoğanÇizelge 3. Siyah Alaca ve Esmer ırktan erkek sığırların grup düzeyinde kuru madde tüketimi ve yemden yararlanmaoranı*Siyah AlacaGrup sayısı**, n 3 3EsmerToplam kuru madde tüketimi, kg/günBaşlangıç dönemi 7.88 8.07Bitirme dönemi 9.69 9.68Tüm besi dönemi 9.13 9.19Yemden yararlanma oranı, kg KM tüketimi/kg CCABaşlangıç dönemi 7.22 6.96Bitirme dönemi 6.72 6.21Tüm besi dönemi 6.85 6.40* Grupların ortalamaları alınmıştır.**Siyah Alaca’da gruplara düşen hayvan sayısı; grp1=7, grp2=7, grp3=8Esmer’de gruplara düşen hayvan sayısı; grp1=8, grp2=7, grp3=8Beside; en önemli kriterlerden birisi olan yemdenyararlanma oranı, başlangıç, bitirme ve tüm besidönemlerine göre bir değerlendirme yapıldığındaherhangi bir fark oluşturmamakla birlikte, Esmersığırların yemden yararlanma oranının Siyah Alacasığırlara göre marjinal olarak daha iyi olduğugörülmektedir. Sıcaklığın yüksek olduğu yaz aylarında,yem tüketimleri bakımından iki ırk arasında belirginfark olmamasına rağmen, Esmer sığırların SiyahAlacalara göre daha yüksek canlı ağırlık artışına sahipolması, tüketilen yemi ete çevirme kabiliyetinin dahayüksek olduğunu göstermektedir. Nitekim, Siyah Alacave Esmer ırkı sığırlarla ilgili yapılan çalışmalar, Esmersığırlarda yemden yararlanmanın daha iyi olduğunubildirmektedir (Akbulut ve Tüzemen, 1994). Bununlabirlikte, yemden yararlanma kabiliyeti dönemsel olarakincelendiğinde, her iki ırkta da besinin ikinci dönemindedaha iyi olduğu görülmektedir. Söz konusu bulguların,yürütülen bir diğer çalışmayla uyum içerisinde olduğugörülmektedir (Block et al., 2001). Yemdenyararlanmanın, başlangıç döneminde bitirme döneminegöre yüksek olması, yaz sıcaklığından kaynaklananstresin, önemli bir etken olduğunu düşündürmektedir.Yüksek sıcaklıkların hayvanları sıcaklık stresinesoktuğu ve bunun sonucu olarak da bazı besiperformansı özelliklerinin etkilendiği bildirilmektedir(Morrison, 1983; Morrison and Preokop, 1983;Mitlöhner et al., 2001; Koçak ve ark., 2004).Tüm besi dönemi dikkate alınarak, Siyah Alaca veEsmer sığırların grup düzeyinde kuru madde temelinedayalı toplam yem tüketim değerleri, kaba ve yoğunyem oranları ve günlük yoğun yemle alınan organikmadde, ham protein ve metabolik enerji tüketimlerineilişkin bulgular Çizelge 4’de verilmiştir.Çizelge 4. Tüm besi döneminde deneme hayvanlarının kaba ve yoğun yem tüketime ilişkin değerler*Siyah AlacaGrup sayısı, n 3 3EsmerKuru madde tüketimleriKaba yem kuru madde tüketimi, kg/gün 2.53 2.53Yoğun yemle kuru madde tüketimi, kg/gün 6.62 6.66Yem tüketimi (doğal halde), kg/gün 10.2 10.2Kaba yem/yoğun yem oranı, %Kaba yem oranı 27.6 27.5Yoğun yem oranı 72.4 72.5Günlük yoğun yemle alınan bazı besin madde tüketimleriOrganik madde, kg 6.1 6.1Ham protein, kg 0.89 0.90ME, kcal/kg 19187.4 19248.5* Üç grubun değerleri toplanmış, bu değerler deneme süresi ve gruplarda yer alan toplam hayvan sayısına bölünmüş ve hayvan başına ortalamadeğerler hesaplanmıştır.Hayvansal Üretim 48(2), 2007


6ÖzdoğanHaşimoğlu, S., 1981. Açık ve kapalı ahırlar ile çevreninsığırlarda verim üzerine etkisi. Atatürk ÜniversitesiZiraat Fakültesi Dergisi 12:2-3.Hotaman, H., 1991. Ankara şartlarında farklı barındırmasistemlerinin sığırların besi performansına etkileri(Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü, Ankara.Karabulut, A., Canbolat, Ö. 2005. Yem değerlendirmeve analiz yöntemleri. Uludağ Universitesi Yayınları,Bursa.Koçak, Ö., Ekiz, B., Yılmaz, A., Güneş, H. 2004. Somefattening and slaughter characteristics of Holsteinyoung bulls in intensive conditions. Uludağ Univ. J.Fac. Vet. Med. 23 (1-2-3): 65-69.Mader, T.L., Dahlquist, J.M., Hahn, G.L., Gaughan, J.B.1999. Shade and wind barrier effects on summertimefeedlot cattle performance. J. Anim. Sci. 77: 2065-2072.Mitlöhner, F.M., Morrow, J.L., Dailey, J.W., Wilson,S.C., Galyean, M.L., Miller, M.F., McGlone, J.J.2001. Shade and water vinting effects on behavior,physiology, performance, and carcass traits of heatstressedfeedlot cattle. J. Anim. Sci. 79: 2327-2335.Morrison, S.R. 1983. Ruminant heat stres: effect onproduction and means of alleviation. J. Anim. Sci.57: 1594-1600.Morrison, S.R., Prokop, M. 1983. Beef cattle responseto air temperature: Effect of body weight and rationcomposition. Trans. Am. Soc. Agric. Eng. 26: 893-894.Rook, J.A.F., Thomas, P.C. 1983. Nutritionalphysiology of farm animals. p. 639-669. Longman,London.SPSS, 1997. Release 8 for windows SPSS Inc. Chicago,USA.TSE. 1992. Hayvan yemleri- sığır besi yemi. TürkStandartları Enstitüsü. TS 9979, UOK 636.085.Ankara.Tümer, S., Kırcalıoğlu, A., Nalbant, M. 1985. Ege bölgezirai araştırma enstitüsünde yetiştirilen siyah-alaca,esmer ve simmental sığırların çeşitli verimözellikleri üzerinde araştırmalar. Ege Bölge ZiraiAraş.Enst.Yayın No:53, Menemen, İzmir.Tüzemen N. 1995. Farklı yaş ve farklı barındırmasistemlerinde Esmer ırkı tosunların besiperformansları. Atatürk Üniversitesi Ziraat FakültesiDergisi 26(1): 9-20.Tüzemen, N. 1991. Effect of starting age on thefattening performance and carcass characteristics inyoung Brown Swiss bulls. Doğa Tr. J. Vet. andAnim. Sci. 15: 298-307.Yanar, M., Tüzemen, N., Aksoy, A., Vanlı, Y. 1990. İkiayrı yaşta besiye alının Esmer tosunlarda besiperformansı, optimum besi süresi ve karkasözelliklerinin saptanması üzerine bir araştırma.Doğa.Tr. J. Vet. and Anim. Sci. 14(2): 239-246.Hayvansal Üretim 48(2), 2007

More magazines by this user
Similar magazines